ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 27 decembrie 2011privind echipamentele sub presiune transportabile
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 30 decembrie 2011  Având în vedere întârzierea semnificativă a procesului de transpunere a Directivei 2010/35/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 iunie 2010 privind echipamentele sub presiune transportabile şi de abrogare a directivelor 76/767/CEE , 84/525/CEE , 84/526/CEE , 84/527/CEE şi 1999/36/CE ale Consiliului faţă de termenul de 30 iunie 2011, data până la care România, ca stat membru, avea obligaţia să adopte actele cu putere de lege necesare pentru a se conforma acestei directive,ţinându-se cont de faptul că introducerea art. 260 alin. (3) în Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) accelerează mecanismul de impunere a sancţiunilor pecuniare în cazul în care Comisia Europeană, sesizând Curtea de Justiţie cu o acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, consideră că statul membru nu şi-a îndeplinit obligaţia de a comunică măsurile de transpunere a unei directive adoptate în conformitate cu o procedură legislativă,dat fiind faptul că în data de 18 iulie 2011 Comisia Europeană a iniţiat prima etapă a procedurii de infringement pentru necomunicarea măsurilor de transpunere a Directivei 2010/35/UE , se impune transpunerea în regim de urgenţă a prevederilor directivei menţionate.Având în vedere faptul că Guvernul este abilitat din punct de vedere constituţional ca, prin mijloacele pe care le are la îndemână, să garanteze îndeplinirea obligaţiilor României faţă de Uniunea Europeană şi existând situaţia iminentă de declanşare a procedurii de infringement în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene,întrucât aceste elemente anterior menţionate vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Domeniu de aplicare şi definiţii  +  Articolul 1Domeniu de aplicare (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte reguli privind echipamentele sub presiune transportabile, cu scopul de a îmbunătăţi siguranţa şi de a asigura libera circulaţie a acestor echipamente pe teritoriul Uniunii Europene. (2) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică: a) noilor echipamente sub presiune transportabile, aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 1, care nu poartă marcajele de conformitate prevăzute de directivele 84/525/CEE , 84/526/CEE , 84/527/CEE sau Directiva 1999/36/CE , în scopul punerii la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor respective; b) echipamentelor sub presiune transportabile, aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 1, care poartă marcajele de conformitate prevăzute de Directiva 2010/35/UE sau directivele 84/525/CEE , 84/526/CEE , 84/527/CEE ori Directiva 1999/36/CE , în vederea inspecţiilor periodice, a inspecţiilor intermediare, a controalelor excepţionale şi a utilizării acestora; c) echipamentelor sub presiune transportabile, aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 1, care nu poartă marcajele de conformitate prevăzute de Directiva 1999/36/CE , în vederea reevaluării conformităţii. (3) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică: a) echipamentelor sub presiune transportabile care au fost introduse pe piaţă înainte de data punerii în aplicare a Directivei 1999/36/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind echipamentele sub presiune transportabile şi care nu au făcut încă obiectul unei reevaluări a conformităţii; b) echipamentelor sub presiune transportabile utilizate exclusiv pentru transportul de mărfuri periculoase între statele membre şi ţări terţe efectuat în conformitate cu art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transporturile mărfurilor periculoase în România, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 2DefiniţiiÎn sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:1. echipamente sub presiune transportabile înseamnă: a) toate recipientele sub presiune, armăturile acestora şi alte accesorii, dacă este cazul, aşa cum sunt prevăzute în cap. 6.2 din anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare; b) cisternele, vehiculele-baterie/vagoanele-baterie, containerele pentru gaze cu elemente multiple (CGEM), armăturile acestora şi alte accesorii, dacă este cazul, aşa cum sunt prevăzute în cap. 6.8 din anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, atunci când echipamente menţionate la lit. a) sau la prezenta literă sunt utilizate, în conformitate cu anexele respective, pentru transportul gazelor din clasa 2, cu excepţia gazelor sau articolelor al căror cod de clasificare conţine cifrele 6 şi 7, precum şi pentru transportul substanţelor periculoase din alte clase, prevăzute în anexa nr. 1;În noţiunea de echipamente sub presiune transportabile sunt incluse buteliile/cartuşele de gaz (nr. ONU 2.037), dar nu şi aerosolii (nr. ONU 1.950), recipientele criogenice deschise, buteliile de gaz pentru aparate respiratorii, stingătoarele de incendii (nr. ONU 1.044), echipamentele sub presiune transportabile exceptate în conformitate cu subsecţiunile 1.1.3.2 din anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, şi echipamentele sub presiune transportabile exceptate de la normele privind confecţionarea şi testarea ambalajelor, potrivit dispoziţiilor speciale ale cap. 3.3 din anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare.2. anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare înseamnă anexa nr. 1, secţiunea 2.1 din anexa nr. 2 şi secţiunea 3.1 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare;3. introducere pe piaţă înseamnă prima punere la dispoziţie a echipamentelor sub presiune transportabile pe piaţa Uniunii Europene;4. punere la dispoziţie pe piaţă înseamnă orice acţiune de furnizare a unor echipamente sub presiune transportabile pentru a fi distribuite sau utilizate pe piaţa Uniunii Europene în cadrul unei activităţi comerciale ori de serviciu public, fie contra unei plăţi, fie în mod gratuit;5. utilizare înseamnă umplerea, depozitarea temporară legată de transport, golirea şi reumplerea echipamentelor sub presiune transportabile;6. retragere înseamnă orice măsură al cărei scop este de a împiedica punerea la dispoziţie pe piaţă sau utilizarea echipamentelor sub presiune transportabile;7. rechemare înseamnă orice măsură al cărei scop este recuperarea echipamentelor sub presiune transportabile care au fost deja puse la dispoziţia utilizatorului final;8. producător înseamnă orice persoană fizică sau juridică ce produce echipamente sub presiune transportabile ori părţi ale acestora sau care dispune proiectarea ori fabricarea unor astfel de echipamente şi le comercializează sub numele sau marca sa;9. reprezentant autorizat înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în România ori în Uniunea Europeană care a primit un mandat scris din partea producătorului pentru a acţiona în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice;10. importator înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniunea Europeană care introduce pe piaţa Uniunii Europene echipamente sub presiune transportabile ori părţi ale acestora, provenite dintr-o ţară terţă;11. distribuitor înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniunea Europeană, alta decât producătorul ori importatorul, care pune la dispoziţie pe piaţă echipamente sub presiune transportabile sau părţi ale acestora;12. proprietar înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniunea Europeană care deţine echipamente sub presiune transportabile;13. operator înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniunea Europeană care utilizează echipamente sub presiune transportabile;14. operator economic înseamnă producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul, distribuitorul, proprietarul sau operatorul care intervine în cursul unei activităţi comerciale ori al unui serviciu public, fie contra unei plăţi, fie în mod gratuit;15. evaluarea conformităţii înseamnă evaluarea şi procedura de evaluare a conformităţii prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare;16. marcajul "pi" înseamnă un marcaj care indică faptul că echipamentele sub presiune transportabile sunt conforme cu cerinţele aplicabile de evaluare a conformităţii prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare;17. reevaluarea conformităţii înseamnă procedura, iniţiată la cererea proprietarului sau a operatorului, de evaluare ulterioară a conformităţii echipamentelor sub presiune transportabile fabricate şi introduse pe piaţă înainte de data punerii în aplicare a Directivei 1999/36/CE ;18. inspecţii periodice înseamnă inspecţiile periodice şi procedurile care guvernează inspecţiile periodice, prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare;19. inspecţii intermediare înseamnă inspecţiile intermediare şi procedurile care guvernează inspecţiile intermediare, prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare;20. verificări excepţionale înseamnă verificările excepţionale şi procedurile care guvernează verificările excepţionale, prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare;21. organism naţional de acreditare înseamnă unicul organism dintr-un stat membru care realizează acreditarea în temeiul autorităţii conferite de statul respectiv;22. acreditare înseamnă atestarea de către un organism naţional de acreditare a faptului că un organism notificat îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct. 1.8.6.8 al doilea paragraf din anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare;23. autoritate de notificare înseamnă autoritatea desemnată de un stat membru în conformitate cu art. 17;24. organism notificat înseamnă un organism de inspecţie care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, şi condiţiile prevăzute la art. 20 şi 26 şi este notificat în conformitate cu art. 22;25. notificare înseamnă procesul prin care se acordă unui organism de control statutul de organism notificat şi include comunicarea acestor informaţii Comisiei Europene şi statelor membre;26. supravegherea pieţei înseamnă activităţile desfăşurate şi măsurile luate de autorităţile publice pentru a se asigura că echipamentele sub presiune transportabile respectă pe parcursul ciclului lor de viaţă cerinţele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, şi de prezenta ordonanţă de urgenţă şi nu pun în pericol sănătatea, siguranţa sau alte aspecte legate de protecţia intereselor publice.  +  Articolul 3Cerinţe în situCerinţele în situ pentru depozitarea pe termen mediu sau lung a echipamentelor sub presiune transportabile sau pentru utilizarea acestora în situ se stabilesc prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Nu se stabilesc însă cerinţe suplimentare cu privire la echipamentele sub presiune transportabile propriu-zise.  +  Capitolul II Obligaţiile operatorilor economici  +  Articolul 4Obligaţiile producătorilor (1) Atunci când introduc pe piaţă echipamentele lor sub presiune transportabile, producătorii se asigură că acestea au fost proiectate, fabricate şi însoţite de documentele necesare în conformitate cu cerinţele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare. (2) În cazul în care, în urma procesului de evaluare a conformităţii prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă şi în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, se demonstrează conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile cu cerinţele aplicabile, producătorii aplică marcajul "pi" în conformitate cu art. 15. (3) Producătorii păstrează documentaţia tehnică prevăzută în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare. Această documentaţie se păstrează pe perioada prevăzută în anexele menţionate. (4) Producătorii care consideră sau au motive să creadă că echipamentele sub presiune transportabile pe care le-au introdus pe piaţă nu sunt conforme cu anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, ori cu prezenta ordonanţă de urgenţă iau de îndată măsurile corective necesare pentru a asigura conformitatea echipamentelor respective, pentru a le retrage sau pentru a le rechema, dacă este cazul. În plus, în cazul în care echipamentele sub presiune transportabile prezintă un risc, producătorii comunică de îndată acest lucru autorităţilor naţionale competente din statele membre în care au pus la dispoziţie pe piaţă echipamentele respective, prezentând, în special, informaţii detaliate cu privire la neconformitate şi la măsurile corective luate. (5) Producătorii elaborează documente referitoare la toate aceste cazuri de neconformitate şi la măsurile corective. (6) Ca urmare a unei cereri motivate din partea autorităţii naţionale competente, producătorii îi prezintă acesteia toate informaţiile şi documentele necesare pentru a demonstra conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile, într-o limbă care poate fi uşor înţeleasă de autoritatea respectivă. Producătorii cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, în vederea adoptării oricărei măsuri de eliminare a riscurilor prezentate de echipamentele sub presiune transportabile pe care le-au introdus pe piaţă. (7) Producătorii comunică operatorilor numai informaţii conforme cu cerinţele prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, şi în prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 5Reprezentanţii autorizaţi (1) Producătorii pot desemna un reprezentant autorizat, printr-un mandat scris. Obligaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) şi întocmirea documentaţiei tehnice nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat. (2) Reprezentantul autorizat îndeplineşte sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puţin următoarele sarcini: a) să menţină documentaţia tehnică la dispoziţia autorităţilor naţionale de supraveghere cel puţin pentru perioada prevăzută în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, pentru producători; b) să prezinte autorităţii naţionale competente, în urma unei cereri motivate din partea acesteia, toate informaţiile şi documentele necesare pentru a demonstra conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile, într-o limbă care poate fi uşor înţeleasă de autoritatea respectivă; c) să coopereze cu autoritatea naţională competentă, la cererea acesteia, în vederea adoptării oricărei măsuri de eliminare a riscurilor prezentate de echipamentele sub presiune transportabile care fac obiectul mandatului. (3) Identitatea şi adresa reprezentantului autorizat trebuie menţionate pe certificatul de conformitate prevăzut în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare. (4) Reprezentanţii autorizaţi prezintă operatorilor numai informaţii conforme cu cerinţele prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, şi în prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 6Obligaţiile importatorilor (1) Importatorii introduc pe piaţa Uniunii Europene numai echipamente sub presiune transportabile care sunt conforme cu anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, şi cu prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Înainte de introducerea pe piaţă a echipamentelor respective, importatorii se asigură că producătorul a efectuat procedura corespunzătoare de evaluare a conformităţii. Importatorii se asigură că producătorul a întocmit documentaţia tehnică şi că echipamentele sub presiune transportabile poartă marcajul "pi" şi sunt însoţite de certificatul de conformitate prevăzut în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare. În cazul în care importatorul consideră sau are motive să creadă că echipamentele sub presiune transportabile nu sunt conforme cu anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, sau cu prezenta ordonanţă de urgenţă, acesta nu introduce echipamentele respective pe piaţă decât după ce se asigură conformitatea acestora. În plus, în cazul în care echipamentele sub presiune transportabile prezintă un risc, importatorul comunică acest lucru producătorului şi autorităţilor de supraveghere a pieţei. (3) Importatorii indică denumirea lor şi adresa la care pot fi contactaţi fie în certificatul de conformitate menţionat în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, fie într-un document anexat la certificatul de conformitate. (4) Importatorii se asigură că, atât timp cât echipamentele sub presiune transportabile se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau de transport nu periclitează conformitatea acestora cu cerinţele prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare. (5) Importatorii care consideră sau au motive să creadă că echipamentele sub presiune transportabile pe care le-au introdus pe piaţă nu sunt conforme cu anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, şi cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă iau de îndată măsurile corective necesare pentru a asigura conformitatea echipamentelor respective, pentru a le retrage sau pentru a le rechema, dacă este cazul. În plus, în cazul în care echipamentele sub presiune transportabile prezintă un risc, importatorii comunică de îndată acest lucru producătorului şi autorităţilor naţionale competente din statele membre în care au pus la dispoziţie pe piaţă echipamentele respective, prezentând, în special, informaţii detaliate cu privire la neconformitate şi la măsurile corective luate. Importatorii elaborează documente referitoare la toate aceste cazuri de neconformitate şi ia măsurile corective. (6) Importatorii păstrează o copie a documentaţiei tehnice la dispoziţia autorităţilor de supraveghere a pieţei cel puţin pentru perioada prevăzută în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, pentru producători, şi se asigură că documentaţia tehnică poate fi pusă la dispoziţia autorităţilor respective, la cererea acestora. (7) În urma unei cereri motivate din partea autorităţii naţionale competente, importatorii îi prezintă acesteia toate informaţiile şi documentele necesare pentru a demonstra conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile, într-o limbă care poate fi uşor înţeleasă de autoritatea respectivă. Importatorii cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, în vederea adoptării oricărei măsuri de eliminare a riscurilor prezentate de echipamentele sub presiune transportabile pe care le-au introdus pe piaţă. (8) Importatorii prezintă operatorilor numai informaţii conforme cu cerinţele prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, şi în prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 7Obligaţiile distribuitorilor (1) Distribuitorii pun la dispoziţie pe piaţa Uniunii Europene numai echipamente sub presiune transportabile care sunt conforme cu anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, şi cu prezenta ordonanţă de urgenţă. Înainte de a pune la dispoziţie pe piaţă echipamentele sub presiune transportabile, distribuitorii verifică dacă acestea poartă marcajul "pi" şi dacă sunt însoţite de certificatul de conformitate şi de adresa de contact menţionate la art. 6 alin. (3). În cazul în care distribuitorul consideră sau are motive să creadă că echipamentele sub presiune transportabile nu sunt conforme cu anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, sau cu prezenta ordonanţă de urgenţă, acesta nu pune la dispoziţie pe piaţă echipamentele respective decât după ce se asigură conformitatea acestora. În plus, în cazul în care echipamentele sub presiune transportabile prezintă un risc, distribuitorul comunică acest lucru producătorului sau importatorului, precum şi autorităţilor de supraveghere a pieţei. (2) Distribuitorii se asigură că, atât timp cât echipamentele sub presiune transportabile se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau de transport nu periclitează conformitatea acestora cu cerinţele prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare. (3) Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că echipamentele sub presiune transportabile pe care le-au pus la dispoziţie pe piaţă nu sunt conforme cu anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, sau cu prezenta ordonanţă de urgenţă se asigură că sunt luate măsurile corective necesare pentru a asigura conformitatea echipamentelor respective, pentru a le retrage sau pentru a le recupera, dacă este cazul. În plus, în cazul în care echipamentele sub presiune transportabile prezintă un risc, distribuitorii comunică de îndată acest lucru producătorului, importatorului, dacă este cazul, şi autorităţilor naţionale competente din statele membre în care au pus la dispoziţie pe piaţă echipamentele respective, prezentând, în special, informaţii detaliate cu privire la neconformitate şi la măsurile corective luate. Distribuitorii elaborează documente referitoare la toate aceste cazuri de neconformitate şi la măsurile corective. (4) În urma unei cereri motivate din partea unei autorităţi naţionale competente, distribuitorii îi prezintă acesteia toate informaţiile şi documentele necesare pentru a demonstra conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile, într-o limbă care poate fi uşor înţeleasă de autoritatea respectivă. Distribuitorii cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, în vederea adoptării oricărei măsuri de eliminare a riscurilor prezentate de echipamentele sub presiune transportabile pe care le-au pus la dispoziţie pe piaţă. (5) Distribuitorii prezintă operatorilor numai informaţii conforme cu cerinţele prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, şi în prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 8Obligaţiile proprietarilor (1) În cazul în care proprietarul consideră sau are motive să creadă că echipamentele sub presiune transportabile nu sunt conforme cu anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, inclusiv cu cerinţele privind inspecţiile periodice, şi cu prezenta ordonanţă de urgenţă, acesta nu pune la dispoziţie pe piaţă echipamentele respective decât după ce se asigură conformitatea acestora. În plus, în cazul în care echipamentele sub presiune transportabile prezintă un risc, proprietarul comunică acest lucru producătorului, importatorului sau distribuitorului, precum şi autorităţilor de supraveghere a pieţei. Proprietarii elaborează documente referitoare la toate aceste cazuri de neconformitate şi la măsurile corective. (2) Proprietarii se asigură că, atât timp cât echipamentele sub presiune transportabile se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau de transport nu periclitează conformitatea acestora cu cerinţele prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare. (3) Proprietarii prezintă operatorilor numai informaţii conforme cu cerinţele prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, şi în prezenta ordonanţă de urgenţă. (4) Prezentul articol nu se aplică persoanelor private care intenţionează să folosească sau folosesc echipamentele sub presiune transportabile pentru uz personal, pentru uz casnic ori pentru activităţi de agrement sau sportive.  +  Articolul 9Obligaţiile operatorilor (1) Operatorii utilizează numai echipamente sub presiune transportabile care sunt conforme cu cerinţele prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, şi în prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) În cazul în care echipamentele sub presiune transportabile prezintă un risc, operatorul comunică acest lucru atât proprietarului, cât şi autorităţilor de supraveghere a pieţei.  +  Articolul 10Cazuri în care obligaţiile producătorilor se aplică importatorilor şi distribuitorilorImportatorul sau distribuitorul este considerat producător în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă şi este supus obligaţiilor care îi revin producătorului în temeiul art. 4 atunci când introduce pe piaţă echipamente sub presiune transportabile sub numele sau marca sa ori modifică echipamentele sub presiune transportabile deja introduse pe piaţă astfel încât conformitatea cu cerinţele aplicabile ar putea fi afectată.  +  Articolul 11Identificarea operatorilor economiciCa urmare a unei cereri din partea autorităţii de supraveghere a pieţei, operatorii economici identifică, pentru o perioadă de cel puţin 10 ani: a) orice operator economic care le-a furnizat echipamente sub presiune transportabile; b) orice operator economic căruia i-au furnizat echipamente sub presiune transportabile.  +  Capitolul III Conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile  +  Articolul 12Conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile şi evaluarea conformităţii (1) Echipamentele sub presiune transportabile menţionate la art. 1 alin. (2) lit. a) trebuie să îndeplinească cerinţele relevante privind evaluarea conformităţii, inspecţiile periodice, inspecţiile intermediare şi verificările excepţionale, prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, şi în prezentul capitol, precum şi în cap. IV. (2) Echipamentele sub presiune transportabile menţionate la art. 1 alin. (2) lit. b) trebuie să respecte specificaţiile pe baza cărora au fost fabricate. Echipamentele respective trebuie să facă obiectul unor inspecţii periodice, al unor inspecţii intermediare şi al unor verificări excepţionale, în conformitate cu anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, şi să se conformeze cerinţelor prevăzute în prezentul capitol, precum şi în cap. IV. (3) Certificatele de evaluare a conformităţii şi certificatele de reevaluare a conformităţii, precum şi rapoartele privind inspecţiile periodice, inspecţiile intermediare şi verificările excepţionale, emise de un organism notificat, sunt valabile în toate statele membre. Părţile demontabile ale echipamentelor sub presiune transportabile reîncărcabile pot face obiectul unei evaluări separate a conformităţii.  +  Articolul 13Reevaluarea conformităţiiReevaluarea conformităţii echipamentelor sub presiune transportabile menţionate la art. 1 alin. (2) lit. c), fabricate şi puse în funcţiune înainte de data punerii în aplicare a Directivei 1999/36/CE , se efectuează în conformitate cu procedura de reevaluare a conformităţii prevăzută în anexa nr. 2. Marcajul "pi" se aplică în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.  +  Articolul 14Principiile generale ale marcajului "pi" (1) Marcajul "pi" se aplică numai de către producător sau, în cazul reevaluării conformităţii, aşa cum se prevede în anexa nr. 2. În cazul buteliilor de gaz reglementate anterior prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 113/2001 privind aprobarea unor reglementări tehnice pentru recipiente-butelii, cu modificările şi completările ulterioare, marcajul "pi" se aplică de către organismul notificat sau sub supravegherea acestuia. (2) Marcajul "pi" se aplică numai echipamentelor sub presiune transportabile care: a) îndeplinesc cerinţele de evaluare a conformităţii prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, şi în prezenta ordonanţă de urgenţă; sau b) îndeplinesc cerinţele de reevaluare a conformităţii menţionate la art. 13.Marcajul "pi" nu se aplică niciunui alt echipament sub presiune transportabil. (3) Prin faptul că aplică sau dispune aplicarea marcajului "pi", producătorul arată că îşi asumă responsabilitatea pentru conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile cu toate cerinţele aplicabile prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, şi în prezenta ordonanţă de urgenţă. (4) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, marcajul "pi" este singurul marcaj care atestă conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile cu cerinţele aplicabile prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, şi în prezenta ordonanţă de urgenţă. (5) Este interzisă aplicarea pe echipamentele sub presiune transportabile a mărcilor, semnelor şi inscripţiilor care pot induce în eroare părţile terţe în ceea ce priveşte semnificaţia sau forma marcajului "pi" ori ambele. Se pot aplica şi alte marcaje pe echipamentele sub presiune transportabile, cu condiţia să nu afecteze vizibilitatea, lizibilitatea şi semnificaţia marcajului "pi". (6) Marcajul "pi" se aplică şi părţilor demontabile cu funcţie directă de siguranţă ale echipamentelor sub presiune transportabile reîncărcabile.  +  Articolul 15Norme şi condiţii privind aplicarea marcajului "pi" (1) Marcajul "pi" constă în simbolul următor, având următoarea formă: (2) Înălţimea minimă a marcajului "pi" este de 5 mm. Pentru echipamentele sub presiune transportabile cu diametrul mai mic sau egal cu 140 mm, înălţimea minimă a marcajului este de 2,5 mm. (3) Trebuie respectate proporţiile redate în desenul pe hârtie milimetrică prevăzut la alin. (1). Caroiajul nu face parte din marcaj. (4) Marcajul "pi" se aplică în mod vizibil, lizibil şi permanent echipamentelor sub presiune transportabile sau plăcuţelor cu datele tehnice ale acestora, precum şi părţilor demontabile cu funcţie directă de siguranţă ale echipamentelor sub presiune transportabile reîncărcabile. (5) Marcajul "pi" se aplică înainte de introducerea pe piaţă a noilor echipamente sub presiune transportabile sau a părţilor demontabile cu funcţie directă de siguranţă ale echipamentelor sub presiune transportabile reîncărcabile. (6) Marcajul "pi" este urmat de numărul de identificare al organismului notificat implicat în inspecţiile şi testările iniţiale. Numărul de identificare al organismului notificat este aplicat de către organismul notificat sau, conform instrucţiunilor acestuia, de către producător. (7) Marcajul care indică data inspecţiei periodice sau, după caz, a inspecţiei intermediare trebuie să fie însoţit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu efectuarea inspecţiei periodice. (8) În cazul buteliilor de gaz reglementate anterior prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 113/2001, cu modificările şi completările ulterioare, care nu poartă marcajul "pi", atunci când se efectuează prima inspecţie periodică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, numărul de identificare al organismului notificat responsabil este precedat de marcajul "pi".  +  Articolul 16Libera circulaţie a echipamentelor sub presiune transportabileFără a aduce atingere procedurilor de salvgardare prevăzute la art. 28 şi 29 şi cadrului de supraveghere a pieţei prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 , autoritatea de supraveghere a pieţei nu poate interzice, restricţiona sau împiedica, pe teritoriul României, libera circulaţie, punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea echipamentelor sub presiune transportabile care respectă dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Capitolul IV Autorităţile de notificare şi organismele notificate  +  Articolul 17Autorităţile de notificare (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, autoritatea competentă, precum şi autoritatea de notificare responsabilă cu instituirea şi îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea, notificarea şi monitorizarea ulterioară a organismelor notificate este Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. (2) Evaluarea şi monitorizarea menţionate la alin. (1) sunt efectuate de către organismul naţional de acreditare în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 765/2008 .  +  Articolul 18Cerinţe privind autoritatea de notificare (1) Autoritatea de notificare funcţionează astfel încât să evite apariţia conflictelor de interese cu un organism de evaluare a conformităţii şi să garanteze obiectivitatea şi imparţialitatea activităţilor sale. (2) În cadrul autorităţii de notificare, decizia cu privire la notificarea organismului de evaluare a conformităţii este luată de persoane competente, altele decât cele care au efectuat evaluarea. (3) Autoritatea de notificare nu oferă şi nu prestează niciuna dintre activităţile pe care le prestează organismele de evaluare a conformităţii, nici servicii de consultanţă în condiţii comerciale sau concurenţiale. (4) Autoritatea de notificare garantează confidenţialitatea informaţiilor obţinute. (5) Autoritatea de notificare deţine personal competent suficient în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor sale.  +  Articolul 19Obligaţia de informareMinisterul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri informează Comisia Europeană cu privire la procedurile de evaluare, notificare şi monitorizare a organismelor notificate, precum şi cu privire la orice modificări aduse acestora.  +  Articolul 20Cerinţe cu privire la organismele notificate (1) În scopul notificării, un organism notificat trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, şi în prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) O autoritate competentă, în sensul prevederilor anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, poate fi un organism notificat, cu condiţia să îndeplinească cerinţele prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, şi în prezenta ordonanţă de urgenţă şi să nu aibă şi funcţia de autoritate de notificare. (3) Organismul notificat este instituit în temeiul legislaţiei naţionale şi are personalitate juridică. (4) Organismul notificat participă la activităţile de standardizare relevante şi la activităţile grupului de coordonare a organismelor notificate, instituit conform art. 29 din Directiva 2010/35/UE , sau se asigură că personalul său de evaluare este informat referitor la acestea; de asemenea, aplică, sub formă de linii directoare, deciziile şi documentele administrative produse ca rezultat al activităţii grupului respectiv. Organismul notificat trebuie să participe la activitatea grupului sectorial al organismelor notificate, direct sau prin reprezentanţi desemnaţi.  +  Articolul 21Cererea de notificare (1) Un organism de inspecţie trimite o cerere de notificare la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. (2) Această cerere trebuie să fie însoţită de o descriere a următoarelor aspecte: a) activităţile legate de evaluarea conformităţii, de inspecţiile periodice, de inspecţiile intermediare, de verificările excepţionale şi de reevaluarea conformităţii; b) procedurile legate de activităţile prevăzute la lit. a); c) echipamentele sub presiune transportabile pentru care organismul susţine că este competent; d) un certificat de acreditare eliberat de organismul naţional de acreditare, care să ateste faptul că organismul de inspecţie îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 20.  +  Articolul 22Procedura de notificare (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri notifică numai organismele care au îndeplinit cerinţele prevăzute la art. 20. (2) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri informează Comisia Europeană şi celelalte state membre folosind instrumentul electronic elaborat şi administrat de Comisia Europeană. (3) Notificarea include informaţiile prevăzute la art. 21 alin. (2). (4) Organismul în cauză poate exercita activităţile unui organism notificat numai în cazul în care nu există obiecţii din partea Comisiei Europene şi a celorlalte state membre, transmise în termen de două săptămâni de la notificare. Numai un astfel de organism este considerat organism notificat în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) Comisia Europeană şi celelalte state membre trebuie să fie înştiinţate cu privire la orice modificări relevante ulterioare aduse notificării. (6) Serviciile interne de inspecţie ale solicitantului definite în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, nu se notifică.  +  Articolul 23Modificări aduse notificărilor (1) În cazul în care Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri a constatat sau a fost informat că un organism notificat nu mai îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 20 ori că acesta nu îşi respectă obligaţiile, acesta restricţionează, suspendă sau retrage notificarea, după caz, în funcţie de gravitatea neîndeplinirii cerinţelor sau obligaţiilor respective. Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri informează imediat Comisia Europeană şi statele membre în consecinţă. (2) În caz de retragere, restricţionare sau suspendare a notificării ori în cazul în care organismul notificat şi-a încetat activitatea, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri ia măsurile adecvate pentru a se asigura că dosarele organismului respectiv sunt fie prelucrate de un alt organism notificat, fie puse la dispoziţia sa şi a autorităţilor de supraveghere a pieţei responsabile, la cererea acestora.  +  Articolul 24Contestarea competenţei organismelor notificate (1) În cazurile în care Comisia Europeană investighează competenţa unui organism notificat sau continuarea îndeplinirii de către un organism notificat a cerinţelor şi a responsabilităţilor care îi revin, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri prezintă acesteia, la cerere, toate informaţiile referitoare la motivele notificării ori la menţinerea competenţei organismului în cauză. (2) În cazul în care Comisia Europeană constată că un organism notificat nu îndeplineşte sau nu mai îndeplineşte cerinţele pentru a fi notificat, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, la solicitarea acesteia, ia măsurile corective necesare, inclusiv retragerea notificării, dacă este cazul.  +  Articolul 25Obligaţii operaţionale ale organismelor notificate (1) Organismele notificate efectuează evaluări ale conformităţii, inspecţii periodice, inspecţii intermediare şi verificări excepţionale, în conformitate cu termenii notificării acestora şi cu procedurile prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare. (2) Organismele notificate efectuează reevaluări ale conformităţii în conformitate cu anexa nr. 2. (3) Organismele notificate de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri sunt autorizate să îşi desfăşoare activitatea în toate statele membre. Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri rămâne responsabil cu monitorizarea activităţilor desfăşurate de organismul notificat.  +  Articolul 26Obligaţia de informare a organismelor notificate (1) Organismele notificate comunică Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri următoarele: a) orice refuz, restricţie, suspendare sau retragere a unui certificat; b) orice circumstanţă care afectează domeniul de aplicare şi condiţiile notificării; c) orice cerere de informare primită de la autorităţile de supraveghere a pieţei cu privire la activităţile realizate; d) la cerere, activităţile realizate în limita domeniului de aplicare al notificării şi orice altă activitate realizată, inclusiv activităţile şi subcontractările transfrontaliere. (2) Organismele notificate comunică celorlalte organisme notificate, în temeiul Directivei 2010/35/CE , care realizează acelaşi gen de activităţi de evaluare a conformităţii, de inspecţii periodice, de inspecţii intermediare şi de verificări excepţionale, al căror obiect îl fac aceleaşi echipamente sub presiune transportabile, informaţii relevante cu privire la aspecte legate de rezultatele negative şi, la cerere, pozitive ale evaluării conformităţii.  +  Articolul 27Schimbul de experienţăMinisterul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi autoritatea de supraveghere a pieţei participă la schimbul de experienţă dintre autorităţile naţionale ale statelor membre organizat de Comisia Europeană, privind: a) politica privind notificarea; b) supravegherea pieţei.  +  Capitolul V Proceduri de salvgardare  +  Articolul 28Procedura aplicabilă echipamentelor sub presiune transportabile care prezintă un risc la nivel naţional (1) În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieţei a luat măsuri în conformitate cu prevederile art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau în cazul în care autoritatea respectivă are motive suficiente să creadă că echipamentele sub presiune transportabile care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă prezintă riscuri pentru sănătatea ori siguranţa persoanelor sau pentru alte aspecte ale protecţiei interesului public care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă, acestea realizează o evaluare cu privire la echipamentele sub presiune transportabile în cauză, verificând respectarea tuturor cerinţelor stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă. Operatorii economici relevanţi trebuie să coopereze, dacă este necesar, cu autorităţile de supraveghere a pieţei, inclusiv să permită accesul acestora în incintele lor şi să le furnizeze eşantioane, dacă este cazul. În cazul în care, pe parcursul evaluării respective, autoritatea de supraveghere a pieţei constată că echipamentele sub presiune transportabile nu sunt conforme cu cerinţele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, aceasta solicită de îndată operatorului economic relevant să ia toate măsurile corective corespunzătoare pentru a asigura conformitatea echipamentelor respective cu cerinţele menţionate, să le retragă de pe piaţă sau să le recheme în decursul unei perioade rezonabile, proporţionale cu natura riscului, stabilită de autoritatea respectivă. Autoritatea de supraveghere a pieţei informează în consecinţă organismul notificat relevant. Art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor corective menţionate în teza a doua din prezentul alineat. (2) În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieţei consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul naţional, aceasta informează Comisia Europeană, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării şi la măsurile care au fost solicitate operatorului economic să le ia. (3) Operatorul economic se asigură că se iau toate măsurile corective corespunzătoare în ceea ce priveşte echipamentele sub presiune transportabile pe care acesta le-a pus la dispoziţie pe piaţa Uniunii Europene. (4) În cazul în care operatorul economic relevant nu ia măsurile corective adecvate în perioada menţionată la alin. (1) teza a doua, autoritatea de supraveghere a pieţei ia toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restricţiona punerea la dispoziţie a echipamentelor sub presiune transportabile pe piaţa naţională, pentru a retrage echipamentele respective de pe piaţă sau pentru a le rechema. Autoritatea de supraveghere a pieţei informează Comisia Europeană, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi celelalte state membre, fără întârziere, cu privire la măsurile respective. (5) Informaţiile menţionate la alin. (4) includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru identificarea echipamentelor sub presiune transportabile neconforme, originea acestora, natura presupusei neconformităţi şi riscul pe care acestea îl reprezintă, natura şi durata măsurilor naţionale adoptate, precum şi argumentele prezentate de operatorul economic relevant. În special, autoritatea de supraveghere a pieţei precizează dacă neconformitatea este cauzată de: a) nerespectarea de către echipamentele sub presiune transportabile a cerinţelor cu privire la sănătatea sau la siguranţa persoanelor ori la alte aspecte ale protecţiei interesului public prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, şi în prezenta ordonanţă de urgenţă; sau b) deficienţele standardelor sau ale codurilor tehnice prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, sau în alte dispoziţii ale acesteia. (6) Celelalte statele membre, altele decât statul membru care a iniţiat procedura, informează de îndată Comisia Europeană şi restul statelor membre cu privire la măsurile adoptate şi la informaţiile suplimentare de care dispun referitoare la neconformitatea echipamentelor sub presiune transportabile vizate şi, în caz de dezacord cu măsura naţională notificată în conformitate cu alin. (2), cu privire la obiecţiile lor. (7) În cazul în care, în termen de două luni de la primirea informaţiilor menţionate la alin. (4), niciun stat membru şi nici Comisia Europeană nu ridică vreo obiecţie cu privire la o măsură provizorie luată de un stat membru, măsura respectivă este considerată justificată. (8) Autoritatea de supraveghere a pieţei se asigură că se iau măsurile restrictive corespunzătoare în ceea ce priveşte echipamentele sub presiune transportabile vizate, precum retragerea fără întârziere a acestora de pe piaţa naţională.  +  Articolul 29Procedura de salvgardare a Uniunii Europene (1) În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la art. 28 alin. (3) şi (4), se ridică obiecţii la adresa unei măsuri luate de un alt stat membru sau în cazul în care Comisia Europeană consideră că o măsură naţională contravine unui act normativ al Uniunii Europene cu caracter juridic obligatoriu, la iniţiativa Comisiei Europene, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri participă la consultările cu statele membre şi cu operatorul ori operatorii economici relevanţi şi evaluează măsura naţională. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia Europeană decide dacă măsura naţională este justificată. Statelor membre şi operatorului sau operatorilor economici li se aduce la cunoştinţă de către Comisia Europeană decizia acesteia. (2) În cazul în care măsura naţională este considerată justificată, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri adoptă măsurile necesare pentru a asigura retragerea de pe piaţă a echipamentelor sub presiune transportabile neconforme şi informează Comisia Europeană în consecinţă. În cazul în care măsura naţională este considerată nejustificată, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri retrage această măsură.  +  Articolul 30Echipamentele sub presiune transportabile conforme care prezintă un risc pentru sănătate şi siguranţă (1) În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări în temeiul prevederilor art. 28 alin. (1), organismul de supraveghere a pieţei constată că, deşi echipamentele sub presiune transportabile sunt conforme cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, şi cu prezenta ordonanţă de urgenţă, acestea prezintă un risc pentru sănătatea şi siguranţa persoanelor sau pentru alte aspecte ale protecţiei interesului public, acesta solicită operatorului economic relevant să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că, atunci când sunt introduse pe piaţă, echipamentele sub presiune transportabile în cauză nu mai prezintă riscul respectiv, pentru a retrage echipamentele de pe piaţă ori pentru a le rechema, în decursul unei perioade rezonabile, proporţionale cu natura riscului, pe care o stabileşte organismul de supraveghere a pieţei. (2) Operatorul economic ia toate măsurile corective în privinţa echipamentelor sub presiune transportabile vizate pe care acesta le-a pus la dispoziţie pe piaţă sau pe care le utilizează pe teritoriul Uniunii Europene. (3) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri informează imediat Comisia Europeană şi celelalte state membre. Informaţiile comunicate includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru a identifica echipamentele sub presiune transportabile în cauză şi pentru a determina originea şi lanţul de distribuţie al echipamentelor, natura riscului implicat, natura şi durata măsurilor naţionale luate. (4) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri participă la consultări cu statele membre şi cu operatorul sau operatorii economici relevanţi, iniţiate de Comisia Europeană, şi evaluează măsurile naţionale adoptate. Comisia Europeană decide dacă măsura este justificată şi, dacă este cazul, propune măsuri adecvate, pe baza rezultatelor evaluării respective.  +  Articolul 31Neconformitatea formală (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 28, autoritatea de supraveghere a pieţei solicită operatorului economic relevant să pună capăt neconformităţii atunci când constată una dintre situaţiile următoare: a) marcajul "pi" a fost aplicat cu încălcarea art. 12, 13, 14 sau 15; b) marcajul "pi" nu a fost aplicat; c) documentaţia tehnică este fie absentă, fie incompletă; d) cerinţele prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, şi în prezenta ordonanţă de urgenţă nu au fost respectate. (2) În cazul în care neconformitatea prevăzută la alin. (1) se menţine, autoritatea de supraveghere a pieţei ia toate măsurile adecvate pentru a restricţiona sau a interzice punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune transportabile ori se asigură că acestea sunt rechemate sau retrase de pe piaţă.  +  Capitolul VI Răspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 32 (1) Autoritatea de supraveghere a pieţei care verifică respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă este Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi a Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR. (2) Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi. (3) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 4-9 referitoare la obligaţiile producătorilor, reprezentanţilor autorizaţi, importatorilor, distribuitorilor, proprietarilor şi operatorilor, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, interzicerea utilizării, retragerea de pe piaţă şi interzicerea introducerii pe piaţă a produselor neconforme; b) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1) şi (2) referitoare la conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile şi evaluarea conformităţii, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, interzicerea utilizării, retragerea de pe piaţă şi interzicerea introducerii pe piaţă a produselor neconforme; c) nerespectarea prevederilor art. 14 şi 15 referitoare la aplicarea marcajului, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, interzicerea utilizării, retragerea de pe piaţă şi interzicerea introducerii pe piaţă a produselor nemarcate sau marcate incorect, până la eliminarea neconformităţilor. (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (3) se fac de către personalul împuternicit din cadrul ISCIR. (5) Dispoziţiile referitoare la contravenţii prevăzute la alin. (3) se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 33 (1) Dispoziţiile legale privind dispozitivele prevăzute pentru conectarea la alte echipamente şi codurile de culoare aplicabile echipamentelor sub presiune transportabile rămân în vigoare până la data la care se includ standardele relevante de utilizare în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare. (2) În condiţiile în care temperatura mediului înconjurător este de obicei mai mică de -20°C, se pot impune standarde mai stricte în ceea ce priveşte temperatura de funcţionare a materialelor folosite la echipamentele sub presiune transportabile utilizate în transportul naţional de mărfuri periculoase, până la includerea în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, a dispoziţiilor privind temperaturile de referinţă corespunzătoare pentru anumite zone climatice. (3) În acest caz, lângă marcajul "pi" aplicat pe echipamentele sub presiune transportabile, inclusiv pe părţile demontabile cu funcţie directă de siguranţă, numărul de identificare al organismului notificat trebuie să fie urmat de menţiunea "-40°C" sau de alt marcaj relevant aprobat de autoritatea competentă.  +  Articolul 34 (1) Certificatele de aprobare CEE de model pentru echipamentele sub presiune transportabile, eliberate în temeiul directivelor 84/525/CEE , 84/526/CEE , 84/527/CEE , şi certificatele CE de examinare a proiectului, eliberate în temeiul Directivei 1999/36/CE , sunt recunoscute ca fiind echivalente cu certificatele de omologare prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, şi fac obiectul dispoziţiilor privind perioada limitată de recunoaştere a omologărilor de tip stabilite în respectivele anexe. (2) Armăturile şi accesoriile menţionate la art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 941/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi utilizare repetată a echipamentelor sub presiune transportabile, cu modificările şi completările ulterioare, şi care poartă marcajul prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 941/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se pot utiliza în continuare.  +  Articolul 36La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 941/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi utilizare repetată a echipamentelor sub presiune transportabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 5 septembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 113/2001 privind aprobarea unor reglementări tehnice pentru recipiente-butelii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 14 august 2001, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 37 (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică recipientelor sub presiune, armăturilor acestora şi altor accesorii utilizate pentru transportarea echipamentelor cu numerele ONU 1745, 1746 şi 2495, începând de la data de 1 iulie 2013.*Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune Directiva 2010/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 iunie 2010 privind echipamentele sub presiune transportabile şi de abrogare a directivelor 76/767/CEE , 84/525/CEE , 84/526/CEE , 84/527/CEE şi 1999/36/CE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 165 din 30 iunie 2010.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul economiei, comerţului şimediului de afaceri,Ion Aritonp. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Gheorghe Dobre,secretar generalMinistrul afacerilor europene,Leonard OrbanBucureşti, 27 decembrie 2011.Nr. 126.  +  Anexa 1LISTAmărfurilor periculoase, altele decât cele din clasa 2
  Numărul ONU Clasa Substanţe periculoase
  1051 6.1 Acid cianhidric stabilizat care conţine mai puţin de 3% apă
  1052 8 Acif fluorhidric anhifru
  1745 5.1 Pentafluorură de brom, cu excepţia transportului în cisterne
  1746 5.1 Trifluorură de brom, cu excepţia transportului în cisterne
  1790 8 Acid fluorhidric cu peste 85% fluorură de hidrogen
  2495 5 .1 Pentafluorură de iod, cu excepţia transportului în cisterne
   +  Anexa 2PROCEDURAde reevaluare a conformităţii1. În prezenta anexă se stabileşte metoda de garantare a conformităţii echipamentelor sub presiune transportabile menţionate la art. 1 alin. (2) lit. c) din ordonanţa de urgenţă, fabricate şi puse în funcţiune înainte de data punerii în aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 941/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi utilizare repetată a echipamentelor sub presiune transportabile, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile corespunzătoare din anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transporturile mărfurilor periculoase în România, cu modificările ulterioare, şi din ordonanţa de urgenţă, aplicabile în momentul reevaluării.2. Proprietarul sau operatorul trebuie să pună la dispoziţia unui organism notificat tip A care se conformează standardului SR EN ISO/IEC 17020: 2005, notificat pentru reevaluarea conformităţii, informaţiile cu privire la echipamentele sub presiune transportabile care permit organismului respectiv să le identifice cu precizie (origine, norme de proiectare şi, în plus, pentru buteliile cu acetilenă, detalii cu privire la materialul poros). Informaţiile trebuie să includă, dacă este cazul, restricţiile de utilizare prescrise şi notele cu privire la eventualele deteriorări sau la eventualele reparaţii efectuate.3. Organismul notificat de tip A, notificat pentru reevaluarea conformităţii, verifică dacă echipamentele sub presiune transportabile prezintă cel puţin acelaşi nivel de siguranţă ca cel al echipamentelor sub presiune transportabile prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare. Verificarea se efectuează pe baza informaţiilor prezentate în conformitate cu pct. 2 şi, dacă este cazul, pe baza unor inspecţii suplimentare.4. În cazul în care rezultatele evaluărilor prevăzute la pct. 3 sunt satisfăcătoare, echipamentele sub presiune transportabile fac obiectul inspecţiilor periodice prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare. Dacă sunt îndeplinite cerinţele inspecţiilor periodice în cauză, organismul notificat responsabil cu inspecţiile aplică marcajul "pi" sau marcajul se aplică sub supravegherea sa în conformitate cu art. 14 alin. (1)-(5) din ordonanţa de urgenţă. Marcajul "pi" este urmat de numărul de identificare al organismului notificat responsabil de inspecţiile periodice. Organismul notificat responsabil de inspecţiile periodice eliberează un certificat de reevaluare potrivit dispoziţiilor pct. 6. 5. În cazul în care recipientele sub presiune au fost fabricate în serie, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri autorizează un organism notificat pentru inspecţiile periodice ale recipientelor sub presiune transportabile relevante să realizeze reevaluarea conformităţii unor recipiente sub presiune individuale, inclusiv a armăturilor acestora şi a altor accesorii utilizate pentru transport, cu condiţia ca un organism notificat de tip A responsabil de reevaluarea conformităţii să fi realizat evaluarea conformităţii de tip în conformitate cu pct. 3 şi să se fi emis un certificat de reevaluare a tipului. Marcajul "pi" este urmat de numărul de identificare al organismului notificat responsabil de inspecţiile periodice.6. În toate cazurile, certificatul de reevaluare se eliberează de către organismul notificat responsabil de inspecţiile periodice şi conţine cel puţin următoarele informaţii: a) numărul de identificare al organismului notificat care eliberează certificatul şi, dacă acesta este diferit, numărul de identificare al organismului notificat de tip A responsabil cu reevaluarea conformităţii potrivit dispoziţiilor pct. 3; b) denumirea şi adresa proprietarului sau operatorului prevăzut la pct. 2; c) datele de identificare ale certificatului de reevaluare de tip, în cazul aplicării procedurii prevăzute la pct. 5; d) datele de identificare ale echipamentelor sub presiune transportabile cărora li s-a aplicat marcajul "pi", inclusiv cel puţin numărul sau numerele de serie; şi e) data eliberării.7. Se eliberează un certificat de reevaluare de tip.În cazul în care se aplică procedura descrisă la pct. 5, certificatul de reevaluare de tip se eliberează de către organismul de tip A responsabil cu reevaluarea conformităţii şi conţine cel puţin următoarele informaţii: a) numărul de identificare al organismului notificat careeliberează certificatul; b) denumirea şi adresa producătorului şi ale deţinătorului certificatului de omologare iniţial pentru echipamentele sub presiune transportabile aflate în curs de reevaluare, în cazul în care deţinătorul nu este aceeaşi persoană cu producătorul; c) datele de identificare ale echipamentelor sub presiune transportabile care aparţin seriei respective; d) data ata eliberării; şi e) menţiunea: "prezentul certificat nu autorizează producerea de echipamente sub presiune transportabile sau de părţi ale acestora".8. Prin faptul că aplică sau dispune aplicarea marcajului "pi", proprietarul sau operatorul arată că îşi asumă responsabilitatea pentru conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile cu toate cerinţele prevăzute de ordonanţa de urgenţă şi în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, aplicabile în momentul reevaluării.9. După caz, se ţine seama de dispoziţiile art. 33 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă şi se aplică, de asemenea, marcajul referitor la temperatura scăzută prevăzut în respectivul alineat.----------