HOTĂRÂRE nr. 1.212 din 6 decembrie 2011pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 28 decembrie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III din Legea nr. 106/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 2 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Contractul de ucenicie la locul de muncă trebuie să conţină elementele obligatorii ale contractului individual de muncă prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, precum şi clauzele prevăzute la art. 4 alin. (5) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, denumită în continuare lege."2. La articolul 2, alineatele (4) şi (8) se abrogă.3. După articolul 2 se introduc patru noi articole, articolele 2^1-2^4, cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activităţii, să înmâneze ucenicului sau, după caz, părintelui ori reprezentantului legal un exemplar original din contractul de ucenicie la locul de muncă, semnat de către părţi.Art. 2^2. - (1) Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie pe durată determinată. (2) Durata contractului de ucenicie la locul de muncă nu poate fi mai mare de 36 de luni şi mai mică de 12 luni.Art. 2^3. - (1) Persoana care a încheiat un contract de ucenicie la locul de muncă, denumită în continuare ucenic, nu poate desfăşura şi activitate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Ucenicul sau, după caz, părintele ori reprezentantul legal declară pe propria răspundere că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), precum şi faptul că ucenicul nu deţine calificarea pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă, conform anexei nr. 1 la contractul de ucenicie la locul de muncă.Art. 2^4. - (1) Modelul-cadru al contractului de ucenicie la locul de muncă este prevăzut în anexa nr. 1. (2) Contractul de ucenicie la locul de muncă poate conţine o clauză prin care părţile convin ca la încetarea acestuia activitatea să poată continua prin încheierea unui contract individual de muncă pentru exercitarea ocupaţiei în care ucenicul va fi calificat."4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Documentele necesare pentru încheierea contractului de ucenicie la locul de muncă sunt: a) actul de identitate, în original şi în copie; b) certificatul de naştere, în original şi în copie; c) copii legalizate ale actelor de studii care atestă îndeplinirea condiţiilor de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe niveluri de calificare conform prevederilor din anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare; d) certificat medical care atestă faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea muncii în care se organizează ucenicia; e) acordul scris al părinţilor sau, după caz, al reprezentanţilor legali pentru persoanele care au vârsta de 15 ani. (2) Documentele necesare pentru încheierea contractului de ucenicie la locul de muncă pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 5 alin. (3) din lege sunt: a) paşaportul sau, după caz, actul de identitate, în original şi în copie; b) autorizaţia de muncă, după caz; c) copii legalizate ale actelor de studii, recunoscute şi/sau echivalate, potrivit legii, care atestă îndeplinirea condiţiilor de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe niveluri de calificare conform prevederilor din anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare; d) certificat medical care atestă faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea muncii în care se organizează ucenicia; e) acordul scris al părinţilor sau, după caz, al reprezentanţilor legali pentru persoanele care au vârsta de 15 ani. (3) Actele în original pentru care se păstrează copia se restituie titularului. (4) Datele cu caracter personal ale ucenicilor sunt prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare."5. Articolul 5 se abrogă.6. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Femeile aflate în situaţia prevăzută la art. 5 alin. (4) din lege au toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 25/2004, cu modificările ulterioare. (2) Ucenicilor care au vârsta cuprinsă între 15 şi 18 ani le sunt aplicabile prevederile Hotărârii Guvernului nr. 600/2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă."7. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Durata contractului de ucenicie la locul de muncă se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de: a) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea unei calificări de nivel 1; b) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea unei calificări de nivel 2; c) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea unei calificări de nivel 3."8. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Perioada de probă la care poate fi supus ucenicul face parte integrantă din durata pentru care se încheie contractul de ucenicie la locul de muncă şi nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare."9. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Contractul de ucenicie la locul de muncă poate înceta pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, conform prevederilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată. (2) În cazul în care contractul de ucenicie la locul de muncă încetează pe durata perioadei de probă, la sfârşitul acestei perioade sau după expirarea perioadei de probă, dar înaintea expirării termenului pentru care a fost încheiat, ucenicul beneficiază pentru perioada lucrată de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute de legislaţia muncii, de contractul colectiv de muncă aplicabil, de regulamentul intern, precum şi de contractul de ucenicie la locul de muncă. (3) Pe acelaşi loc de muncă nu pot fi angajaţi succesiv mai mult de 3 ucenici pe perioade de probă."10. Articolul 10 se abrogă.11. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Pentru coordonarea activităţii ucenicului, angajatorul desemnează un coordonator de ucenicie. (2) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile coordonatorului de ucenicie în raport cu activitatea de coordonare a activităţii ucenicului se stabilesc, în condiţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, prin act adiţional la contractul individual de muncă al persoanei desemnate de angajator pentru a îndeplini funcţia de coordonator de ucenicie. (3) Anterior modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligaţia de a informa persoana selectată în vederea desfăşurării activităţii de coordonare a uceniciei cu privire la clauzele pe care intenţionează să le modifice. (4) Coordonatorul de ucenicie trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să deţină calificarea pentru ocupaţia/calificarea pentru care se organizează programul de ucenicie; b) să aibă o experienţă profesională în ultimii 10 ani de cel puţin 5 ani în ocupaţia pentru care este necesară calificarea pentru care se organizează programul de ucenicie la locul de muncă; c) să nu aibă cazier judiciar; d) să fie apt din punct de vedere fizic şi psihic. (5) Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (4) se face prin depunerea de documente, în original sau în copie, după caz, care se păstrează în dosarul profesional. (6) În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, coordonatorul de ucenicie are în principal următoarele obligaţii: a) să elaboreze planul de activitate a ucenicului, prevăzut în anexa nr. 2 la contractul de ucenicie la locul de muncă; b) să elaboreze programul de formare prin ucenicie, ca parte componentă a planului de activitate, în concordanţă cu standardul ocupaţional sau cu standardul de pregătire profesională specific calificării; c) să monitorizeze modul de implementare a planului de activitate a ucenicului prevăzut la lit. a); d) să colaboreze pe toată perioada derulării contractului de ucenicie la locul de muncă cu furnizorii de formare profesională, în situaţia în care pregătirea ucenicului se realizează prin intermediul acestora; e) să elaboreze, lunar, raportul de monitorizare a planului de activitate a ucenicului, prevăzut la anexa nr. 2, asumat de către angajator. (7) În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, coordonatorul de ucenicie are în principal următoarele drepturi: a) să coordoneze şi să controleze activitatea ucenicului; b) să propună acordarea de stimulente sau sancţionarea ucenicului, în condiţiile legii; c) să propună modificarea planului de activitate a ucenicului; d) să comunice în scris angajatorului orice aspect de natură să influenţeze negativ activitatea ucenicului; e) să beneficieze de stimulente financiare pentru activitatea prestată în calitate de coordonator de ucenicie, în condiţiile legii; f) să primească o copie a contractului de ucenicie."12. Articolele 12-14 se abrogă.13. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Angajatorul care organizează ucenicia la locul de muncă trebuie să asigure: a) resursele materiale, umane şi financiare necesare organizării şi desfăşurării uceniciei la locul de muncă; b) elaborarea unui plan de activitate a ucenicului pentru calificarea pentru care doreşte să angajeze ucenici."14. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Resursele materiale, umane şi financiare prevăzute la art. 15 lit. a) reprezintă: a) resursele materiale - spaţiile şi dotările necesare pentru dobândirea de către ucenic a tuturor competenţelor prevăzute de programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă; b) resursele umane - personalul cu atribuţii în pregătirea teoretică şi practică a ucenicului; c) resursele financiare - resursele care să îi permită angajatorului plata salariului şi a celorlalte drepturi ale ucenicului."15. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Angajatorul care organizează ucenicia la locul de muncă are obligaţia să depună, direct sau prin poştă, cu confirmare de primire, anterior organizării uceniciei la locul de muncă, la agenţia pentru prestaţii sociale judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi are sediul, respectiv domiciliul, următoarele documente: a) programul de formare prin ucenicie, ca parte componentă a planului de activitate, elaborat în concordanţă cu standardul ocupaţional sau cu standardul de pregătire profesională specific calificării; b) declaraţia pe propria răspundere a angajatorului că acesta poate îndeplini toate condiţiile pentru organizarea programului de ucenicie la locul de muncă, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 3; c) lista centrelor de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale autorizate, propusă pentru calificarea pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă. (2) În cazul în care documentaţia prevăzută la alin. (1) este incompletă sau prezintă unele nereguli, agenţia pentru prestaţii sociale judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti comunică angajatorului, în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării documentelor prevăzute la alin. (1), printr-o notificare al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, aspectele care nu sunt în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice, acesta având dreptul şi obligaţia de a completa documentaţia ori de a remedia neregulile constatate, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare. (3) Agenţia pentru prestaţii sociale judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti are obligaţia de a confirma, în scris, angajatorului îndeplinirea cerinţelor prevăzute la alin. (1), printr-o comunicare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5. (4) Angajatorul are obligaţia de a înştiinţa instituţiile prevăzute la alin. (1) cu privire la încheierea de contracte de ucenicie la locul de muncă în termen de 30 de zile de la data încheierii contractelor de ucenicie respective."16. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:"Art. 17^1. - Angajatorul care organizează ucenicia la locul de muncă are obligaţia să comunice agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti în a cărei rază îşi are sediul, respectiv domiciliul, locurile de muncă pentru care urmează să organizeze programe de ucenicie la locul de muncă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care agenţia pentru prestaţii sociale judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, transmite angajatorului comunicarea prevăzută la art. 17 alin. (3)."17. Articolele 18-31 se abrogă.18. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) Calificările pentru care se poate organiza ucenicia la locul de muncă trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele două condiţii: a) să fie prevăzute în Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004, cu modificările şi completările ulterioare; b) să poată fi evaluate într-un centru autorizat de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale. (2) Ocupaţiile pentru care se poate organiza ucenicia la locul de muncă sunt cele cuprinse în Clasificarea ocupaţiilor din România."19. Articolele 33-35 se abrogă.20. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 35^1, cu următorul cuprins:"Art. 35^1 - Condiţiile de acces pentru persoana care urmează să încheie un contract de ucenicie la locul de muncă sunt cele referitoare la nivelurile de calificare prevăzute în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare."21. Articolul 36 se abrogă.22. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 36^1, cu următorul cuprins:"Art. 36^1. - (1) Cu cel puţin 45 de zile calendaristice înainte de data încetării contractului de ucenicie, angajatorul are obligaţia de organiza evaluarea pregătirii teoretice şi practice a ucenicului, printr-un centru de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale. (2) În sensul alin. (1), angajatorul are, în principal, următoarele obligaţii: a) să contacteze un centru autorizat de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale; b) să asigure condiţiile necesare pentru înscrierea ucenicului la procesul de evaluare şi certificare a competenţelor; c) să asigure condiţiile necesare pentru participarea ucenicului la procesul de evaluare şi certificare a competenţelor. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia prevăzută la art. 13 alin. (3) din lege."23. Articolele 37-39 se abrogă.24. După articolul 39 se introduce un nou articol, articolul 39^1, cu următorul cuprins:"Art. 39^1. - Costurile generate potrivit prevederilor art. 36^1 sunt suportate de angajator."25. Articolele 40-44 se abrogă.26. La articolul 45, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 45. - (1) Pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 15 alin. (1) din lege, angajatorul încheie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie la locul de muncă, o convenţie conform modelului prevăzut în anexa nr. 6. (2) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de sumele prevăzute la art. 15 alin. (1) din lege."27. La articolul 45, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Convenţia prevăzută la alin. (1) se încheie de către agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 95 alin. (1^1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, numai cu angajatorii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (1)."28. La articolul 45, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În vederea încheierii convenţiei prevăzute la alin. (1) angajatorii depun următoarele documente: a) actul de identitate al ucenicului, în copie; b) contractul de ucenicie la locul de muncă, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, în copie; c) comunicarea prevăzută la art. 17 alin. (3), în copie."29. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 46. - (1) Convenţia prevăzută la art. 45 se încheie pentru fiecare contract de ucenicie la locul de muncă pentru care angajatorul solicită sumele prevăzute la art. 15 alin. (1) din lege. (2) Sumele prevăzute la art. 15 alin. (1) din lege se acordă de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie la locul de muncă, lunar. (3) Sumele prevăzute la art. 15 alin. (1) din lege se acordă angajatorului care face dovada implementării planului de activitate a ucenicului pe baza raportului de monitorizare prevăzut la art. 11 alin. (6) lit. e). (4) Prin valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzută la art. 15 alin. (1) din lege, se înţelege valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare în luna în care se face plata."30. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 47. - (1) Pentru verificarea şi acordarea sumei cuvenite lunar conform art. 15 alin. (1) din lege, angajatorul depune, potrivit prevederilor legale, declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută la titlul IX^2 «Contribuţii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti următoarele documente: a) un tabel nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 7; b) fişa de evidenţă zilnică a salariaţilor şi statul de plată pentru luna respectivă, în copie certificată de angajator; c) raportul de monitorizare a planului de activitate a ucenicului prevăzut la art. 11 alin. (6) lit. e), conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. (2) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevăzute la alin. (1) până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferente lunii respective sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, suma cuvenită lunar conform art. 15 alin. (1) din lege nu se acordă. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), suma cuvenită potrivit art. 15 alin. (1) din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (1) sunt corectate şi depuse până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferente lunii respective. (4) Perioada pentru care nu se acordă suma cuvenită potrivit art. 15 alin. (1) din lege din motivele prevăzute la alin. (2) face parte din perioada de acordare a acestei sume. (5) Stabilirea şi încetarea drepturilor angajatorilor de a beneficia de suma cuvenită potrivit art. 15 alin. (1) din lege se fac în baza dispoziţiilor emise de directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, în condiţiile legii. (6) Debitele provenite din acordarea sumelor prevăzute la art. 15 alin. (1) din lege se recuperează potrivit prevederilor legale."31. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 48. - (1) Suma cuvenită conform art. 15 alin. (1) din lege se deduce de către angajator din contribuţia pe care acesta este obligat, conform legii, să o vireze lunar în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj. (2) În cazul în care suma cuvenită este mai mare, diferenţa se recuperează prin intermediul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în termen de 5 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută la titlul IX^2 «Contribuţii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare."32. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 50. - (1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor de control prevăzute la art. 55 privind modul în care este organizată şi se desfăşoară ucenicia la locul de muncă, în conformitate cu prevederile art. 21 din lege, agenţiile judeţene pentru prestaţii sociale, respectiv a municipiului Bucureşti ţin evidenţa angajatorilor care organizează ucenicie la locul de muncă şi îşi au sediul sau domiciliul în raza lor teritorială. (2) În aplicarea alin. (1), agenţiile judeţene pentru prestaţii sociale, respectiv a municipiului Bucureşti înfiinţează şi actualizează registrul angajatorilor de ucenici, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8. (3) Registrul angajatorilor de ucenici prevăzut la alin. (2) se publică şi se actualizează lunar pe pagina de internet a agenţiilor judeţene pentru prestaţii sociale, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi pe pagina de internet a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale."33. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 51. - Modul de aplicare a reglementărilor cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de ucenicie la locul de muncă este supus controlului Inspecţiei Muncii, prin inspectorii de muncă, potrivit art. 20 din lege."34. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 52. - (1) Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate angajatorilor de ucenici. (2) Agenţiile judeţene pentru prestaţii sociale, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti pot solicita, în condiţiile legii, inspectoratelor teritoriale de muncă, respectiv al municipiului Bucureşti informaţii cu privire la sancţiunile contravenţionale aplicate angajatorilor de ucenici."35. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 54. - Inspectorii de muncă sunt competenţi să constate săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 23 din lege şi să aplice sancţiunile contravenţionale prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă."36. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 55. - (1) Controlul asupra modului în care este organizată şi se desfăşoară ucenicia la locul de muncă se realizează, în conformitate cu prevederile art. 21 din lege, de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin agenţiile pentru prestaţii judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) Activitatea de control urmăreşte verificarea modului de implementare a planului de activitate a ucenicului şi se realizează pe baza programului de control aprobat de conducerea instituţiilor prevăzute la alin. (1), atât la sediul angajatorului, cât şi în locul în care îşi desfăşoară activitatea ucenicul."37. Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 56. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme."38. Anexele nr. 1-9 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 234/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 2 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Sulfina Barbup. Ministrul finanţelor publice,Bogdan Alexandru Drăgoi,secretar de statBucureşti, 6 decembrie 2011.Nr. 1.212.  +  Anexa 1(Anexa nr. 1 la normele metodologice)Modelul-cadru al contractului de ucenicie la locul de muncăCONTRACT DE UCENICIE LA LOCUL DE MUNCĂîncheiat şi înregistrat*1) sub nr. ....../......---------*1) Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, şi se înregistrează în termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de muncă judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti. Obligaţia de încheiere a contractului de ucenicie la locul de muncă, în formă scrisă, revine angajatorului.A. Părţile contractante1. Angajatorul (denumirea) ..........., în calitate de persoană juridică/fizică autorizată/întreprindere familială/individuală ........, cu sediul/domiciliul în ........., str. .......... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ...., judeţul/sectorul ........, înregistrată la registrul comerţului/autorităţile administraţiei publice locale din ........ sub nr. ......., codul fiscal ......., codul unic de înregistrare ......, telefon ........., reprezentată legal prin doamna/domnul ........, în calitate de*2) ........., având obiectul de activitate principală ........., cod CAEN .........,-------------*2) Se completează, după caz: reprezentant al persoanei juridice/persoană fizică autorizată/întreprinzător titular al întreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii familiale/membru al întreprinderii familiale/persoană fizică.şi2. Doamna/Domnul ........., în calitate de ucenic, domiciliat(ă) în localitatea ........., str. ........ nr. ...., bl. ...., ap. ...., sectorul/judeţul .........., posesor/posesoare al/a BI/CI/paşaport seria ..... nr. ....., eliberat(ă) de ....... la data de ........, CNP ......, autorizaţie de muncă/permis de şedere în scop de muncă seria ..... nr. ....... din data de ........, reprezentat(ă) de*3) .........., în calitate de*4) ..........., domiciliat(ă) în localitatea .........., str. ......... nr. ....., bl. ......, ap. ......, sectorul/judeţul ........, posesor/posesoare al/a BI/CI/paşaport seria ..... nr. ......., eliberat(ă) de ......... la data de ........, CNP .......,-----------*3) Se completează numele şi prenumele reprezentantului ucenicului, dacă acesta nu a împlinit vârsta de 16 ani, care şi-a dat acordul pentru încheierea contractului de ucenicie.*4) Se completează calitatea persoanei care şi-a dat acordul, respectiv părinte sau reprezentant legal al ucenicului.am încheiat prezentul contract de ucenicie la locul de muncă, în următoarele condiţii asupra cărora am convenit.B. Obiectul contractuluiObiectul contractului îl reprezintă formarea profesională realizată în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă pentru obţinerea calificării de ......., codul din Nomenclatorul calificărilor*5) ......... .-----------*5) A se vedea Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările şi completările ulterioare.C. Durata contractuluiPrezentul contract de ucenicie la locul de muncă se încheie pe o perioadă determinată de ....... luni, cuprinsă între data de ........ şi data de ........... .D. Locul de muncăD.1 Activitatea de ucenicie la locul de muncă, prevăzută în fişa postului, se desfăşoară la (secţia/atelierul/biroul/serviciul/compartimentul ........... etc.) ........ din sediul social/punctul de lucru/alt loc de muncă organizat al angajatorului (denumirea acestuia) ........................................................................................................................................................În lipsa unui loc de muncă fix, ucenicul va desfăşura activitatea astfel:....................................................................................................................................D.2. Locul (locurile) de desfăşurare a activităţii de pregătire profesională1. Locul (locurile) de desfăşurare a activităţii de pregătire teoretică:......................................................................................................................................................................................................2. Locul (locurile) de desfăşurare a activităţii de pregătire practică:......................................................................................................................................................................................................D.3. Coordonatorul de ucenicie1. Numele şi prenumele: ..........................................2. Calificarea coordonatorului: ..................................E. Felul muncii1. Funcţia/Ocupaţia .......... conform Clasificării ocupaţiilor din România, codul ........F. Atribuţiile postului(Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul de ucenicie la locul de muncă.)......................................................................................................................................................................................................F.1. Criteriile de evaluare a activităţii ucenicului......................................................................................................................................................................................................G. Condiţii de muncă1. Activitatea se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase (se completează după caz).2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.......................................................................................................................................................................................................H. Timpul de muncă*6)----------*6) Programul normal de muncă pentru persoanele încadrate în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă este de maximum 8 ore pe zi, în regim de maximum 5 zile pe săptămână.H.1. Durata timpului de muncă a) O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de ..... ore/zi, ...... ore/săptămână. b) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: ......... (ore zi/ore noapte). c) Programul de lucru se poate modifica în funcţie de prevederile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil. d) Nu se efectuează ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră.H.2. Durata programului de pregătireH.2.1. Repartizarea programului*7) de pregătire teoretică şi practică a ucenicului---------*7) Formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă cuprinde pregătirea teoretică şi pregătirea practică sau numai pregătirea practică. Timpul necesar pregătirii teoretice a ucenicului este inclus în programul normal de muncă.1. Durata zilnică a pregătirii practice ........ore ...........2. Durata zilnică a pregătirii teoretice ...... ore ...........3. Alte aspecte:....................................................................................................................................I. ConcediiI.1. Concediul de odihnăDurata concediului anual de odihnă este de ..........zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (normă întreagă).De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de ...........I.2. Alte concedii..................................................................J. Salariul*8)---------*8) Salariul de bază lunar, stabilit prin contractul de ucenicie la locul de muncă, este cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară, în vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână.1. Salariul de bază lunar brut: ......... lei/lună.2. Alte elemente constitutive: a) sporuri ...........; b) indemnizaţii ............; c) prestaţii suplimentare în bani .........; d) modalitatea prestaţiilor suplimentare în natură ..........; e) alte adaosuri .......... .3. Orele suplimentare se prestează în condiţiile legislaţiei în vigoare.4. Data/Datele la care se plăteşte salariul este/sunt .............. .K. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă a) echipament individual de protecţie ...............................; b) echipament individual de lucru ...................................; c) materiale igienico-sanitare ......................................; d) alimentaţie de protecţie .........................................; e) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă....................................................................................................................................1. Riscurile specifice locului de desfăşurare a activităţii practice şi teoretice ............................................................................L. Alte clauze a) Perioada de probă*9) este de........ zile calendaristice.----------*9) Ucenicul poate fi supus unei perioade de probă care nu va depăşi 30 de zile lucrătoare. b) Perioada de preaviz în cazul concedierii este de.......... zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, sau contractului colectiv de muncă. c) Perioada de preaviz în cazul demisiei este de ........ zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003, republicată/contractului colectiv de muncă aplicabil. d) În cazul în care ucenicul urmează să îşi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, se vor regăsi şi în contractul de ucenicie la locul de muncă. e) Alte clauze: ..................................................M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor1. Ucenicul are, în principal, următoarele drepturi: a) dreptul de a se forma profesional în scopul obţinerii certificatului de competenţe profesionale, corespunzător tuturor competenţelor profesionale specifice acelei ocupaţii sau calificări, în conformitate cu standardul ocupaţional, respectiv standardul de pregătire profesională; b) dreptul de a participa la procesul de evaluare şi de a depune toate diligenţele necesare în vederea obţinerii certificatului de calificare*10);----------*10) În urma evaluării şi certificării competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale prevăzute de Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4.543/468/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, cu modificările şi completările ulterioare. c) dreptul la salarizare pentru munca depusă; d) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; e) dreptul la concediu de odihnă anual; f) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; g) dreptul la securitate şi sănătate în muncă; h) dreptul de a se consulta cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa respectării drepturilor şi intereselor sale.2. Ucenicul are, în principal, următoarele obligaţii: a) obligaţia de a realiza norma de muncă, de a participa la programul de pregătire teoretică şi practică sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului; b) obligaţia de a respecta disciplina muncii; c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate şi la locul de muncă; e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu, dacă este cazul; f) obligaţia de a se forma profesional în scopul obţinerii certificatului de competenţe profesionale corespunzător tuturor competenţelor profesionale specifice acelei ocupaţii sau calificări, în conformitate cu standardul ocupaţional, respectiv standardul de pregătire profesională; g) obligaţia de a respecta indicaţiile coordonatorului de ucenicie; h) obligaţia de a participa la procesul de evaluare şi de a depune toate diligenţele necesare în vederea obţinerii certificatului de calificare*11).--------*11) În urma evaluării şi certificării competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale prevăzute de Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4.543/468/2004, cu modificările şi completările ulterioare3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru ucenic, sub rezerva legalităţii lor; b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu şi a celor de pregătire teoretică şi practică; c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern; d) să stabilească obiectivele de performanţă individuală ale ucenicului şi criteriile de evaluare.4. Angajatorul are, în principal, următoarele obligaţii: a) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de ucenic, în condiţiile legii; b) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de ucenic a solicitantului; c) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale ucenicului; d) să asigure pregătirea profesională a ucenicului; e) să asigure măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă, în conformitate cu art. 24 şi 25 din cap. 5 al Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă; f) să asigure ucenicului un coordonator de ucenicie; g) să asigure verificarea periodică a locului de desfăşurare a activităţii ucenicului; h) să asigure toate condiţiile necesare astfel încât coordonatorul de ucenicie să îşi îndeplinească sarcinile în ceea ce priveşte formarea ucenicului; i) să asigure ucenicului, în cazul în care raporturile de muncă ale coordonatorului de ucenicie se suspendă sau încetează, continuarea coordonării pregătirii profesionale de către un alt coordonator de ucenicie; j) să nu îl utilizeze pe ucenic la prestarea unor munci care nu au legătură cu calificarea sau ocupaţia pentru care se pregăteşte; k) să organizeze evaluarea pregătirii teoretice şi practice a ucenicului, printr-un centru de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale; l) să suporte costurile evaluării şi certificării formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă; m) în cazul în care ucenicul nu a obţinut competenţele profesionale specifice programului de formare prin ucenicie, să organizeze evaluarea acestuia în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei comisiei de evaluare, să suporte costurile acesteia şi să prelungească în mod corespunzător contractul de ucenicie la locul de muncă cu 60 de zile; n) să asigure resursele materiale, umane şi financiare necesare organizării şi desfăşurării uceniciei la locul de muncă; o) să realizeze evaluarea activităţii profesionale a ucenicului; p) să asigure elaborarea planului de activitate a ucenicului, care cuprinde programul de formare prin ucenicie.N. Dispoziţii finalePrevederile prezentului contract de ucenicie la locul de muncă se completează cu dispoziţiile: a) Legii nr. 53/2003, republicată; b) contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naţional, înregistrat sub nr. ......./........ la Inspectoratul Teritorial de Muncă al Judeţului.........../Municipiului Bucureşti/Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; c) Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată.O. Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării prezentului contract de ucenicie la locul de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege.P. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract de ucenicie la locul de muncă sunt soluţionate de instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii.R. Documentele contractuluiR.1. Declaraţie, prevăzută în anexa nr. 1R.2. Planul de activitate, prevăzut în anexa nr. 2R.3. Prezentele condiţii de contractareR.4. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul contract.Prezentul contract de ucenicie la locul de muncă se încheie în 3 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, iar un exemplar se depune la inspectoratul teritorial de muncă.
  Numele şi prenumele ucenicului Numele şi prenumele reprezentantului angajatorului
  Semnătura Semnătura
  Data Data
  Numele şi prenumele reprezentantului legal
  Semnătura
  Data
   +  Anexa 1la Contractul de ucenicie la locul de muncăîncheiat şi înregistrat*1) sub nr. ......./.......----------*1) Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, şi se înregistrează în termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de muncă judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti. Obligaţia de încheiere a contractului de ucenicie la locul de muncă, în formă scrisă, revine angajatorului.DECLARAŢIE┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Date personale │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Numele ...................................................................... ││Prenumele ................................................................... ││Codul numeric personal (CNP): ............................................... ││Data naşterii ............................................................... ││Locul naşterii .............................................................. ││Domiciliul .................................................................. ││Cartea de identitate nr. ........ seria ......... eliberată de .............. ││Telefon/Fax ................................................................. ││E-mail ...................................................................... │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Informaţii referitoare la experienţa în muncă │├────────────┬─────────────┬─────────┬─────────────┬──────────────┬────────────┤│ Data │ Numele │Denumirea│Codul conform│Data încetării│ Motivul ││ începerii │angajatorului│ocupaţiei│Clasificării │ contractului │ încetării ││contractului│ şi adresa │ │ Ocupaţiilor │ de muncă │contractului││ de muncă │ │ │ din România │ │ de muncă │├────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┤├────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┤├────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┤├────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┤├────────────┴─────────────┴─────────┴─────────────┴──────────────┴────────────┤│Alte informaţii relevante, inclusiv cele referitoare la activitatea ││desfăşurată conform Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă ││a elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare: ││............................................................................. ││............................................................................. ││............................................................................. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Informaţii referitoare la educaţie şi formare profesională ││ ││Şcoala generală ││Denumirea instituţiei şcolare ............................................... ││Data începerii ....................., data absolvirii ....................... ││Diploma obţinută ............................................................ ││ ││Şcoală profesională ││Denumirea instituţiei şcolare ............................................... ││Data începerii ....................., data absolvirii ....................... ││Diploma obţinută ............................................................ ││ ││Liceul ││Denumirea instituţiei şcolare ............................................... ││Data începerii ....................., data absolvirii ....................... ││Diploma obţinută ............................................................ ││ ││Curs de formare profesională ................................................ ││Denumirea furnizorului de formare profesională .............................. ││Data începerii ....................., data absolvirii ....................... ││Certificatul obţinut ........................................................ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Alte informaţii relevante referitoare la educaţia şi formarea profesională, ││inclusiv contracte de ucenicie în derulare şi participarea la programe de ││voluntariat: ││ ││............................................................................. ││ ││............................................................................. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Informaţii referitoare la starea de sănătate ││ ││Scurtă descriere a stării de sănătate în prezent: ││ ││............................................................................. ││ ││............................................................................. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Referinţe de la cel puţin două persoane ││ ││(Una dintre persoane trebuie să fie ultimul angajator sau, după caz, ││un profesor de la ultima şcoală absolvită.) │├──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤│Numele │ Numele ││Telefon │ Telefon ││E-mail │ E-mail │├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │├──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤│ STATUT │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. Salariat ││ ││2. Şomer beneficiar de indemnizaţie de şomaj ││ ││3. Persoană în căutarea unui loc de muncă înregistrată la agenţia pentru ││ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti ││ ││4. Alte categorii de persoane care realizează venituri asimilate salariilor, ││care nu au contract individual de muncă sau raport de serviciu ││ ││5. Persoane disponibilizate care beneficiază de plăţi compensatorii acordate ││în baza contractului colectiv sau individual de muncă, suportate din fondul ││de salarii ││ ││6. Absolvent ││ ││7. Altă categorie ││ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ││Cunoscând consecinţele prezentei declaraţii în raport cu dispoziţiile Codului ││penal referitoare la infracţiunile de fals, declar că datele din această ││declaraţie sunt corecte şi complete. ││ ││ ││ ││ Semnătura ucenicului .................... ││ ││ ││Data .............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2la Contractul de ucenicie la locul de muncăîncheiat şi înregistrat sub nr. ......../.........PLANUL DE ACTIVITATE A UCENICULUIDenumirea angajatorului:Codul unic de înregistrare (CUI):Forma de organizare:Obiectul de activitate al angajatorului:Activitatea principală (clasa CAEN):Denumirea calificării:Codul din nomenclatorul calificărilor*1):---------*1) A se vedea Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările şi completările ulterioare.Nivelul calificării:Ocupaţia/Funcţia/Meseria:Codul conform Clasificării ocupaţiilor din România:Condiţii de acces*2):---------*2) Condiţiile de acces pentru persoanele care urmează să încheie un contract de ucenicie la locul de muncă sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Denumirea standardului ocupaţional/standardului de pregătire profesională:A. Planul de muncăFişa de stabilire a corelaţiei dintre atribuţiile stabilite în fişa postului şi unităţile de competenţă stabilite în standardul ocupaţional
    Denumirea unităţilor de competenţă*3)Elemente de competenţă*3)Criterii de realizare (preluate din standardul ocupaţional)Atribuţii preluate din fişa postului corespunzătoare fiecărui element de competenţă
           
           
  ----------*3) Preluate din standardul ocupaţional.B. Programul de formare prin ucenicieB1. Planificarea calendaristică lunară
    LunaDenumirea activităţii*4)Locul (locurile) de desfăşurareDurata activităţiiRezultate anticipate în termeni de elemente de competenţe
             
             
             
  --------*4) Activităţi preluate din fişa postului; activităţile ce se vor repartiza ucenicului, inclusiv activităţile de formare profesională.B2. Programa de pregătire*)--------- Notă *) Dacă programa de pregătire este concepută modular, se preiau competenţele specifice, iar dacă este concepută pe discipline, se vor prelua obiectivele de referinţă.Modulul ..............Durata (în ore de pregătire) ..........Total, din care: - instruire practică .........;- laborator ............. .
    Nr.  crt.Competenţe specificeConţinut tematicMetode/Forme de activitateMijloace de instruire, materiale de învăţareCriterii de performanţă
    123456
               
               
  Disciplina ..................Durata (în ore de pregătire) ..........Obiective generale ..............
    Nr.  crt.Obiective de referinţăConţinut tematicMetode/Forme de activitateMijloace de instruire, materiale de învăţareCriterii de evaluare
    123456
               
               
               
  Observaţii: Se pot consemna de către formator, la sfârşitul fiecărei unităţi de învăţare, aspecte referitoare la atingerea obiectivelor/competenţelor, implicarea ucenicului în procesul de formare, modul de utilizare a resurselor alocate etc.
   +  Anexa 2(Anexa nr. 2 la normele metodologice)RAPORT DE MONITORIZAREa planului de activitate a uceniculuiLuna ....... anul ......Numele ucenicului:Nr. contract de ucenicie la locul de muncă:Ocupaţia/Funcţia/Meseria/Codul conform Clasificării ocupaţiilor din România:Denumirea calificării*1):---------*1) Denumirea calificării pentru care s-a încheiat contractul de ucenicie la locul de muncă.Situaţia lunară a activităţii desfăşurate de ucenic
    ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE UCENIC, DIN CARE:
    Muncă prestată în folosul angajatoruluiFormare profesională, din care:
    DataScurtă descriere a activităţii prestate*2)Durata*3)Conţinutul tematic pentru instruirea teoreticăDurataConţinutul tematic pentru instruire practicăDurata
                 
               
               
               
  ----------*2) Denumirea activităţii, preluată din fişa postului corespunzătoare fiecărui element de competenţă, inclusiv formare profesională.*3)Durata în ore a activităţii depuse de ucenic în folosul angajatorului.Observaţii: (Se pot consemna aspecte referitoare la atingerea obiectivelor/competenţelor, implicarea ucenicului în procesul de formare, modul de utilizare a resurselor alocate etc.) ..................Numele coordonatorului Numele reprezentantuluide ucenicie ........ angajatorului .........Semnătura SemnăturaData Data
   +  Anexa 3(Anexa nr. 3 la normele metodologice)DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERENumele şi prenumele ..........................................Codul numeric personal .......................................Actul de identitate ......, seria ......... nr. ......Domiciliat în localitatea ......., str. ........ nr...., bl. ....., sc. ....., et. ..., ap. ..., oficiul poştal ........, judeţul/sectorul ...., telefon .........În calitate de reprezentant al angajatorului*1) ...................---------*1) Se va introduce denumirea angajatorului.înregistrat la registrul comerţului/autorităţile administraţiei publice locale din ...... sub nr. ...., codul fiscal ......, codul unic de înregistrare ......, cu sediul în ......, judeţul ......., adresa: ......, telefon/fax ......, e-mail ......,declar pe propria răspundere, cunoscând consecinţele prezentei declaraţii în raport cu dispoziţiile Codului penal referitoare la infracţiunile de fals, următoarele:1. cunosc şi respect prevederile Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 234/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;2. dispun de resurse materiale, umane şi financiare necesare organizării şi desfăşurării uceniciei la locul de muncă şi pot să asigur ucenicului/ucenicilor accesul la pregătire teoretică şi practică, precum şi toate condiţiile necesare astfel încât coordonatorul de ucenicie să îşi îndeplinească sarcinile în ceea ce priveşte formarea ucenicului;3. mă oblig să asigur pregătirea ucenicului în locuri de muncă care să îi permită să dobândească toate competenţele prevăzute de standardul ocupaţional, respectiv de standardul de pregătire profesională;4. nu voi utiliza ucenicul/ucenicii la prestarea altor activităţi şi/sau exercitarea altor atribuţii în afara celor care au ca obiect pregătirea teoretică şi practică conform contractului de ucenicie la locul de muncă;5. mă oblig să organizez evaluarea pregătirii teoretice şi practice a ucenicului printr-un centru de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale şi să suport costurile evaluării şi certificării formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă.Data Semnătura  +  Anexa 4(Anexa nr. 4 la normele metodologice)Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Judeţului ....../Municipiului BucureştiNr. .... din .......NOTIFICAREemisă la: ziua .... luna .... anul ..........(denumirea persoanei juridice/numele şi prenumele persoanei fizice).....Sediul social/Domiciliul .........................................Codul de identificare fiscală ....................................Vă comunicăm că documentaţia transmisă de dumneavoastră şi înregistrată sub nr. .... din data de ....., prevăzută la art. 17 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ...(este incompletă şi/sau prezintă unele nereguli)..., după cum urmează:........................................................................................................................................Vă rugăm să ne transmiteţi documentaţia completată în termenul prevăzut la art. 17 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Precizăm că nerespectarea completării documentaţiei în termenul de mai sus atrage neaplicarea prevederilor art. 17 alin (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Director executiv,..................(LS)Întocmită în ....... exemplare, dintre care ........ exemplare pentru Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Judeţului ....../Municipiului Bucureşti şi ........ exemplare pentru ....... .  +  Anexa 5(Anexa nr. 5 la normele metodologice)Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Judeţului ......./Municipiului BucureştiNr. ..... Data .........COMUNICAREemisă la: ziua ... luna ... anul ..........(denumirea persoanei juridice/numele şi prenumele persoanei fizice)......Sediul social/Domiciliul ..........................................Codul de identificare fiscală .....................................Vă comunicăm faptul că documentaţia transmisă de dumneavoastră şi înregistrată sub nr. .... din data de ......, prevăzută la art. 17 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006, cu modificările şi completările ulterioare, este completă.Prezenta comunicare s-a transmis angajatorului, care poate primi lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru fiecare ucenic, o sumă egală cu 60% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.Director executiv,.................(LS)Întocmită în două exemplare, dintre care un exemplar pentru Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Judeţului ...../Municipiului Bucureşti şi un exemplar pentru ..............  +  Anexa 6(Anexa nr. 6 la normele metodologice)CONVENŢIEnr. ....../.......Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ......../Municipiului Bucureşti, reprezentată prin dna/dl ........., având funcţia de ........., denumită în continuare agenţia, şi persoana juridică (fizică) ........., cu sediul/adresa în ........, judeţul ........., telefon ........., cod fiscal (CUI) ........, cont IBAN ..........., deschis la Banca ..........., reprezentată prin dna/dl .........., având funcţia de ........., denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:1. Angajatorul se obligă: a) să menţină raporturile de muncă ale persoanei pe perioada pentru care a fost încheiat contractul de ucenicie; b) să restituie în totalitate agenţiei sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru ucenic plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării contractului de ucenicie la locul de muncă, în cazul în care încetează contractul de ucenicie la locul de muncă al ucenicului prevăzut la lit. a) anterior datei expirării perioadei pentru care a fost încheiat acest contract, în temeiul unuia dintre motivele prevăzute la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată; c) să organizeze evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite de ucenic ca urmare a executării contractului de ucenicie, conform dispoziţiilor art. 13 din Legea nr. 279/2005, republicată; d) să restituie în totalitate agenţiei, în situaţia în care ucenicul nu obţine nici a doua oară certificatul de competenţe profesionale, sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru ucenic plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data la data primirii celei de-a doua decizii a comisiei de evaluare, eliberată potrivit legii, e) să deducă, în condiţiile legii, din suma reprezentând contribuţia angajatorului la bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj, sumele cuvenite potrivit art. 15 din Legea nr. 279/2005, republicată; f) să depună la agenţie, pentru verificarea şi acordarea sumei cuvenite lunar potrivit art. 15 din Legea nr. 279/2005, republicată, până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferente lunii respective, prevăzută la titlul IX^2 "Contribuţii sociale obligatorii" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele documente:- tabelul nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 279/2005, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006, cu modificările şi completările ulterioare;- fişa de evidenţă zilnică a salariaţilor şi statul de plată pentru luna respectivă, în copie certificată de angajator;- raportul de monitorizare a planului de activitate a ucenicului prevăzut la art. 11 alin. (6) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 234/2006, cu modificările şi completările ulterioare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la normele metodologice; g) să depună declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferente lunii respective, prevăzută la titlul IX^2 "Contribuţii sociale obligatorii" din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi documentele prevăzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, până la expirarea termenului legal pentru depunerea declaraţiei lunare; h) să comunice agenţiei orice modificare a condiţiilor care au condus la încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea sumei prevăzute la art. 15 din Legea nr. 279/2005, republicată; i) să comunice agenţiei orice modificare a datelor sale de identificare şi a contului deţinut la bancă, inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei şi al datelor de contact.2. Agenţia se obligă: a) să acorde suma cuvenită potrivit art. 15 din Legea nr. 279/2005, republicată, în conformitate cu prevederile legale, prin deducere de către angajator din suma reprezentând contribuţia angajatorului la bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj; b) să plătească diferenţa sumei conform prevederilor art. 48 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care sumele cuvenite potrivit art. 15 din Legea nr. 279/2005, republicată, sunt mai mari.3. Agenţia îşi exercită dreptul de control asupra: a) îndeplinirii condiţiilor legale pentru încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea sumelor prevăzute la art. 15 din Legea nr. 279/2005, republicată; b) respectării de către angajator a obligaţiilor prevăzute de prezenta convenţie.4. În situaţia constatării nerespectării condiţiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei convenţii, pe perioada derulării acesteia şi pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 15 din Legea nr. 279/2005, republicată, precum şi a nerespectării de către angajator a obligaţiilor sale, agenţia va aplica sancţiunile prevăzute de lege şi va recupera debitele conform legii.5. Angajatorul, prin prezenta convenţie, declară pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de Codul penal pentru fals în declaraţii, următoarele: a) doamna/domnul .........., având CNP ........, este încadrată/încadrat în muncă conform prevederilor legale, începând cu data de .........., cu Contractul de ucenicie la locul de muncă nr. ....., încheiat în data de ........., cu perioada de probă care expiră la data de ........., durata contractului fiind de la data de ......... la data de .........; b) anterior încheierii contractului de ucenicie la locul de muncă menţionat la lit. a), angajatorul nu a avut încheiat cu persoana menţionată la lit. a) un alt contract de ucenicie la locul de muncă.Întocmită în două exemplare, dintre care un exemplar pentru Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ......../Municipiului Bucureşti şi un exemplar pentru ........Data ........Agenţia AngajatorulDirector executiv, Reprezentant legal,.......... ............(L.S.) (L.S.)  +  Anexa 7(Anexa nr. 7 la normele metodologice)Angajatorul ................Sediul/Adresa ..............Judeţul ....................Contul/Banca ...............Codul fiscal (CUI) .........Telefon/fax ................TABEL NOMINALcu ucenicii încadraţi în muncă conform prevederilorLegii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă,republicată, pentru stabilirea sumelor cuvenite lunarangajatorului din bugetul asigurărilor pentru şomajluna ......... anul .......
  Nr. crt. Numele şi Prenumele Codul numeric personal Convenţia nr. .../... Numărul orelor efectiv lucrate Suma cuvenită pentru timpul efectiv lucrat Observaţii
  0 1 2 3 4 5 6
  1.
  2.
  Total sume cuvenite
  NOTE1. Coloana 1 se completează cu numele şi prenumele ucenicului.2. Coloana 2 se completează cu codul numeric personal al ucenicului.3. Coloana 3 se completează cu numărul şi data convenţiei încheiate pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 279/2005, republicată.4. Coloana 4 se completează cu numărul orelor efectiv lucrate de ucenic.5. Coloana 5 se completează cu suma totală care se cuvine lunar pentru ucenic.6. Coloana 6 se completează, după caz, cu data şi motivul încetării/suspendării/reluării după suspendare a raporturilor de muncă.AngajatorulReprezentant legal,...................(LS)
   +  Anexa 8(Anexa nr. 8 la normele metodologice)REGISTRUL ANGAJATORILOR DE UCENICI
      Judeţul .......
  Nr. crt. Denumirea angaja- torului Date de contact Forma de organizare a angaja- torului C.U.I. Calificarea Nivelul califi- cării Codul din Nomenclatorul calificărilor
  1 2 3 4 5 6 7 8
  Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:1 - Nr. crt.: numărul curent;2 - Denumirea angajatorului: se va completa cu denumirea angajatorului;3 - Date de contact: se va completa cu adresa, telefonul/faxul;4 - Forma de organizare a angajatorului: se va completa, după caz, cu: SRL, SA, PFA etc.5 - C.U.I.: codul unic de înregistrare al angajatorului;6 - Calificarea: se va completa denumirea calificării conform Nomenclatorului calificărilor/Registrului naţional al calificărilor din România;7 - Nivelul calificării: se va completa nivelul calificării conform anexei nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare;8 - Codul din Nomenclatorul calificărilor: se va completa codul conform Nomenclatorului calificărilor/Registrului naţional al calificărilor din România.--------