HOTĂRÂRE nr. 1.294 din 27 decembrie 2011pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 30 decembrie 2011    Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit, ale Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, ale Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţii Europene, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, , aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborarea a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 14 mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu următorul cuprins:"Art. 16^1. - (1) Cheltuielile eligibile pentru funcţionarea grupurilor locale de acţiune pentru pescuit din cadrul axei prioritare 4 "Dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti" nu pot depăşi maximum 10% din bugetul total alocat unei strategii pentru o zonă de pescuit. (2) Cheltuielile eligibile pentru funcţionarea grupurilor locale de acţiune pentru pescuit se vor detalia prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale."2. La articolul 26, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Beneficiarul cofinanţării din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013 poate constitui garanţii în favoarea unei instituţii de credit, sub forma gajării sau ipotecării asupra investiţiei care face obiectul contractului de finanţare. În situaţia în care se va proceda la executarea garanţiilor de către instituţia de credit, în termen de 5 ani de la semnarea contractului de finanţare, investiţia nu va suferi nicio modificare substanţială, în sensul prevăzut la art. 56 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 ."3. La articolul 28, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Grupurile locale de acţiune pentru pescuit au responsabilitatea selectării şi monitorizării proiectelor care vor fi implementate în cadrul strategiilor selectate din cadrul axei prioritare 4 a Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013."  +  Articolul II (1) Pentru contractele de finanţare încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu acordul părţilor, se pot încheia acte adiţionale prin care beneficiarii pot constitui garanţii sau ipoteci asupra investiţiei care face obiectul contractului de finanţare. (2) Beneficiarii se obligă ca la încheierea contractelor de ipotecă sau gajare să notifice Autoritatea de management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013 cu privire la gajarea sau ipotecarea investiţiei ce face obiectul contractului de finanţare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăMinistrul afacerilor europene,Leonard OrbanMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 27 decembrie 2011.Nr. 1.294.-----