LEGE nr. 18 din 6 ianuarie 2012pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 11 ianuarie 2012    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 31 august 2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.6 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 3, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, un procent de 30% din sumele încasate în urma aplicării sancţiunilor contravenţionale, altele decât sumele încasate în urma aplicării art. 61 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizării şi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restricţiei de circulaţie pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală, cu modificările şi completările ulterioare."2. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Modificarea structurii organizatorice a I.S.C.T.R. se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii."3. La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Patrimoniul I.S.C.T.R. se constituie din bunurile mobile şi imobile transferate cu titlu gratuit din patrimoniul A.R.R., Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (C.N.A.D.N.R. - S.A.) şi R.A.R., în baza protocoalelor încheiate de către I.S.C.T.R. cu fiecare dintre acestea."4. La articolul 12, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sumele provenite din amenzile contravenţionale aplicate persoanelor fizice şi persoanelor juridice de către personalul cu atribuţii de inspecţie şi control din cadrul I.S.C.T.R. şi de personalul împuternicit din cadrul C.N.A.D.N.R. - S.A. pentru nerespectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.373/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.777/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se fac venit la bugetul de stat în procent de 10%, diferenţa revenind ca venituri extrabugetare C.N.A.D.N.R. - S.A. (4) Sumele care revin C.N.A.D.N.R. - S.A. potrivit alin. (3) vor fi utilizate în exclusivitate pentru finanţarea lucrărilor de construcţie, modernizare, întreţinere şi reparaţie a drumurilor naţionale, precum şi pentru garantarea şi rambursarea creditelor externe şi interne contractate în acest scop."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIVASILE BLAGABucureşti, 6 ianuarie 2012.Nr. 18.__________