HOTĂRÂRE nr. 1.291 din 27 decembrie 2011privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Europene
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 29 decembrie 2011  Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 863 lit. e) şi art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, precum şi al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea imobilului, situat în municipiul Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 50A, sectorul 1, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Europene.  +  Articolul 2Imobilul prevăzut la art. 1 va avea destinaţia de sediu pentru Ministerul Afacerilor Europene.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile implicate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Patrimoniul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" se diminuează, iar patrimoniul Ministerului Afacerilor Europene se majorează cu valoarea de inventar a imobilului prevăzut la art. 1.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă numărul curent 300 din anexa nr. 4 "Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"" la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Afacerilor Europene împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor asigura includerea imobilului prevăzut la art. 1 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:Ministrul afacerilor europene,Leonard OrbanSecretarul general al Guvernului,Dezsi AttilaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 27 decembrie 2011.Nr. 1.291.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se transmite din domeniulprivat al statului şi din administrarea RegieiAutonome "Administraţia PatrimoniuluiProtocolului de Stat" în domeniul public al statuluişi în administrarea Ministerului Afacerilor Europene
  *Font 9*
   
  Denumirea şi locul unde se află imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul şi codul unic de identificare al acesteia (CUI) Persoana juridică la care se transmite imobilul şi codul unic de identificare al acesteia (CUI) Elementele-cadru de descriere tehnică Codul de clasifi- caţie "se va atribui" Nr. MFP "se va atribui"
  Imobil, Bd. Aviatorilor nr. 50A, sectorul 1, Bucureşti Domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", RO2351555 Domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Europene, 20897750 Suprafaţa construită: 460,18 mý Suprafaţa desfăşurată: 1.814,89 mý Regimul de înălţime: S+P+3E Suprafaţa terenului: 1.043,99 mý Nr. cadastral: 7.274
  -----