HOTĂRÎRE nr. 1275 din 8 decembrie 1990privind înfiinţarea Administraţiei naţionale a drumurilor din România
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 31 ianuarie 1991    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă înfiinţarea Administraţiei naţionale a drumurilor din România, denumita prescurtat AND, cu statut de regie autonomă, cu sediul în municipiul Bucureşti, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1.Administraţia naţionala a drumurilor se organizează şi funcţionează în conformitate cu Legea nr. 15/1990 şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 1.Administraţia naţionala a drumurilor publice este persoana juridică, finanţată de la bugetul statului. Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului este împuternicit sa reprezinte interesele statului în cadrul Administraţiei naţionale a drumurilor.  +  Articolul 2Administraţia naţionala a drumurilor din România are ca obiect de activitate administrarea, întreţinerea şi exploatarea drumurilor naţionale în scopul desfăşurării traficului rutier în condiţii de siguranţă a circulaţiei şi coordonează dezvoltarea unitară a întregii reţele de drumuri în concordanta cu cerinţele economiei naţionale şi cele de apărare.  +  Articolul 3Administraţia naţionala a drumurilor este imputernicita sa aprobe construcţia şi modernizarea drumurilor naţionale potrivit competentelor şi îndeplineşte funcţia de avizare, coordonare şi control a activităţii pe reţeaua de drumuri locale şi de exploatare.Documentaţiile tehnice privind lucrările de investiţii referitoare la modernizarea, construcţia şi sistematizarea drumurilor naţionale vor fi avizate de Ministerul Apărării Naţionale, prin marele stat major.  +  Articolul 4Administraţia naţionala a drumurilor are ca principale atribuţii următoarele: a) elaborează studii, prognoze şi programe pentru dezvoltarea şi sistematizarea reţelei de drumuri şi construcţia de autostrăzi în România pentru a satisface nevoile economice şi cele de apărare; b) emite norme tehnice obligatorii pentru toate organele şi organizaţiile ce au în administrarea sau în folosinţă drumuri publice sau de exploatare; c) asigura gestiunea şi repartizarea fondurilor alocate de la buget pentru construcţia, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea drumurilor şi podurilor; d) organizează licitaţii pentru finanţarea şi execuţia lucrărilor de construcţii, de drumuri şi autostrăzi în scopul realizării programelor aprobate; e) asigura cooperarea şi întreţinerea de relaţii pe plan tehnic şi economic în domeniul drumurilor şi autostrazilor, cu organisme şi organizaţii internaţionale.  +  Articolul 5În structura organizatorică a Administraţiei naţionale a drumurilor funcţionează direcţii, servicii, oficii şi birouri, precum şi unităţi exterioare.  +  Articolul 6Salarizarea personalului din aparatul propriu al Administraţiei naţionale a drumurilor se face conform prevederilor din Legea nr. 57/1974, anexa VI, capitolul A, nota I, pînă la adoptarea noii legi a salarizarii.Nivelul de salarizare şi statul de funcţiuni pentru Administraţia naţionala a drumurilor, precum şi pentru unităţile exterioare, se stabilesc de consiliul de administraţie al acesteia.  +  Articolul 7Administraţia naţionala a drumurilor este condusă de un consiliu de administraţie compus din 15 persoane, numite prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi amenajării teritoriului.Salariaţii Administraţiei naţionale a drumurilor vor putea beneficia de un fond de participare constituit din 5% asupra valorii economiilor realizate la devizele de lucrări în condiţiile în care şi-au îndeplinit sarcinile de plan sau/şi sarcinile proprii de muncă, în cadrul planului de cheltuieli aprobat.  +  Articolul 8Administraţia naţionala a drumurilor are în exploatare o reţea de 14.683 km drumuri naţionale şi mijloace fixe cu o valoare totală de 2.887.531 mii lei, conform bilanţului contabil încheiat la data de 30 iunie 1990.Valoarea patrimoniului, inclusiv a reţelei de drumuri în exploatare, urmează a fi stabilită după finalizarea acţiunii de reevaluare conform prevederilor Hotărîrii guvernului nr. 945/1990.  +  Articolul 9Administraţia naţionala a drumurilor îşi acoperă cheltuielile în întregime din alocaţia bugetară, nu calculează, nu virează amortismente şi nu are ca scop obţinerea de profituri.  +  Articolul 10În scopul realizării ritmice a lucrărilor de întreţinere şi siguranţa a circulaţiei şi a repunerii în stare de funcţionare a unor drumuri naţionale, Administraţia naţionala a drumurilor poate utiliza credite bancare.  +  Articolul 11Administraţia naţionala a drumurilor desfăşoară activitate de import-export, efectuează încasări valutare, în care scop va avea cont la băncile de specialitate.  +  Articolul 12Direcţia drumurilor din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului şi direcţiile regionale de drumuri şi poduri prevăzute în anexa nr. 2 se desfiinţează. Se aprobă înfiinţarea unităţilor din componenta Administraţiei naţionale a drumurilor prevăzute în lista anexa nr. 3.Personalul trecut în Administraţia naţionala a drumurilor şi la unităţile din structura este considerat transferat în interesul serviciului.Personalul transferat în interesul serviciului şi trecut în funcţii cu niveluri de salarizare mai mici are dreptul la salariul tarifar avut şi la sporul de vechime timp de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri.  +  Articolul 13Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.  +  Articolul 14Dispoziţiile contrare prezentei hotărîri se abroga.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  Anexa 1 REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Administraţiei naţionale a drumurilor  +  Capitolul 1 Denumire, forma juridică, obiect de activitate şi sediu  +  Articolul 1Administraţia naţionala a drumurilor înfiinţată prin reorganizarea actualei Direcţii a drumurilor din Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului şi a direcţiilor regionale de drumuri şi poduri, va funcţiona cu statut de regie autonomă.  +  Articolul 2Administraţia naţionala a drumurilor are personalitate juridică, desfăşoară o activitate cu caracter lucrativ finanţată de la bugetul statutului, pe baza prezentului Regulament.  +  Articolul 3Sediul Administraţiei naţionale a drumurilor este în Bucureşti, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1.  +  Capitolul 2 Obiectul de activitate al Administraţiei naţionale a drumurilor Administraţia naţionala a drumurilor are ca obiect de activitate administrarea, întreţinerea şi exploatarea drumurilor naţionale în scopul desfăşurării traficului rutier în condiţii de siguranţă a circulaţiei şi coordonează dezvoltarea unitară a întregii reţele de drumuri din România în concordanta cu cerinţele economiei naţionale şi a nevoilor de apărare.În scopul realizării obiectului de activitate, desfăşoară şi activităţi cu caracter industrial, de proiectare, construcţii, întreţinere şi reparaţii a parcului de maşini şi utilaje.Pentru utilizarea capacităţilor din dotare poate acorda asistenţa tehnica, executa lucrări sau produce materiale pentru terţe persoane, juridice sau fizice.  +  Articolul 4Administraţia naţionala a drumurilor are următoarele atribuţii:4.1. elaborează studii şi prognoze pentru dezvoltarea şi sistematizarea reţelei de drumuri publice, le supune spre aprobare organelor competente şi urmăreşte realizarea acestora pentru a satisface cerinţele economiei naţionale şi a celor de apărare;4.2. analizează şi face propuneri cu privire la construirea de noi drumuri, desfiinţarea de drumuri, precum şi clasarea şi declasarea acestora;4.3. colaborează cu organele din ministere, organe centrale şi locale ale administraţiei de stat, cu scopul dezvoltării unitare a întregii reţele de drumuri potrivit nevoilor economiei naţionale şi a celor de apărare;4.4. elaborează studii şi programe privind proportiile, nivelurile şi ritmurile de dezvoltare a activităţii proprii;4.5. întocmeşte programe anuale şi de perspectiva şi asigura urmărirea lucrărilor de întreţinere, reparare, modernizare şi construcţie a drumurilor naţionale, podurilor şi autostrazilor;4.6. pregăteşte elementele necesare negocierii cu reprezentantul statului pe baza programelor de lucrări, a volumului de activităţi posibil de realizat şi executarea acestuia în condiţiile asigurării bazei materiale, fie direct de pe piaţa libera, fie prin repartiţii pentru materiale dirijate sau din import;4.7. pregăteşte elementele necesare negocierii cu reprezentanţii statului a cheltuielilor necesare pentru întreţinerea, repararea, modernizarea şi construcţia drumurilor publice şi a podurilor;4.8. reprogramează şi coordonează activitatea organizatorică în vederea asigurării reparaţiilor şi întreţinerii drumurilor, podurilor, utilajelor şi mijloacelor, precum şi distribuirea acestora şi a forţei de muncă între unităţi în funcţie de necesitaţi;4.9. fundamentează politica surselor de finanţare a unităţilor din structura;4.10. elaborează prognoze anuale şi de lungă durata asupra asigurării necesarului la principalele materiale specifice, stabilind ponderea din resurse interne şi din import şi coordonează activitatea de producere a unor astfel de materiale;4.11. elaborează programul de aprovizionare tehnica materială, tratează, obţine şi desfăşoară cotele şi repartiţiile pentru materialele deficitare;4.12. coordonează şi îndrumă metodologic întreaga activitate de aprovizionare tehnico-materială şi de transport a unităţilor din structura;4.13. elaborează studii, analize şi propuneri pentru corelarea sarcinilor de producţie cu planul de aprovizionare, normele de consum, norme de stoc, probleme tehnice şi de investiţii;4.14. urmăreşte avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnice, a exproprierilor, contractarea şi finanţarea lucrărilor de investiţii şi reparaţii capitale, precum şi executarea şi receptionarea pe teren a lucrărilor respective;4.15. elaborează norme tehnice privind construcţia, modernizarea, întreţinerea, exploatarea şi administrarea drumurilor;4.16. emite acorduri şi autorizaţii pentru instalaţiile şi construcţiile ce se executa în zona drumurilor naţionale;4.17. realizează programarea şi executarea activităţii financiare, întocmirea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli, analiza execuţiei acestora;4.18. contractează cu Banca credite financiare rambursabile potrivit reglementărilor în vigoare;4.19. studiază piaţa interna şi externa pentru asigurarea aprovizionarii şi executarea de lucrări de specialitate;4.20. realizează importul de tehnologii şi de utilaje pentru modernizarea dotării existente, întocmeşte documentaţii pentru importul diferitelor materiale şi materii prime, urmăreşte tratarea importurilor prin unităţile de comerţ exterior, derularea contractelor de livrare către unităţile subordonate;4.21. iniţiază acţiuni de cooperare tehnico-ştiinţifică, cu firme străine;4.22. efectuează direct operaţii de comerţ exterior, organizindu-şi compartiment specializat de import, export, marketing şi conjunctura cu consultarea Ministerului Comerţului şi Turismului;4.23. reprezintă ţara la consfatuiri şi acţiuni pe plan internaţional în organismele la care Administraţia naţionala a drumurilor este afiliată, cît şi la alte manifestări internaţionale organizate pe teme de drumuri şi poduri;4.24. avizează producerea şi importul de maşini, utilaje, echipamente şi instalaţii specifice întreţinerii şi repararii drumurilor;4.25. organizează ţinerea de licitaţii pentru contractarea lucrărilor de investiţii şi reparaţii capitale şi întocmeşte documentaţiile necesare desfăşurării acestora;4.26. elaborează documentaţii pentru concesionarea de lucrări şi exploatare autostrăzi;4.27. desfăşoară activitatea de colaborare şi control asupra concesionarului;4.28. desfăşoară activitatea de colaborare şi participare la societăţile mixte la care Administraţia naţionala a drumurilor este parte şi are interese;4.29. tratează probleme de colaborare tehnico-ştiinţifică în domeniul drumurilor pe linie internationala şi coordonează realizarea sarcinilor ce revin administraţiei drumurilor din înţelegerile, convenţiile şi acordurile internaţionale;4.30. coordonează şi urmăreşte realizarea planului de proiectare şi informatica;4.31. coordonează şi îndrumă din punct de vedere metodologic reţeaua de laboratoare din unităţile Administraţiei naţionale a drumurilor pentru realizarea controlului tehnic de calitate a produselor şi lucrărilor de întreţinere a drumurilor;4.32. elaborează proiectele programelor anuale şi de perspectiva pentru cercetarea ştiinţifică;4.33. urmăreşte activitatea de invenţii, inovaţii şi se preocupa de generalizarea celor mai importante realizari; face propuneri cu privire la problemele de standardizare;4.34. elaborează norme de protecţie a muncii, prevenirea incendiilor şi protecţie a mediului înconjurător, pentru activităţile specifice unităţilor de drumuri;4.35. avizează proiectarea, contractarea sau executarea unor echipamente sau vehicule din ţara sau din import, pentru terţi, în concordanta cu posibilităţile de transport pe reţeaua rutiera;4.36. îndrumă, coordonează şi urmăreşte îndeplinirea sarcinilor de metrologie şi Inspectoratul de Stat pentru Controlul Instalaţiilor de Ridicat în unităţile din structura;4.37. elaborează avize pentru omologarea şi producerea de noi materiale specifice sectorului de drumuri şi poduri;4.38. elaborează norme de consum pentru combustibili, lubrifianţi, energie electrica şi termica pentru tehnologiile specifice sectorului de drumuri;4.39. asigura organizarea interventiilor necesare în scopul eliminării operative a avariilor, restrictiilor sau altor situaţii provocate de calamitati pe drumurile naţionale;4.40. organizează, îndrumă şi controlează aplicarea semnalizarii rutiere în conformitate cu normele în vigoare şi convenţiile internaţionale;4.41. colaborează şi ia măsuri de comun acord cu organele de specialitate ale Ministerului de Interne pentru ridicarea gradului de siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice;4.42. asigura îndrumarea tehnica şi metodologică a unităţilor de drumuri subordonate prefecturilor din judeţe şi Primăriei municipiului Bucureşti;4.43. emite autorizaţii speciale pentru transporturile ce se derulează pe drumurile naţionale şi care au greutăţi şi gabarite ce depăşesc prevederile legale şi asigura controlul pe teren a respectării prevederilor din aceste autorizaţii;4.44. asigura aplicarea măsurilor privind activitatea de protecţie a muncii în unităţile subordonate în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi a imbolnavirilor profesionale şi controlează modul de realizare a acestora;4.45. organizează într-o conceptie unitară reţeaua de contoare pentru înregistrarea traficului rutier şi asigura prelucrarea datelor;4.46. îndrumă şi coordonează activitatea de organizare a conducerii, a producţiei şi a muncii din unităţile subordonate;4.47. elaborează metodologiile specifice de norme de muncă, precum şi normativele şi normele unificate pe ramura, subramura şi activităţi şi controlează modul de aplicare;4.48. organizează elaborarea de normative şi norme de muncă unificate pe economie la lucrările pentru care se stabileşte ca este iniţiatoare sau colaboratoare;4.49. elaborează proiectul programelor de finanţare a investiţiilor şi reparaţiilor capitale potrivit listelor de titluri aprobate;4.50. elaborează indicatoare tarifare specifice pentru toate activităţile şi meseriile din sectorul de drumuri;4.51. elaborează studii cu privire la necesarul de forta de muncă pe structuri de personal, organizează recrutarea cadrelor, pregătirea şi perfecţionarea întregului personal şi controlează aplicarea în unităţile subordonate a reglementărilor privind selecţionarea şi promovarea personalului;4.52. stabileşte măsuri pentru îmbunătăţirea continua a condiţiilor de muncă şi de trai ale salariaţilor din unităţile subordonate;4.53. asigura îndrumarea, controlul unităţilor din structura, controlul financiar de fond, analize economice şi tehnice asupra organizării şi desfăşurării unor procese de producţie;4.54. exercita control financiar preventiv asupra documentelor ce privesc drepturile de personal sau obligaţii patrimoniale în centralul administraţiei;4.55. organizează controale şi analize în unităţile din structura şi ia măsuri pentru punerea lor în ordine;4.56. făcînd parte din comitetul director al unităţilor din structura, participa la luarea deciziilor privind principalele măsuri de organizare şi dezvoltare a acestora;  +  Articolul 5Administraţia naţionala a drumurilor urmăreşte gospodărirea judicioasă a fondurilor alocate de la buget, nu are ca scop realizarea de profit, nu calculează şi nu virează amortisment.  +  Capitolul 3 Patrimoniul  +  Articolul 6Administraţia naţionala a drumurilor are în exploatare o reţea de 14.683 km drumuri naţionale şi mijloace fixe cu o valoare de 2.887.531 mii lei conform bilanţului contabil la 30 iunie 1990, anexat.Valoarea patrimoniului inclusiv a reţelei de drumuri în exploatare urmează a fi stabilită după finalizarea acţiunii de reevaluare conform Hotărîrii guvernului nr. 945/1990.  +  Articolul 7Administraţia naţionala a drumurilor este proprietara bunurilor din patrimoniul sau. În exercitarea dreptului de proprietate, foloseşte şi dispune în mod autonom, potrivit legii, bunurile pe care le are în patrimoniu în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.În cadrul administrării patrimoniului din dotare, Administraţia naţionala a drumurilor are obligaţia de a efectua reparaţiile ce se impun reţelei de drumuri, construcţiilor civile şi industriale, parcului de maşini şi utilaje şi celorlalte mijloace din dotare.În funcţie de evoluţia economică, Administraţia naţionala a drumurilor are obligaţia de a dezvolta, moderniza prin investiţii parcul de autovehicule şi utilaje, instalaţiile de întreţinere şi reparaţii, clădirile şi celelalte mijloace de dotare. Consiliul de administraţie al Administraţiei naţionale a drumurilor aproba scoaterea din funcţiune, în condiţiile legii, a unor fonduri fixe şi circulante, dezmembrarea şi valorificarea acestora.  +  Capitolul 4 Structura regiei  +  Articolul 8În cadrul Administraţiei naţionale a drumurilor se pot constitui direcţii, servicii şi birouri, în funcţie de necesitatea şi volumul activităţii, atribuţiile acestora fiind stabilite prin regulament propriu de organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul de administraţie.  +  Articolul 9În scopul realizării obiectului sau de activitate, Administraţia naţionala a drumurilor are în structura sa direcţii regionale de drumuri şi poduri, organizate în teritoriu pe raza mai multor judeţe, cu secţii, santiere, loturi, ateliere, districte, formaţii şi un centru de studii tehnice rutiere şi informatica.Consiliul de administraţie al Administraţiei naţionale a drumurilor stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare constituirea acestora, relaţiile lor în cadrul administraţiei cu terţii şi le acorda împuternicire de reprezentare în domeniul tehnic, economic, comercial, administrativ, financiar, juridic şi altele.Organizarea şi conducerea unităţilor se stabileşte de consiliul de administraţie al Administraţiei naţionale a drumurilor.  +  Capitolul 5 Organele de conducere ale Administraţiei naţionale a drumurilor  +  Articolul 10Conducerea Administraţiei naţionale a drumurilor se asigura prin:- consiliul de administraţie;- directorul general al Administraţiei naţionale a drumurilor.  +  Articolul 11Consiliul de administraţie se numeşte prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi amenajării teritoriului şi este compus din 15 persoane, din care una este directorul general al Administraţiei naţionale a drumurilor.Din consiliul de administraţie fac parte cîte un reprezentant al Ministerului Finanţelor, al Ministerului Comerţului şi Turismului şi un reprezentant al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului.Ceilalţi membri vor fi numiţi dintre inginerii, economistii, juristii şi tehnicienii specializaţi în domeniul de activitate al Administraţiei Naţionale a Drumurilor.  +  Articolul 12Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul sau regulament de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 13Atribuţiile consiliului de administraţie sînt următoarele:- aproba structura organizatorică şi funcţională a Administraţiei naţionale a drumurilor şi a celorlalte unităţi din structura;- întocmeşte nomenclatoarele de funcţii, salarii tarifare, pregătire şi vechime, ale indicatoarelor tarifare de calificare şi ale reglementărilor privind drepturile de personal pentru unităţile existente şi cele direct subordonate;- stabileşte nivelul de salarizare al personalului angajat la Administraţia naţionala a drumurilor şi la unităţile din structura în funcţie de studii şi munca efectiv prestată cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;- aproba domeniile orientative ale producţiei;- aproba politica de dezvoltare a reţelei de drumuri şi tehnologiile specifice;- aproba lucrările de investiţii potrivit competentelor;- aproba propunerile de repartizare a creditelor pe unităţi subordonate;- examinează şi aproba bugetul de venituri, cheltuieli şi bilanţul;- aproba utilizarea fondului valutar;- asigura respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia mediului înconjurător;- aproba încheierea contractelor economice ale regiei;- examinează şi aproba competenţa privind angajarea şi efectuarea de cheltuieli de orice natura, tranzacţii comerciale şi financiare, vinzari sau închirieri de drumuri care nu mai sînt necesare;- examinează şi înaintează Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului, pentru a fi supuse aprobării, tarifele pentru diferite servicii (publicitate, taxa de trecere pe poduri etc.);- în scopul prezentării cît mai estetice a drumurilor şi a lucrărilor anexe acestora, a creşterii operativitatii şi calităţii în execuţie, acţiuni care implica prezenta permanenta pe drum a majorităţii lucrătorilor şi uneori în afară programului de lucru sau în zilele de repaus legal, Administraţia naţionala a drumurilor poate acorda cu prioritate facilităţi acestui personal şi anume:- transportul gratuit de la domiciliu, la şi de la locul de muncă;- folosirea zonei drumului pentru recoltarea ierbii şi fructelor cu tarif redus;- vînzarea la cerere a materialului lemnos rezultat din defrisarile de arbori de pe zona drumurilor;- realizarea cu plata a unor reparaţii sau amenajări gospodăreşti;- plata regiei la cantine în situaţia servirii mesei pe durata desfăşurării activităţii;- examinează şi după însuşire înaintează Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului proiectele de acte normative şi modificarea celor existente pentru a fi supuse aprobării, potrivit legii;- aproba orice alte probleme privind activitatea Administraţiei, cu excepţia celor date în competenţa altor organe, potrivit legii.  +  Articolul 14Activitatea curenta a regiei autonome este condusă de directorul general numit de consiliul de administraţie, cu avizul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi amenajării teritoriului.  +  Articolul 15Consiliul de administraţie se întruneşte în şedinţe ordinare o dată pe luna şi la cererea preşedintelui care este şi directorul general al Administraţiei naţionale a drumurilor sau a 1/3 din membri, ori de cîte ori este nevoie.  +  Articolul 16Pentru luarea unor decizii complexe, poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din institutele de proiectari de specialitate, din Institutul de Cercetări Transporturi şi Telecomunicaţii, facultăţile de specialitate din centrele universitare sau din alte organisme tehnico-economice de profil.Activitatea acestora va fi compensata material, conform înţelegerii, pe bază de contract.  +  Articolul 17Consiliul de administraţie, în prima luna a anului următor, prezintă Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului un raport asupra activităţii Administraţiei naţionale a drumurilor în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.  +  Articolul 18Directorul general al Administraţiei naţionale a drumurilor conduce activitatea curenta a acesteia. De asemenea, angajează şi concediază personalul Administraţiei naţionale a drumurilor.  +  Capitolul 6 Bugetul de venituri şi cheltuieli  +  Articolul 19Administraţia naţionala a drumurilor întocmeşte anual buget de venituri şi cheltuieli şi bilanţ contabil pe modelele stabilite de Ministerul Finanţelor. Bilanţul contabil se supune spre aprobare Ministerului Finanţelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 20Administraţia naţionala a drumurilor constituie un fond de participare de 5% din valoarea economiilor realizate la devizele de lucrări de întreţinere şi reparaţii pentru premierea personalului în cursul anului, pentru realizari deosebite. Sumele neconsumate din acest fond, pot fi raportate în lunile următoare pînă la sfîrşitul anului.  +  Articolul 21Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se sfirseste la 31 decembrie ale fiecărui an.  +  Articolul 22Constituirea unităţilor subordonate Administraţiei naţionale a drumurilor, respectiv direcţiile regionale de drumuri şi poduri şi Centrul de studii tehnice rutiere şi informatica se face de către consiliul de administraţie al Administraţiei naţionale a drumurilor. O dată cu ordinul de înfiinţare al unităţilor se aproba şi regulamentul de funcţionare al acestora. a) Direcţiile regionale de drumuri şi poduri sînt conduse de:- director- comitet director format din 7 - 11 persoane.Din comitetul director fac parte cadre cu funcţii de conducere şi specialişti. b) directorul şi comitetul director îndeplinesc sarcinile stabilite de Consiliul de administraţie al Administraţiei naţionale a drumurilor.Înfiinţarea şi desfiinţarea subunitatilor direcţiilor regionale de drumuri şi poduri (secţii, santiere şi loturi) este în competenţa acestor unităţi cu avizul Administraţiei naţionale a drumurilor.Obiectul de activitate, relaţiile cu Administraţia naţionala a drumurilor şi cu terţii, competentele, atribuţiile şi alte elemente necesare desfăşurării activităţii, se stabilesc prin regulamentele de organizare şi funcţionare specifice acestor subunitati.  +  Articolul 23Relaţiile comerciale ale Administraţiei naţionale a drumurilor cu alte regii şi societăţi comerciale, precum şi cu statul, se vor desfăşura pe bază de contracte guvernate de principiul libertăţii contractuale.  +  Articolul 24Administraţia naţionala a drumurilor, în raporturile cu terţii, practica preţuri decurgind din acţiunea conjugală a cererii şi ofertei. Pînă la liberalizarea totală a schimburilor şi eliminarea sistemului de repartiţii materiale, Administraţia naţionala a drumurilor efectuează operaţiunile de aprovizionare pe bază de contracte ferme cu furnizorii din ţara sau din străinătate.  +  Articolul 25Administraţia naţionala a drumurilor poate încheia contracte de vînzare, prestări servicii cu întreprinzătorii străini.  +  Articolul 26Administraţia naţionala a drumurilor se poate adresa instanţelor judecătoreşti de drept comun, pentru orice litigii.  +  Articolul 27Unităţi de producţie ale Administraţiei naţionale a drumurilor pot face obiectul unor concesiuni în condiţiile legii.  +  Articolul 28Administraţia naţionala a drumurilor se poate asocia cu societăţi comerciale din ţara sau din străinătate, cît şi cu persoane juridice şi fizice române sau străine pentru realizarea în comun de lucrări sau de producere de materiale specifice.  +  Articolul 29Administraţia naţionala a drumurilor este obligată să-şi desfăşoare activitatea cu respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia mediului înconjurător şi să-şi realizeze din surse proprii mijloacele adecvate acestui scop.  +  Articolul 30Statul finanţează activitatea Administraţiei naţionale a drumurilor prin acordarea de alocaţii bugetare conform programului de lucrări.  +  Articolul 31Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile Legii nr. 15/1990 şi celelalte reglementări în vigoare.  +  Anexa 2 LISTAdirecţiilor regionale de drumuri şi poduri ce se desfiinţeazăDirecţia regionala de drumuri şi poduri:1. Bucureşti2. Craiova3. Timişoara4. Cluj5. Braşov6. Iaşi  +  Anexa 3 LISTAunităţilor din componenta Administraţiei naţionale a drumurilor ce se înfiinţează1. Bucureşti2. Craiova3. Timişoara4. Cluj5. Braşov6. Iaşi7. Constanta8. Centrul de studii tehnice rutiere şi informatica--------------------------