HOTĂRÂRE nr. 1.256 din 21 decembrie 2011privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 4 ianuarie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre reglementează condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a persoanelor juridice, care urmează să îşi desfăşoare activitatea ca agent de muncă temporară. (2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică persoanelor care au încheiat un contract de muncă temporară cu un agent de muncă temporară şi care sunt puse la dispoziţia unor utilizatori pentru a lucra temporar sub supravegherea şi conducerea acestora. (3) Prezenta hotărâre se aplică tuturor persoanelor juridice, publice sau private, autorizate ca agenţi de muncă temporară, precum şi utilizatorilor care desfăşoară activităţi economice indiferent dacă au ori nu un scop lucrativ.  +  Articolul 2 (1) Potrivit prevederilor prezentei hotărâri, pot angaja persoane în scopul efectuării unor misiuni de muncă temporară în folosul şi la solicitarea unui utilizator, astfel cum este definit la art. 88 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, sub supravegherea şi conducerea acestuia, numai persoanele juridice autorizate conform prezentei hotărâri. (2) Pot fi încadraţi la un angajator agent de muncă temporară şi cetăţenii străini sau apatrizii, cu domiciliul ori reşedinţa în România, în baza autorizaţiei de muncă sau a permisului de şedere în scop de muncă eliberată/eliberat potrivit legii.  +  Capitolul II Procedura de autorizare a agentului de muncă temporară  +  Articolul 3În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare ca agenţi de muncă temporară, persoanele juridice, denumite în continuare solicitanţi, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să fie persoane juridice constituite potrivit legii şi să aibă prevăzut în actul constitutiv, ca obiect principal de activitate, "Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului conform codului CAEN"; b) să nu înregistreze debite la bugetul de stat sau la bugetele locale; c) să nu figureze în evidenţele cazierului fiscal cu fapte sancţionate de reglementările financiare, vamale şi nici cu cele care privesc disciplina financiară; d) să nu fi fost sancţionate contravenţional, în ultimele 24 de luni anterioare datei formulării cererii de autorizare, pentru încălcarea prevederilor legislaţiei muncii, comerciale şi fiscale; contravenţiile cu privire la care există o acţiune pe rolul instanţelor de judecată vor fi luate în considerare numai dacă până la data soluţionării cererii de autorizare s-a pronunţat cu privire la acestea o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă; e) să constituie garanţia financiară în cuantumul prevăzut la art. 5.  +  Articolul 4 (1) Autorizarea solicitanţilor se face de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, la propunerea agenţiilor teritoriale pentru prestaţii sociale în a căror rază teritorială îşi au sediul. (2) În scopul obţinerii autorizaţiei de funcţionare, solicitanţii depun la agenţiile teritoriale pentru prestaţii sociale o cerere însoţită de un dosar de autorizare care trebuie să conţină următoarele documente: a) actul constitutiv sau actul adiţional la actul constitutiv, după caz, în care să fie menţionat obiectul de activitate, prevăzut la art. 3 lit. a), în copie legalizată; b) certificatul de înregistrare la registrul comerţului, emis de oficiul registrului comerţului, în care să fie menţionat obiectul principal de activitate, prevăzut la art. 3 lit. a), în copie legalizată; c) cazierul fiscal; d) certificate eliberate de instituţiile competente, care să ateste îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 3 lit. b); e) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerţului, care trebuie să cuprindă menţiuni din care să rezulte că solicitanţii nu se află în procedură de reorganizare sau faliment, potrivit legii; f) dovada constituirii garanţiei financiare, în cuantumul prevăzut la art. 5; g) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind îndeplinirea condiţiei de la art. 3 lit. d). (3) Filialele solicitanţilor se supun separat procedurii de autorizare.  +  Articolul 5 (1) Garanţia financiară se constituie prin depunerea unei sume într-un cont distinct deschis la o bancă din România, care să acopere contravaloarea a 25 de salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată, la care se adaugă contribuţiile datorate de către angajator bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii. (2) Garanţia financiară prevăzută la alin. (1) se poate utiliza numai pentru plata de către agentul de muncă temporară a drepturilor de natură salarială, a celorlalte drepturi băneşti negociate cu ocazia încheierii contractului colectiv de muncă, respectiv a contractului de muncă temporară, precum şi a contribuţiilor datorate de către angajator bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (3) La data scadenţei obligaţiilor prevăzute la alin. (2), agentul de muncă temporară este obligat să le execute, iar, în cazul în care fondurile proprii nu acoperă aceste obligaţii, se va utiliza garanţia financiară constituită potrivit alin. (1). (4) În cazul în care în termen de 15 zile calendaristice de la data la care obligaţiile privind plata salariului şi cele privind contribuţiile şi impozitele au devenit scadente şi exigibile, iar agentul de muncă temporară nu deţine fondurile necesare sau garanţia nu este suficientă pentru acoperirea acestora, aceste obligaţii vor fi plătite de utilizator, în baza solicitării salariatului temporar sau a inspectorului de muncă. (5) Solicitarea salariatului temporar se formulează în scris, susţinerea solicitării putând fi făcută prin orice mijloc de probă. (6) Agentul de muncă temporară este obligat să menţină suma reprezentând garanţia financiară la nivelul prevăzut la alin. (1), prin completarea acesteia în termen de 5 zile de la data micşorării acesteia.  +  Articolul 6 (1) Pe baza documentaţiei prevăzute la art. 4 alin. (2), înaintată prin agenţia teritorială pentru prestaţii sociale competentă, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale va evalua îndeplinirea condiţiilor de autorizare şi va soluţiona cererea de autorizare în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia, prin eliberarea autorizaţiei de funcţionare sau prin respingerea cererii solicitantului. (2) În situaţia în care se constată că documentele depuse la dosarul de autorizare nu sunt complete sau conform celor prevăzute la art. 4 alin. (2), Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale acordă un termen de 7 zile lucrătoare pentru completarea documentaţiei, respectiv pentru depunerea acesteia la agenţia teritorială pentru prestaţii sociale competentă. Termenul de soluţionare a cererii prevăzut la alin. (1) se prelungeşte corespunzător. (3) În situaţia în care nici după expirarea termenului prevăzut la alin. (2) solicitantul nu depune dosarul de autorizare completat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2), Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale respinge motivat cererea de autorizare.  +  Articolul 7 (1) Analiza cererii solicitantului, precum şi eliberarea sau respingerea autorizaţiei de funcţionare se vor face de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. (2) Modelul autorizaţiei de funcţionare este prevăzut în anexa nr. 1. (3) Tipărirea autorizaţiei de funcţionare, precum şi cheltuielile ocazionate de aceasta se asigură de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin bugetul propriu.  +  Articolul 8 (1) Solicitantul a cărui cerere de autorizare a fost respinsă în condiţiile art. 6 alin. (3) poate înainta contestaţie, în termen de 30 de zile de la data comunicării respingerii cererii, la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, care are obligaţia să o soluţioneze în termen de 30 de zile de la înregistrare. (2) Actul administrativ prin care se soluţionează sau se respinge contestaţia se comunică contestatarului şi poate fi atacat la instanţa judecătorească competentă în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 9 (1) Autorizaţia de funcţionare prevăzută la art. 6 alin. (1) este valabilă 2 ani şi poate fi prelungită din 2 în 2 ani. (2) Prelungirea perioadei de valabilitate a autorizaţiei de funcţionare se acordă la cererea agentului de muncă temporară, depusă la agenţiile teritoriale pentru prestaţii sociale şi înaintată Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate, însoţită de documentele prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. c)-g). (3) Procedura de aprobare a prelungirii valabilităţii autorizaţiei de funcţionare a agentului de muncă temporară se realizează în condiţiile şi la termenele prevăzute la art. 6.  +  Capitolul III Funcţionarea agenţilor de muncă temporară  +  Articolul 10 (1) Agentul de muncă temporară încheie cu salariatul temporar un contract de muncă temporară, în scris, în limba română, care trebuie să cuprindă elementele prevăzute la art. 94 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicată. (2) Pentru fiecare nouă misiune de muncă temporară, între părţi se încheie un nou contract de muncă temporară, în care vor fi precizate toate elementele prevăzute la alin. (1) care sunt modificate. (3) Contractul de muncă temporară încheiat pentru mai multe misiuni de muncă temporară încetează la terminarea ultimei misiuni de muncă temporară pentru care a fost încheiat.  +  Articolul 11 (1) Agentul de muncă temporară pune la dispoziţia utilizatorului un salariat temporar, în baza unui contract de punere la dispoziţie încheiat în formă scrisă. (2) Contractul de punere la dispoziţie trebuie să cuprindă elementele prevăzute la art. 91 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicată. (3) Condiţiile de bază de muncă şi de angajare referitoare la durata timpului de lucru, munca suplimentară, repausul zilnic şi săptămânal, munca de noapte, concediile şi sărbătorile legale şi salarizarea aplicabile salariaţilor temporari sunt, pe durata misiunii de muncă temporară la un utilizator, cel puţin acelea care s-ar aplica salariaţilor în cazul în care aceştia ar fi fost recrutaţi direct de către utilizatorul respectiv pentru a ocupa acelaşi loc de muncă. Toate condiţiile de bază de muncă şi de angajare stabilite prin legislaţie, regulamentul intern, contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi prin orice alte reglementări specifice aplicabile utilizatorului sunt aplicabile în mod direct şi salariaţilor temporari pe durata misiunii de muncă temporară. (4) În cazul în care misiunea de muncă temporară oferită de agentul de muncă temporară poate pune în pericol viaţa şi integritatea fizică şi/sau psihică a salariatului temporar, acesta este îndreptăţit să refuze misiunea de muncă temporară. (5) Refuzul salariatului se face în formă scrisă şi nu poate constitui motiv de sancţiune sau concediere.  +  Articolul 12Agenţii de muncă temporară au obligaţia de a ţine evidenţa şi de a înregistra contractele de muncă temporară în Registrul general de evidenţă al salariaţilor, potrivit prevederilor art. 34 din Legea nr. 53/2003, republicată.  +  Articolul 13 (1) Agenţii de muncă temporară se înregistrează în Registrul naţional de evidenţă a agenţilor de muncă temporară autorizaţi gestionat de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. (2) Înregistrarea agenţilor de muncă temporară autorizaţi în Registrul naţional de evidenţă a agenţilor de muncă temporară autorizaţi se face de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în termen de maxim 15 de zile calendaristice de la data autorizării. (3) Modelul Registrului naţional de evidenţă a agenţilor de muncă temporară autorizaţi este prevăzut în anexa nr. 2. (4) Registrul naţional de evidenţă a agenţilor de muncă temporară autorizaţi cuprinde agenţii de muncă temporară autorizaţi şi pe cei cărora li s-a retras sau care au depus autorizaţia, se publică trimestrial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi se afişează pe pagina de Internet a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 14 (1) În perioada de valabilitate a autorizaţiei de funcţionare, agentul de muncă temporară are obligaţia de a comunică agenţiei teritoriale pentru prestaţii sociale în raza căreia şi-a stabilit sediul social orice modificare privind denumirea, sediul, înfiinţarea de subunităţi fără personalitate juridică, în termen de 30 zile calendaristice de la data producerii acestora. (2) În termenul prevăzut la alin. (1) agenţiile teritoriale pentru prestaţii sociale au obligaţia de a transmite Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale orice modificare privind denumirea, sediul sau înfiinţarea de subunităţi fără personalitate juridică.  +  Articolul 15 (1) La încetarea activităţii, agentul de muncă temporară este obligat să depună autorizaţia de funcţionare, în termen de 15 zile calendaristice, la agenţia teritorială pentru prestaţii sociale. (2) În termenul prevăzut la alin. (1) agenţiile teritoriale pentru prestaţii sociale au obligaţia de a transmite Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale autorizaţia de funcţionare la încetarea activităţii agentului de muncă temporară. (3) De la data depunerii autorizaţiei de funcţionare, agentul de muncă temporară va duce la îndeplinire obligaţiile stabilite la art. 18 şi 34 din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 16Autorizaţia de funcţionare a agentului de muncă temporară se retrage în următoarele situaţii: a) agentul de muncă temporară se află în procedura insolvenţei prevăzută de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare; b) în cazul aplicării sancţiunilor prevăzute la art. 22 alin. (1) şi (2).  +  Articolul 17 (1) Autorizaţia de funcţionare a agenţilor de muncă temporară se retrage de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în termen de 15 zile lucrătoare de la data constatării situaţiilor prevăzute la art. 16, prin decizie motivată. (2) Retragerea autorizaţiei de funcţionare se face la propunerea agenţiilor teritoriale pentru prestaţii sociale, la solicitarea motivată a inspectorilor de muncă sau, după caz, a altor organe de control. (3) Decizia de retragere a autorizaţiei de funcţionare se comunică în scris agenţilor de muncă temporară în termenul prevăzut la alin. (1) şi poate fi contestată la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit legii.  +  Articolul 18 (1) Contractele de punere la dispoziţie şi contractele de muncă temporară, aflate în executare în momentul retragerii autorizaţiei de funcţionare, se derulează până la expirarea perioadei pentru care au fost încheiate, cu respectarea dispoziţiilor art. 96 din Legea nr. 53/2003, republicată, fără a prejudicia drepturile contractuale ale salariaţilor temporari sau ale utilizatorilor. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), impozitul pe venit şi contribuţiile datorate de către salariatul temporar bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, după caz, urmează să fie plătite de către utilizator, care are dreptul la acţiune directă împotriva agentului de muncă temporară, în vederea recuperării prejudiciilor cauzate.  +  Articolul 19Utilizatorul salariaţilor temporari are următoarele obligaţii: a) să informeze salariaţii temporari cu privire la toate locurile de muncă vacante existente, în vederea asigurării egalităţii de şanse cu ceilalţi angajaţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la utilizator, pentru obţinerea unui loc de muncă permanent, prin afişarea unui anunţ general într-un loc accesibil tuturor salariaţilor care îşi desfăşoară activitatea la utilizatorul respectiv; b) să asigure salariatului temporar accesul la cursurile de pregătire profesională pe care le organizează pentru salariaţii săi; c) să pună la dispoziţia reprezentanţilor salariaţilor informaţiile cu privire la utilizarea salariaţilor temporari, în cadrul informării generale privind ocuparea forţei de muncă; d) să asigure salariaţilor temporari aceleaşi drepturi cu cele ale salariaţilor angajaţi cu contract individual de muncă la utilizator, conferite de lege, de regulamentul intern sau de contractul colectiv de muncă aplicabil utilizatorului, precum şi de orice alte reglementări specifice aplicabile utilizatorului; e) să ofere şi să prezinte informaţii exacte şi reale privind utilizarea salariaţilor temporari atunci când sindicatele sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor, înfiinţaţi potrivit legii, solicită situaţia încadrării personalului propriu.  +  Articolul 20În situaţia în care agentul de muncă temporară a încheiat cu salariatul temporar un contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, în perioadele dintre misiuni salariatul are acces la facilităţile existente la nivelul agentului de muncă temporară în ceea ce priveşte formarea profesională şi prevederile legale privind creşterea şi îngrijirea copilului.  +  Articolul 21Numărul salariaţilor temporari va fi luat în considerare la stabilirea pragului minim pentru care sunt aleşi reprezentanţii salariaţilor, în condiţiile legii, la utilizator, la fel ca în cazul în care aceştia ar fi lucrători angajaţi direct de utilizator pe aceeaşi perioadă.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 22 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează, după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor alin. (3) al art. 11, ale art. 12, 14, ale alin. (1) al art. 15 şi art. 19, cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei; b) desfăşurarea fără autorizaţie a activităţilor specifice agentului de muncă temporară, cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei. (2) Constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit prevederilor art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003, republicată, punerea la dispoziţia utilizatorului, de către agentul de muncă temporară, a unui număr de până la 5 persoane fără contract de muncă temporară. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de muncă. (4) Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute la alin. (1) şi (2), se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 23Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 24Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 25La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 938/2004 privind condiţiile de înfiinţare şi funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 1 iulie 2004, cu modificările ulterioare, se abrogă.*Prezenta hotărâre transpune dispoziţiile art. 1 alin. (1) şi (2), art. 3. alin. (1) lit. f), art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (1) şi (5) lit. a) şi b), art. 7 alin. (2), art. 8 şi art. 10 alin. (2) din Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de muncă temporară, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 327 din 5 decembrie 2008.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Sulfina BarbuMinistrul afacerilor europene,Leonard OrbanMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 21 decembrie 2011.Nr. 1.256.  +  Anexa 1 ┌────────────────────┬───────────────────────────────┐ ┌────┬──────────────────┐│ │ │ │Nr. │DATA PRELUNGIRILOR││Nr. .............. │ │ │crt.│ AUTORIZAŢIEI ││Seria ............ │ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI │ ├────┼──────────────────┤│Data ............. │ ŞI PROTECŢIEI SOCIALE │ │ │ ││ │ │ ├────┼──────────────────┤│ │ AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE │ │ │ ││Semnătura │ │ ├────┼──────────────────┤│....................│Persoana juridică ............,│ │ │ ││ │cu sediul în .................,│ ├────┼──────────────────┤│ │înregistrată la oficiul regis- │ │ │ ││ │trului comerţului sub numărul │ ├────┼──────────────────┤│ │de ordine ....................,│ │ │ ││ │cod fiscal/cod unic de înregis-│ ├────┼──────────────────┤│Semnătura de primire│trare (CUI)...................,│ │ │ ││....................│se autorizează ca agent de │ ├────┼──────────────────┤│ │muncă temporară, în condiţiile │ │ │ ││ │legii. │ ├────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ ││ │ │ ├────┼──────────────────┤│ ├─────────────────┬─────────────┤ │ │ ││ │ │ │ ├────┼──────────────────┤│ │Seria ... Nr. ...│ Director, │ │ │ ││ │Data ............│............ │ ├────┼──────────────────┤│ │ │(semnătura şi│ │ │ ││ │ │ştampila) │ ├────┼──────────────────┤└────────────────────┴─────────────────┴─────────────┘ └────┴──────────────────┘    Faţa autorizaţiei Verso-ul autorizaţiei    Falsificarea acestui document se pedepseşte    conform dispoziţiilor legii penale    Pe verso: Data prelungirii autorizaţiei  +  Anexa 2 REGISTRUL NAŢIONALde evidenţă a agenţilor de muncă temporară autorizaţiSemnificaţia coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea:A - Numărul, seria şi data eliberării autorizaţiei de funcţionare
  N r c r t Denumirea agentului de muncă temporară Sediul Codul fiscal/ Codul unic de înregistrare Numărul de telefon/fax A Data prelungirii autorizaţiei de funcţionare Data retragerii autorizaţiei de functionare
  1
  2
  3
  4
  ------