ORDIN nr. 2.596 din 11 octombrie 2011pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
  • Nr. 2.596 din 11 octombrie 2011
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Nr. 2.867 din 30 noiembrie 2011
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Nr. 299 din 27 decembrie 2011
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 5 ianuarie 2012    În temeiul art. 286 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul dezvoltării regionale şi turismului, ministrul finanţelor publice şi ministrul administraţiei şi internelor emit următorul ordin:  +  Articolul IDupă articolul 35 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprimministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 27 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 35^1, cu următorul cuprins:"Art. 35^1. - (1) În aplicarea prevederilor art. 286 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie depun, în copie, la autoritatea fiscală competentă pe raza căreia se află clădirea, în vederea acordării scutirii de la plata impozitului pe clădiri sau reducerii acestuia, următoarele documente: a) autorizaţia pentru executarea lucrărilor de intervenţie, emisă în condiţiile legii; b) certificatul de performanţă energetică sau, după caz, raportul de audit energetic în care sunt precizate măsurile de intervenţie pentru reabilitarea termică; c) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autorizaţia de construire nu se va solicita, respectiv nu se va depune pentru clădiri de locuit individuale cărora le sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (1) lit. h) pct. 3 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,Gheorghe Nastasia,secretar generalMinistrul finanţelor publice,Gheorghe Ialomiţianup. Ministrul administraţiei şi internelor,Mihai Capră,secretar de stat----