ORDIN nr. 27 din 27 decembrie 2011pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 28 decembrie 2011    Având în vedere prevederile art. 22 şi 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 36 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 37 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 40 din Legea nr. 127/2011,Banca Naţională a României emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementările contabile conforme cu directivele europene, cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin._________ Notă *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 930 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Prevederile prezentului ordin se aplică: a) instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general potrivit prevederilor Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare; b) instituţiilor de plată care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, potrivit prevederilor art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare; c) instituţiilor emitente de monedă electronică ce acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la emiterea de monedă electronică şi prestarea de servicii de plată, conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică; d) sucursalelor din România ale instituţiilor străine menţionate la lit. a)-c); e) sucursalelor din străinătate ale instituţiilor menţionate la lit. a)-c), persoane juridice române; f) Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, înfiinţat potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Situaţiile financiare anuale trebuie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii instituţiei pentru întocmirea acestora în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu directivele europene.  +  Articolul 4 (1) Situaţiile financiare anuale întocmite de instituţiile prevăzute la art. 2 sunt auditate statutar potrivit legii. (2) Fac obiectul auditului statutar, potrivit legii, şi situaţiile financiare anuale consolidate întocmite de instituţiile prevăzute la art. 2, în calitate de societăţi-mamă.  +  Articolul 5Banca Naţională a României va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 13/2008 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 şi 879 bis din 24 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Preşedintele Consiliului de administraţieal Băncii Naţionale a României,Florin GeorgescuBucureşti, 27 decembrie 2011.Nr. 27.  +  AnexăREGLEMENTARI 27/12/2011