HOTĂRÂRE nr. 65 din 11 februarie 2009 (*republicată*)privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2012    --------- Notă *) Republicată în temeiul art. IV din Hotărârea Guvernului nr. 798/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 10 august 2011, dându-se textelor o nouă numerotare.- Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 11 februarie 2009 şi a mai fost modificată şi completată prin:- Hotărârea Guvernului nr. 1.400/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 30 noiembrie 2009;- Hotărârea Guvernului nr. 854/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 7 septembrie 2010.  +  Articolul 1 (1) Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, denumită în continuare Agenţie, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, care realizează politica Guvernului în domeniul dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, al celui cooperatist şi al mediului de afaceri. (2) Agenţia are sediul în municipiul Bucureşti, str. Poteraşi nr. 11, sectorul 4. (3) Agenţia are ca scop implementarea tehnică şi financiară a proiectelor şi programelor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, a mediului de afaceri şi a cooperaţiei, la nivel naţional şi local.  +  Articolul 2 (1) Finanţarea activităţii Agenţiei se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. (2) Veniturile proprii ale Agenţiei şi ale unităţilor din subordine se constituie din: a) tarife pentru cursurile de perfecţionare organizate de Agenţie pentru reprezentanţii mediului de afaceri; b) asistenţă tehnico-financiară din partea organismelor internaţionale; c) sponsorizări şi donaţii; d) alte venituri.  +  Articolul 3Agenţia îndeplineşte următoarele funcţii: a) de implementare - prin care se asigură programarea, identificarea, derularea, finanţarea, monitorizarea, evaluarea şi controlul programelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii finanţate de la bugetul de stat, precum şi implementarea strategiilor Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în domeniile: întreprinderi mici şi mijlocii, mediu de afaceri şi cooperaţie; b) de administrare - prin care se asigură administrarea programelor de dezvoltare şi a proiectelor destinate întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel naţional şi local; c) de reprezentare - prin care se asigură reprezentarea statului în exerciţiul tuturor drepturilor şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce îi revin în calitate de acţionar unic al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. IFN şi al Fondului Român de Contragarantare, precum şi în calitate de acţionar la fondurile locale de garantare; d) de autoritate - prin care exercită funcţiile de coordonare şi control al oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie şi asupra Fundaţiei Post-Privatizare în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi obligaţiilor ce le revin în condiţiile legii şi asigură reprezentarea intereselor acestora în cadrul unor organe, organizaţii, instituţii şi autorităţi; e) de organism intermediar pentru implementarea Ariei de concentrare 5 "Îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a accesului la finanţare al IMM-urilor" şi Ariei de concentrare 7 "Dezvoltarea sectorului privat şi promovarea exportului IMM-urilor şi/sau promovarea standardelor" din cadrul Programului de cooperare elveţiano-român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, conform acordului de delegare de atribuţii semnat între Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de unitate naţională de coordonare, şi Agenţie, în calitate de organism intermediar.  +  Articolul 4 (1) Pentru îndeplinirea funcţiilor prevăzute la art. 3, Agenţia are următoarele atribuţii:A. În domeniul programelor finanţate de la bugetul de stat:1. pe baza strategiei Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, implementează şi monitorizează programele de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi de creştere a competitivităţii şi a eficienţei acestora în condiţiile mediului concurenţial şi ale fenomenelor specifice economiei de piaţă;2. administrează, gestionează şi derulează direct programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat, la nivel naţional, regional şi local şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;3. sprijină, împreună cu alte organe ale administraţiei publice, elaborarea şi implementarea politicilor şi programelor de cercetare, inovare şi a transferului tehnologic în sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii;4. aplică strategia şi politicile specifice în domeniul programelor de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, în conformitate cu Programul de guvernare şi cu Strategia guvernamentală pentru susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;5. aprobă procedurile de implementare a programelor de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, aprobate anual de Guvern, şi implementează schemele privind acordarea ajutorului de stat, facilitând exploatarea mai eficientă a posibilităţilor oferite întreprinderilor mici şi mijlocii de a beneficia de acest tip de ajutoare;6. asigură, prin intermediul centrelor de informare, asistenţă şi instruire create la nivelul oficiilor teritoriale, servicii de informare, asistenţă, consiliere primară şi instruire pentru întreprinderile mici şi mijlocii;7. instituie şi gestionează, prin oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, baza de date privind întreprinderile mici şi mijlocii la nivel naţional, precum şi din regiunea în care îşi desfăşoară activitatea oficiile teritoriale respective şi se constituie ca baze de date cuprinzând întreprinderile mici şi mijlocii care au efectuat transferul afacerilor conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare;8. colaborează cu sucursalele/filialele Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi cu alte asemenea organisme, în scopul îmbunătăţirii accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la finanţare;9. exercită calitatea de Agenţie naţională de execuţie în implementarea Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare de afaceri, derulat conform Memorandumului de înţelegere încheiat cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare România (PNUD);10. facilitează accesul întreprinderilor mici şi mijlocii la activele aparţinând regiilor autonome, societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, potrivit legii;11. constată, prin intermediul oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare;12. asigură implementarea şi monitorizarea prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările ulterioare, la nivel local;13. primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor, sesizările persoanelor fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare;14. administrează bunurile proprietate publică a statului pe care le deţine cu acest titlu şi exercită dreptul de proprietate privată asupra bunurilor dobândite în conformitate cu legea.B. În domeniul gestionării programelor europene:1. participă la activităţi de informare şi promovare a fondurilor europene, precum şi la cele de consiliere a potenţialilor beneficiari în vederea întocmirii unor proiecte competitive şi a absorbţiei rapide a fondurilor comunitare;2. participă la implementarea programelor şi a proiectelor Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică în Domeniul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii;3. derulează şi alte programe şi proiecte cu finanţare externă destinate întreprinderilor mici şi mijlocii, prin înfiinţarea de unităţi de implementare a programelor în condiţiile legale în vigoare;4. asigură, în calitate de organism intermediar, îndeplinirea atribuţiilor specifice implementării Ariei de concentrare 5 "Îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a accesului la finanţare al IMM-urilor" şi Ariei de concentrare 7 "Dezvoltarea sectorului privat şi promovarea exportului IMM-urilor şi/sau promovarea standardelor" din cadrul Programului de cooperare elveţiano-român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.C. În domeniul mediului de afaceri şi profesiilor liberale:1. elaborează, actualizează, implementează şi monitorizează Planul de acţiuni pentru mediul de afaceri;2. propune şi derulează acţiuni pentru elaborarea, adaptarea şi implementarea instrumentelor de identificare şi măsurare a costurilor administrative, impuse de reglementările mediului de afaceri, în concordanţă cu metodologiile şi practicile internaţionale de identificare, măsurare şi reducere a barierelor administrative;3. organizează şi participă la derularea sondajelor periodice în vederea evaluării impactului reglementărilor administrative şi procedurale asupra climatului afacerilor, utilizând expertiza, metodologia şi instrumentele preluate de la organizaţii şi organisme internaţionale în domeniul cercetărilor de piaţă;4. iniţiază, propune, implementează, coordonează şi monitorizează acţiuni în domeniul reducerii barierelor administrative;5. colaborează direct pe proiecte specifice şi în regim permanent cu organizaţii şi organisme internaţionale - Banca Mondială, Comisia Europeană, Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, asigurând coordonarea programelor şi activităţilor desfăşurate împreună cu acestea în legătură cu mediul de afaceri;6. identifică şi testează metode de îmbunătăţire a mediului de afaceri, pentru asigurarea transparenţei administrative, elaborării şi implementării unor coduri de bune practici, încurajarea şi sprijinirea iniţiativei antreprenoriale şi altele asemenea;7. implementează politicile în domeniul mediului de afaceri în scopul respectării recomandărilor şi angajamentelor cu privire la "reforma reglementărilor" formulate de Comisia Europeană şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - O.E.C.D. - Investment Compact;8. asigură îndeplinirea obiectivelor stabilite de Comisia Europeană prin Programul de acţiune, în vederea reducerii constrângerilor şi a barierelor administrative în Uniunea Europeană;9. asigură identificarea, măsurarea şi optimizarea costurilor administrative impuse de reglementările cu impact asupra derulării afacerilor şi acţionează direct sau în cooperare cu celelalte autorităţi interesate pentru reducerea acestora;10. colaborează cu celelalte instituţii ale statului care au competenţe în domeniul profesiilor liberale;11. sprijină activitatea asociaţiilor profesionale, patronale şi sindicale din domeniile sale de activitate şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ existent.D. În domeniul cooperatist:1. reprezintă autoritatea competentă care asigură respectarea prevederilor Legii nr. 1/2005, cu modificările ulterioare;2. acordă avizul pentru conformitatea statutului asociaţiei/uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005, cu modificările ulterioare, în vederea înscrierii acesteia în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;3. participă la lucrările Consiliului consultativ al cooperaţiei, constituit conform Legii nr. 1/2005, cu modificările ulterioare. (2) În exercitarea atribuţiilor sale, Agenţia colaborează cu ministerele şi autorităţile administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu organizaţii de reprezentare a intereselor întreprinderilor mici şi mijlocii, cu persoane juridice sau fizice. (3) În scopul îndeplinirii atribuţiilor sale, Agenţia are dreptul să solicite informaţii, în condiţiile legii, de la celelalte organe ale administraţiei publice centrale, de la autorităţile administraţiei publice locale, de la alte instituţii şi autorităţi publice, precum şi de la societăţile comerciale la care statul este acţionar sau asociat, acestea având obligaţia de a furniza datele solicitate. (4) Agenţia îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate, prin ordinele ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, precum şi cele conferite expres sau care decurg din acorduri internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 5 (1) Agenţia este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri. (2) Preşedintele conduce activitatea Agenţiei şi o reprezintă în raporturile cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu persoane fizice şi juridice, române sau străine. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite decizii. Deciziile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condiţiile legii. (4) Preşedintele Agenţiei este ordonator secundar de credite. (5) Preşedintele Agenţiei este ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat. (6) Vicepreşedintele este numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri. (7) Atribuţiile preşedintelui şi ale vicepreşedintelui se stabilesc prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri. (8) Agenţia are un secretar general, înalt funcţionar public, numit în conformitate cu prevederile legale, care asigură stabilitatea funcţionării Agenţiei, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile acesteia. (9) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (10) Secretarul general poate îndeplini şi alte însărcinări prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei ori încredinţate de preşedinte.  +  Articolul 6 (1) Structura organizatorică a Agenţiei este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Prin decizie a preşedintelui se pot organiza servicii, birouri şi colective temporare de lucru, în condiţiile legii. (2) Organizarea, coordonarea şi atribuţiile compartimentelor din cadrul Agenţiei se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin decizie a preşedintelui.  +  Articolul 7 (1) În subordinea Agenţiei funcţionează oficii teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, organizate ca unităţi cu personalitate juridică, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. (2) Veniturile proprii ale oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie se constituie din: a) tarife pentru cursurile de perfecţionare organizate de Agenţie pentru reprezentanţii mediului de afaceri; b) asistenţă tehnico-financiară din partea organismelor internaţionale; c) sponsorizări şi donaţii; d) alte venituri. (3) Conducerea fiecărui oficiu teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie se asigură de către un şef oficiu. (4) Activitatea oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, ca unităţi cu personalitate juridică, se poate desfăşura şi în spaţii închiriate în condiţiile legii. (5) Oficiile teritoriale prevăzute la alin. (1) au un număr total de 89 de posturi. (6) Agenţia are în subordine 8 oficii teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie - OTIMMC, cu sediul în municipiile: Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Ploieşti, Timişoara şi Târgu Mureş.Următoarele 5 OTIMMC-uri, cu sediile în municipiile Bacău, Bucureşti, Galaţi, Satu Mare şi Târgovişte, se vor desfiinţa prin comasarea prin absorbţie, astfel: a) OTIMMC Bucureşti va fuziona prin absorbţie cu Agenţia. Numărul total de posturi ale persoanei juridice absorbante va fi de 33; b) OTIMMC Satu Mare va fuziona prin absorbţie cu OTIMMC Cluj-Napoca. Numărul total de posturi ale persoanei juridice absorbante va fi de 13; c) OTIMMC Târgovişte va fuziona prin absorbţie cu OTIMMC Ploieşti. Numărul total de posturi ale persoanei juridice absorbante va fi de 10; d) OTIMMC Bacău va fuziona prin absorbţie cu OTIMMC Iaşi. Numărul total de posturi ale persoanei juridice absorbante va fi de 12; e) OTIMMC Galaţi va fuziona prin absorbţie cu OTIMMC Constanţa. Numărul total de posturi ale persoanei juridice absorbante va fi de 13.Patrimoniul persoanelor juridice absorbite se preia prin protocol de predare-preluare încheiat în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri*) cu persoanele juridice absorbante.--------- Notă *) Fost alin. (5^1), introdus prin Hotărârea Guvernului nr. 854/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 7 septembrie 2010. (7) În cadrul OTIMMC-urilor absorbante se organizează centre de informare, asistenţă şi instruire, fără personalitate juridică, cu sediul în Bacău, Galaţi, Satu Mare şi Târgovişte, funcţionând cu un număr maxim de două posturi. (8) Personalul din cadrul OTIMMC-urilor absorbite va fi preluat de către instituţiile absorbante în condiţiile legii.Persoanele juridice absorbante se substituie în toate drepturile şi obligaţiile persoanelor juridice absorbite decurgând din: acte normative şi administrative, contracte, convenţii, înţelegeri, protocoale, memorandumuri, litigii şi din orice acte care produc efecte juridice. (9) Înfiinţarea de noi oficii teritoriale se face prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, la propunerea preşedintelui Agenţiei, potrivit prevederilor legale în vigoare, în funcţie de resursele financiare alocate cu această destinaţie prin bugetul anual.  +  Articolul 8 (1) Încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se face prin decizie a preşedintelui Agenţiei, în condiţiile legii. (2) Numărul maxim de posturi al aparatului propriu al Agenţiei este de 70, exclusiv demnitarii şi personalul oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie. (3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului încadrat în Agenţie se stabilesc prin fişa postului. (4) Salarizarea personalului Agenţiei se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 9Agenţia va prelua în subordinea sa, de la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, unităţi cu personalitate juridică, cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, conform legii.  +  Articolul 10 (1) Imobilul situat în municipiul Bucureşti, str. Poteraşi nr. 11, sectorul 4, aflat în patrimoniul public al statului şi în administrarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, se transmite Agenţiei, pe bază de protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Agenţia are în dotare un număr de 3 autoturisme şi un consum de combustibil stabilit potrivit reglementărilor în vigoare. Pentru activităţile specifice desfăşurate, fiecare oficiu teritorial are în dotare un autoturism, cu un consum lunar de carburant de 150 litri/autoturism.  +  Articolul 11Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale nr. 20/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 11 iunie 2007, cu modificările ulterioare.  +  Anexa STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelorpentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii*Font 9*    Numărul maxim de posturi = 159, exclusiv demnitarii    (70 de posturi aparatul propriu, exclusiv demnitarii,    şi 89 de posturi în cadrul oficiilor teritoriale pentru    întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie)                                                                        ┌─────────────────┐                                                                      ┌─┤ Control Intern │   ┌------------------------------------┐ │ │ │   | Comitetul consultativ pentru ├--┐ ┌──────────────────┐ │ └─────────────────┘   | dezvoltarea IMM | | │ Preşedinte │ │ ┌─────────────────┐   └------------------------------------┘ ├----┼──────────────────┼──┼─┤ │   ┌------------------------------------┐ | │Cabinet Preşedinte│ │ │ Audit Intern │   | Grupul pentru evaluarea impactului | | └────────┬─────────┘ │ │ │   | economic al actelor normative | | │ │ └─────────────────┘   | asupra IMM ├--┤ ┌────────┴─────────┐ │   └------------------------------------┘ | │ │ │ ┌──────────────────┐                                           | │ Vicepreşedinte │ │ │Purtător de cuvânt│   ┌------------------------------------┐ | │ │ │ │ relaţii cu mass- │   | Consiliul consultativ | | └────────┬─────────┘ └─┤ media şi relaţii │   | al cooperaţiei ├--┘ │ │ publice │   └------------------------------------┘ │ └──────────────────┘                   ┌──────────────┬──────────────────────┴----┐                   │ ┌──────┴─────────┐ |                   ├-------┤Secretar General├-----------------┤ ┌--------------------------┐                   │ │ │ | |Oficiul Teritorial pentru |                   │ └──────┬─────────┘ ├-┤ Întreprinderi Mici şi |                   │ │ | | Mijlocii şi Cooperaţie |┌──────────────────┴───────┐ │ ┌───────────────────┐ | | BRAŞOV |│ │ │ │Direcţia Economică │ | └--------------------------┘│Direcţia Generală pentru │ └──┤şi Servicii Suport │ |│ Întreprinderi Mici şi │ │ │ | ┌--------------------------┐│ Mijlocii │ └───────────────────┘ | |Oficiul Teritorial pentru |└───┬──────────────────────┘ ├-┤ Întreprinderi Mici şi |    │ | | Mijlocii şi Cooperaţie |    │ ┌─────────────────────┐ | | CLUJ |    │ │Direcţia Politici şi │ | └--------------------------┘    │ │ Programe pentru │ | ┌--------------------------┐    │ │Întreprinderi Mici şi│ | |Oficiul Teritorial pentru |    ├───┤ Mijlocii, Mediu de │ ├-┤ Întreprinderi Mici şi |    │ │Afaceri şi Cooperaţie│ | | Mijlocii şi Cooperaţie |    │ └─────────────────────┘ | | CONSTANŢA |    │ | └--------------------------┘    │ ┌─────────────────────┐ | ┌--------------------------┐    │ │Direcţia Implementare│ | |Oficiul Teritorial pentru |    └───┤ Programe pentru │ ├-┤ Întreprinderi Mici şi |        │Întreprinderi Mici şi│ | | Mijlocii şi Cooperaţie |        │ Mijlocii │ | | CRAIOVA |        └─────────────────────┘ | └--------------------------┘                                                              | ┌--------------------------┐                                                              | |Oficiul Teritorial pentru |                                                              ├-┤ Întreprinderi Mici şi |                                                              | | Mijlocii şi Cooperaţie |                                                              | | IAŞI |                                                              | └--------------------------┘                                                              | ┌--------------------------┐                                                              | |Oficiul Teritorial pentru |                                                              ├-┤Întreprinderi Mici şi |                                                              | |Mijlocii şi Cooperaţie |                                                              | | PLOIEŞTI |                                                              | └--------------------------┘                                                              |                                                              | ┌--------------------------┐                                                              | |Oficiul Teritorial pentru |                                                              ├-┤Întreprinderi Mici şi |                                                              | |Mijlocii şi Cooperaţie |                                                              | | TÂRGU MUREŞ |                                                              | └--------------------------┘                                                              | ┌--------------------------┐                                                              | |Oficiul Teritorial pentru |                                                              └-┤Întreprinderi Mici şi |                                                                |Mijlocii şi Cooperaţie |                                                                | TIMIŞOARA |                                                                └--------------------------┘NOTĂ:Reproducem mai jos prevederile art. II şi III din Hotărârea Guvernului nr. 798/2011 şi prevederile art. II şi III din Hotărârea Guvernului nr. 854/2010, care nu sunt încorporate în forma republicată a Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 şi care se aplică în continuare ca dispoziţii proprii ale actelor modificatoare:- art. II şi art. III din Hotărârea Guvernului nr. 798/2011:"Art. II. - (1) Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii va prelua de la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, precum şi de la instituţiile aflate în coordonarea/subordinea acestuia un număr de 39 de posturi şi bugetul aferent acestora, după cum urmează: a) de la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri - aparat propriu - 18 posturi; b) de la Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR - 5 posturi; c) de la Agenţia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - două posturi; d) de la Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie - 5 posturi; e) de la Oficiul de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială - 4 posturi; f) de la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - 5 posturi. (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, hotărârile de organizare şi funcţionare a instituţiilor aflate în coordonarea/subordinea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzute la alin. (1) lit. b)-f), se vor modifica în mod corespunzător. (3) Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, se va modifica în mod corespunzător. (4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), în temeiul art. 50 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri pe anul 2011, precum şi în anexele la acesta, fără afectarea echilibrului bugetar şi a Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.Art. III. - Aplicarea procedurilor legale privind reorganizarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii se realizează în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în conformitate cu legislaţia în vigoare.";- art. II şi III din Hotărârea Guvernului nr. 854/2010:"Art. II. - Încetarea raporturilor de serviciu/muncă determinată de reducerea numărului de posturi din structura organizatorică a Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.Art. III. - Aplicarea măsurilor legale privind restructurarea şi reorganizarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, precum şi încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat se realizează în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu respectarea procedurilor stabilite de lege pentru fiecare categorie de personal în parte."-------