HOTĂRÂRE nr. 1.302 din 27 decembrie 2011pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 5 ianuarie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 11 iunie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Grupul se constituie din câte un reprezentant permanent, desemnat prin act administrativ al conducătorului următoarelor autorităţi/instituţii publice sau, după caz, structuri ale acestora, după cum urmează:A. Din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor: a) Oficiul Român pentru Imigrări; b) Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră; c) Inspectoratul General al Poliţiei Române; d) Direcţia generală afaceri europene şi relaţii internaţionale; e) Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane.B. Din cadrul Ministerului Afacerilor Externe: a) Departamentul ConsularC. Din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale: a) Direcţia generală ocupare salarizare şi legislaţia muncii; b) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă; c) Direcţia generală protecţia copilului; d) Direcţia generală protecţia persoanelor cu handicap; e) Inspecţia Muncii.D. Din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului: a) Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii; b) Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene.E. Din cadrul Ministerului Sănătăţii: a) Direcţia asistenţă medicală şi politici publice de sănătateF. Din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri: a) Centrul Român pentru Promovarea Investiţiilor StrăineG. Instituţii în subordinea Guvernului: a) Institutul Naţional de StatisticăH. Instituţii publice autonome: a) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate."2. La articolul 4 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:"e^1) comunică Secretariatului tehnic stadiul îndeplinirii obiectivelor strategice transpuse în planul de acţiune conform competenţelor şi termenelor asumate, precum şi eventualele modificări survenite la nivelul instituţiei din care fac parte reprezentanţii Grupului în ceea ce priveşte atât structura, organizarea, subordonarea acestora, cât şi persoanele desemnate în calitate de membru permanent sau supleant în cadrul Grupului;"3. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Secretariatul tehnic are următoarele atribuţii: a) asigură legătura permanentă dintre instituţiile reprezentate în Grup; b) prezintă Grupului note de informare, statistici, analize şi prognoze întocmite pe baza datelor furnizate de reprezentanţii instituţiilor Grupului, precum şi ai altor instituţii cu atribuţii în domeniul migraţiei, azilului şi integrării; c) organizează şi participă la şedinţele Grupului, întocmeşte notele de şedinţă şi asigură transmiterea acestora tuturor reprezentanţilor; d) în baza propunerilor reprezentanţilor instituţiilor din cadrul Grupului, elaborează proiectul Strategiei naţionale privind imigraţia, care urmează să fie aprobat prin hotărâre a Guvernului; e) anual, în baza propunerilor reprezentanţilor instituţiilor din cadrul Grupului, elaborează proiectul planului de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia, care urmează să fie aprobat prin hotărâre a Guvernului; f) monitorizează, în conformitate cu termenele stabilite şi cu atribuţiile fiecărei instituţii responsabile, modul de realizare a activităţilor cuprinse în planul de acţiune prevăzut la lit. e); g) întocmeşte şi înaintează spre aprobarea conducerii Ministerului Administraţiei şi Internelor raportul anual de activitate privind stadiul îndeplinirii activităţilor cuprinse în planul de acţiune; h) efectuează, în condiţiile prevăzute de lege, orice demers necesar derulării în bune condiţii a activităţii Grupului."4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Preşedintele Grupului sau, în absenţa acestuia, vicepreşedintele poate solicita instituţiilor, autorităţilor sau structurilor prevăzute la art. 3 alin. (1), din oficiu sau la propunerea Secretariatului tehnic, informări privind stadiul implementării strategiei, precum şi propuneri privind măsurile necesar a fi adoptate pentru realizarea obiectivelor strategiei."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul administraţiei şi internelor,Mihai Capră,secretar de statMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Sulfina Barbup. Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Corvin Nedelcu,secretar generalMinistrul sănătăţii,Ritli LadislauMinistrul afacerilor externe,Teodor Baconschip. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,Constantin Claudiu Stafie,secretar de statBucureşti, 27 decembrie 2011.Nr. 1.302.--------