ORDONANŢĂ nr. 130 din 31 august 2000 (**republicată**)(*actualizată*)privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă*)(actualizată până la data de 27 decembrie 2011*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 decembrie 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 174 din 19 noiembrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 12 octombrie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor--------------**) Republicată în temeiul art. V lit. a) din titlul III "Dispoziţii finale" al Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.Ordonanţa Guvernului nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000, a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 31 ianuarie 2003, şi a fost modificată prin Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 5 iulie 2002 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 29 noiembrie 2006.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă reglementează condiţiile încheierii şi executării contractelor comerciale la distanţă între comercianţii care furnizează produse sau servicii şi consumatori.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei ordonanţe, următorii termeni se definesc astfel: a) contract la distanţă - contractul de furnizare de produse sau servicii încheiat între un comerciant şi un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte şi la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicaţie la distanţă; b) consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane constituite în asociaţii, care, în executarea contractelor care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe, acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale; c) comerciant - orice persoană fizică sau juridică care, în executarea contractelor care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe, acţionează în cadrul activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale, precum şi orice persoană care acţionează în acelaşi scop, în numele sau pe seama acesteia; d) tehnică de comunicaţie la distanţă - orice mijloc ce poate fi utilizat pentru încheierea unui contract între comerciant şi consumator şi care nu necesită prezenţa fizică simultană a celor două părţi; e) operator de comunicaţie - orice persoană fizică sau juridică a cărei activitate profesională constă în a pune la dispoziţie comerciantului una sau mai multe tehnici de comunicaţie la distanţă. (2) Tehnicile de comunicaţie la distanţă sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 3 (1) Înainte de încheierea contractului la distanţă comerciantul trebuie să informeze consumatorul în timp util, corect şi complet asupra următoarelor elemente: a) identitatea comerciantului şi, în cazul contractelor care prevăd plata anticipată, adresa şi modalităţile de contactare a acestuia, telefon/fax, e-mail şi codul unic de înregistrare; b) caracteristicile esenţiale ale produsului sau serviciului; c) preţul bunurilor sau tarifele serviciilor, cu toate taxele incluse;------------Litera c) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 174 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2008. d) cheltuielile de livrare, dacă este cazul; e) modalităţile de plată, de livrare sau de prestare; f) dreptul de denunţare unilaterală a contractului, cu excepţia cazurilor prevăzute în prezenta ordonanţă; g) costul utilizării tehnicii de comunicaţie la distanţă, în cazul în care acesta este calculat altfel decât conform tarifului de bază; h) perioada de valabilitate a ofertei sau a preţului; i) durata minimă a contractului, în cazul contractelor care prevăd furnizarea curentă sau periodică a unui produs sau serviciu; j) termenul limită de executare a obligaţiilor rezultând din contract. (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1), al căror scop comercial trebuie să rezulte fără echivoc, vor fi comunicate în mod clar, uşor de înţeles de către consumator, prin orice mijloc adaptat tehnicii de comunicaţie la distanţă utilizate, ţinându-se seama de principiile de bună practică comercială în tranzacţii şi de principiile care guvernează protecţia minorilor şi a altor persoane lipsite de capacitate de exerciţiu, precum şi de principiile referitoare la bunele moravuri. (3) În cazul comunicărilor telefonice, la începutul oricărei conversaţii cu consumatorul comerciantul are obligaţia de a-şi declina identitatea, precum şi de a indica în mod explicit scopul comercial al apelului.  +  Articolul 4 (1) Consumatorul trebuie să primească, în scris sau pe un alt suport durabil la dispoziţia sa şi la care are acces, în timp util, în perioada executării contractului şi până cel mai târziu în momentul livrării, următoarele:------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 2 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 174 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2008. a) în cazul bunurilor care nu sunt destinate livrărilor către terţi, confirmarea informaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1), dacă acestea nu au fost transmise, în condiţiile prevăzute la alin. (1), înainte de încheierea contractului;------------Litera a) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 174 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2008. b) condiţiile şi modalităţile de exercitare a dreptului de denunţare unilaterală, pentru cazurile prevăzute în prezenta ordonanţă, sub forma clauzei următoare: "Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului", redactată cu caractere îngroşate. În cazul omiterii acestei clauze, produsul sau serviciul este considerat livrat fără cerere de comandă din partea consumatorului, conform prevederilor art. 14; c) sediul, numărul de telefon/fax, precum şi adresa de e-mail ale comerciantului, la care consumatorul poate să-şi prezinte reclamaţiile; d) informaţiile privind service-ul postvânzare şi garanţiile oferite; e) condiţiile de denunţare unilaterală a contractului, atunci când acesta are o durată nedeterminată sau o durată mai mare de un an. (2) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d) şi e) nu se aplică în cazul serviciilor a căror execuţie este realizată cu ajutorul unei tehnici de comunicaţie la distanţă, dacă aceste servicii sunt furnizate o singură dată şi facturarea lor este efectuată de operatorul de comunicaţie.  +  Articolul 5Dacă părţile nu au convenit altfel, momentul încheierii contractului la distanţă îl constituie momentul primirii mesajului de confirmare de către consumator, referitor la comanda sa.  +  Articolul 6Dispoziţiile prezentei ordonanţe nu se aplică: a) contractelor la distanţă privind serviciile financiare, reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare, aprobată prin Legea nr. 399/2004, cu modificările şi completările ulterioare; b) contractelor încheiate prin intermediul distribuitoarelor automate sau în localurile comerciale automatizate; c) contractelor încheiate de utilizatorii finali pentru a beneficia de servicii de acces şi conectare la reţele publice de comunicaţii electronice ori de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului.------------Litera c) a art. 6 a fost modificată de art. 159 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. d) contractelor încheiate pentru construirea şi vânzarea de bunuri imobiliare sau care se referă la alte drepturi privind bunuri imobiliare, cu excepţia contractelor de închiriere; e) contractelor încheiate în cadrul vânzărilor la licitaţie.  +  Capitolul II Dreptul de denunţare unilaterală a contractului  +  Articolul 7 (1) Consumatorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul la distanţă, în termen de 10 zile lucrătoare, fără penalităţi şi fără invocarea vreunui motiv. Singurele costuri care pot cădea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor. Termenul de 10 zile prevăzut pentru exercitarea acestui drept începe să curgă: a) pentru produse, de la data primirii lor de către consumator, dacă au fost îndeplinite prevederile art. 4; b) pentru servicii, din ziua încheierii contractului sau după încheierea contractului, din ziua în care obligaţiile prevăzute la art. 4 au fost îndeplinite, cu condiţia ca întârzierea să nu depăşească 90 de zile. (2) În cazul în care comerciantul a omis să transmită consumatorului informaţiile prevăzute la art. 4, termenul pentru denunţarea unilaterală a contractului este de 90 de zile şi începe să curgă: a) pentru produse, de la data primirii lor de către consumator; b) pentru servicii, de la data încheierii contractului. (3) Dacă în perioada celor 90 de zile informaţiile prevăzute la art. 4 sunt furnizate consumatorului, termenul de 10 zile lucrătoare pentru denunţarea unilaterală a contractului începe să curgă din acel moment.  +  Articolul 8În cazul exercitării dreptului de denunţare unilaterală a contractului de către consumator în condiţiile art. 7, comerciantul are obligaţia să ramburseze sumele plătite de consumator fără a-i solicita acestuia cheltuielile aferente rambursării sumelor. Rambursarea sumelor se va face în cel mult 30 de zile de la data denunţării contractului de către consumator.  +  Articolul 9În cazul în care, pentru produsul sau serviciul ce face obiectul contractului la distanţă, comerciantul creditează consumatorul, direct sau în baza unui acord încheiat de comerciant cu un terţ, odată cu denunţarea unilaterală a contractului la distanţă încetează de drept şi contractul de acordare a creditului, fără penalităţi pentru consumator.  +  Articolul 10Consumatorul nu poate denunţa unilateral următoarele tipuri de contracte, cu excepţia cazurilor în care părţile au convenit altfel: a) contracte de furnizare de servicii a căror execuţie a început, cu acordul consumatorului, înaintea expirării termenului de 10 zile lucrătoare prevăzut la art. 7 alin. (1); b) contracte de furnizare de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile cursurilor pieţei financiare care nu pot fi controlate de comerciant; c) contracte de furnizare a unor produse executate după specificaţiile consumatorului sau a unor produse distinct personalizate, precum şi a acelora care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid; d) contracte de furnizare a înregistrărilor audio, video sau a programelor informatice, în cazul în care au fost desigilate de către consumator; e) contracte de furnizare a ziarelor, periodicelor, jurnalelor-magazin; f) contracte de servicii de pariuri sau loterii.  +  Capitolul III Executarea contractului la distanţă  +  Articolul 11 (1) Comerciantul trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale în termen de cel mult 30 de zile de la data la care consumatorul a transmis comanda, cu excepţia cazului în care părţile au convenit altfel. (2) Comerciantul, în cazul în care nu poate executa contractul din cauză că produsul sau serviciul nu este disponibil, trebuie să informeze consumatorul despre această indisponibilitate, iar sumele pe care acesta le-a vărsat ca plată trebuie rambursate de comerciant în termen de maximum 30 de zile. (3) Comerciantul poate livra consumatorului un produs sau serviciu de o calitate şi la un preţ echivalente cu cele solicitate numai dacă acest lucru a fost prevăzut înainte de încheierea contractului şi/sau în contract, astfel încât consumatorul să fie informat în mod clar despre această posibilitate. În caz contrar, furnizarea unor produse sau servicii similare celor solicitate va fi asimilată cu livrarea fără comandă, astfel cum se prevede la art. 14. Cheltuielile de returnare a produselor, în situaţia exercitării dreptului de denunţare unilaterală a contractului, sunt în acest caz în sarcina comerciantului, element asupra căruia consumatorul trebuie să fie informat.  +  Articolul 12Dispoziţiile art. 3, 4, ale art. 7-10 şi ale art. 11 alin. (1) nu se aplică contractelor privind: a) vânzarea de produse alimentare, de băuturi sau de produse de uz curent utilizate în gospodărie, livrate cu regularitate de către comerciant la domiciliul, reşedinţa sau la locul de muncă al consumatorului; b) furnizarea de servicii de cazare, de transport, de furnizare de preparate culinare, de agrement, atunci când comerciantul se angajează prin contractul încheiat să efectueze aceste prestaţii la o dată precisă sau într-o perioadă specificată; în mod excepţional, în cazul activităţilor de agrement organizate în aer liber, comerciantul îşi poate rezerva dreptul de a nu respecta prevederile art. 11 alin. (2), în circumstanţe specifice.  +  Articolul 14În cazul livrărilor pentru care nu există o comandă prealabilă, consumatorul este exonerat de orice contraprestaţie, lipsa răspunsului neavând valoare de consimţământ.  +  Capitolul IV Limitări privind utilizarea anumitor tehnici de comunicaţie la distanţă  +  Articolul 15Următoarele tehnici de comunicaţie la distanţă necesită acordul prealabil al consumatorului: a) sistem automatizat de apel fără intervenţie umană (automat de apel); b) telecopiator (fax); c) adresă la poştă electronică (e-mail).  +  Articolul 16Utilizarea altor tehnici de comunicaţie individuală la distanţă, în afara celor prevăzute la art. 15, nu este permisă dacă există un refuz manifestat de consumator.  +  Capitolul V Sancţiuni  +  Articolul 17Constituie contravenţie încălcarea prevederilor art. 3, 4, 8 şi 11 şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 4.000 lei.------------Art. 17 a fost modificat de pct. 4 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 174 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2008.  +  Articolul 18Constituie contravenţie încălcarea prevederilor art. 16 şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.  +  Articolul 19Sancţiunile prevăzute la art. 17 şi 18 vor fi aplicate şi persoanelor juridice.  +  Articolul 20Limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la art. 17 şi 18 vor fi actualizate prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de indicele de inflaţie.  +  Articolul 21Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 17 şi 18 se fac la sesizarea consumatorilor sau din oficiu de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.  +  Articolul 22Contravenţiilor prevăzute la art. 17 şi 18 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 23Prevederile privind comercializarea produselor şi a serviciilor în condiţiile prezentei ordonanţe se completează cu prevederile Legii nr. 363/2007privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, precum şi cu dispoziţiile naţionale care transpun reglementări europene cu privire la anumite aspecte ale furnizării de bunuri şi servicii, care se aplică cu prioritate, în măsura în care prezenta ordonanţă nu cuprinde dispoziţii contrare.------------Art. 23 a fost modificat de pct. 5 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 174 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2008.  +  Articolul 24În caz de litigiu sarcina dovedirii obligaţiilor prevăzute la art. 4, a respectării termenelor şi a existenţei acordului consumatorului, prevăzute la art. 5, art. 11 alin. (1) şi art. 15, revine comerciantului. Instanţa competentă este cea de la domiciliul consumatorului.  +  Articolul 25Anexa va fi actualizată prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 26Consumatorul nu poate fi lipsit de drepturile sale conferite prin prezenta ordonanţă.  +  Articolul 27În cazul în care părţile contractante aleg ca lege aplicabilă contractului la distanţă legea unui stat ce nu face parte din Uniunea Europeană, iar contractul are o strânsă legătură cu teritoriul României sau cu al altor state membre ale Uniunii Europene şi în cazul în care prezenta ordonanţă are prevederi mai favorabile pentru consumator, se vor aplica acestea din urmă.  +  Articolul 28Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se pune în aplicare la 30 de zile de la data publicării ei.Prezenta ordonanţă transpune prevederile Directivei 97/7/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 1997 privind protecţia consumatorilor în cadrul contractelor la distanţă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE) nr. L 144 din 4 iunie 1997, cu modificările ulterioare.  +  Anexa LISTAcuprinzând tehnicile de comunicaţie la distanţă a) imprimat neadresat; b) imprimat adresat; c) scrisoare tipizată; d) publicitate tipărită cu bon de comandă; e) catalog; f) telefon cu intervenţie umană; g) telefon fără intervenţie umană (automat de apel, audiotext); h) radio; i) videofon (telefon cu imagine); j) videotext (microordinator, ecran Tv cu tastatură sau ecran tactil); k) poştă electronică (e-mail); l) telecopiator (fax); m) televiziune (teleshopping).-----------