LEGE nr. 9 din 6 ianuarie 2012privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 10 ianuarie 2012  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Prezenta lege stabileşte cadrul legal privind instituirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, denumită în continuare taxă. (2) Taxa se face venit la bugetul Fondului pentru mediu şi se gestionează de Administraţia Fondului pentru Mediu, în vederea finanţării programelor şi proiectelor pentru protecţia mediului.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: a) autovehicul nou - orice autovehicul care nu a mai fost înmatriculat; b) RNTR 2 - Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare; c) RNTR 7 - Reglementările privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.132/2005, cu modificările şi completările ulterioare; d) scoatere din parcul auto naţional - orice acţiune care are ca rezultat radierea autovehiculului înmatriculat, cu excepţia casării şi dezmembrării; e) organ fiscal competent - organul fiscal teritorial în a cărui evidenţă este înregistrat contribuabilul ca plătitor de impozite şi taxe; f) contribuabil - orice persoană fizică sau persoană juridică care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 4; g) autovehicul rulat - autovehiculul care a mai fost înmatriculat; h) înmatriculare - operaţiunea administrativă ce constă în înscrierea în evidenţele autorităţilor competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de către primul proprietar din România şi atribuirea unui certificat de înmatriculare, precum şi a numărului de înmatriculare; i) prima transcriere a dreptului de proprietate - primul transfer al dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat, realizat după intrarea în vigoare a prezentei legi, în condiţiile art. 11 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; j) taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule - taxa prevăzută la art. 214^1-214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare până la data de 1 iulie 2008; k) taxa pe poluare pentru autovehicule - taxa aşa cum a fost prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011; l) taxa - reprezintă suma datorată de către contribuabil pentru emisiile poluante provenite de la autovehiculele din categoriile M(1), M(2), M(3) şi N(1), N(2), N(3).  +  Articolul 3 (1) Taxa se aplică pentru autovehiculele din categoriile M(1), M(2), M(3) şi N(1), N(2), N(3), astfel cum sunt acestea definite în RNTR 2, cu excepţia: a) autovehiculelor aparţinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi membrilor acestora, precum şi altor organizaţii şi persoane străine cu statut diplomatic, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României; b) autovehiculelor special modificate în scopul conducerii de către persoanele cu handicap, precum şi în scopul preluării şi transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite în Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) autovehiculelor destinate a fi utilizate de forţele armate, forţele de securitate a statului, de poliţie, de jandarmerie, de poliţia de frontieră şi de pompieri; d) autovehiculelor definite conform RNTR 2 destinate serviciilor de ambulanţă şi medicină, autovehiculelor speciale echipate corespunzător pentru acordarea ajutorului de urgenţă, precum şi autovehiculelor speciale destinate serviciilor de descarcerare şi de stingere a incendiilor. (2) Excepţia prevăzută la alin. (1) lit. b) se aplică numai pentru un singur autovehicul achiziţionat în decurs de 5 ani şi atunci când autovehiculul este în proprietatea persoanei cu handicap. (3) Modificările speciale aduse autovehiculelor se înscriu de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român" în cartea de identitate a vehiculului. (4) Lista modificărilor speciale aduse autovehiculelor este cea prevăzută în RNTR 7. (5) Autovehiculele dotate cu cutie de viteze care poate funcţiona în regim automat, deţinute de către persoanele cu handicap, conform alin. (1) lit. b), intră în categoria celor exceptate de la plata taxei, cu condiţia respectării prevederilor alin. (3). (6) În categoria autovehiculelor prevăzute la alin. (1) lit. d) se încadrează numai acele autovehicule dotate cu echipamente speciale necesare efectuării serviciilor de ambulanţă, medicină, descarcerare sau stingere a incendiilor care sunt înscrise în evidenţa staţiilor de ambulanţă, a serviciilor mobile de urgenţă şi de reanimare, precum şi a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă. În aceeaşi categorie intră şi autovehiculele dotate cu echipamente speciale necesare efectuării serviciilor de ambulanţă, medicină sau pentru stingerea incendiilor, deţinute de operatorii economici.  +  Articolul 4 (1) Obligaţia de plată a taxei intervine: a) cu ocazia înscrierii în evidenţele autorităţii competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de către primul proprietar din România şi atribuirea unui certificat de înmatriculare şi a numărului de înmatriculare; b) la repunerea în circulaţie a unui autovehicul după încetarea unei exceptări sau scutiri prevăzute la art. 3 şi 8; c) la reintroducerea în parcul auto naţional a unui autovehicul, în cazul în care, la momentul scoaterii sale din parcul auto naţional, i s-a restituit proprietarului plătitor valoarea reziduală a taxei, în conformitate cu prevederile art. 7. (2) Obligaţia de plată a taxei intervine şi cu ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate, în România, asupra unui autovehicul rulat şi pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, conform Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau taxa pe poluare pentru autovehicule şi care nu face parte din categoria autovehiculelor exceptate sau scutite de la plata acestor taxe, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării.  +  Articolul 5 (1) Organul fiscal competent calculează cuantumul taxei, pe baza documentelor din care rezultă dovada dobândirii dreptului de proprietate asupra autovehiculului şi elementele de calcul al taxei, depuse de către contribuabilul care intenţionează să efectueze înmatricularea sau prima transcriere a dreptului de proprietate. Lista documentelor este prevăzută în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) Valoarea în lei a taxei se determină pe baza cursului de schimb valutar al monedei euro stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (3) Taxa se plăteşte de către contribuabil într-un cont distinct deschis la unităţile Trezoreriei Statului, pe numele Administraţiei Fondului pentru Mediu, iar dovada plăţii acesteia va fi prezentată cu ocazia înmatriculării sau transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 4.  +  Articolul 6 (1) Suma de plată reprezentând taxa se calculează pe baza elementelor prevăzute la anexele nr. 1-5, după cum urmează: a) pentru autovehiculele din categoria M(1), cărora le corespund normele de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6:1. pentru autovehiculele cărora le corespund normele de poluare Euro 5, Euro 4 sau Euro 3, taxa se calculează pe baza emisiilor de dioxid de carbon [CO(2)] şi a taxei pentru emisiile poluante exprimate în euro/1 gram CO(2), prevăzute la anexa nr. 1, şi a normei de poluare şi a taxei pentru emisiile poluante exprimate în euro/1 cmc, prevăzute la anexa nr. 2, şi a cotei de reducere a taxei, prevăzută în coloana nr. 2 din anexa nr. 4, după formula:Suma de plată = [(A x B x 30%) + (C x D x 70%)] x (100 - E)%,unde:A = valoarea combinată a emisiilor de CO(2), exprimată în grame/km;B = taxa pentru emisiile poluante, exprimată în euro/1 gram CO(2), prevăzută în coloana nr. 3 din anexa nr. 1;C = cilindree (capacitatea cilindrică);D = taxa pentru emisiile poluante pe cilindree, prevăzută în coloana nr. 3 din anexa nr. 2;E = cota de reducere a taxei, prevăzută în coloana nr. 2 din anexa nr. 4;2. pentru autovehiculele cărora le corespunde norma de poluare Euro 6, taxa se va determina pe baza formulei prevăzute la pct. 1, odată cu intrarea în vigoare a normei Euro 6 pentru înmatricularea, vânzarea şi introducerea în circulaţie a vehiculelor noi, conform Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor; b) pentru autovehiculele din categoria M(1), cărora le corespund normele de poluare non-Euro, Euro 1 sau Euro 2 şi pentru care nu este specificată valoarea combinată a emisiilor de CO(2), după formula:                        C x D x (100 - E)      Suma de plată = ─────────────────── ,                              100unde:C = cilindree (capacitatea cilindrică);D = taxa pentru emisiile poluante pe cilindree, prevăzută în coloana nr. 3 din anexa nr. 2;E = cota de reducere a taxei, prevăzută în coloana nr. 2 din anexa nr. 4; c) formula prevăzută la lit. b) se aplică şi pentru autovehiculele din categoria M(1) cărora le corespund normele de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 care nu deţin omologare europeană de tip şi pentru care nu este specificată valoarea combinată a emisiilor de CO(2); d) formula prevăzută la lit. b) se aplică şi pentru autovehiculele din categoriile M(2), M(3), N(1), N(2) şi N(3), pentru care taxa pentru emisiile poluante pe cilindree este prevăzută în coloana nr. 2 din anexa nr. 3. (2) Norma de poluare Euro şi valoarea emisiei de CO(2), la care se face referire la alin. (1), sunt cele menţionate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" în cartea de identitate a vehiculului, în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. Pentru autovehiculele care nu deţin omologare europeană de tip a întregului vehicul, aceste elemente se determină în conformitate cu reglementările în vigoare. (3) Cota de reducere a taxei, prevăzută în anexa nr. 4, este stabilită în funcţie de vechimea autovehiculului. (4) Cu ocazia calculului taxei pot fi acordate reduceri suplimentare faţă de cota de reducere prevăzută în anexa nr. 4, în funcţie de abaterile de la situaţia standard a elementului/elementelor care a/au stat la baza stabilirii cotei fixe, dacă persoana care solicită înmatricularea sau, după caz, prima transcriere a dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat declară pe propria răspundere că rulajul mediu anual real al autovehiculului în cauză este mai mare decât rulajul mediu anual considerat standard pentru categoria respectivă de autovehicule, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. În acest caz, calculul taxei se face pe baza cotei de reducere rezultate din cota prevăzută în anexa nr. 4, majorată cu cota de reducere suplimentară prevăzută în anexa nr. 5. Atunci când noua cotă de reducere este mai mare de 90%, se aplică cota de reducere de 90%. (5) Suma reprezentând taxa ce urmează a fi plătită, calculată potrivit prevederilor alin. (1), poate fi ajustată şi atunci când persoana care solicită înmatricularea sau, după caz, prima transcriere a dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat face dovada, pe baza expertizei tehnice efectuate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", că deprecierea autovehiculului rulat este mai mare, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. (6) Vechimea autovehiculului se calculează în funcţie de data primei înmatriculări a acestuia. (7) Atunci când persoana care solicită înmatricularea sau prima transcriere a dreptului de proprietate asupra autovehiculului nu poate face dovada datei înmatriculării autovehiculului, taxa se calculează în funcţie de anul fabricaţiei.  +  Articolul 7 (1) Contribuabilului care a plătit taxa i se restituie valoarea reziduală a acesteia, conform alin. (3), în cazul în care un autovehicul pentru care s-a plătit, în România, taxa pe poluare pentru autovehicule, definită la art. 2 lit. k), sau taxa prevăzută de prezenta lege este ulterior scos din parcul auto naţional. (2) Valoarea reziduală a taxei reprezintă taxa care ar fi plătită pentru respectivul autovehicul dacă acesta ar fi înmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto naţional. (3) Restituirea se efectuează la cererea contribuabilului, în baza următoarelor documente: a) documentul care atestă că solicitantul a fost ultimul proprietar al autovehiculului scos din parcul auto naţional; b) dovada radierii din circulaţie a autovehiculului. (4) Cererea de restituire se depune la organul fiscal competent. (5) În situaţia în care valoarea reziduală a taxei, calculată conform prezentului articol, este mai mare decât taxa achitată la momentul înmatriculării autovehiculului în România, se restituie valoarea reziduală în limita taxei achitate.  +  Articolul 8 (1) Taxa nu se plăteşte atunci când autovehiculele sunt: a) încadrate în categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor legale în vigoare; b) acordate instituţiilor de învăţământ, sănătate şi cultură, ministerelor, altor organe ale administraţiei publice, structurilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional, asociaţiilor şi fundaţiilor de utilitate publică, de către guverne străine, organisme internaţionale şi organizaţii nonprofit şi de caritate, prin donaţii sau finanţate direct din împrumuturi nerambursabile, precum şi din programe de cooperare ştiinţifică şi tehnică; c) confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi acordate cu titlu gratuit în conformitate cu prevederile legale în vigoare; d) destinate competiţiilor sportive, definite conform prevederilor legale în vigoare. (2) În cazul autovehiculelor echipate cu motor diesel prevăzute cu filtru de particule, fapt confirmat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", cuantumul taxei se reduce cu 25%.  +  Articolul 9 (1) Suma reprezentând taxa poate fi contestată atunci când persoana care urmează să înmatriculeze sau să transcrie dreptul de proprietate asupra unui autovehicul rulat poate face dovada că autovehiculul său s-a depreciat într-o măsură mai mare decât cea indicată de grila prevăzută în anexa nr. 4. (2) Evaluarea nivelului de depreciere se va face pe baza elementelor avute în vedere la stabilirea cotei de reducere prevăzute la art. 6 alin. (4). (3) În caz de contestare, caracteristicile autovehiculului rulat prevăzute la alin. (2) se stabilesc, la cererea contribuabilului, prin expertiză tehnică efectuată contra cost de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", pe baza procedurii prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (4) Tariful privind efectuarea expertizei tehnice se stabileşte de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" în funcţie de operaţiunile aferente expertizei tehnice şi nu poate depăşi costul acestora. (5) Rezultatul expertizei tehnice se consemnează într-un document eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", care cuprinde informaţiile corespunzătoare fiecăruia dintre elementele prevăzute la alin. (2) şi cota de reducere care decurge din acestea. (6) Documentul privind rezultatul expertizei tehnice eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" se prezintă de către plătitorul taxei organului fiscal competent. (7) La primirea documentului prevăzut la alin. (6), organul fiscal competent va proceda la recalcularea sumei de plată reprezentând taxa, care poate conduce la restituirea diferenţei de taxă faţă de cea plătită cu ocazia înmatriculării sau transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat. (8) În cazuri bine întemeiate, organul fiscal competent poate solicita efectuarea unei contraexpertize.  +  Articolul 10Stabilirea, verificarea şi colectarea, inclusiv soluţionarea contestaţiilor privind taxa datorată de către contribuabili, se realizează de către organul fiscal competent, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 11Persoana nemulţumită de răspunsul primit la contestaţie se poate adresa instanţelor de contencios, competente potrivit legii.  +  Articolul 12 (1) În cazul în care taxa pe poluare pentru autovehicule achitată de către contribuabili începând cu 1 iulie 2008 până la data intrării în vigoare a prezentei legi, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, aprobată prin Legea nr. 140/2011, cu modificările şi completările ulterioare, este mai mare decât taxa rezultată din aplicarea prezentelor prevederi privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, calculată în lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul înmatriculării în România, se pot restitui sumele reprezentând diferenţa de taxă plătită, numai către titularul obligaţiei de plată, pe baza procedurii stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Calculul diferenţei de restituit se face pe baza formulei de calcul din prezenta lege, în care se utilizează elementele avute în vedere la momentul înmatriculării autovehiculului în România. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se restituie la cererea contribuabilului, adresată organului fiscal competent, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Taxa rezultată ca diferenţă dintre suma achitată de contribuabil cu titlu de taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule şi cuantumul rezultat din aplicarea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule se restituie în termenul de prescripţie prevăzut de legea fiscală, pe baza procedurii stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 13Cheltuielile băneşti stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile în sarcina statului, precum şi orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silită se suportă din taxa încasată în conturile organului fiscal competent sau din taxa virată la bugetul Fondului pentru mediu, după caz.  +  Articolul 14În termen de 15 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Mediului şi Pădurilor împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 15Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 16La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, aprobată prin Legea nr. 140/2011, şi Hotărârea Guvernului nr. 686/2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 30 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIVASILE BLAGABucureşti, 6 ianuarie 2012.Nr. 9.  +  Anexa 1 NIVELULtaxei pentru emisiile poluante în funcţie de emisia de dioxid de carbon┌─────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────┐│ │Emisia de dioxid de carbon│ Nivelul taxei pentru││ Norma de poluare*1) │ - grame CO(2)/km - │ emisiile poluante ││ │ │- euro/1 gram CO(2)- │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┤│Hibride, electrice │ - │ 0 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┤│Euro 6 │ - │ 0 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┤│Euro 5, Euro 4, Euro 3 │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ 121-150 │ 0,5 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ 151-180 │ 1,0 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ 181-210 │ 2,0 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ 211-240 │ 4,0 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ 241-270 │ 6,0 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ >/=271 │ 8,0 │└─────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────┘--------*1) Norma de poluare este cea stabilită prin:- Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor pentru Euro 5 şi Euro 6;- directivele 98/69/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind măsurile care urmează a fi adoptate împotriva poluării aerului cu emisii poluante provenind de la autovehicule, precum şi modificarea Directivei 70/220/CEE şi 2002/80/CE a Comisiei din 3 octombrie 2002 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 70/220/CEE a Consiliului privind măsurile preconizate împotriva poluării aerului cu emisiile poluante provenite de la autovehicule pentru Euro 3 şi Euro 4.  +  Anexa 2 NIVELULtaxei pentru emisiile poluante în funcţie de norma de poluare┌─────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────┐│ │ Cilindree │ Nivelul taxei ││ Norma de poluare*1) │Capacitatea cilindrică│pentru emisiile poluante││ │ - cmc - │ - euro/1 cmc - │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│Hibride, electrice │ │ 0 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│Euro 6*2) │ │ │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│Euro 5 │ <=1.200 │ 0,065 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 1.201-1.400 │ 0,130 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 1.401-1.600 │ 0,195 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 1.601-2.000 │ 0,260 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 2.001-3.000 │ 0,325 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ >3.000 │ 0,390 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│Euro 4 │ <=1.200 │ 0,50 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 1.201-1.400 │ 0,67 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 1.401-1.600 │ 0,90 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 1.601-2.000 │ 1,80 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 2.001-3.000 │ 2,25 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ >3.000 │ 2,70 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│Euro 3 │ <=1.200 │ 1,30 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 1.201-1.400 │ 2,34 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 1.401-1.600 │ 3,51 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 1.601-2.000 │ 4,68 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 2.001-3.000 │ 5,85 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ >3.000 │ 7,02 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│Euro 2 │ <=1.200 │ 3,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 1.201-1.400 │ 4,50 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 1.401-1.600 │ 6,75 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 1.601-2.000 │ 9,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 2.001-3.000 │ 11,25 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ >3.000 │ 16,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│Euro 1 │ <=1.200 │ 6,60 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 1.201-1.400 │ 9,90 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 1.401-1.600 │ 14,85 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 1.601-2.000 │ 19,80 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 2.001-3.000 │ 24,75 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ >3.000 │ 29,70 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│Non-Euro │ <=1.200 │ 15,80 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 1.201-1.400 │ 23,77 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 1.401-1.600 │ 35,62 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 1.601-2.000 │ 47,55 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 2.001-3.000 │ 70,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ >3.000 │ 95,10 │└─────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────────┘--------*1) Norma de poluare este cea stabilită prin:- Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor pentru Euro 5 şi Euro 6;- Directiva 98/69/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind măsurile care urmează a fi adoptate împotriva poluării aerului cu emisii poluante provenind de la autovehicule, precum şi modificarea Directivei 70/220/CEE şi Directiva 2002/80/CE a Comisiei din 3 octombrie 2002 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 70/220/CEE a Consiliului privind măsurile preconizate împotriva poluării aerului cu emisiile poluante provenite de la autovehicule pentru Euro 3 şi Euro 4;- directivele 94/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 martie 1994 privind măsurile care trebuie luate împotriva poluării aerului prin emisiile autovehiculelor şi de modificare a Directivei 70/220/CEE şi 96/69/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 octombrie 1996 de modificare a Directivei 70/220/CEE privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la măsurile preconizate împotriva poluării aerului cu emisii provenite de la autovehicule pentru Euro 2;- directivele 91/441/CEE a Consiliului din 26 iunie 1991 de modificare a Directivei 70/220/CEE privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la măsurile preconizate împotriva poluării aerului cu emisiile poluante provenite de la autovehicule şi 93/59/CEE a Consiliului din 28 iunie 1993 de modificare a Directivei 70/220/CEE privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la măsurile preconizate împotriva poluării aerului cu emisiile poluante provenite de la autovehicule pentru Euro 1.*2) Nivelul taxei pentru emisiile poluante (euro/1 cmc) se va determina odată cu intrarea în vigoare a Normei Euro 6 pentru înmatricularea, vânzarea şi introducerea în circulaţie a vehiculelor noi conform Regulamentului (CE) nr. 715/2007 .  +  Anexa 3 NIVELULtaxei pentru emisiile poluante pentruautovehiculele din categoriile N(1), N(2), N(3), M(2) şi M(3)
  Norma de poluare*1) Nivelul taxei pentru emisiile poluante - euro/1 cmc -
  Euro 6/VI*2) 0
  Euro 5/V 0,05
  Euro 4/IV 0,25
  Euro 3/III 0,5
  Euro 2/II 2
  Euro 1/I 4
  Non-Euro 9
  --------*1) Norma de poluare este cea stabilită prin:- directivele 1999/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la măsurile care trebuie luate împotriva emisiei de poluanţi gazoşi şi de pulberi provenind de la motoarele cu aprindere prin comprimare utilizate la vehicule şi emisiile de poluanţi gazoşi provenind de la motoarele cu aprindere prin scânteie alimentate cu gaz natural sau gaz petrolier lichefiat de gaze utilizate la vehicule şi de modificare a Directivei 88/77/CEE şi 2005/55/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 septembrie 2005 privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la măsurile care trebuie luate împotriva emisiilor de gaze şi de particule poluante provenite de la motoarele cu aprindere prin comprimare utilizate la vehicule şi împotriva emisiilor de gaze poluante provenite de la motoarele cu aprindere prin scânteie alimentate cu gaz sau cu gaz petrolier lichefiat utilizate la vehicule pentru Euro III, Euro IV, Euro V;- directivele nr. 91/542/CEE a Consiliului din 1 octombrie 1991 de modificare a Directivei 88/77/CEE privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la măsurile care trebuie luate împotriva emisiilor de poluanţi gazoşi provenind de la motoarele diesel utilizate la vehicule şi 96/1/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 ianuarie 1996 de modificare a Directivei 88/77/CEE de armonizare a legislaţiilor statelor membre cu privire la măsurile care trebuie luate împotriva emisiilor de gaze şi macroparticule poluante provenite de la motoarele diesel utilizate la vehicule pentru Euro II;- Directiva 91/542/CEE pentru Euro I.*2) Nivelul taxei pentru emisiile poluante (euro/1 cmc) se va determina odată cu intrarea în vigoare a Normei Euro 6 pentru înmatricularea, vânzarea şi introducerea în circulaţie a vehiculelor noi conform Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor.
   +  Anexa 4 GRILAprivind cotele de reducere a taxei pentru emisiile poluante┌───────────────────────────────┬──────────────────────┐│ Vechimea autovehiculului │ Cota de reducere ││ │ - % - │├───────────────────────────────┼──────────────────────┤│ nou │ 0 │├───────────────────────────────┼──────────────────────┤├───────────────────────────────┼──────────────────────┤│ > 1 lună - 3 luni inclusiv │ 5 │├───────────────────────────────┼──────────────────────┤│ > 3 luni - 6 luni inclusiv │ 8 │├───────────────────────────────┼──────────────────────┤│ > 6 luni - 9 luni inclusiv │ 10 │├───────────────────────────────┼──────────────────────┤│ > 9 luni - 1 an inclusiv │ 13 │├───────────────────────────────┼──────────────────────┤│ > 1 an - 2 ani inclusiv │ 21 │├───────────────────────────────┼──────────────────────┤│ > 2 ani - 3 ani inclusiv │ 28 │├───────────────────────────────┼──────────────────────┤│ > 3 ani - 4 ani inclusiv │ 33 │├───────────────────────────────┼──────────────────────┤│ > 4 ani - 5 ani inclusiv │ 38 │├───────────────────────────────┼──────────────────────┤│ > 5 ani - 6 ani inclusiv │ 43 │├───────────────────────────────┼──────────────────────┤│ > 6 ani - 7 ani inclusiv │ 49 │├───────────────────────────────┼──────────────────────┤│ > 7 ani - 8 ani inclusiv │ 55 │├───────────────────────────────┼──────────────────────┤│ > 8 ani - 9 ani inclusiv │ 61 │├───────────────────────────────┼──────────────────────┤│ > 9 ani - 10 ani inclusiv │ 66 │├───────────────────────────────┼──────────────────────┤│ > 10 ani - 11 ani inclusiv │ 73 │├───────────────────────────────┼──────────────────────┤│ > 11 ani - 12 ani inclusiv │ 79 │├───────────────────────────────┼──────────────────────┤│ > 12 ani - 13 ani inclusiv │ 84 │├───────────────────────────────┼──────────────────────┤│ > 13 ani - 14 ani inclusiv │ 89 │├───────────────────────────────┼──────────────────────┤│ peste 14 ani │ 90 │└───────────────────────────────┴──────────────────────┘  +  Anexa 5 GRILAprivind cotele de reducere suplimentară înfuncţie de rulajul mediu anual real al autovehiculului┌────────────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────┐│ │Diferenţa dintre rulajul mediu│ Cota de reducere ││Categoria de autovehicul│ anual real şi rulajul mediu │ suplimentară (%) ││ │ anual standard (km) │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ M(1) │ < 5.000 │ 0 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ 5.001-10.000 │ 0,5 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ 10.001-15.000 │ 0,75 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ 15.001-20.000 │ 1,0 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ 20.001-25.000 │ 1,25 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ 25.001-30.000 │ 1,5 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ > 30.001 │ 1,75 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ N(1) │ < 10.000 │ 0 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ 10.001-20.000 │ 0,5 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ 20.001-30.000 │ 0,75 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ 30.001-40.000 │ 1,0 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ 40.001-50.000 │ 1,25 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ > 50.001 │ 1,5 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ M(2) şi N(2) │ < 15.000 │ 0 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ 15.001-30.000 │ 0,5 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ 30.001-45.000 │ 0,75 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ 45.001-60.000 │ 1,0 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ 60.001-75.000 │ 1,25 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ > 75.001 │ 1,5 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ M(3) şi N(3) │ < 25.000 │ 0 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ 25.001-50.000 │ 0,5 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ 50.001-100.000 │ 0,75 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ 100.001-150.000 │ 1,0 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ 150.001-200.000 │ 1,25 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ > 200.001 │ 1,5 │└────────────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────┘--------