ORDIN nr. 1.793 din 30 decembrie 2011pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2012    Văzând Referatul de aprobare nr. R.L. 4.601/2011 al Direcţiei asistenţă medicală şi politici publice de sănătate,având în vedere prevederile art. 171 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 19 aprilie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Anexa nr. 1 "METODOLOGIE pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă" se modifică şi se completează după cum urmează: a) Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - În cazuri excepţionale, motivate obiectiv, ministrul sănătăţii poate aproba clasificarea provizorie, valabilă până la data de 31 decembrie 2012, pentru un spital care îndeplineşte doar parţial criteriile minime obligatorii pentru categoria solicitată, cu condiţia prezentării de către unitatea solicitantă a unui plan de conformare cu responsabilităţi şi termene de implementare precis specificate."; b) După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 9, cu următorul cuprins:"Art. 9. - Managerii spitalelor clasificate într-o categorie cu plan de conformare aprobat au obligaţia de a raporta trimestrial direcţiei de sănătate publică din aria administrativ-teritorială în care îşi desfăşoară activitatea gradul de îndeplinire a planului de conformare asumat."2. Anexa nr. 2 "CRITERIILE MINIME OBLIGATORII pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă" se modifică şi se completează după cum urmează: a) La articolul 1, punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"7. Prevederile pct. 6 sunt aplicabile pentru cel mult 3 specialităţi dintre cele menţionate la pct. 4 subpct. 4.1."; b) La articolul 1, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 8^1, cu următorul cuprins:"8^1. Spitalul trebuie să desfăşoare activitate de îndrumare şi coordonare metodologică la nivel naţional şi/sau regional, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii."; c) La articolul 2, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"6. Spitalul trebuie să desfăşoare activitate de îndrumare şi coordonare metodologică la nivel naţional şi/sau regional, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii."; d) La articolul 3, punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"7. Prevederile pct. 6 sunt aplicabile pentru cel mult 3 specialităţi dintre cele menţionate la pct. 4 subpct. 4.1."; e) La articolul 3, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 8^1, cu următorul cuprins:"8^1. Spitalul trebuie să desfăşoare activitate de îndrumare şi coordonare metodologică la nivel regional şi/sau judeţean, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii."; f) La articolul 4, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:"5^1. Spitalul trebuie să desfăşoare activitate de îndrumare şi coordonare metodologică la nivel regional şi/sau judeţean, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii."; g) La articolul 5, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 8^1, cu următorul cuprins:"8^1. Spitalul trebuie să desfăşoare activitate de îndrumare şi coordonare metodologică la nivel judeţean şi pentru medicii de familie, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii."; h) La articolul 6, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu următorul cuprins:"7^1. Spitalul trebuie să desfăşoare activitate de îndrumare şi coordonare metodologică pentru medicii de familie, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii."; i) La articolul 6, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 12, cu următorul cuprins:"12. Unităţile sanitare din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pot solicita direcţiilor de sănătate publică schimbarea categoriei de clasificare într-una superioară, respectiv categoria III, dacă fac dovada îndeplinirii cumulative a criteriilor minime obligatorii necesare pentru clasificarea în noua categorie, cu excepţia celor prevăzute la art. 5 pct. 1.1, 2, 3, 4 şi 8, îndeplinirea acestora neputând fi realizată din cauza specificului asistenţei medicale acordate în sistemul penitenciar."; j) La articolul 7, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu următorul cuprins:"4^1. Spitalul trebuie să desfăşoare activitate de îndrumare şi coordonare metodologică la nivel judeţean şi pentru medicii de familie, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii,Cristian Anton Irimie,secretar de statBucureşti, 30 decembrie 2011.Nr. 1.793.--------