NORME METODOLOGICE din 21 decembrie 2011privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din Ministerul administraţiei şi internelor
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 28 decembrie 2011   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentele norme metodologice stabilesc cerinţele minime pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare M.A.I., în scopul prevenirii bolilor profesionale cauzate de agenţi nocivi chimici, fizici, fizico-chimici sau biologici caracteristici locului de muncă, precum şi a suprasolicitării organelor sau sistemelor organismului în procesul de muncă. (2) Prevederile prezentelor norme metodologice se aplică tuturor structurilor M.A.I., precum şi tuturor categoriilor de personal ale acestora.  +  Articolul 2În sensul prevederilor prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile folosite au următoarele semnificaţii: a) angajator - M.A.I. prin şefii/comandanţii unităţilor proprii, potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, care se află în raporturi de muncă ori de serviciu cu lucrătorul respectiv; b) lucrător - persoana angajată în M.A.I., potrivit legii, inclusiv studenţii şi elevii pregătiţi în instituţiile de învăţământ ale M.A.I., precum şi alţi participanţi la procesul de muncă; c) alţi participanţi la procesul de muncă - persoanele aflate în unitate, cu permisiunea angajatorului, persoanele aflate în perioada de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale în vederea angajării, persoanele care prestează activităţi în folosul comunităţii sau activităţi în regim de voluntariat, şomerii pe durata participării la o formă de pregătire profesională, precum şi persoanele care nu au contract individual de muncă încheiat în formă scrisă şi pentru care se poate face dovada prevederilor contractuale şi a prestaţiilor efectuate prin orice alt mijloc de probă; d) supravegherea sănătăţii lucrătorilor - totalitatea serviciilor medicale care asigură prevenirea, depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale şi a bolilor legate de profesie, precum şi menţinerea sănătăţii şi a capacităţii de muncă a lucrătorilor; e) loc de muncă - locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile unităţii, inclusiv orice alt loc din aria unităţii sau din afara unităţii, la care lucrătorul are acces în cadrul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu; f) medic specialist de medicină a muncii - medicul care a urmat un program de pregătire în specialitate şi este confirmat prin promovarea examenului de specialitate, cu drept de liberă practică; g) aptitudinea în muncă - capacitatea lucrătorului din punct de vedere medical de a desfăşura activitatea la locul de muncă în profesia/funcţia pentru care se solicită examenul medical privind aptitudinea în muncă; h) apt condiţionat - situaţia în care aptitudinea lucrătorului de a desfăşura activitatea la locul de muncă în profesia/funcţia pentru care se solicită examenul medical privind aptitudinea în muncă este condiţionată de respectarea recomandărilor de tip medical făcute de medicul de medicină a muncii; i) inaptitudinea permanentă în muncă - incapacitatea medicală permanentă a lucrătorului de a desfăşura activitatea la locul de muncă în profesia/funcţia pentru care se efectuează examenul medical privind aptitudinea în muncă; j) inaptitudinea temporară în muncă - incapacitatea medicală a lucrătorului de a desfăşura activitatea la locul de muncă pentru care se solicită examenul medical privind aptitudinea în muncă până la reevaluarea sănătăţii de către medicul de medicină a muncii; k) risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională - combinaţie între probabilitatea ca un pericol să cauzeze vătămarea/îmbolnăvirea şi gravitatea vătămării/îmbolnăvirii care apare ca rezultat al expunerii la un pericol; l) evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională - obligaţia angajatorului de a identifica toate pericolele din sistemul analizat şi de a cuantifica dimensiunea riscurilor datorate acestora pe baza combinaţiei dintre frecvenţa de manifestare şi consecinţa maximă previzibilă asupra organismului uman; m) accident de muncă - vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces; n) boală profesională - afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de agenţi nocivi chimici, fizici, fizico-chimici sau biologici caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă; o) boală legată de profesiune - boala cu determinare multifactorială, la care unii factori determinanţi sunt de natură profesională; p) intoxicaţia acută profesională - stare patologică apărută brusc, ca urmare a expunerii organismului la noxe existente la locul de muncă.  +  Articolul 3Asigurarea unor servicii medicale profilactice de supraveghere a sănătăţii lucrătorilor M.A.I., precum şi asistenţa medicală la locul de muncă reprezintă obiective prioritare ale asistenţei medicale de unitate.  +  Articolul 4 (1) În M.A.I., activităţile specifice de medicina muncii sunt asigurate de: a) medicii specialişti/primari de medicină a muncii din structura Direcţiei medicale; b) medicii specialişti/primari de medicină a muncii din structura centrelor medicale de diagnostic şi tratament ambulator, denumite în continuare C.M.D.T.A., şi a centrelor medicale judeţene. (2) Până la ocuparea funcţiilor de medic specialist de medicină a muncii, unele atribuţii în domeniul medicinei muncii sunt îndeplinite şi de medicii de unitate din structura C.M.D.T.A. sau a centrelor medicale judeţene.  +  Articolul 5 (1) Atribuţiile medicilor specialişti/primari de medicină a muncii din Direcţia medicală a M.A.I. sunt prevăzute în anexa nr. 1. (2) Atribuţiile medicilor specialişti/primari de medicină a muncii din structura C.M.D.T.A./centrelor medicale judeţene sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) Atribuţiile medicilor de unitate, în domeniul medicinei muncii, sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 6 (1) În desfăşurarea activităţilor medicale specifice de medicină a muncii, personalul medical nominalizat foloseşte formulare şi documente medicale, în conformitate cu legislaţia în vigoare. (2) Păstrarea, accesarea şi utilizarea datelor medicale se fac cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor personale şi a celor clasificate.  +  Capitolul II Identificarea şi evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională  +  Articolul 7 (1) Procesul de evaluare a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locul de muncă are rolul de a identifica pericolele aferente locurilor de muncă, în vederea stabilirii măsurilor de securitate şi sănătate în muncă recomandate şi a prioritizării aplicării acestora. (2) Ulterior evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională angajatorul are obligaţia de a completa fişele de identificare a factorilor de risc profesional, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (3) Medicii specialişti de medicină a muncii stabilesc, în baza fişelor de identificare a factorilor de risc profesional completate pentru fiecare loc de muncă, examenele medicale clinice, paraclinice sau funcţionale obligatorii în vederea stabilirii aptitudinii în muncă, în funcţie de riscurile profesionale identificate şi conform prevederilor legale în vigoare. (4) Lista examenelor medicale specifice fiecărui loc de muncă, avizată de şeful C.M.D.T.A./centrului medical judeţean, se comunică, în scris, angajatorului.  +  Capitolul III Efectuarea examenelor medicale specifice la angajare, de adaptare, periodice şi la reluarea activităţii  +  Secţiunea 1 Examenul medical la încadrarea în M.A.I.  +  Articolul 8Examenul medical la încadrarea în M.A.I. are rolul de a stabili aptitudinea/inaptitudinea în muncă a lucrătorului pentru profesia/funcţia/locul de muncă pentru care se organizează examenul/concursul privind: a) compatibilitatea/incompatibilitatea dintre eventualele afecţiuni prezente în momentul examinării şi viitorul loc de muncă; b) existenţa/inexistenţa unei afecţiuni ce pune în pericol sănătatea şi securitatea celorlalţi lucrători de la acelaşi loc de muncă; c) existenţa/inexistenţa unei afecţiuni ce pune în pericol securitatea unităţii şi/sau calitatea îndeplinirii atribuţiunilor de serviciu; d) existenţa/inexistenţa unui risc pentru sănătatea populaţiei căreia îi asigură servicii.  +  Articolul 9 (1) Examenul medical la încadrare este obligatoriu, se realizează anterior altor probe de concurs/examen, are caracter eliminatoriu şi se efectuează conform prevederilor legale specifice din M.A.I. (2) Fişa medicală de încadrare în M.A.I., finalizată cu menţiunea "Apt" şi eliberată cu această ocazie, atestă aptitudinea lucrătorului de a-şi desfăşura activitatea în cadrul M.A.I.  +  Secţiunea a 2-a Examenul medical de adaptare în muncă  +  Articolul 10 (1) Examenul medical de adaptare în muncă se efectuează în scopul depistării de către medicul de medicină a muncii a anumitor condiţii de natură ergonomică, psihosocială sau medicală de neadaptare la noul loc de muncă şi a stabilirii măsurilor necesare de înlăturare a acestora. (2) În baza fişei medicale tip M.A.I., a fişei de identificare a factorilor de risc profesional, a rezultatului testării psihologice şi a examenului clinic, anterior expirării perioadei de stagiu/probă, medicul specialist de medicină a muncii la care este arondată unitatea M.A.I. eliberează fişa de aptitudine în muncă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4. (3) Fişa de aptitudine în muncă se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar pentru angajator şi un exemplar pentru lucrător. (4) Numai medicul specialist de medicină a muncii din structura sanitară a M.A.I. poate elibera fişa de aptitudine în muncă pentru lucrătorii M.A.I.  +  Secţiunea a 3-a Examenul medical periodic  +  Articolul 11Efectuarea examenului medical periodic are următoarele scopuri: a) confirmarea periodică a aptitudinii în muncă pentru profesia/funcţia şi locul de muncă pentru care s-a făcut angajarea şi s-a eliberat fişa de aptitudine în muncă; b) depistarea apariţiei unor boli care constituie contraindicaţii pentru activităţile şi locurile de muncă cu expunere la factori de risc profesional; c) depistarea şi diagnosticarea bolilor profesionale; d) depistarea şi diagnosticarea bolilor legate de profesie; e) depistarea bolilor care constituie risc pentru viaţa şi sănătatea celorlalţi lucrători de la acelaşi loc de muncă; f) depistarea bolilor care constituie risc pentru securitatea unităţii, pentru calitatea activităţilor executate sau pentru populaţia cu care lucrătorul vine în contact, prin natura activităţii sale.  +  Articolul 12 (1) Examenul medical periodic este obligatoriu pentru toţi lucrătorii M.A.I. şi se efectuează de către medicul de unitate, în baza unei planificări întocmite de acesta şi aprobate de conducerea unităţii M.A.I. (2) Examinările medicale clinice, paraclinice sau funcţionale sunt stabilite de medicul specialist de medicină a muncii în funcţie de riscurile identificate prin fişa de identificare a factorilor de risc profesional şi specificul locurilor de muncă. (3) În baza rezultatelor examenelor medicale clinice, paraclinice şi funcţionale consemnate în dosarul medical de medicină a muncii, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, medicul specialist de medicină a muncii eliberează fişa de aptitudine în muncă. (4) Fişa de aptitudine în muncă este valabilă doar pentru locul de muncă şi profesia pentru care a fost eliberată. (5) La schimbarea locului de muncă, dacă prin fişa de identificare a factorilor de risc profesional sunt identificate riscuri suplimentare, este obligatorie eliberarea unei noi fişe de aptitudine în muncă.  +  Articolul 13 (1) Concluziile examenului medical periodic, înscrise în fişa de aptitudine în muncă, sunt: a) apt; b) apt condiţionat; c) inapt temporar; d) inapt. (2) În vederea stabilirii capacităţii de muncă, cazurile de inaptitudine permanentă în muncă se rezolvă în colaborare cu medicii specialişti de expertiză medicală a capacităţii de muncă din comisiile de expertiză medico-militară.  +  Articolul 14Angajatorul este obligat să respecte recomandările medicale înscrise în fişa de aptitudine în muncă.  +  Secţiunea a 4-a Examenul medical la reluarea activităţii  +  Articolul 15 (1) Examenul medical la reluarea activităţii se efectuează conform procedurii examenului medical periodic şi are rolul de a confirma aptitudinea în muncă a lucrătorului la locul de muncă respectiv sau de a stabili măsuri de adaptare a locului de muncă şi a unor activităţi specifice profesiei sau funcţiei, dacă este posibil, ori reorientarea lucrătorului spre un alt loc de muncă, pentru menţinerea stării sale de sănătate şi a capacităţii de muncă. (2) Examenul medical la reluarea activităţii se efectuează numai de către medicul specialist de medicină a muncii, după o întrerupere a activităţii de minimum 90 de zile calendaristice, pentru motive medicale, sau de 6 luni, pentru orice alte motive, în termen de 7 zile calendaristice de la reluarea activităţii.  +  Capitolul IV Bolile profesionale şi bolile legate de profesiune  +  Secţiunea 1 Semnalarea bolilor profesionale în unităţile M.A.I.  +  Articolul 16 (1) Semnalarea suspiciunilor de boală profesională în M.A.I. se face de către medicul de unitate. (2) Acesta completează, în părţile ce îl privesc, fişa de semnalare a cazului de boală profesională BP1, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6. (3) Medicul care suspectează cazul de boală profesională trimite bolnavul, împreună cu fişa de semnalare a cazului de boală profesională BP1, la medicul specialist de medicină a muncii la care este arondată unitatea M.A.I. respectivă. (4) Medicul specialist de medicină a muncii la care este arondată unitatea M.A.I. examinează bolnavul, stabileşte diagnosticul afecţiunii, finalizează fişa de semnalare a cazului de boală profesională BP1 pe care o înaintează Direcţiei medicale a M.A.I.  +  Secţiunea a 2-a Cercetarea bolilor profesionale în unităţile M.A.I.  +  Articolul 17 (1) Cercetarea bolilor profesionale în M.A.I. se face în termen de 21 de zile lucrătoare de la semnalarea suspiciunii de boală profesională de către o comisie din care fac parte: a) un medic de medicină a muncii din Direcţia medicală a M.A.I.; b) medicul de medicină a muncii la care este arondată unitatea M.A.I.; c) un reprezentant al structurii competente de inspecţie a muncii; d) un reprezentant al lucrătorilor. (2) Cercetarea cazului de boală profesională are drept scop confirmarea sau infirmarea caracterului profesional al îmbolnăvirii şi se finalizează cu redactarea şi semnarea procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7. (3) Procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională se aduce la cunoştinţa angajatorului şi trebuie să menţioneze, în mod special, cauzele îmbolnăvirii, responsabilitatea angajatorilor şi măsurile tehnice şi organizatorice necesare prevenirii unor boli profesionale similare.  +  Secţiunea a 3-a Declararea bolilor profesionale în unităţile M.A.I.  +  Articolul 18 (1) Stabilirea caracterului profesional al unei afecţiuni şi declararea acesteia ca boală profesională se face prin completarea dosarului de cercetare a cazului de boală profesională. (2) Dosarul de cercetare a cazului de boală profesională cuprinde următoarele acte: a) opisul documentelor din dosar; b) istoricul de expunere profesională, anamnestic sau obiectivat prin documente oficiale ale angajatorului/angajatorilor, şi, după caz, copie de pe buletinele de măsurători a noxelor profesionale identificate; c) copie de pe fişa de identificare a riscurilor profesionale; d) istoricul stării de sănătate la locul de muncă; e) documente medicale care precizează diagnosticul şi susţin caracterul de profesionalitate al îmbolnăvirii; f) procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională; g) copie de pe fişa de semnalare a cazului de boală profesională BP1. (3) Finalizarea cercetării caracterului profesional al afecţiunii se face prin completarea fişei de declarare a cazului de boală profesională BP2, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, care reprezintă formularul final de raportare a bolii profesionale nou-declarate. (4) O copie a fişei de declarare a cazului de boală profesională BP2 va fi înmânată lucrătorului diagnosticat cu boală profesională. (5) Dosarul de cercetare a cazului de boală profesională, completat cu fişa de declarare a cazului de boală profesională BP2, se întocmeşte în 4 exemplare de medicul specialist de medicină a muncii care a efectuat cercetarea şi se repartizează după cum urmează: a) un exemplar la Direcţia medicală a M.A.I.; b) un exemplar la structura competentă de inspecţie a muncii din M.A.I.; c) un exemplar la medicul specialist de medicină a muncii care a întocmit procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională; d) un exemplar la angajator.  +  Articolul 19Bolile legate de profesie nu se declară. Acestea se dispensarizează medical de către medicii de unitate şi se comunică angajatorilor sub forma rapoartelor medicale nenominalizate privind sănătatea lucrătorilor, în vederea luării măsurilor tehnico-organizatorice de normalizare a condiţiilor de muncă.  +  Secţiunea a 4-a Raportarea bolilor profesionale în unităţile M.A.I.  +  Articolul 20 (1) Bolile profesionale nou-declarate se înscriu în Registrul unic de evidenţă a bolilor profesionale înfiinţat la nivelul Direcţiei medicale a M.A.I. (2) Intoxicaţia acută profesională se declară, se cercetează şi se înregistrează atât ca boală profesională, cât şi ca accident de muncă.  +  Capitolul V Contestaţiile privind concluziile de aptitudine în muncă sau stabilirea diagnosticului de profesionalitate al unei afecţiuni medicale  +  Articolul 21 (1) Orice concluzie privind aptitudinea în muncă poate fi contestată de lucrătorul M.A.I., prin solicitare scrisă depusă la Direcţia medicală a M.A.I., în termen de 30 de zile calendaristice de la eliberarea fişei de aptitudine în muncă. (2) Lucrătorul M.A.I. va fi examinat, în termen de 21 de zile lucrătoare, de o comisie nominalizată prin dispoziţie comună a directorului Direcţiei medicale şi a directorului general al Direcţiei generale management resurse umane formată din: a) un medic primar/specialist de medicină a muncii; b) un medic specialist/primar expertiză medicală a capacităţii de muncă; c) medici specialişti/primari specialităţi medicale/chirurgicale, după caz; d) un reprezentant al structurii de inspecţie a muncii din cadrul Direcţiei generale management resurse umane. (3) Decizia comisiei de soluţionare a contestaţiilor se comunică în scris celor interesaţi, în termen de 3 zile lucrătoare de la emitere, este definitivă şi poate fi atacată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 22Orice concluzie privind stabilirea caracterului de profesionalitate al unei afecţiuni medicale poate fi contestată de lucrătorul M.A.I., de angajator sau de către structura competentă de inspecţie a muncii, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea fişei de declarare a cazului de boală profesională BP2, prin solicitare scrisă depusă la comisia de experţi de medicină a muncii acreditaţi de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 23 (1) Finanţarea activităţilor specifice de medicină a muncii se face din fondurile alocate de la bugetul de stat şi din alte surse legal constituite. (2) Fondurile necesare se asigură de angajator, odată cu elaborarea proiectului de buget pentru anul următor, în funcţie de numărul de lucrători, examenele medicale clinice şi paraclinice necesare conform expunerii la factorii de risc profesional şi de tarifele prestaţiilor medicale. (3) Examenele specifice de medicină a muncii se efectuează prin C.M.D.T.A./centrele medicale judeţene sau alte structuri medicale, agreate şi acreditate, în condiţiile legii.  +  Articolul 24 (1) În vederea acordării serviciilor medicale specifice de medicină a muncii în M.A.I., se înfiinţează posturi de medicină a muncii la nivelul unităţilor sanitare din reţeaua proprie a M.A.I., în limita numărului maxim de indicatori aprobat în finanţare unităţilor menţionate şi în funcţie de numărul de lucrători M.A.I. asistaţi şi de complexitatea condiţiilor de muncă din zona respectivă. (2) Arondarea unităţilor M.A.I. în competenţa medicilor de medicină a muncii se face prin dispoziţie a directorului Direcţiei medicale, pe principiul teritorializării, şi se comunică structurilor M.A.I. interesate.  +  Articolul 25Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1 -------la normele metodologice-----------------------Atribuţiile medicului specialist/primar demedicină a muncii din Direcţia medicalăa Ministerului Administraţiei şi InternelorAtribuţiile mediului specialist/primar de medicină a muncii din Direcţia medicală a Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt următoarele:1. coordonează şi monitorizează activitatea specifică a personalului medico-sanitar desemnat din centrele medicale judeţene şi al municipiului Bucureşti, care îndeplineşte atribuţii specifice de medicină a muncii în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor (M.A.I.);2. consiliază conducerea Direcţiei medicale a M.A.I. în probleme de sănătate şi securitate ocupaţională, igienă industrială, ergonomia muncii;3. consiliază conducerea Direcţiei medicale a M.A.I. şi participă la activităţile de implementare a legislaţiei de sănătate şi securitate în muncă în M.A.I.;4. acordă consultanţă/participă la identificarea şi evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice locurilor de muncă, la solicitarea structurilor M.A.I. care le sunt arondate;5. elaborează proiecte de acte normative, norme şi instrucţiuni tehnice care privesc activitatea de medicină a muncii în M.A.I.;6. coordonează şi organizează managementul serviciilor de sănătate ocupaţională şi colaborează cu alte structuri la elaborarea măsurilor necesare în vederea implementării programelor proprii de sănătate ocupaţională în M.A.I.;7. participă la evaluarea capacităţii de muncă, în colaborare cu serviciile de expertiză medico-militară a capacităţii de muncă, în cazul în care afecţiunea este de natură profesională;8. poate participa la cercetarea accidentelor de muncă, în condiţiile legii;9. organizează şi coordonează activitatea de supraveghere epidemiologică a bolilor profesionale şi legate de profesie la nivel naţional în unităţile M.A.I.;10. organizează şi coordonează sistemul informaţional din domeniul asistenţei de medicină a muncii şi a modului de raportare a datelor pentru cunoaşterea stării de sănătate a efectivelor;11. gestionează şi monitorizează baza de date a bolilor profesionale şi a celor legate de profesie din M.A.I.;12. supraveghează şi verifică modul în care sunt respectate metodologiile şi protocoalele privind diagnosticul etiologic al bolilor profesionale şi legate de profesie în M.A.I.;13. desfăşoară îndrumarea metodologică şi profesională a personalului sanitar desemnat, periodic sau la solicitare, în probleme de medicină a muncii;14. elaborează planul acţiunilor de inspecţie în teritoriu pe linia de medicină a muncii în structurile M.A.I.;15. face propuneri privind implementarea în M.A.I. a unor programe de sănătate publică, legate de activităţile specifice de medicină a muncii, în strânsă legătură şi parte integrantă a programelor naţionale ale Ministerului Sănătăţii;16. organizează şi participă la convocări profesionale specifice activităţii de medicină a muncii;17. propune achiziţionarea de echipamente medicale specifice activităţii de medicină a muncii, medicamente, antidoturi etc.;18. stabileşte aptitudinea în muncă a lucrătorilor din M.A.I., în condiţiile Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor.  +  Anexa 2 -------la normele metodologice-----------------------Atribuţiile medicului specialist/primar demedicină a muncii din structura centrelormedicale de diagnostic şi tratament ambalatorşi a centrelor medicale judeţeneale Ministerului Administraţiei şi InternelorAtribuţiile medicului specialist/primar de medicină a muncii din structura centrelor medicale de diagnostic şi tratament ambalator şi a centrelor medicale judeţene ale Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt următoarele:1. este principalul consilier al conducătorilor unităţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor (M.A.I.) din zona de competenţă şi al reprezentanţilor lucrătorilor în probleme de promovare a sănătăţii în muncă şi în îmbunătăţirea mediului de muncă din punctul de vedere al sănătăţii în muncă;2. participă la identificarea şi evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice locurilor de muncă, la solicitarea structurilor care le sunt arondate;3. stabileşte aptitudinea în muncă, cu ocazia oricărei examinări medicale;4. efectuează examinări medicale la încadrarea în muncă, de adaptare, periodice, la reluarea muncii în respectivul loc de muncă;5. recomandă investigaţiile adecvate necesare pentru a stabili diagnosticul bolilor profesionale şi/sau al celor legate de profesie, conform metodologiei aprobate;6. colaborează cu specialişti din alte domenii în stabilirea diagnosticului bolilor profesionale;7. participă la cercetarea cazurilor de boli profesionale, în condiţiile Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor;8. înregistrează bolile legate de profesie, conform metodologiei aprobate;9. ţine evidenţa şi supraveghează bolile profesionale, bolile legate de profesie şi supraveghează bolile cronice în relaţie cu munca;10. instruieşte lucrătorii cu privire la aplicarea metodelor de prim ajutor şi a procedurilor de urgenţă, accesibile acestora, în limita competenţelor profesionale;11. face, în colaborare cu lucrătorul desemnat pe linie de securitate şi sănătate în muncă, recomandări privind organizarea muncii, amenajarea ergonomică a locului de muncă, utilizarea în condiţii de securitate a substanţelor folosite în procesul muncii, precum şi repartizarea sarcinilor de muncă, ţinând seama de capacitatea şi aptitudinile angajaţilor de a le executa;12. întocmeşte rapoarte asupra stării de sănătate a angajaţilor, conform metodologiei aprobate;13. este membru de drept în comitetele de securitate şi sănătate în muncă organizate la nivelul unităţilor arondate;14. întocmeşte baza de date a bolilor profesionale şi a celor legate de profesie din zona de competenţă;15. oferă consiliere angajatorilor asupra unei bune adaptări a muncii la posibilităţile lucrătorilor în circumstanţele speciale ale unor grupuri sensibile la riscuri specifice: femei gravide, lăuze, femeile care alăptează, tineri şi vârstnici;16. desfăşoară îndrumarea metodologică şi profesională a personalului unităţilor sanitare din zona de competenţă în probleme de medicină a muncii;17. coordonează, cu aprobarea directorului/şefului Centrului medical de diagnostic şi tratament ambalator/centrului medical judeţean, activitatea medicilor de unitate ai unităţilor M.A.I. din zona de competenţă, în relaţie cu problemele de medicină a muncii;18. participă la elaborarea normelor, a actelor normative şi a instrucţiunilor tehnice care privesc activitatea de medicină a muncii în M.A.I.;19. poate participa la cercetarea accidentelor de muncă, în condiţiile legii.  +  Anexa 3 -------la normele metodologice-----------------------Atribuţiile medicului de unitate în domeniul medicinei munciiAtribuţiile medicului de unitate în domeniul medicinei muncii sunt următoarele:1. participă la evaluarea stării de sănătate a angajaţilor prin:- examen clinic la angajare;- examen clinic de adaptare;- examenul clinic periodic;2. participă la evaluarea locurilor de muncă în legătură cu circumstanţele speciale ale unor grupuri vulnerabile (femei gravide, lăuze, femei are alăptează etc.);3. urmăreşte efectuarea examenelor medicale recomandate de medicul de medicină a muncii;4. participă la realizarea managementului accidentelor de muncă produse în unitate sub formă de:- prim ajutor;- trimitere către spital;- urmărire a evoluţiei accidentatului;5. semnalează suspiciunea de boală profesională, în condiţiile Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor;6. înregistrează bolile legate de profesie, conform metodologiei aprobate;7. instruieşte lucrătorii cu privire la aplicarea metodelor de prim ajutor şi a procedurilor de urgenţă, accesibile acestora, în limita competenţelor profesionale;8. face parte din comitetul de sănătate şi securitate în muncă al unităţii Ministerului Administraţiei şi Internelor arondate;9. urmăreşte derularea programelor de promovare a stării de sănătate la locul de muncă, stabilite împreună cu medicul de medicină a muncii.  +  Anexa 4 -------la normele metodologice-----------------------Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulator ................../Centrul Medical Judeţean .................................MEDICINA MUNCII-FIŞĂ DE APTITUDINE ÎN MUNCĂNr. ............ din ..............Unitatea Ministerului Administraţiei şi InternelorNumele ........................, prenumele ......................CNP │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│Ocupaţie/Funcţie ................................................Loc de muncă ...................................................Angajare │_│; control medical periodic │_│; adaptare │_│;reluarea muncii │_│; supraveghere specială │_│; altele │_│    Aviz medical: Recomandări:    Apt │_│ ................    Apt condiţionat │_│ ................    Inapt temporar │_│ ................    Inapt │_│ ................    Medic de medicină a muncii,    ......................................  +  Anexa 5 --------la normele metodologice------------------------Ministerul Administraţiei şi Internelor/Direcţia medicalăCentrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulator .............../Centrul Medical Judeţean .............DOSAR MEDICAL Nr. .........Numele ............................., prenumele ...........................Sex:M │_│ F │_│, vârstă ..............., data naşterii ....................CNP ...................................................................Adresa ................................................................Ocupaţia/Funcţia ......................................................Formare profesională ..................................................Ruta profesională 
  Locul de muncă Perioada Ocupaţia/Funcţia Noxe
  Activităţi îndeplinite la actualul loc de muncă
    Boli profesionale: da │_│; nu │_│  Accidente de muncă: da │_│; nu │_│  Medic de familie ............................, tel. ................ 
  Declar pe propria răspundere că nu sunt în evidenţă cu epilepsie, boli psihice, boli neurologice şi nu sunt sub tratament pentru boli neuropsihice, diabet: ............................................ .
  Antecedente heredocolaterale....................................................................................................................................Antecedente personale fiziologice şi patologice/vaccinări/droguriUM: ............... N = ..............................................................................................................................................................................Fumat: NU │_│/de la ............ ani, în medie ................ ţigări/ziAlcool: NU │_│/ocazional │_│Examen medical la angajare:T ... cm G ... kg IMC = .... obezitate: nu │_│; da │_│ grad ...Examen clinic:1. tegumente şi mucoase ........................................;2. ţesut celular subcutanat ....................................;3. sistem ganglionar ...........................................;4. aparat locomotor ............................................;5. aparat respirator ...........................................;6. aparat CV: ..... TA ........ mmHg, AV ....../min, pedioase .........., varice .....................;7. aparat digestiv .............................................;8. aparat urogenital ...........................................;9. SNC, analizatori: ...........................................; a) acuitate vizuală []; vedere cromatică []; vedere în relief fără corecţie optică │_│; cu corecţie optică: OD ... OS ...; b) voce tare []; voce şoptită [];10. sistem endocrin .............................................Concluzii examen clinic:│_│ sănătos clinic în momentul examinăriiSemnătura şi parafa medicului......................................................................│_│ diagnostic: ............................................................................................................................Examene suplimentare:........................................................................................................................................................................................................................................................................................Concluziile examinării de specialitate (medicină a muncii):│_│ sănătos clinic în momentul examinării│_│ diagnostic: ............................................................................................................................Aviz medical:pentru exercitarea ocupaţiei/funcţiei ................................                         Recomandări:    Apt │_│ ..............................    Apt condiţionat │_│ ..............................    Inapt temporar │_│ ..............................    Inapt │_│ ..............................                 Medic de medicină a muncii,        ...............................................                           Data             .......................................                      Semnătura şi parafa          ..........................................               Data următorului control medical:         .............................................Examen medical periodic:Simptome actuale ...............................................Reactualizarea anamnezei profesionale ..........................Simptome la locul de muncă .....................................Reactualizarea anamnezei neprofesionale ........................T ... cm; G ... kg; IMC: =; obezitate: nu │_│; da │_│; gradExamen clinic:1. tegumente şi mucoase ........................................;2. ţesut celular subcutanat ....................................;3. sistem ganglionar ...........................................;4. aparat locomotor ............................................;5. aparat respirator ...........................................;6. aparat CV: ...... TA ..... mmHg, AV ....../min, pedioase ......, varice ..............;7. aparat digestiv .............................................;8. aparat urogenital ...........................................;9. SNC, analizatori: ...........................................; a) acuitate vizuală []; vedere cromatică []; vedere în relief fără corecţie optică │_│; cu corecţie optică: OD ... OS ....; b) voce tare []; voce şoptită [];10. sistem endocrin ............................................Concluzii examen clinic:│_│ sănătos clinic în momentul examinăriiSemnătura şi parafa medicului...............................................................│_│ diagnostic: ..............................................................................................................Examene suplimentare:............................................................................................................................................................................................................................................................Concluziile examinării de specialitate (medicină a muncii):│_│ sănătos clinic în momentul examinării;│_│ diagnostic: ..............................................................................................................Aviz medical:pentru exercitarea ocupaţiei/funcţiei .........................Recomandări:Apt │_│ .............................Apt condiţionat │_│ .............................Inapt temporar │_│ .............................Inapt │_│ .............................Medic de medicină a muncii,......................................Data...........................Semnătura şi parafa................................Data următorului control medical:...........................................
   +  Anexa 6 -------la normele metodologice-----------------------Nr. ....../data ..............Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulator .........../Centrul Medical Judeţean ..........Fişa de semnalare a cazului de boală profesională BP1Numele ....................................................Prenumele ........................., sexul M/F ............Data naşterii: anul ........... luna ............... ziua ............Buletin/Carte de identitate: seria .......... nr. ............. CNP .............Adresa de domiciliu .............................................................Datele de contact actuale (telefon, mobil, fax, e-mail) .........................Profesia ........................................................................Statutul socioprofesional (pensionar cu invaliditate, pensionar de vârstă, persoană cu handicap etc.) ...................................Încadrat la .....................................................Adresa unităţii/unităţilor ......................................Diagnosticul prezumtiv ..........................................Agentul cauzal ..................................................Ocupaţiile care au generat boala:1. ..............................................................2. ...............................................................3. ...............................................................Vechimea în ocupaţiile respective:1. .............................................................2. .............................................................3. .............................................................Semnătura şi parafa medicului (care semnalează boala profesională)..................................................................Diagnosticul de profesionalitate precizat....................................................................................................................................Semnătura şi parafa medicului de medicină a muncii......................................................Data completării:anul ............ luna ................. ziua .......................  +  Anexa 7 -------la normele metodologice-----------------------Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulator .............../Centrul Medical Judeţean ..........Proces-verbal de cercetare acazului de boală profesionalăNr. ............. din data ................Subsemnatul, dr. ......................., medic specialist medicină a muncii din Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulator/Centrul Medical Judeţean ..........................., în prezenţa (numele, prenumele, funcţia): ............................., efectuând cercetarea cazului de îmbolnăvire profesională ................ din ..............., cu sediul în localitatea ..............., str. ............. nr. ..............., semnalat de dr. .......................... din Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu ................/Centrul Medical Judeţean ........., cu diagnosticul de ..........................., am constatat următoarele:1. Se confirmă caracterul profesional al bolii:.......................................................................................................................... a) îmbolnăvirea profesională se datorează următoarelor cauze:............................................................. b) recomandări: .............................................2. Se infirmă caracterul profesional al bolii:..........................................................................................................................Motivele pentru care a fost infirmat caracterul profesional al bolii:..........................................................................................................................Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 4 exemplare.Am primit un exemplar al prezentului proces-verbal şi am luat cunoştinţă de recomandările făcute astăzi, data de mai jos: anul ................ luna ................ ziua ..............                     Semnătura conducătorului unităţii                 Ministerului Administraţiei şi Internelor               .............................................            Semnătura şi parafa medicului care a efectuat cercetarea            ........................................................                     Semnătura inspectorului de muncă               .............................................  +  Anexa 8 -------la normele metodologice------------------------Fişa de declarare a cazului de boală profesională BP2Nr. ........../luna ................Numele şi prenumele .........................................CNP .........................................................Unitatea angajatoare ........................................Adresa completă a unităţii ...............................................................................................Cod CAEN .......................................Cod ocupaţie actuală ............................................Cod ocupaţie care a generat boala ...............................Vechimea în ocupaţia care a generat boala .......................Data semnalării .................................................Diagnosticul prezumtiv ...........................................Unitatea care a confirmat diagnosticul de profesionalitate .......Diagnosticul precizat complet (şi codificarea radiologică în cazul diagnosticului de pneumoconioză) .......................................................................................................Data declarării (anul, luna, ziua) ...............................Agentul cauzal (circumstanţe) ....................................Măsuri indicate pentru bolnav (concediu medical, spitalizare, recomandări program redus, control periodic, schimbarea locului de muncă, pensionare etc.) ...................................Bolnavul a decedat (da, nu) ......................................Număr total lucrători din unitate: ...............................Număr lucrători din unitate expuşi la agentul cauzal incriminat: .........Cercetarea s-a făcut prin Procesul-verbal nr. ..............................Data completării:anul ................ luna ............. ziua ..................Semnătura şi parafa medicului de medicină a muncii..................................................------------