LEGE nr. 8 din 6 ianuarie 2012pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2011 privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 10 ianuarie 2012    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 21 din 30 august 2011 privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.7 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 1 septembrie 2011, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3 - A.M.T.B. este ordonator secundar de credite şi se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, din venituri proprii, din fonduri externe şi din alte surse legal constituite."2. La articolul 6 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Modificarea structurii organizatorice a A.M.T.B. se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii."3. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7 - (1) A.M.T.B. are următoarele atribuţii principale: a) realizează coordonarea unitară a serviciului de transport public de călători în zona metropolitană; b) elaborează Strategia de dezvoltare a transportului public de călători şi Planul de transport public pentru zona metropolitană pe termen mediu şi lung; c) colaborează cu structurile administraţiei publice centrale şi locale la realizarea programelor de investiţii şi prioritizarea obiectivelor din cadrul acestor programe; d) stabileşte politica tarifară unică şi de taxare în domeniul transportului public de călători pentru zona metropolitană; e) monitorizează modul de informare a călătorilor, imaginea şi marketingul transportului public de călători, precum şi calitatea serviciilor de transport, iniţiază măsuri de îmbunătăţire a acestora; f) realizează cercetări de piaţă privind cererea, oferta şi calitatea serviciilor de transport şi, în funcţie de aceste criterii, stabileşte/actualizează Programul de transport public local valabil pentru zona metropolitană; g) face propuneri legislative de reglementare în domeniul transportului public de călători, cu consultarea administraţiilor publice locale aflate în zona metropolitană Bucureşti, concepe norme de aplicare a acestor reglementări în raza de activitate; h) colaborează cu administratorii infrastructurii de transport şi cu operatorii de transport la întocmirea programelor de investiţii în infrastructura de transport public de călători şi îşi exprimă avizul consultativ în legătură cu traseele de transport public de călători; ... i) colaborează cu structurile de planificare urbană şi teritorială din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale pentru corelarea dezvoltării şi planificării sistemului de transport public de călători din raza de activitate, cu prevederile documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului; j) iniţiază măsuri pentru promovarea transportului public de călători în comun; k) colaborează la întocmirea de către administraţiile ce deţin infrastructura de management al traficului a programelor de investiţii în infrastructura de management al traficului şi avizarea acestora, pentru partea privind transportul public de călători. (2) A.M.T.B. exercită atribuţiile ce revin potrivit Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi Consiliului Judeţean Ilfov, referitoare la înfiinţarea, autorizarea, organizarea, exploatarea, gestionarea şi controlul funcţionării serviciilor de transport public de persoane prin servicii regulate şi servicii regulate speciale între unităţile administrativ-teritoriale în zona metropolitană. (3) În realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2), A.M.T.B. este autoritate de autorizare."4. După articolul 11 se introduc două noi articole, articolele 11^1 şi 11^2, cu următorul cuprins:"Art. 11^1 - A.M.T.B. realizează venituri proprii şi din activităţi de asistenţă tehnică, avizare, autorizare, consultanţă şi alte activităţi economice în domeniul transportului public de călători. Tarifele aferente prestării acestor activităţi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.Art. 11^2 - Programul de transport public local prin curse regulate aplicabil pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, aprobat potrivit legii până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, îşi menţine valabilitatea."  +  Articolul IILegea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 19 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4 alineatul (1), literele b), c) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins: b) se efectuează pe raza teritorial-administrativă a unei localităţi, respectiv pe raza administrativ-teritorială a zonei metropolitane, sau numai între localităţile unui judeţ, în funcţie de tipul de transport stabilit potrivit legii. În cazul în care traseul transportului pe şină depăşeşte limita localităţii, acesta va fi considerat transport public local; c) se execută pe rute şi cu programe de circulaţie prestabilite de către autorităţile competente desemnate potrivit legii;................................................................................................. g) transportul cu autobuzele se efectuează numai pe bază de licenţe de traseu şi caiete de sarcini, elaborate şi eliberate în condiţiile stabilite prin normele de aplicare elaborate şi aprobate prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii, denumite în continuare Norme."2. La articolul 4, alineatul (1^1) se abrogă.3. La articolul 5, alineatul (3) se abrogă.4. La articolul 16, alineatul (6) se abrogă.5. La articolul 37, alineatul (11) se abrogă.6. La articolul 45 alineatul (7), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2) şi ale alin. (4) lit. d) privind condiţiile în care se execută transportul public local de persoane prin curse regulate speciale;  +  Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordonanţa Guvernului nr. 4/2011 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, aprobată prin Legea nr. 289/2011, se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIVASILE BLAGABucureşti, 6 ianuarie 2012.Nr. 8.------