LEGE nr. 294 din 21 decembrie 2011bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 22 decembrie 2011  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2012 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetele instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar al anului 2012.  +  Secţiunea 1 Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2012  +  Articolul 2 (1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat detaliată la venituri pe capitole, subcapitole şi paragrafe, după caz, iar la cheltuieli pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/03. (2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileşte la venituri în sumă de 48.460,9 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 48.460,9 milioane lei. (3) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabileşte la venituri în sumă de 268,9 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 98 milioane lei, cu un excedent de 170,9 milioane lei. (4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexele nr. 2/03/01-04. (5) Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare şi detalierea pe proiecte, numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază şi programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/03, 4/03 şi 5/03.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2012  +  Articolul 3 (1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj, detaliată la venituri pe capitole, subcapitole şi paragrafe, după caz, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe şi titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/04. (2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj, se stabileşte la venituri în sumă de 2.227,9 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 2.227,9 milioane lei. (3) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabileşte la venituri în sumă de 215,2 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 27,1 milioane lei, cu un excedent de 188,1 milioane lei. (4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/04. (5) Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare şi detalierea pe proiecte, numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază şi programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/04, 4/04 şi 5/04. (6) Sinteza sumelor alocate pentru centrele regionale de formare profesională a adulţilor, care funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, este prevăzută în anexa nr. 6/04.  +  Capitolul II Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi  +  Articolul 4 (1) Pentru anul 2012, finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe/instrumente/ facilităţi care funcţionează pe principiul rambursării integrale sau parţiale a cheltuielilor către beneficiari se asigură de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finanţaţi din aceste bugete, cărora le revine şi obligaţia corelativă a recuperării sumelor utilizate cu încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare. (2) Ordonatorul principal de credite poate asigura prin bugetele proprii finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/ propunerilor de proiecte ai căror beneficiari sunt instituţii publice, aflate în coordonare sau subordonare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în condiţiile stabilite prin memorandumurile/contractele/deciziile/ordinele de finanţare. (3) Ordonatorii de credite finanţaţi integral sau parţial din bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile, pot asigura prin bugetele proprii cofinanţarea publică pentru proiectele/propunerile de proiecte, în condiţiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/ contractul/decizia/ordinul de finanţare. (4) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte, precum şi în bugetele centrelor regionale de formare profesională a adulţilor, la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinaţiei acestora, pe baza fişei de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat, avizată de principiu, din punctul de vedere al eligibilităţii activităţilor, de către autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii. (5) Fac excepţie de la prevederile alin. (4) privind obţinerea avizului de principiu al autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii: a) proiectele/propunerile de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România; b) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai căror beneficiari sunt prevăzute reguli specifice privind avizarea în legislaţia privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile postaderare. (6) Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetelor de asigurări sociale prevăzute la alin. (1) să efectueze în cursul întregului an redistribuiri de fonduri între şi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, precum şi să introducă anexe la bugetele acestuia cu proiecte noi şi să modifice Programul de investiţii publice, după caz, în condiţiile prevăzute la alin. (4). Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 5 (1) Pentru cota-parte din plăţile efectuate aferente cheltuielilor prevăzute la art. 4 alin. (1), eligibilă a fi rambursată din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricolă şi de Pescuit sau din alte programe/instrumente/facilităţi postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii rambursarea acesteia, în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanţare. (2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, reprezentând contribuţia Comisiei Europene şi/sau a altor donatori externi la proiectele prevăzute la art. 4 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finanţate proiectele respective şi se virează la aceste bugete, conform prevederilor legale ale Uniunii Europene şi prevederilor naţionale care reglementează fiecare domeniu ce intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare, de către autorităţile de management/gestiune, Autoritatea de certificare şi plată sau de către alte autorităţi naţionale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilităţi sau instrumente postaderare, după caz. (3) Beneficiarii finanţaţi integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, care implementează proiecte finanţate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România, virează cu celeritate în conturile de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective.  +  Articolul 6 (1) Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj să efectueze virări de credite de la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (2) Sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2012. (3) În condiţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", cu încadrarea în totalul cheltuielilor aprobate prin buget. (4) Din sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu.  +  Articolul 7 (1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri", alineatul "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă" la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (2) Din sumele prevăzute la titlul "Alte transferuri" alineatul "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.  +  Articolul 8 (1) În condiţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plăţii la scadenţă a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, a derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri ale Uniunii Europene pre- şi postaderare. (2) În condiţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorul principal de credite care identifică, pe parcursul exerciţiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanţabile din fonduri externe nerambursabile postaderare şi care nu are în bugetul propriu titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" sau articolul corespunzător să introducă titlul şi articolul respectiv, cu condiţia existenţei fişelor de fundamentare a proiectelor propuse la finanţare/finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN), avizate de principiu de către autoritatea de management/ gestiune a programului/instrumentului/ facilităţii, şi să modifice Programul de investiţii publice, după caz. (3) Prevederile alin. (2) se aplică şi instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli. (4) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), concomitent cu transmiterea formularelor de prezentare modificate în mod corespunzător şi, după caz, a formularelor de fundamentare.  +  Articolul 9Sunt interzise virările de credite bugetare între capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii şi cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.  +  Articolul 10Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru şomaj şi Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.  +  Articolul 11 (1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestaţii de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj care se realizează potrivit dispoziţiilor legale, direct de către angajator, prin deducerea acestora din contribuţiile datorate se pot depăşi, modificându-se corespunzător prevederile bugetare atât la venituri, cât şi la cheltuieli, cu menţinerea echilibrului aprobat. (2) Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificările prevăzute la alin. (1) şi este obligat să raporteze Ministerului Finanţelor Publice aceste modificări atât distinct, cât şi prin evidenţierea în situaţiile financiare trimestriale, respectiv anuale.  +  Articolul 12Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" al capitolului 69.03 "Asigurări şi asistenţă socială pentru accidente de muncă şi boli profesionale" şi al capitolului 68.04 "Asigurări şi asistenţă socială" la celelalte titluri ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele acestui titlu de cheltuieli.  +  Articolul 13 (1) Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj să efectueze şi să aprobe redistribuiri de credite bugetare de la obiectivele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele de investiţii noi, la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programele de investiţii publice, anexe la aceste bugete, cu excepţia proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare. (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj, să introducă modificări în fişele obiectivelor/proiectelor/ categoriilor de investiţii, precum şi să efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri ale creditelor de angajament neutilizate, potrivit prevederilor alin. (1) şi cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate pe anul 2012 în programele de investiţii publice, anexe la aceste bugete. (3) Reparaţiile capitale aferente activelor fixe sunt incluse în Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, la poziţia C "Alte cheltuieli de investiţii", categoria e "Alte cheltuieli asimilate investiţiilor", anexă la bugetul asigurărilor sociale de stat şi la bugetul asigurărilor pentru şomaj.  +  Articolul 14Ordonatorul principal de credite are obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice detalierea în structură, pe funcţii, a numărului maxim de posturi finanţate prin prezenta lege şi salariul mediu de bază pe funcţii, din anul 2012, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 15Drepturile de pensii obţinute în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, ca urmare a contestării recalculării şi revizuirii efectuate pentru categoriile de pensii prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 16 (1) În anul 2012, plata titlurilor executorii se efectuează în cuantumul prevăzut pentru acest an prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, din sumele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal", în mod eşalonat, în tranşe trimestriale egale. (2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) în bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, la titlul "Cheltuieli de personal" sunt incluse şi fondurile aferente plăţii titlurilor executorii, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 17Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 este de 2.117 lei.  +  Articolul 18Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, astfel: a) în cazul asiguratului sau pensionarului, la 2.117 lei; b) în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.059 lei.  +  Articolul 19 (1) Cotele de contribuţii sociale obligatorii pentru anul 2012 sunt cele prevăzute la art. 296^18 alin. (3) lit. a), d), e) şi f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută la art. 296^18 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este inclusă şi cota de 3,5% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 20În anul 2012, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi a celor din bugetul asigurărilor pentru şomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv.  +  Articolul 21Anexele nr. 1/03-5/03 şi nr. 1/04-6/04 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIVASILE BLAGABucureşti, 21 decembrie 2011.Nr. 294.  +  Anexa 1/03 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATpe anul 2012- SINTEZA -*Font 8*                                                                                 - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2012 ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│0001 03 │VENITURI - TOTAL │48.729.781││0002 03 │I. VENITURI CURENTE │34.883.580││2000 03 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │34.806.137││2003 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │24.534.291││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de │ ││ │angajatori │24.265.603││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale datorate de angajatori │ 268.688││ 01 │Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale datorate de angajatori │ 268.447││ 02 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale pentru şomeri pe durata practicii │ ││ │profesionale │ 241││2103 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │10.271.846││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de │ ││ │asiguraţi │12.409.878││ 04 │Contribuţia altor persoane asigurate │ 468.303││ 05 │Contribuţii facultative ale asiguraţilor │ 17.912││ 06 │Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale datorate de alte persoane fizice │ ││ │care încheie asigurarea │ 2││ 07 │Contribuţia la fondul de pensii, administrat privat │ ││ │(se scade) │-2.724.211││ 09 │Contribuţii de asigurări sociale de la persoane care │ ││ │realizează venituri de natură profesională cu caracter│ ││ │ocazional │ 1.240││ 10 │Contribuţii de asigurări sociale ale persoanelor care │ ││ │realizează venituri de natură profesională, altele │ ││ │decât cele de natură salariale, plătite de angajatori │ 98.677││ 11 │Contribuţii de asigurări sociale ale persoanelor │ ││ │pentru perioadele în care acestea nu au avut calitatea│ ││ │de asigurat în sistemul de pensii │ 45││2900 03 │C. VENITURI NEFISCALE │ 77.443││3000 03 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 200││3003 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 100││ 07 │Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă│ ││ │şi boli profesionale │ 100││3103 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 100││ 06 │Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de │ ││ │accidente de muncă şi boli profesionale │ 100││3300 03 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 77.243││3303 │VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 77.243││ 11 │Contribuţia pentru bilete de tratament şi odihnă │ 77.243││4100 03 │IV. SUBVENŢII │13.834.101││4200 03 │SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE│13.834.101││4203 │SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT │13.834.101││ 24 │Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale │ ││ │de stat │13.834.101││4503 │SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN CONTUL │ ││ │PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI │ 12.100││ 01 │Fondul European de Dezvoltare Regională │ 12.100││4903 01 │Venituri sistem public de pensii │48.460.891││4903 02 │Venituri sistem accidente de muncă şi boli │ ││ │profesionale │ 268.890││5003 │CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT │48.558.841││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │48.550.887││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 127.653││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 100.147││ 01 │Salarii de bază │ 95.989││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 530││ 06 │Alte sporuri │ 200││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 150││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 82││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 3.196││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 14││ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia │ ││ │sa │ 14││ 03 │Contribuţii │ 27.492││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 20.831││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 501││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 5.208││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 150││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 802││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 465.536││ 01 │Bunuri şi servicii │ 31.285││ 01 │Furnituri de birou │ 3.419││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 73││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 6.124││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 540││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 586││ 06 │Piese de schimb │ 236││ 07 │Transport │ 9││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 5.671││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 150││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 14.477││ 02 │Reparaţii curente │ 1.800││ 03 │Hrană │ 150││ 01 │Hrană pentru oameni │ 150││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 500││ 01 │Medicamente │ 300││ 02 │Materiale sanitare │ 200││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 509││ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 100││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 409││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 730││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 510││ 02 │Deplasări în străinătate │ 220││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 103││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 20││ 13 │Pregătire profesională │ 110││ 14 │Protecţia muncii │ 20││ 30 │Alte cheltuieli │ 430.309││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 22││ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 260││ 04 │Chirii │ 1.700││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 408.067││ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 10││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 20.250││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 30.000││ 03 │Alte dobânzi │ 30.000││ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 30.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 806││ 01 │Transferuri curente │ 806││ 21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ ││ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ ││ │bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de│ ││ │sănătate, reprezentând contribuţia de asigurări │ ││ │sociale de sănătate pentru persoanele aflate în │ ││ │concediu medical din cauză de accident de muncă sau │ ││ │boală profesională │ 698││ 44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ ││ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ ││ │bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de│ ││ │sănătate, pentru concedii şi indemnizaţii │ ││ │datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară │ ││ │de muncă din cauză de accident de muncă sau boală │ ││ │profesională │ 108││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 100││ 01 │A. Transferuri interne │ 100││ 17 │Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a│ ││ │accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale │ 100││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 48.232││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ ││ │(FEDR) │ 7.626││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 40.606││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │47.878.560││ 01 │Asigurări sociale │47.130.770││ 02 │Ajutoare sociale │ 747.790││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 445.291││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 302.499││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.954││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.954││ 01 │Active fixe │ 6.070││ 01 │Construcţii │ 4.270││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 500││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 800││ 30 │Alte active fixe │ 500││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.884││6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI │ ││ │SOCIAL-CULTURALE │48.558.841││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │48.550.887││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 127.653││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 465.536││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 30.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 806││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 100││ 56 │TITLUL VIII PROGRAME CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 48.232││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │47.878.560││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.954││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.954││6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │48.460.891││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │48.453.037││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 122.547││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 96.141││ 01 │Salarii de bază │ 92.213││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 500││ 06 │Alte sporuri │ 200││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 150││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 78││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 3.000││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 14││ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia │ ││ │sa │ 14││ 03 │Contribuţii │ 26.392││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 19.998││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 481││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 5.000││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 144││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 769││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 464.078││ 01 │Bunuri şi servicii │ 30.604││ 01 │Furnituri de birou │ 3.359││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 70││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 6.000││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 528││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 430││ 06 │Piese de schimb │ 230││ 07 │Transport │ 9││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 5.611││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 150││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 14.217││ 02 │Reparaţii curente │ 1.800││ 03 │Hrană │ 150││ 01 │Hrană pentru oameni │ 150││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 500││ 01 │Medicamente │ 300││ 02 │Materiale sanitare │ 200││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 500││ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 100││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 400││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 700││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 500││ 02 │Deplasări în străinătate │ 200││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 100││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 20││ 13 │Pregătire profesională │ 100││ 14 │Protecţia muncii │ 20││ 30 │Alte cheltuieli │ 429.584││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 20││ 03 │Prime şi asigurare non-viaţă │ 200││ 04 │Chirii │ 1.700││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 407.454││ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 10││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 20.200││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 30.000││ 03 │Alte dobânzi │ 30.000││ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 30.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 48.232││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ ││ │Regională (FEDR) │ 7.626││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 40.606││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │47.788.180││ 01 │Asigurări sociale │47.069.426││ 02 │Ajutoare sociale │ 718.754││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 424.874││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 293.880││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.854││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.854││ 01 │Active fixe │ 5.970││ 01 │Construcţii │ 4.270││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 500││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 700││ 30 │Alte active fixe │ 500││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.884││ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │47.069.426││ 04 │Asistenţa acordată persoanelor în vârstă │ 293.880││ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 424.874││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ ││ │sociale │ 672.711││ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 407.465││ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 265.246││6903 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ ││ │MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ 97.950││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 97.850││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.106││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 4.006││ 01 │Salarii de bază │ 3.776││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 30││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 4││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 196││ 03 │Contribuţii │ 1.100││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 833││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 20││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 208││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 6││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 33││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.458││ 01 │Bunuri şi servicii │ 681││ 01 │Furnituri de birou │ 60││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 3││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 124││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 12││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 156││ 06 │Piese de schimb │ 6││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 60││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 260││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 9││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 9││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 30││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 10││ 02 │Deplasări în străinătate │ 20││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 3││ 13 │Pregătire profesională │ 10││ 30 │Alte cheltuieli │ 725││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 2││ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 60││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 613││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 50││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 806││ 01 │Transferuri curente │ 806││ 21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ ││ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ ││ │bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de│ ││ │sănătate, reprezentând contribuţia de asigurări │ ││ │sociale de sănătate pentru persoanele aflate în │ ││ │concediu medical din cauză de accident de muncă sau │ ││ │boală profesională │ 698││ 44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ ││ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ ││ │bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de│ ││ │sănătate, pentru concedii şi indemnizaţii │ ││ │datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară │ ││ │de muncă din cauză de accident de muncă sau boală │ ││ │profesională │ 108││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 100││ 01 │A. Transferuri interne │ 100││ 17 │Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a│ ││ │accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale │ 100││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 90.380││ 01 │Asigurări sociale │ 61.344││ 02 │Ajutoare sociale │ 29.036││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 20.417││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 8.619││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 100││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 100││ 01 │Active fixe │ 100││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 100││ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │ 61.344││ 05 │Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi │ 27.190││ 01 │Asistenţă socială în caz de boli │ 13.488││ 02 │Asistenţă socială în caz de invaliditate │ 13.702││ 07 │Asigurări pentru şomaj │ 102││ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 2.550││ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 100││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ ││ │sociale │ 100││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ ││ │sociale │ 6.664││ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 613││ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 6.051││9903 │EXCEDENT/DEFICIT │ 170.940││9903 11 │Excedent/Deficit sistem accidente de muncă şi boli │ ││ │profesionale │ 170.940│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘  +  Anexa 2/03/01 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEISOCIALEBugetul asigurărilor sociale de statpe anul 2012*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2012 ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│5003 │CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT │44.131.743││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │44.123.789││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 127.653││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 100.147││ 01 │Salarii de bază │ 95.989││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 530││ 06 │Alte sporuri │ 200││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 150││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 82││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 3.196││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 14││ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia │ ││ │sa │ 14││ 03 │Contribuţii │ 27.492││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 20.831││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 501││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 5.208││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 150││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 802││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 441.870││ 01 │Bunuri şi servicii │ 31.274││ 01 │Furnituri de birou │ 3.419││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 73││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 6.124││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 540││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 586││ 06 │Piese de schimb │ 236││ 07 │Transport │ 9││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 5.660││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 150││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 14.477││ 02 │Reparaţii curente │ 1.800││ 03 │Hrană │ 150││ 01 │Hrană pentru oameni │ 150││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 500││ 01 │Medicamente │ 300││ 02 │Materiale sanitare │ 200││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 509││ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 100││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 409││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 730││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 510││ 02 │Deplasări în străinătate │ 220││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 103││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 20││ 13 │Pregătire profesională │ 110││ 14 │Protecţia muncii │ 20││ 30 │Alte cheltuieli │ 406.654││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 22││ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 260││ 04 │Chirii │ 1.700││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 384.412││ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 10││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 20.250││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 30.000││ 03 │Alte dobânzi │ 30.000││ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 30.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 806││ 01 │Transferuri curente │ 806││ 21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ ││ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ ││ │bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de│ ││ │sănătate, reprezentând contribuţia de asigurări │ ││ │sociale de sănătate pentru persoanele aflate în conce-│ ││ │diu medical din cauză de accident de muncă sau boală │ ││ │profesională │ 698││ 44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ ││ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ ││ │bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de│ ││ │sănătate, pentru concedii şi indemnizaţii │ ││ │datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară │ ││ │de muncă din cauză de accident de muncă sau boală │ ││ │profesională │ 108││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 100││ 01 │A. Transferuri interne │ 100││ 17 │Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a│ ││ │accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale │ 100││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 48.232││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ ││ │(FEDR) │ 7.626││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 40.606││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │43.475.128││ 01 │Asigurări sociale │42.738.948││ 02 │Ajutoare sociale │ 736.180││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 433.781││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 302.399││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.954││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.954││ 01 │Active fixe │ 6.070││ 01 │Construcţii │ 4.270││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 500││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 800││ 30 │Alte active fixe │ 500││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.884││6800 03 │Partea A iii-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │44.131.743││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │44.123.789││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 127.653││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 441.870││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 30.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 806││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 100││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 48.232││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │43.475.128││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.954││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.954││6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │44.033.793││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │44.025.939││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 122.547││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 96.141││ 01 │Salarii de bază │ 92.213││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 500││ 06 │Alte sporuri │ 200││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 150││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 78││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 3.000││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 14││ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia │ ││ │sa │ 14││ 03 │Contribuţii │ 26.392││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 19.998││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 481││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 5.000││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 144││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 769││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 440.412││ 01 │Bunuri şi servicii │ 30.593││ 01 │Furnituri de birou │ 3.359││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 70││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 6.000││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 528││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 430││ 06 │Piese de schimb │ 230││ 07 │Transport │ 9││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 5.600││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 150││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 14.217││ 02 │Reparaţii curente │ 1.800││ 03 │Hrană │ 150││ 01 │Hrană pentru oameni │ 150││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 500││ 01 │Medicamente │ 300││ 02 │Materiale sanitare │ 200││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 500││ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 100││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 400││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 700││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 500││ 02 │Deplasări în străinătate │ 200││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 100││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 20││ 13 │Pregătire profesională │ 100││ 14 │Protecţia muncii │ 20││ 30 │Alte cheltuieli │ 405.929││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 20││ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 200││ 04 │Chirii │ 1.700││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 383.799││ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 10││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 20.200││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 30.000││ 03 │Alte dobânzi │ 30.000││ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 30.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 48.232││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ ││ │(FEDR) │ 7.626││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 40.606││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │43.384.748││ 01 │Asigurări sociale │42.677.604││ 02 │Ajutoare sociale │ 707.144││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 413.364││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 293.780││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.854││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.854││ 01 │Active fixe │ 5.970││ 01 │Construcţii │ 4.270││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 500││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 700││ 30 │Alte active fixe │ 500││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.884││ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │42.677.604││ 04 │Asistenţă acordată persoanelor în vârstă │ 293.780││ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 413.364││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ ││ │sociale │ 649.045││ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 383.799││ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 265.246││6903 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ ││ │MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ 97.950││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 97.850││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.106││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 4.006││ 01 │Salarii de bază │ 3.776││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 30││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 4││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 196││ 03 │Contribuţii │ 1.100││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 833││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 20││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 208││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 6││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 33││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.458││ 01 │Bunuri şi servicii │ 681││ 01 │Furnituri de birou │ 60││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 3││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 124││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 12││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 156││ 06 │Piese de schimb │ 6││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 60││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 260││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 9││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 9││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 30││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 10││ 02 │Deplasări în străinătate │ 20││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 3││ 13 │Pregătire profesională │ 10││ 30 │Alte cheltuieli │ 725││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 2││ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 60││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 613││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 50││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 806││ 01 │Transferuri curente │ 806││ 21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ ││ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ ││ │bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de│ ││ │sănătate, reprezentând contribuţia de asigurări │ ││ │sociale de sănătate pentru persoanele aflate în conce-│ ││ │diu medical din cauză de accident de muncă sau boală │ ││ │profesională │ 698││ 44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ ││ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ ││ │bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de│ ││ │sănătate, pentru concedii şi indemnizaţii │ ││ │datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară │ ││ │de muncă din cauză de accident de muncă sau boală │ ││ │profesională │ 108││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 100││ 01 │A. Transferuri interne │ 100││ 17 │Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a│ ││ │accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale │ 100││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 90.380││ 01 │Asigurări sociale │ 61.344││ 02 │Ajutoare sociale │ 29.036││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 20.417││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 8.619││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 100││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 100││ 01 │Active fixe │ 100││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 100││ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │ 61.344││ 05 │Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi │ 27.190││ 01 │Asistenţă socială în caz de boli │ 13.488││ 02 │Asistenţă socială în caz de invaliditate │ 13.702││ 07 │Asigurări pentru şomaj │ 102││ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 2.550││ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 100││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ ││ │sociale │ 100││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ ││ │sociale │ 6.664││ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 613││ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 6.051│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘  +  Anexa 2/03/02 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALEBugetul asigurărilor sociale de statpe anul 2012*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2012 ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ 2.470.794││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.470.794││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.555││ 30 │Alte cheltuieli │ 11.555││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 11.555││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.459.239││ 01 │Asigurări sociale │ 2.453.239││ 02 │Ajutoare sociale │ 6.000││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 6.000││6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 2.470.794││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.470.794││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.555││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.459.239││6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.470.794││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.470.794││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.555││ 30 │Alte cheltuieli │ 11.555││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 11.555││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.459.239││ 01 │Asigurări sociale │ 2.453.239││ 02 │Ajutoare sociale │ 6.000││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 6.000││ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │ 2.453.239││ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 6.000││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ ││ │sociale │ 11.555││ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 11.555│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘  +  Anexa 2/03/03 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORBugetul asigurărilor sociale de statpe anul 2012*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2012 ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ 1.629.020││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.629.020││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.100││ 30 │Alte cheltuieli │ 9.100││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 9.100││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.619.920││ 01 │Asigurări sociale │ 1.614.553││ 02 │Ajutoare sociale │ 5.367││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 5.267││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 100││6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 1.629.020││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.629.020││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.100││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.619.920││6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.629.020││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.629.020││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.100││ 30 │Alte cheltuieli │ 9.100││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 9.100││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.619.920││ 01 │Asigurări sociale │ 1.614.553││ 02 │Ajutoare sociale │ 5.367││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 5.267││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 100││ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │ 1.614.553││ 04 │Asistenţă acordată persoanelor în vârstă │ 100││ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 5.267││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ ││ │sociale │ 9.100││ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 9.100│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘  +  Anexa 2/03/04 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢIIBugetul asigurărilor sociale de statpe anul 2012*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2012 ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ 327.284││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 327.284││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.011││ 01 │Bunuri şi servicii │ 11││ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 11││ 30 │Alte cheltuieli │ 3.000││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 3.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 324.273││ 01 │Asigurări sociale │ 324.030││ 02 │Ajutoare sociale │ 243││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 243││6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 327.284││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 327.284││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.011││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 324.273││6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 327.284││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 327.284││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.011││ 01 │Bunuri şi servicii │ 11││ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 11││ 30 │Alte cheltuieli │ 3.000││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 3.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 324.273││ 01 │Asigurări sociale │ 324.030││ 02 │Ajutoare sociale │ 243││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 243││ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │ 324.030││ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 243││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ ││ │sociale │ 3.011││ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 3.011│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘  +  Anexa 3/03 Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei SocialeI - Credite de angajamentII - Credite bugetareSINTEZAproiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferentePoliticii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit,precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare*Font 7*                                                                                                                    mii lei┌──────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐│Cod Denumirea program │ Valoarea │Realizări│Realizări│Execuţie│ Propu- │Estimări│Estimări │Estimări │ Anii ││ instrument/facilitate │ totală │ până în │ 2010 │prelimi-│ neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ următori││ │ │anul 2009│ │ nată │ 2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 2011 │ │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ 5000 TOTAL GENERAL   I. Credite de angajament 76.295 0 0 21.883 54.412 0 0 0 0  II. Credite bugetare 76.295 0 0 15.776 48.232 12.287 0 0 0 68035601 Programe din Fondul European          de Dezvoltare Regională(FEDR)   I. Credite de angajament 26.659 0 0 10.669 15.990 0 0 0 0  II. Credite bugetare 26.659 0 0 6.746 7.626 12.287 0 0 0 68035601 Programe din Fondul European          de Dezvoltare Regională (FEDR) 1711 Servicii publice electronice destinate cetăţenilor, contribuabili şi beneficiari ai sistemului public de pensii şi      din sistemul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale   I. Credite de angajament 26.659 0 0 10.669 15.990 0 0 0 0  II. Credite bugetare 26.659 0 0 6.746 7.626 12.287 0 0 0 68035601 6803560101 Finanţarea naţională   I. Credite de angajament 3.951 0 0 1.581 2.370 0 0 0 0  II. Credite bugetare 3.951 0 0 1.000 1.130 1.821 0 0 0 68035601 6803560102 Finanţarea externă nerambursabilă   I. Credite de angajament 17.548 0 0 7.023 10.525 0 0 0 0  II. Credite bugetare 17.548 0 0 4.440 5.020 8.088 0 0 0 68035601 6803560103 Cheltuieli neeligibile   I. Credite de angajament 5.160 0 0 2.065 3.095 0 0 0 0  II. Credite bugetare 5.160 0 0 1.306 1.476 2.378 0 0 0 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)   I. Credite de angajament 49.636 0 0 11.214 38.422 0 0 0 0  II. Credite bugetare 49.636 0 0 9.030 40.606 0 0 0 0 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1709 Dezvoltarea competenţelor digitale şi manageriale în rândul personalului din cadrul CNPAS şi caselor teritoriale de pensii   I. Credite de angajament 1.374 0 0 550 824 0 0 0 0  II. Credite bugetare 1.374 0 0 550 824 0 0 0 0 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1710 Implementarea unui sistem modern de măsurare a performanţelor activităţii caselor judeţene de pensii   I. Credite de angajament 3.020 0 0 908 2.112 0 0 0 0  II. Credite bugetare 3.020 0 0 333 2.687 0 0 0 0 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2022 Simplificarea şi automatizarea schimbului de date între CNPP şi alte instituţii publice cu care interacţionează;          date integrate prin automatizarea fluxurilor informaţionale interne şi externe (DIAFIX)   I. Credite de angajament 23.152 0 0 9.756 13.396 0 0 0 0  II. Credite bugetare 23.152 0 0 8.147 15.005 0 0 0 0 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2142 Îmbunătăţirea gestiunii documentelor în Casa Naţională de Pensii şi Alte drepturi de Asigurări Sociale şi          instituţiile sale subordonate   I. Credite de angajament 22.090 0 0 0 22.090 0 0 0 0  II. Credite bugetare 22.090 0 0 0 22.090 0 0 0 0 68035602 6803560201 Finanţare naţională   I. Credite de angajament 6.029 0 0 1.363 4.666 0 0 0 0  II. Credite bugetare 6.029 0 0 1.100 4.929 0 0 0 0 68035602 6803560202 Finanţare externă nerambursabilă    I. Credite de angajament 34.170 0 0 7.722 26.448 0 0 0 0   II. Credite bugetare 34.170 0 0 6.231 27.939 0 0 0 0 68035602 6803560203 Cheltuieli neeligibile    I. Credite de angajament 9.437 0 0 2.129 7.308 0 0 0 0   II. Credite bugetare 9.437 0 0 1.699 7.738 0 0 0 0  +  Anexa 3/03/01 Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei SocialeProgram/facilitate/instrument: 02 - Program Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE)I - Credite de angajamentII - Credite bugetareFIŞA PROIECTULUIfinanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferentePoliticii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şide Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare*Font 7*                                                                                                                  - mii lei -┌──────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐│ Denumirea şi codul │ Valoarea │Realizări│Realizări│Execuţie│ Propu- │Estimări│Estimări │Estimări │ Anii ││ proiectului/surse │ totală │ până în │ 2010 │prelimi-│ neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ următori││ de finanţare │ │anul 2009│ │ nată │ 2012 │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ Proiectul: 1711 Servicii publice electronice destinate cetăţenilor, contribuabili şi beneficiari ai sistemului public de                 pensii şi din sistemul accidentelor de muncă şi boli profesionale Fond de finanţare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 5000 TOTAL GENERAL   I. Credite de angajament 26.659 0 0 10.669 15.990 0 0 0 0  II. Credite bugetare 26.659 0 0 6.746 7.626 12.287 0 0 0 5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT   I. Credite de angajament 26.659 0 0 10.669 15.990 0 0 0 0  II. Credite bugetare 26.659 0 0 6.746 7.626 12.287 0 0 0 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ   I. Credite de angajament 26.659 0 0 10.669 15.990 0 0 0 0  II. Credite bugetare 26.659 0 0 6.746 7.626 12.287 0 0 0 680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE   I. Credite de angajament 26.659 0 0 10.669 15.990 0 0 0 0  II. Credite bugetare 26.659 0 0 6.746 7.626 12.287 0 0 0 68035601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)   I. Credite de angajament 26.659 0 0 10.669 15.990 0 0 0 0  II. Credite bugetare 26.659 0 0 6.746 7.626 12.287 0 0 0 6803560101 Finanţarea naţională   I. Credite de angajament 3.951 0 0 1.581 2.370 0 0 0 0  II. Credite bugetare 3.951 0 0 1.000 1.130 1.821 0 0 0 6803560102 Finanţarea externă nerambursabilă   I. Credite de angajament 17.548 0 0 7.023 10.525 0 0 0 0  II. Credite bugetare 17.548 0 0 4.440 5.020 8.088 0 0 0 6803560103 Cheltuieli neeligibile   I. Credite de angajament 5.160 0 0 2.065 3.095 0 0 0 0  II. Credite bugetare 5.160 0 0 1.306 1.476 2.378 0 0 0Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei SocialeProgram/facilitate/instrument: 04 - Program Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA)I - Credite de angajamentII - Credite bugetareFIŞA PROIECTULUIfinanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferentePoliticii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şide Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare
                                   
    - mii lei -
    Denumirea şi codul proiectului/surse de finanţareValoarea totalăRealizări până în anul 2009Realizări 2010Execuţie preliminată 2011Propuneri 2012Estimări 2013Estimări 2014Estimări 2015Anii următori
    Proiectul: 1709 Dezvoltarea competentelor digitale şi manageriale în rândul personalului din cadrul CNPAS şi caselor teritoriale de pensii
    Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)
    5000TOTAL GENERAL
    I. Credite de angajament1.374005508240000
    II. Credite bugetare1.374005508240000
    5003BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
    I. Credite de angajament1.374005508240000
    II. Credite bugetare1.374005508240000
    6803ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
    I. Credite de angajament1.374005508240000
    II. Credite bugetare1.374005508240000
    680356TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
    I. Credite de angajament1.374005508240000
    II. Credite bugetare1.374005508240000
    68035602Programe din Fondul Social European(FSE)
    I. Credite de angajament1.374005508240000
    II. Credite bugetare1.374005508240000
    6803560201Finanţarea naţională
    I. Credite de angajament16900691000000
    II. Credite bugetare16900691000000
    6803560202Finanţarea externă nerambursabilă
    I. Credite de angajament956003865700000
    II. Credite bugetare956003865700000
    6803560203Cheltuieli neeligibile
    I. Credite de angajament24900951540000
    II. Credite bugetare24900951540000
    Proiectul: 1710 Implementarea unui sistem modern de măsurare a performantelor activităţii caselor judeţene de pensii
    Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)
    5000TOTAL GENERAL
    I. Credite de angajament3.020009082.1120000
    II. Credite bugetare3.020003332.6870000
    5003BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
    I. Credite de angajament3.020009082.1120000
    II. Credite bugetare3.020003332.6870000
    6803ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
    I. Credite de angajament3.020009082.1120000
    II. Credite bugetare3.020003332.6870000
    680356TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
    I. Credite de angajament3.020009082.1120000
    II. Credite bugetare3.020003332.6870000
    68035602Programe din Fondul Social European(FSE)
    I. Credite de angajament3.020009082.1120000
    II. Credite bugetare3.020003332.6870000
    6803560201Finanţarea naţională
    I. Credite de angajament374001122620000
    II. Credite bugetare37400463280000
    6803560202Finanţarea externă nerambursabilă
    I. Credite de angajament2.122006381.4840000
    II Credite bugetare2.122002601.8620000
    6803560203Cheltuieli neeligibile
    I. Credite de angajament524001583660000
    II. Credite bugetare52400274970000
    Proiectul: 2022 Simplificarea şi automatizarea schimbului de date între CNPP şi alte instituţii publice cu care interacţionează; date integrate prin automatizarea fluxurilor informaţionale interne şi externe (DIAFIX)
    Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)
    5000TOTAL GENERAL
    I. Credite de angajament23.152009.75613.3960000
    II. Credite bugetare23.152008.14715.0050000
    5003BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
    I. Credite de angajament23.152009.75613.3960000
    II. Credite bugetare23.152008.14715.0050000
    6803ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
    I. Credite de angajament23.152009.75613.3960000
    II. Credite bugetare23.152008.14715.0050000
    680356TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
    I. Credite de angajament23.152009.75613.3960000
    II. Credite bugetare23.152008.14715.0050000
    68035602Programe din Fondul Social European (FSE)
    I. Credite de angajament23.152009.75613.3960000
    II. Credite bugetare23.152008.14715.0050000
    6803560201Finanţarea naţională
    I. Credite de angajament2.807001.1821.6250000
    II. Credite bugetare2.807009851.8220000
    6803560202Finanţarea externă nerambursabilă
    I. Credite de angajament15.908006.6989.2100000
    II. Credite bugetare15.908005.58510.3230000
    6803560203Cheltuieli neeligibile
    I. Credite de angajament4.437001.8762.5610000
    II. Credite bugetare4.437001.5772.8600000
    Proiectul: 2142 îmbunătaţirea gestiunii documentelor în Casa Naţională de Pensii şi Alte drepturi de Asigurări Sociale şi instituţiile sale subordonate
    Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)
    5000TOTAL GENERAL
    I. Credite de angajament22.09000022.0900000
    II. Credite bugetare22.09000022.0900000
    5003BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
    I. Credite de angajament22.09000022.0900000
    II. Credite bugetare22.09000022.0900000
    6803ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
    I. Credite de angajament22.09000022.0900000
    II. Credite bugetare22.09000022.0900000
    680356TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
    I. Credite de angajament22.09000022.0900000
    II. Credite bugetare22.09000022.0900000
    68035602Programe din Fondul Social European(FSE)
    I. Credite de angajament22.09000022.0900000
    II. Credite bugetare22.09000022.0900000
    6803560201Finanţarea naţională
    I. Credite de angajament2.6790002.6790000
    II. Credite bugetare2.6790002.6790000
    6803560202Finanţarea externă nerambursabilă
    I. Credite de angajament15.18400015.1840000
    II. Credite bugetare15.18400015.1840000
    6803560203Cheltuieli neeligibile
    I. Credite de angajament4.2270004.2270000
    II. Credite bugetare4.2270004.2270000
  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
   +  Anexa 4/03 Numărul maxim de posturi finanţate din bugetul asigurărilorsociale de statpe anii 2011 - 2012 ┌────────────────────────────────┬────────────────┬─────────────────────┬────────────────┐ │ │Numar de posturi│Modificarea numărului│Număr de posturi│ │ │finanţat în anul│ de posturi în anul │ finanţat │ │ │ 2011 │2012 (±) faţă de anul│ în anul 2012 │ │ │ │ 2011 │ │ ├────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 = 1 + 2 │ ├────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │ TOTAL │ 3.729│ │ 3.729│ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA │ 3.606│ │ 3.606│ │ SOCIALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6903 ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE │ 123│ │ 123│ │ DE MUNCĂ ŞI BOLI │ │ │ │ │ PROFESIONALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────┴────────────────┴─────────────────────┴────────────────┘  +  Anexa 5/03 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALEPROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE*Font 7*                                                                                                            - mii lei -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I - Credite de TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimări Estimări Estimări Estimări     angajament efectuate preliminate 2012 2013 2014 2015 aniiII - Credite bugetare până la 2011 ulteriori  CAPITOL/GRUPA/SURSA/ 31.12.2010─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL GENERAL─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 159.096 123.885 3.466 7.954 8.248 7.400 7.400 743                                II 159.096 123.885 2.500 7.954 8.248 7.400 7.400 1.7095003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 49.412 14.201 3.466 7.954 8.248 7.400 7.400 743SOCIALE DE STAT II 49.412 14.201 2.500 7.954 8.248 7.400 7.400 1.709 50037101 Active fixe I 35.257 9.646 1.600 6.070 6.298 5.450 5.450 743                                II 35.257 9.646 1.600 6.070 6.298 5.450 5.450 743 5003710101 Construcţii I 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743                                II 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743 5003710102 Maşini, echi- I 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000 pamente şi mijloace de II 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000 transport 5003710103 Mobilier, I 13.131 7.231 600 800 1.500 1.500 1.500 aparatură birotică şi II 13.131 7.231 600 800 1.500 1.500 1.500 alte active corporale 5003710130 Alte active fixe I 4.955 2.255 400 500 600 600 600                                II 4.955 2.255 400 500 600 600 600 50037103 Reparaţii capitale I 14.155 4.555 1.866 1.884 1.950 1.950 1.950 aferente activelor fixe II 14.155 4.555 900 1.884 1.950 1.950 1.950 9665006 CREDITE EXTERNE I 109.684 109.684                                II 109.684 109.684 50067101 Active fixe I 109.684 109.684                                II 109.684 109.684 5006710103 Mobilier, I 105.099 105.099 aparatură birotică şi II 105.099 105.099 alte active corporale 5006710130 Alte active fixe I 4.585 4.585                                II 4.585 4.585───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── A - Obiective (proiecte) de investiţii în continuare─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743                                II 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 7435003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743SOCIALE DE STAT II 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743 50037101 Active fixe I 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743                                II 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743 5003710101 Construcţii I 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743                                II 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C - Alte cheltuieli de investiţii─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 145.945 123.745 3.366 3.684 5.050 5.050 5.050                                II 145.945 123.745 2.400 3.684 5.050 5.050 5.050 9665003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 36.261 14.061 3.366 3.684 5.050 5.050 5.050SOCIALE DE STAT II 36.261 14.061 2.400 3.684 5.050 5.050 5.050 966 50037101 Active fixe I 22.106 9.506 1.500 1.800 3.100 3.100 3.100                                II 22.106 9.506 1.500 1.800 3.100 3.100 3.100 5003710102 Maşini, echipamente I 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000 şi mijloace dc transport II 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000 5003710103 Mobilier, aparatură I 13.131 7.231 600 800 1.500 1.500 1.500 birotică şi alte active II 13.131 7.231 600 800 1.500 1.500 1.500 corporale 5003710130 Alte active fixe I 4.955 2.255 400 500 600 600 600                                II 4.955 2.255 400 500 600 600 600 50037103 Reparaţii capitale I 14.155 4.555 1.866 1.884 1.950 1.950 1.950 aferente activelor fixe II 14.155 4.555 900 1.884 1.950 1.950 1.950 9665006 CREDITE EXTERNE I 109.684 109.684                                II 109.684 109.684 50067101 Active fixe I 109.684 109.684                                II 109.684 109.684 5006710103 Mobilier, aparatură I 105.099 105.099 birotică şi alte active II 105.099 105.099 corporale 5006710130 Alte active fixe I 4.585 4.585                                II 4.585 4.585───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b. Dotări independente─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 122.250 112.350 1.100 1.300 2.500 2.500 2.500                                II 122.250 112.350 1.100 1.300 2.500 2.500 2.5005003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 17.151 7.251 1.100 1.300 2.500 2.500 2.500SOCIALE DE STAT II 17.151 7.251 1.100 1.300 2.500 2.500 2.500 50037101 Active fixe I 17.151 7.251 1.100 1.300 2.500 2.500 2.500                                II 17.151 7.251 1.100 1.300 2.500 2.500 2.500 5003710102 Maşini, echipamente şi mijloace de I 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000 transport II 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000 5003710103 Mobilier, aparatură I 13.131 7.231 600 800 1.500 1.500 1.500 birotică şi alte active II 13.131 7.231 600 800 1.500 1.500 1.500 corporale5006 CREDITE EXTERNE I 105.099 105.099                                II 105.099 105.099 50067101 Active fixe I 105.099 105.099                                II 105.099 105.099 5006710103 Mobilier, aparatură I 105.099 105.099 birotică şi alte active II 105.099 105.099 corporale───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── e. Alte cheltuieli asimilate investiţiilor─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 23.695 11.395 2.266 2.384 2.550 2.550 2.550                                II 23.695 11.395 1.300 2.384 2.550 2.550 2.550 9665003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 19.110 6.810 2.266 2.384 2.550 2.550 2.550SOCIALE DE STAT II 19.110 6.810 1.300 2.384 2.550 2.550 2.550 966 50037101 Active fixe I 4.955 2.255 400 500 600 600 600                                II 4.955 2.255 400 500 600 600 600 5003710130 Alte active fixe I 4.955 2.255 400 500 600 600 600                                II 4.955 2.255 400 500 600 600 600 50037103 Reparaţii capitale I 14.155 4.555 1.866 1.884 1.950 1.950 1.950 aferente activelor fixe II 14.155 4.555 900 1.884 1.950 1.950 1.950 9665006 CREDITE EXTERNE I 4.585 4.585                                II 4.585 4.585 50067101 Active fixe I 4.585 4.585                                II 4.585 4.585 5006710130 Alte active fixe I 4.585 4.585                                II 4.585 4.585───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL CAPITOL 68 - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 152.066 117.355 3.366 7.854 8.148 7.300 7.300 743SOCIALĂ II 152.066 117.355 2.400 7.854 8.148 7.300 7.300 1.7096803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 42.382 7.671 3.366 7.854 8.148 7.300 7.300 743SOCIALĂ II 42.382 7.671 2.400 7.854 8.148 7.300 7.300 1.709 68037101 Active fixe I 28.227 3.116 1.500 5.970 6.198 5.350 5.350 743                                II 28.227 3.116 1.500 5.970 6.198 5.350 5.350 743 6803710101 Construcţii I 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743                                II 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743 6803710102 Maşini, echipamente I 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000 şi mijloace dc transport II 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000 6803710103 Mobilier, aparatură I 6.101 701 500 700 1.400 1.400 1.400 birotică şi alte active II 6.101 701 500 700 1.400 1.400 1.400 corporale 6803710130 Alte active fixe I 4.955 2.255 400 500 600 600 600                                II 4.955 2.255 400 500 600 600 600 68037103 Reparaţii capitale I 14.155 4.555 1.866 1.884 1.950 1.950 1.950 aferente activelor fixe II 14.155 4.555 900 1.884 1.950 1.950 1.950 9666806 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 109.684 109.684SOCIALĂ II 109.684 109.684 68067101 Active fixe I 109.684 109.684                                II 109.684 109.684 6806710103 Mobilier, aparatură I 105.099 105.099 birotică şi alte active II 105.099 105.099 corporale 6806710130 Alte active fixe I 4.585 4.585                                II 4.585 4.585───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL CAPITOL 69 - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6900 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 7.030 6.530 100 100 100 100 100 SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 7.030 6.530 100 100 100 100 100 MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE 6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 7.030 6.530 100 100 100 100 100 SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 7.030 6.530 100 100 100 100 100 MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE 69037101 Active fixe I 7.030 6.530 100 100 100 100 100                                II 7.030 6.530 100 100 100 100 100 6903710103 Mobilier, aparatură I 7.030 6.530 100 100 100 100 100 birotică şi alte active II 7.030 6.530 100 100 100 100 100 corporale───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── A - Obiective (proiecte) de investiţii în continuare─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743SOCIALĂ II 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 7436803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743SOCIALĂ II 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743 68037101 Active fixe I 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743                                II 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743 6803710101 Construcţii I 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743                                II 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C - Alte cheltuieli de investiţii─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 138.915 117.215 3.266 3.584 4.950 4.950 4.950SOCIALĂ II 138.915 117.215 2.300 3.584 4.950 4.950 4.950 9666803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 29.231 7.531 3.266 3.584 4.950 4.950 4.950SOCIALĂ II 29.231 7.531 2.300 3.584 4.950 4.950 4.950 966 68037101 Active fixe I 15.076 2.976 1.400 1.700 3.000 3.000 3.000                                II 15.076 2.976 1.400 1.700 3.000 3.000 3.000 6803710102 Maşini, I 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000 echipamente şi mijloace de II 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000 transport 6803710103 Mobilier, aparatură I 6.101 701 500 700 1.400 1.400 1.400 birotică şi alte active II 6.101 701 500 700 1.400 1.400 1.400 corporale 6803710130 Alte active fixe I 4.955 2.255 400 500 600 600 600                                II 4.955 2.255 400 500 600 600 600 68037103 Reparaţii capitale I 14.155 4.555 1.866 1.884 1.950 1.950 1.950 aferente activelor fixe II 14.155 4.555 900 1.884 1.950 1.950 1.950 9666806 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 109.684 109.684SOCIALĂ II 109.684 109.684 68067101 Active fixe I 109.684 109.684                                II 109.684 109.684 6806710103 Mobilier, aparatură I 105.099 105.099 birotică şi alte active II 105.099 105.099 corporale 6806710130 Alte active fixe I 4.585 4.585                                II 4.585 4.5856900 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 7.030 6.530 100 100 100 100 100SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 7.030 6.530 100 100 100 100 100MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 7.030 6.530 100 100 100 100 100SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 7.030 6.530 100 100 100 100 100MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE 69037101 Active fixe I 7.030 6.530 100 100 100 100 100                                II 7.030 6.530 100 100 100 100 100 6903710103 Mobilier, aparatură I 7.030 6.530 100 100 100 100 100 birotică şi alte active II 7.030 6.530 100 100 100 100 100 corporale─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 5/03/01 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALECOD OBIECTIV 2FIŞAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢIIb. Dotări independente*Font 7*   Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiţii─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE     DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI     I - Credite de angajament     II - Credite bugetare                                                                                                             - mii lei -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Surse de finanţare şi I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimări Estimări Estimări Estimăricosturi de finanţare efectuate preliminate 2012 2013 2014 2015 anii                                               până la 2011 ulteriori                                             31.12.2010─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 122.250 112.350 1.100 1.300 2.500 2.500 2.500                                II 122.250 112.350 1.100 1.300 2.500 2.500 2.5006800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 115.220 105.820 1.000 1.200 2.400 2.400 2.400SOCIALĂ II 115.220 105.820 1.000 1.200 2.400 2.400 2.4006803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 10.121 721 1.000 1.200 2.400 2.400 2.400SOCIALĂ II 10.121 721 1.000 1.200 2.400 2.400 2.400 68037101 Active fixe I 10.121 721 1.000 1.200 2.400 2.400 2.400                                II 10.121 721 1.000 1.200 2.400 2.400 2.400 6803710102 Maşini, I 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000 echipamente şi mijloace II 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000 de transport 6803710103 Mobilier, I 6.101 701 500 700 1.400 1.400 1.400 aparatură birotică şi II 6.101 701 500 700 1.400 1.400 1.400 alte active corporale6806 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 105.099 105.099SOCIALĂ II 105.099 105.099 68067101 Active fixe I 105.099 105.099                                II 105.099 105.099 6806710103 Mobilier, I 105.099 105.099 aparatură birotică şi II 105.099 105.099 alte active corporale6900 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 7.030 6.530 100 100 100 100 100SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE II 7.030 6.530 100 100 100 100 100DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 7.030 6.530 100 100 100 100 100SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE II 7.030 6.530 100 100 100 100 100DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE 69037101 Active fixe I 7.030 6.530 100 100 100 100 100                                II 7.030 6.530 100 100 100 100 100 6903710103 Mobilier, I 7.030 6.530 100 100 100 100 100 aparatură birotică şi II 7.030 6.530 100 100 100 100 100 alte active corporale─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALECOD OBIECTIV 5FIŞAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢIIe. Alte cheltuieli asimilate investiţiilor*Font 7*   Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiţii─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE     DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI     I - Credite de angajament     II - Credite bugetare                                                                                                             - mii lei -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Surse de finanţare şi I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimări Estimări Estimări Estimăricosturi de finanţare efectuate preliminate 2012 2013 2014 2015 anii                                               până la 2011 ulteriori                                             31.12.2010─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 23.695 11.395 2.266 2.384 2.550 2.550 2.550                                II 23.695 11.395 1.300 2.384 2.550 2.550 2.550 9666800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 23.695 11.395 2.266 2.384 2.550 2.550 2.550SOCIALĂ II 23.695 11.395 1.300 2.384 2.550 2.550 2.550 9666803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 19.110 6.810 2.266 2.384 2.550 2.550 2.550SOCIALĂ II 19.110 6.810 1.300 2.384 2.550 2.550 2.550 966 68037101 Active fixe I 4.955 2.255 400 500 600 600 600                                II 4.955 2.255 400 500 600 600 600 6803710130 Alte active fixe I 4.955 2.255 400 500 600 600 600                                II 4.955 2.255 400 500 600 600 600 68037103 Reparaţii capitale I 14.155 4.555 1.866 1.884 1.950 1.950 1.950 aferente activelor fixe II 14.155 4.555 900 1.884 1.950 1.950 1.950 9666806 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 4.585 4.585SOCIALĂ II 4.585 4.585 68067101 Active fixe I 4.585 4.585                                II 4.585 4.585 6806710130 Alte active fixe I 4.585 4.585                                II 4.585 4.585─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALECOD OBIECTIV 761FIŞAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII SEDIU CJP GORJ    Tipul cheltuielii: A - Obiective (proiecte) de investiţii în continuare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   A. Date GENERALE    1. Date geografice:      1.1 Judeţ /Sector Gorj      1.2 Municipiu /Oraş /Comună Târgu Jiu      1.3 Amplasament Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 2A    2. Date referitoare la studiul de fezabilitate      2.1 Numărul şi data Acordului MFP      2.2 Numărul şi data aprobării studiului de          fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) Ordin nr. 417/01.07.2008   B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI     1. Valoarea totală aprobată (mii lei) 11408     2. Data preţului pentru calculul valorii        totale (luna/an) 03/2008     3. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) SC 1122 MP; SD 3468 MP;                                                                    80 SALARIAŢI     4. Durata de realizare aprobată (număr luni) 24   C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR     1. Valoarea totală aprobată la deschiderea finanţării (mii lei) 11408     2. Data preţului (luna/an) 01/2009     3. Durata de realizare contractată (nr. luni) 24     4. Data începerii investiţiei (luna/an) 06/2009     5. Data programată a terminării şi PIF (luna/an) 06/2011     6. Valoarea decontată până la 31 decembrie 2010 (mii lei) 140     7. Valoarea programată în anul 2010 (mii lei) 100     8. Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2011 (mii lei) 11529────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*Font 7*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ       PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI    I - Credite de angajament    II - Credite bugetare                                                                                                          - mii lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Surse de finanţare şi I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimări Estimări Estimări Estimăricosturi de finanţare efectuate preliminate 2012 2013 2014 2015 anii                                                până la 2011 ulteriori                                              31.12.2010──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 11.769 140 100 4.270 3.198 2.350 1.711                                II 11.769 140 100 4.270 3.198 2.350 1.7116800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 11.769 140 100 4.270 3.198 2.350 1.711     SOCIALĂ II 11.769 140 100 4.270 3.198 2.350 1.7116803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 11.769 140 100 4.270 3.198 2.350 1.711     SOCIALĂ II 11.769 140 100 4.270 3.198 2.350 1.711 68037101 Active fixe I 11.769 140 100 4.270 3.198 2.350 1.711                                II 11.769 140 100 4.270 3.198 2.350 1.711 6803710101 Construcţii I 11.769 140 100 4.270 3.198 2.350 1.711                                II 11.769 140 100 4.270 3.198 2.350 1.711──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALECOD OBIECTIV 762FIŞAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII EXTINDERE SEDIU CNPAS    Tipul cheltuielii: A - Obiective (proiecte) de investiţii în continuare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   A. Date GENERALE    1. Date geografice:      1.1 Judeţ /Sector Sector 2      1.2 Municipiu /Oraş /Comună Bucureşti      1.3 Amplasament Str. Latina nr. 8    2. Date referitoare la studiul de fezabilitate      2.1 Numărul şi data Acordului MFP      2.2 Numărul şi data aprobării studiului de          fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) Decizie nr. 847/11.11.2008   B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI     1. Valoarea totală aprobată (mii lei) 1382     2. Data preţului pentru calculul valorii        totale (luna/an) 10/2008     3. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) SC 339 26 MP     4. Durata de realizare aprobată (număr luni) 12   C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR     1. Valoarea totală aprobată la deschiderea finanţării (mii lei) 1382     2. Data preţului (luna/an) 01/2009     3. Durata de realizare contractată (nr. luni) 12     4. Data începerii investiţiei (luna/an) 04/2004     5. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)     6. Valoarea decontată până la 31 decembrie 2010 (mii lei)     7. Valoarea programată în anul 2011 (mii lei)     8. Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2011 (mii lei) 1382────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*Font 7*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ       PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI    I - Credite de angajament    II - Credite bugetare                                                                                                          - mii lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Surse de finanţare şi I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimări Estimări Estimări Estimăricosturi de finanţare efectuate preliminate 2012 2013 2014 2015 anii                                                până la 2011 ulteriori                                              31.12.2010──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 1.382 639 743                                II 1.382 639 7436800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 1.382 639 743     SOCIALĂ II 1.382 639 7436803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 1.382 639 743     SOCIALĂ II 1.382 639 743 68037101 Active fixe I 1.382 639 743                                II 1.382 639 743 6803710101 Construcţii I 1.382 639 743                                II 1.382 639 743──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 1/04 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALEBUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJpe anul 2011-SINTEZA-*Font 9*                                                                        - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬──────────┐│Ca─ │Sub─│Pa─ │Gru─│Ar─│A─ │ │ ││pi─ │ca─ │ra─ │pa/ │ti─│li─│ Denumire indicator │ Program ││tol │pi─ │graf│Ti─ │col│ne─│ │ 2012 ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤│0001 04 │VENITURI - TOTAL │ 2.443.035││0002 04 │I.VENITURI CURENTE │ 1.327.490││1604 │TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA │ ││ │UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA │ ││ │DE ACTIVITĂŢI │ 33││ 03 │Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe │ ││ │şi autorizaţii de funcţionare │ 33││2000 04 │B.CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ 1.305.000││2004 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ 765.455││ 02 │Contribuţii de asigurări pentru şomaj │ ││ │datorate de angajatori │ 568.228││ 01 │Contribuţii ale angajatorului şi ale │ ││ │persoanelor juridice asimilate │ ││ │angajatorului │ 568.228││ 06 │Contribuţia angajatorilor la fondul de │ ││ │garantare pentru plata creanţelor salariale │ 197.227││2104 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ 539.545││ 02 │Contribuţii de asigurări pentru şomaj │ ││ │datorate de asiguraţi │ 535.387││ 01 │Contribuţii individuale │ 535.050││ 02 │Contribuţii datorate de persoanele care │ ││ │încheie contract de asigurare pentru │ 337││ │şomaj │ ││ 09 │Contribuţii de asigurări pentru şomaj de la │ 83││ │persoane care realizează venituri de natură │ ││ │profesională cu caracter ocazional │ ││ 10 │Contribuţii de asigurări pentru şomaj ale │ 4.075││ │persoanelor care realizează venituri de │ ││ │natură profesională, altele decât cele de │ ││ │natură salarială, plătite de angajatori │ ││2900 04 │C. VENITURI NEFISCALE │ 22.457││3000 04 │CI VENITURI DIN PROPRIETĂŢI │ 18.500││3104 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 18.500││ 03 │Alte venturi din dobânzi │ 1.300││ 04 │Venituri din dobânzi la fondul de garantare │ ││ │pentru plata creanţelor salariale │ 17.200││3600 04 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 3.957││3604 │DIVERSE VENITURI │ 3.957││ 12 │Alte venituri la fondul de garantare pentru │ ││ │plata creanţelor salariale │ 757││ 50 │Alte venituri │ 3.200││4000 04 │III OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 4.000││4004 │ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR │ ││ │ACORDATE │ 4.000││ 03 │Încasări din rambursarea împrumuturilor │ ││ │acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea │ 4.000││ │de întreprinderi mici şi mijlocii │ ││4100 04 │IV. SUBVENŢII │ 974.453││4200 04 │SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 974.453││4204 │SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT │ 974.453││ 25 │Subvenţii primite de bugetul asigurărilor │ ││ │pentru şomaj │ 974.453││4504 │SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN │ ││ │CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI │ 137.092││ 01 │Fondul European de Dezvoltare Regională │ 82││ 02 │Sume primite în contul plăţilor efectuate │ 82││ │în anul curent │ ││ 02 │Fondul Social European │ 136.930││ 01 │Sume primite în contul plăţilor efectuate │ 136.843││ │în anul curent │ ││ 02 │Sume primite în contul plăţilor efectuate │ 87││ │în anul curent │ ││ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 80││4904 01 │Venituri sistem asigurări pentru şomaj │ 2.227.851││4904 02 │Venituri fond garantare pentru plata │ ││ │creanţelor salariale │ 215.184││5004 │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ │ 2.254.901││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.243.495││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 75.744││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 67.280││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 20.000││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 3.027││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 500.831││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 400││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ ││ │POSTADERARE │ 131.529││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 1.419.106││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 25.578││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.906││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.906││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 1.500││ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 1.500││6400 04 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 1.998.479││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.988.573││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 75.744││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 66.092││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 20.000││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 50││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 500.831││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ ││ │POSTADERARE │ 10.805││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 1.289.473││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 25.578││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.906││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.906││6404 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU │ ││ │PLATA CREANŢELOR SALARIALE │ 27.050││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 27.050││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 809││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 663││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 25.578││ 01 │Asigurări pentru plata creanţelor salariale │ 25.578││ 02 │Cheltuieli de gestionare ale fondului de │ ││ │garantare a creanţelor salariale │ 1.472││ 01 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ ││ │drepturilor │ 256││ 02 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 1.216││6504 │INVĂŢĂMÂNT │ 47.838││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 44.850││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 410││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 10.855││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 50││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 20.264││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ ││ │POSTADERARE │ 10.805││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 2.466││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.988││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.988││ 07 │Învăţământ nedefinibil prin nivel │ 20.264││ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, │ ││ │calificare şi recalificare │ 20.264││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 27.574││6804 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.923.591││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.916.673││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 74.525││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 54.574││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 20.000││ 51 │TITLUIL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 480.567││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 1.287.007││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.918││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.918││ 07 │Asigurări pentru şomaj │ 1.726.966││ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 40.608││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii │ ││ │excluderii sociale │ 40.608││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi │ ││ │asistenţei sociale │ 156.017││ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ ││ │drepturilor │ 12.464││ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 143.553││8000 04 │Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE │ 256.422││8004 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI │ ││ │DE MUNCĂ │ 256.422││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 254.922││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.188││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 2.977││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 400││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ ││ │POSTADERARE │ 120.724││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 129.633││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 1.500││ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 1.500││ 02 │Acţiuni generale de muncă │ 256.422││ 04 │Măsuri active pentru combaterea şomajului │ 1.188││ 05 │Stimularea creării de locuri de muncă │ 132.610││ 30 │Alte acţiuni generale de muncă │ 122.624││8904 01 │Cheltuieli sistem asigurări pentru şomaj │ 2.227.851││8904 02 │Cheltuieli fond garantare pentru plata │ ││ │creanţelor salariale │ 27.050││9904 │EXCEDENT/DEFICIT │ 188.134││9904 11 │Excedent/Deficit fond garantare pentru plata│ ││ │creanţelor salariale │ 188.134│└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┘  +  Anexa 2/04 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEISOCIALEBUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJSINTEZAcheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole,paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate, după caz,pe anul 2012*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2011 ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│5004 │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ │ 2.254.901││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.243.495││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 75.744││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 58.980││ 01 │Salarii de bază │ 56.453││ 06 │Alte sporuri │ 3││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 1.700││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 218││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 606││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 100││ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia │ 100││ │sa │ ││ 03 │Contribuţii │ 16.664││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 12.239││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 297││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 3.088││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 116││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 924││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 67.280││ 01 │Bunuri şi servicii │ 39.751││ 01 │Furnituri de birou │ 592││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 100││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 4.334││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 477││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 462││ 06 │Piese de schimb │ 218││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 2.653││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 27.290││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 3.625││ 02 │Reparaţii curente │ 1.674││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.100││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.100││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 1.137││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 862││ 02 │Deplasări în străinătate │ 275││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 135││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 50││ 13 │Pregătire profesională │ 180││ 14 │Protecţia muncii │ 61││ 30 │Alte cheltuieli │ 23.192││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 20││ 04 │Chirii │ 7.084││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 12.720││ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 20││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 3.348││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 20.000││ 03 │Alte dobânzi │ 20.000││ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 20.000││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 3.027││ 09 │Plăţi către angajatori pentru formarea profesională a │ 50││ │angajaţilor │ ││ 19 │Plăţi pentru stimularea creării de locuri de muncă │ 2.977││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 500.831││ 01 │Transferuri curente │ 500.831││ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 20.264││ 17 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj │ 399.315││ │către bugetul asigurărilor sociale de stat │ ││ 19 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj │ 81.011││ │către bugetul fondului naţional unic de asigurări │ ││ │sociale de sănătate │ ││ 20 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj │ 241││ │către bugetul asigurărilor sociale de stat │ ││ │reprezentând asigurarea pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale pentru şomeri pe durata practicii │ ││ │profesionale │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 400││ 01 │A. Transferuri interne │ 200││ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ ││ │nerambursabilă │ 200││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ ││ │organizaţii internaţionale) │ 200││ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 200││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 131.529││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ ││ │(FEDR) │ 102││ 02 │Programe din Fondul Social European (ESE) │ 131.327││ 24 │Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile │ ││ │postaderare de la Comunitatea Europeană │ 100││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 1.419.106││ 01 │Asigurări sociale │ 1.246.399││ 02 │Ajutoare sociale │ 172.707││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 170.241││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 2.466││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 25.578││ 25 │Sume aferente plaţii creanţelor salariale │ 25.578││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.906││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.906││ 01 │Active fixe │ 2.714││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 1.013││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 1.240││ 30 │Alte active fixe │ 461││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 7.192││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 1.500││ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 1.500││ 04 │Împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru şomaj │ 1.500││6404 │CELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA │ 27.050││ │CREANŢELOR SALARIALE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 27.050││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 809││ 0l │Cheltuieli salariale în bani │ 583││ 01 │Salarii de bază │ 576││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 4││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 3││ 03 │Contribuţii │ 226││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 150││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 4││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 51││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 4││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 17││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 663││ 01 │Bunuri şi servicii │ 367││ 01 │Furnituri de birou │ 30││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 25││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 84││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 40││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 138││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 50││ 30 │Alte cheltuieli │ 296││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 256││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 40││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 25.578││ 25 │Sume aferente plaţii creanţelor saiariale │ 25.578││ 01 │Asigurări pentru plata creanţelor saiariale │ 25.578││ 02 │Cheltuieli de gestionare ale fondului de garantare a │ ││ │creanţelor saiariale │ 1.472││ 01 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 256││ 02 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 1.216││6504 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 47.838││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 44.850││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 410││ 01 │Cheltuieli saiariale în bani │ 314││ 01 │Salarii de bază │ 310││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 1││ 30 │Alte drepturi saiariale în bani │ 3││ 03 │Contribuţii │ 96││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 67││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 3││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 17││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 2││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 7││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 10.855││ 01 │Bunuri şi servicii │ 9.597││ 01 │Furnituri de birou │ 22││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 10││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 750││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 37││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 32││ 06 │Piese de schimb │ 18││ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, internet │ 153││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 7.900││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 675││ 02 │Reparaţii curente │ 380││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 200││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 200││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 12││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 12││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 15││ 13 │Pregătire profesională │ 30││ 14 │Protecţia muncii │ 1││ 30 │Alte cheltuieli │ 620││ 04 │Chirii │ 500││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 120││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 50││ 09 │Plăţi către angajatori pentru formarea profesională │ ││ │a angajaţilor │ 50││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 20.264││ │PUBLICE │ ││ 01 │Transferuri curente │ 20.264││ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 20.264││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (EEN) POSTADERARE │ 10.805││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 10.805││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCALĂ │ 2.466││ 02 │Ajutoare sociale │ 2.466││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 2.466││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.988││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.988││ 01 │Active fixe │ 375││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 135││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 240││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 2.613││ 07 │Învăţământ nedefinibil prin nivel │ 20.264││ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi │ ││ │recalificare │ 20.264││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 27.574││6804 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.923.591││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.916.673││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 74.525││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 58.083││ 01 │Salarii de bază │ 55.567││ 06 │Alte sporuri │ 3││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 1.700││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 213││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 600││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 100││ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia │ ││ │sa │ 100││ 03 │Contribuţii │ 16.342││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 12.022││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 290││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 3.020││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ ││ │şi boli profesionale │ 110││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 900││ 20 │ TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 54.574││ 01 │Bunuri şi servicii │ 29.787││ 01 │Furnituri de birou │ 540││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 65││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 3.500││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 400││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 430││ 06 │Piese de schimb │ 200││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 2.500││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 19.252││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 2.900││ 02 │Reparaţii curente │ 1.294││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 900││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 900││ 06 │Deplasări detaşări, transferări │ 1.125││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 850││ 02 │Deplasări în străinătate │ 275││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 120││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 50││ 13 │Pregătire profesională │ 150││ 14 │Protecţia muncii │ 60││ 30 │Alte cheltuieli │ 21.088││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 20││ 04 │Chirii │ 6.584││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 12.464││ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 20││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 2.000││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 20.000││ 03 │Alte dobânzi │ 20.000││ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 20.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ 480.567││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ ││ 01 │Transferuri curente │ 480.567││ 17 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj │ 399.315││ │către bugetul asigurărilor sociale de stat │ ││ 19 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj │ ││ │către bugetul fondului naţional unic de asigurări │ 81.011││ │sociale de sănătate │ ││ 20 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj │ 241││ │către bugetul asigurărilor sociale de stat │ ││ │reprezentând asigurare pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale pentru şomeri pe durata practicii │ ││ │profesionale │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 1.287.007││ 01 │Asigurări sociale │ 1.246.399││ 02 │Ajutoare sociale │ 40.608││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 40.608││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.918││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.918││ 01 │Active fixe │ 2.339││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 878││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 1.000││ 30 │Alte active fixe │ 461││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 4.579││ 07 │Asigurări pentru şomaj │ 1.726.966││ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 40.608││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ ││ │sociale │ 40.608││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi │ ││ │asistenţei sociale │ 156.017││ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 12.464││ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 143.553││8004 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 256.422││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 254.922││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.188││ 30 │Alte cheltuieli │ 1.188││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 1.188││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 2.977││ 19 │Plăţi pentru stimularea creării de locuri de muncă │ 2.977││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 400││ 01 │A. Transferuri interne │ 200││ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ ││ │nerambursabilă │ 200││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ ││ │organizaţii internaţionale) │ 200││ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 200││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 120.724││ │NERAMBURSABILE (EEN) POSTADERARE │ ││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ ││ │(FEDR) │ 102││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 120.522││ 24 │Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile │ ││ │postaderare de la Comunitatea Europeană │ 100││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 129.633││ 02 │Ajutoare sociale │ 129.633││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 129.633││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 1.500││ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 1.500││ 04 │Împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru şomaj │ 1.500││ 02 │Acţiuni generale de muncă │ 256.422││ 04 │Măsuri active pentru combaterea şomajului │ 1.188││ 05 │Stimularea creării de locuri de muncă │ 132.610││ 30 │Alte acţiuni generale de muncă │ 122.624│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘  +  Anexa 3/04 Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei SocialeI. Credite de angajamentII. Credit bugetarSINTEZAproiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrulprogramelor aferente Politicii de Coeziune a U.E.,Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şialtor facilităţi şi instrumente postaderare*Font 7*                                                                                                            - mii lei -┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Cod Denumirea program/ Valoarea Realizări Realizări Execuţie Propu- Estimări Estimări Estimări Anii ││ instrument/facilitate totală până în 2010 prelimi- neri 2013 2014 2015 următori ││ anul 2009 minată 2012 ││ 2011 │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 5000 TOTAL GENERAL  I. Credite de angajament 362.525 11.193 18.817 125.902 136.770 63.453 5.442 948 0 II. Credite bugetare 362.525 11.193 18.817 125.902 136.770 63.453 5.442 948 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)  I. Credite de angajament 19.531 0 50 3.341 16.046 94 0 0 0 II. Credite bugetare 19.531 0 50 3.341 16.046 94 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1750 Să devenim competitivi pe piaţa muncii  I. Credite de angajament 1.586 0 21 165 1.400 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.586 0 21 165 1.400 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1752 INCOF0P - Informare, consiliere, orientare şi formare profesională pentru egalitate în şanse  I. Credite de angajament 1.271 0 0 64 1.207 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.271 0 0 64 1.207 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1753 PACSPO - Pregătirea aprofundată continuă în serviciul public de ocupare  I. Credite de angajament 7.119 0 27 1.494 5.598 0 0 0 0 II. Credite bugetare 7.119 0 27 1.494 5.598 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1755 ICAR - Învăţământ continuu aprofundat pentru România  I. Credite de angajament 6.613 0 0 1.406 5.207 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.613 0 0 1.406 5.207 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1883 Femei competente - femei active pe plaţa muncii  I. Credite de angajament 1.366 0 2 21 1.343 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.366 0 2 21 1.343 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1892  I. Credite de angajament 901 0 0 46 855 0 0 0 0 II. Credite bugetare 901 0 0 46 855 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1908 Programe Active pentru Şomeri - PAS decisiv pentru cariera ta  I. Credite de angajament 675 0 0 145 436 94 0 0 0 II. Credite bugetare 675 0 0 145 436 94 0 0 0 65045602 6504560201 Finanţarea naţională  I. Credite de angajament 3.396 0 6 772 2.618 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.396 0 6 772 2.618 0 0 0 0 65045602 6504560202 Finanţarea externă nerambursabilă  I. Credite de angajament 15.124 0 29 2.248 12.753 94 0 0 0 II. Credite bugetare 15.124 0 29 2.248 12.753 94 0 0 0 65045602 6504560203 Cheltuieli neeligibile  I. Credite de angajament 1.011 0 15 321 675 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.011 0 15 321 675 0 0 0 0 80045601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)  I. Credite de angajament 213 0 0 111 102 0 0 0 0 II. Credite bugetare 213 0 0 111 102 0 0 0 0 80045601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 2805 Crearea unei pieţe a forţei de muncă comune Regiunea Olt-Pleven prin mobilitate şi servici de formare  I. Credite de angajament 213 0 0 111 102 0 0 0 0 II. Credite bugetare 213 0 0 111 102 0 0 0 0 80045601 Finanţarea naţionala 8004560101  I. Credite de angajament 28 0 0 18 10 0 0 0 0 II. Credite bugetare 28 0 0 18 10 0 0 0 0 80045601 8004560102 Finanţarea externă nerambursabilă  I. Credite de angajament 174 0 0 89 85 0 0 0 0 II. Credite bugetare 174 0 0 89 85 0 0 0 0 80045601 8004560103 Cheltuieli neeligibile  I. Credite de angajament 11 0 0 4 7 0 0 0 0 II. Credite bugetare 11 0 0 4 7 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)  I. Credite de angajament 342.021 11.183 18.517 122.350 120.522 63.259 5.342 848 0 II. Credite bugetare 342.021 11.183 18.517 122.350 120.522 63.259 5.342 848 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1728 SCOR - Şanse pentru comunitatea rurală  I. Credite de angajament 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1729 Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin TELEWORK  I. Credite de angajament 6.009 1.679 1.579 2.754 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1731 Cariera e în mâinile tale  I. Credite de angajament 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)             RATIO L3 1732  I. Credite de angajament 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0 II. Credite bugetare 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1733 Companie de comunicare privind serviciile SPO oferite tinerilor şi angajaţilor  I. Credite de angajament 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1734 Ai JOBCLUBUL tau, Ai şansa ta  I. Credite de angajament 32 0 22 10 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 32 0 22 10 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1736 CONCCTIC - Cooperare pentru Ocupare a Nevăzătorilor prin Creşterea Cometenţelor în Tehnologia Informaţiei                        şi a Comunicaţiilor  I. Credite de angajament 2.766 0 640 2.126 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.766 0 640 2.126 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1737 MedForm  I. Credite de angajament 3.615 0 69 1.690 1.856 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.615 0 69 1.690 1.856 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1739 CALL CENTER SPO  I. Credite de angajament 3.795 0 1 1.066 2.305 423 0 0 0 II. Credite bugetare 3.795 0 1 1.066 2.305 423 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1740 Şanse pentru tineri  I. Credite de angajament 1.633 549 465 286 333 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.633 549 465 286 333 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1741 Cai de formare şi ocupare în sectorul turismului alternativ - ALTER TOIJR  I. Credite de angajament 9.845 0 153 4.378 3.202 2.112 0 0 0 II. Credite bugetare 9.845 0 153 4.378 3.202 2.112 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1742 O şansă de ocupare - Antreprenoriatul în mediul rural  I. Credite de angajament 3.687 0 3 1.361 1.906 417 0 0 0 II. Credite bugetare 3.687 0 3 1.361 1.906 417 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1743 ASPER - Asistentă personalizată  I. Credite de angajament 458 0 6 373 79 0 0 0 0 II. Credite bugetare 458 0 6 373 79 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1745 Promovează femeia  I. Credite de angajament 4.039 0 49 1.491 1.639 860 0 0 0 II. Credite bugetare 4.039 0 49 1.491 1.639 860 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1746 Educaţia continuă orientală spre performanţă, pentru specialiştii în formarea profesională a şomerilor             - ECOP  I. Credite de angajament 8.269 0 33 1.990 3.843 2.403 0 0 0 II. Credite bugetare 8.269 0 33 1.990 3.843 2.403 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1747 CALISIG - Calificare pentru o slujbă mai sigură  I. Credite de angajament 3.935 0 182 2.562 1.191 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.935 0 182 2.562 1.191 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1749 MRB Performant System - implementarea în cadrul SPO a unui sistem performant de management al relaţiilor             cu beneficiarii  I. Credite de angajament 3.416 0 0 2.059 1.357 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.416 0 0 2.059 1.357 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1752 INCOFOP - Informare, consiliere, orientare şi formare profesională pentru egalitate în şanse  I. Credite de angajament 1.058 0 9 795 254 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.058 0 9 795 254 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1756 Şanse egale pentru un viitor comun  I. Credite de angajament 3.055 0 0 1.050 2.005 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.055 0 0 1.050 2.005 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1757 Funcţionarul electronic  I. Credite de angajament 12.362 0 950 4.379 4.302 2.731 0 0 0 II. Credite bugetare 12.362 0 950 4.379 4.302 2.731 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1758 CALLCEMM Apelaţi Centrul Electronic de Mediere a Muncii  I. Credite de angajament 13.789 0 842 5.257 4.957 2.730 0 0 0 II. Credite bugetare 13.789 0 842 5.257 4.957 2.730 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1760 Prelucrarea informatică a subvenţiilor angajatorilor  I. Credite de angajament 819 0 256 563 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 819 0 256 563 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1763 Serviciul public de ocupare în sprijinul dumneavoastră  I. Credite de angajament 302 160 112 30 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 302 160 112 30 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1764 Calitate, eficienţă şi transparenţă în SPO  I. Credite de angajament 322 58 149 115 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 322 58 149 115 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1767 Analiza deficitului de forţă de muncă calificată în domeniul construcţiilor  I. Credite de angajament 311 157 47 107 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 311 157 47 107 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1768 PROSELF Promovarea serviciilor de self-service  I. Credite de angajament 21.133 1.590 1.086 15.294 3.163 0 0 0 0 II. Credite bugetare 21.133 1.590 1.086 15.294 3.163 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1769 SAPERE - Studii, analize statistice şi previziuni asupra pieţei muncii pentru a întări capacitatea             ANOFM în România  I. Credite de angajament 6.104 1.902 1.092 3.110 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.104 1.902 1.092 3.110 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1770 Model de cooperare transnaţională pentru întoarcerea lucrătorilor români - MEDIT  I. Credite de angajament 4.301 380 482 3.439 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.301 380 482 3.439 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1771 ASC - Anticiparea schimbărilor pe piaţa muncii  I. Credite de angajament 4.780 195 2.032 2.553 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.780 195 2.032 2.553 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1772 SCOP - Specializarea Consilierilor de Orientare Profesională  I. Credite de angajament 6.868 1.346 753 3.450 1.319 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.868 1.346 753 3.450 1.319 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)             COMPROF - Creşterea nivelului de competenţe profesionale ale SPO pentru furnizarea serviciilor             personalitate 1773  I. Credite de angajament 6.643 1.670 1.389 2.016 1.568 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.643 1.670 1.389 2.016 1.568 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondai Social European (FSE) 1863 Fii informat  I. Credite de angajament 6.229 0 0 1.020 5.074 135 0 0 0 II. Credite bugetare 6.229 0 0 1.020 5.074 135 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1864 SAFE - Servicii de Aprobare Flexibilă a Mobilităţii la nivel european  I. Credite de angajament 4.102 0 0 990 3.112 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.102 0 0 990 3.112 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1865 Gestionarea eficientă a Resurselor în vederea îmbunătăţirii Calităţii Serviciilor oferite persoanelor             aliate în căutarea unui loc de muncă dar şi de Economisire a Resurselor Naturale GREEN  I. Credite de angajament 5.375 0 0 2.370 3.005 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.375 0 0 2.370 3.005 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1866 Centre PICAS - Puncte de informare, Consiliere şi Asistenţă Specializată pentru şomeri şi persoanele în             căutarea unui loc de muncă de sectorul abordat  I. Credite de angajament 529 0 0 69 307 153 0 0 0 II. Credite bugetare 529 0 0 69 307 153 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1867 O şansă tinerilor din mediu rural  I. Credite de angajament 5.072 0 40 4.384 648 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.072 0 40 4.384 648 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1868 SUCCES - Sustenabilitate şi Utilitate prin Complementaritate şi Competitivitate, Eficienţă şi Sprijin  I. Credite de angajament 1.284 0 160 620 504 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.284 0 160 620 504 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1869 ACCES - Parteneriat pentru integrare socială  I. Credite de angajament 4.340 0 157 515 2.189 1.479 0 0 0 II. Credite bugetare 4.340 0 157 515 2.189 1.479 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1870 ACTIV - Abordare integrată a măsurilor de ocupare  I. Credite de angajament 1.919 0 113 963 843 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.919 0 113 963 843 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1871 CLOP - Creşterea economică locală prin reorientare  I. Credite de angajament 1.055 0 29 776 250 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.055 0 29 776 250 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1872 Job Net Turism - Turism rural - alternativa viabilă de dezvoltare socio economică în nordul României  I. Credite de angajament 8.564 0 91 3.603 2.864 2.006 0 0 0 II. Credite bugetare 8.564 0 91 3.603 2.864 2.006 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1873 Alter Nova - Noi alternative pe piaţa muncii  I. Credite de angajament 1.027 0 31 770 226 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.027 0 31 770 226 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1882 INTERNSHIP - Parteneriat de pregătire a tinerilor absolvenţi pentru debutul în cariera - ID 75440  I. Credite de angajament 305 0 92 133 80 0 0 0 0 II. Credite bugetare 305 0 92 133 80 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1883 Femei competente - femei active pe piaţa muncii  I. Credite de angajament 1.309 0 5 667 637 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.309 0 5 667 637 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1884 PIFAM - Program integrator al formării adulţilor Recalificaţi  I. Credite de angajament 10.207 0 0 3.812 3.447 2.948 0 0 0 II. Credite bugetare 10.207 0 0 3.812 3.447 2.948 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1885 PONE - Program pilot de creştere a gradului de ocupare în Regiunea Nord - Est  I. Credite de angajament 1.216 0 196 906 114 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.216 0 196 906 114 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1886 PAEM - Program de măsuri active pentru ocuparea  I. Credite de angajament 499 0 0 188 311 0 0 0 0 II. Credite bugetare 499 0 0 188 311 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1887 Către un viitor durabil  I. Credite de angajament 706 0 11 341 354 0 0 0 0 II. Credite bugetare 706 0 11 341 354 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1888 SOFT - Servicii de ocupare, formare şi training  I. Credite de angajament 863 0 49 490 324 0 0 0 0 II. Credite bugetare 863 0 49 490 324 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1889 Comunicare personalizată cu grupurile ţintă ale SPO  I. Credite de angajament 14.869 0 0 4.750 8.159 1.960 0 0 0 II. Credite bugetare 14.869 0 0 4.750 8.159 1.960 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1890 Mobilitate şi adaptabilitate pentru persoanele aflate în căutarea  I. Credite de angajament 938 0 0 295 643 0 0 0 0 II. Credite bugetare 938 0 0 295 643 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1891 WORKACCES NORD - EST - Program pilot de creştere a gradului de ocupare în regiunea NORD - EST  I. Credite de angajament 2.010 0 0 1.157 853 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.010 0 0 1.157 853 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1892 Calificarea conform cerinţelor pieţei muncii, o şansă reală pentru o viaţa mai bună  I. Credite de angajament 41 0 0 13 28 0 0 0 0 II. Credite bugetare 41 0 0 13 28 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1893 CIPS - Centre de Incluziune Profesională şi Socială  I. Credite de angajament 8.486 0 0 1.150 2.650 4.686 0 0 0 II. Credite bugetare 8.486 0 0 1.150 2.650 4.686 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social Europeane (FSE) 1894 SILCO - Sistem inovativ de servicii bazat pe limbajul competenţelor  I. Credite de angajament 9.002 0 0 1.545 3.023 4.434 0 0 0 II. Credite bugetare 9.002 0 0 1.545 3.023 4.434 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1902 OFFICE - Oferta formativ1 îmbunătăţită pentru centre eficiente  I. Credite de angajament 10.341 0 0 1.404 3.747 5.190 0 0 0 II. Credite bugetare 10.341 0 0 1.404 3.747 5.190 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1903 Cardul profesional european - soluţie europeană în căutarea unui loc de muncă  I. Credite de angajament 3.991 0 0 1.460 2.531 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.991 0 0 1.460 2.531 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1904 Un viitor mai sigur  I. Credite de angajament 652 0 0 232 420 0 0 0 0 II. Credite bugetare 652 0 0 232 420 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1905 DIGITEGAL - Utilizarea mediului electronic pentru a creşte şansele găsirii unui loc de muncă - şanse egale             pentru toţi şomerii  I. Credite de angajament 301 0 0 271 30 0 0 0 0 II. Credite bugetare 301 0 0 271 30 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1906 CONFORMED - Consiliere, FORmare, MEDiere - servicii integrate  I. Credite de angajament 689 0 0 367 322 0 0 0 0 II. Credite bugetare 689 0 0 367 322 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1907 CAMPION - Centre autonome şi moderne de pregătire prin implementarea unei organizaţii  I. Credite de angajament 9.252 0 0 1.455 3.958 3.839 0 0 0 II. Credite bugetare 9.252 0 0 1.455 3.958 3.839 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1908 Programe Active pentru Şomeri - PAS decisiv pentru cariera ta  I. Credite de angajament 996 0 0 354 635 7 0 0 0 II. Credite bugetare 996 0 0 354 635 7 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1909 Dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru reintegrarea şomerilor în viaţa activă în Regiunea             Sud - Muntenia  I. Credite de angajament 90 0 0 70 20 0 0 0 0 II. Credite bugetare 90 0 0 70 20 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1910 Dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru reintegrarea şomerilor în viaţa activă în judeţul Giurgiu  I. Credite de angajament 201 0 0 101 100 0 0 0 0 II. Credite bugetare 201 0 0 101 100 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1911 FORMINTEG - Măsuri active de ocupare în judeţul Galaţi  I. Credite de angajament 562 0 0 239 323 0 0 0 0 II. Credite bugetare 562 0 0 239 323 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (ESE) 1922 Turismul: siguranţa viitorului tău profesional  I. Credite de angajament 121 0 0 57 64 0 0 0 0 II. Credite bugetare 121 0 0 57 64 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (ESE) 1923 SĂLAJ WORKACCES - Program pilot de creştere a gradului de ocupare în judeţul Sălaj  I. Credite de angajament 785 0 0 520 265 0 0 0 0 II. Credite bugetare 785 0 0 520 265 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (ESE) 1924 Priveşte înainte, tu decizi!  I. Credite de angajament 187 0 0 84 103 0 0 0 0 II. Credite bugetare 187 0 0 84 103 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1925 Facilitatea accesului pe piaţa muncii a persoanelor în căutarea unui loc de muncă şi a şomerilor  I. Credite de angajament 76 0 0 76 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 76 0 0 76 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1926 WORKFLEX Nord-Est - Reţea pilot de formare şomerilor şi persoanelor inactive din regiunea nord-est pentru             asigurarea mobilităţii ocupaţionale şi geografice  I. Credite de angajament 55 0 0 50 5 0 0 0 0 II. Credite bugetare 55 0 0 50 5 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1942 SPISS - Program pilot de implementare a unor măsuri active de ocupare a şomerilor şi persoanelor inactive             cu studii superioare din judeţul Iaşi  I. Credite de angajament 106 0 0 106 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 106 0 0 106 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1943 Competitiv Acces - Program pilot de facilitare a accesului şomerilor şi persoanelor inactive din judeţul             Iaşi pe piaţa muncii  I. Credite de angajament 90 0 0 70 20 0 0 0 0 II. Credite bugetare 90 0 0 70 20 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1944 STOP şomajului în rândul tinerilor  I. Credite de angajament 6.554 0 0 472 2.541 3.541 0 0 0 II. Credite bugetare 6.554 0 0 472 2.541 3.541 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1945 Reţea multiregională de dezvoltare a antreprenoriatului  I. Credite de angajament 1.759 0 0 698 931 130 0 0 0 II. Credite bugetare 1.759 0 0 698 931 130 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1946 Informat, instruit, angajat  I. Credite de angajament 11 0 0 7 4 0 0 0 0 II. Credite bugetare 11 0 0 7 4 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1947 Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a şomerilor tineri şi a tinerilor de lungă durată din judeţul Dâmboviţa  I. Credite de angajament 251 0 0 88 163 0 0 0 0 II. Credite bugetare 251 0 0 88 163 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1948 Piaţa Muncii: oportunităţi pentru viitor prin şanse egale pentru femei  I. Credite de angajament 7.560 0 0 547 2.907 3.220 886 0 0 II. Credite bugetare 7.560 0 0 547 2.907 3.220 886 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1949 Servicii integrate de dezvoltare profesională pentru adulţii cu probleme de sănătate mintală  I. Credite de angajament 64 0 0 32 32 0 0 0 0 II. Credite bugetare 64 0 0 32 32 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2002 O şansă pentru fiecare  I. Credite de angajament 1.796 0 0 1.005 791 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.796 0 0 1.005 791 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2122 Parteneriat public-privat pentru ocuparea forţei de muncă  I. Credite de angajament 11.988 0 0 977 5.018 4.160 1.833 0 0 II. Credite bugetare 11.988 0 0 977 5.018 4.160 1.833 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2123 Instrumente strategice pentru ocuparea în industria turismului  I. Credite de angajament 910 0 0 297 180 378 55 0 0 II. Credite bugetare 910 0 0 297 180 378 55 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2124 Construieşte-ţi propriul viitor. Program integrat de formare profesională şi ocupare în sectorul construcţii  I. Credite de angajament 200 0 0 28 78 94 0 0 0 II. Credite bugetare 200 0 0 28 78 94 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2125 Calificarea şi integrarea pe piaţa muncii a şomerilor în domeniul turismului din regiunile de dezvoltare          sud-est Muntenia, Bucureşti-Ilfov  I. Credite de angajament 565 0 0 37 160 368 0 0 0 II. Credite bugetare 565 0 0 37 160 368 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2126 Şomer antreprenor? Se poate! - ŞANSA. Servicii publice pentru ocuparea şi inovarea forţei de muncă,          consultanţă şi sprijin pentru SPO din Regiunile Centru şi Vest, în dezvoltarea de servicii noi pentru          promovarea antreprenoriatului  I. Credite de angajament 7.515 0 0 1.472 3.953 2.090 0 0 0 II. Credite bugetare 7.515 0 0 1.472 3.953 2.090 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2127 Măsuri integrate de ocupare în regiunea Sud-Est  I. Credite de angajament 40 0 0 40 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 40 0 0 40 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2128 Mobilitate = Adaptare + Succes - Stimularea mobilităţii forţăi de muncă corelată cu dinamica pieţei muncii la          nivel inter-regional  I. Credite de angajament 7.692 0 0 517 3.467 3.708 0 0 0 II. Credite bugetare 7.692 0 0 517 3.467 3.708 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2129 Fii comepetent pe piaţa muncii! - Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru reintegrarea şomerilor în          viaţa activă în judeţul Galaţi  I. Credite de angajament 324 0 0 114 210 0 0 0 0 II. Credite bugetare 324 0 0 114 210 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2130 Coaching - inovaţie în antreprenoriat  I. Credite de angajament 142 0 0 38 42 62 0 0 0 II. Credite bugetare 142 0 0 38 42 62 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2390 Eficienţă şi calitate în Serviciile de Ocupare - ECSPO  I. Credite de angajament 2.438 0 0 2 1.052 798 586 0 0 II. Credite bugetare 2.438 0 0 2 1.052 798 586 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2391 BARRABARRIPEN - un model inter - regional de incluziune destinat femeilor rome  I. Credite de angajament 31 0 0 2 29 0 0 0 0 II. Credite bugetare 31 0 0 2 29 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2392 CEDO - SPO - Calitate, eficienţă, dinamism, oportunitate în Sistemul Public de Ocupare - POSDRU/111/4.1/          S/91811  I. Credite de angajament 1.190 0 0 300 890 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.190 0 0 300 890 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2394 Pro Activ - pe piaţa muncii  I. Credite de angajament 21 0 0 4 17 0 0 0 0 II. Credite bugetare 21 0 0 4 17 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2395 Formarea continuă - premiza calităţii în SPO  I. Credite de angajament 7.510 0 0 765 1.272 3.623 1.002 848 0 II. Credite bugetare 7.510 0 0 765 1.272 3.623 1.002 848 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2396 Dezvoltarea antreprenoriatului inter-regional sudic - DAIRS  I. Credite de angajament 2.625 0 0 1.050 1.575 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.625 0 0 1.050 1.575 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2397 Green Jobs - Crearea unui sistem de analiză şi monitorizare a locurilor de muncă verzi în România          POSDRU/111/4.1/S/91801  I. Credite de angajament 5.920 0 0 580 2.180 2.180 980 0 0 II. Credite bugetare 5.920 0 0 580 2.180 2.180 980 0 0 80045602 8004560201 Finanţarea naţională  I. Credite de angajament 84.032 2.592 3.270 26.358 32.796 17.261 1.555 200 0 II. Credite bugetare 84.032 2.592 3.270 26.358 32.796 17.261 1.555 200 0 80045602 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă  I. Credite de angajament 224.184 8.302 13.432 80.274 76.972 41.435 3.269 500 0 II. Credite bugetare 224.184 8.302 13.432 80.274 76.972 41.435 3.269 500 0 80045602 8004560203 Cheltuieli neeligibile  I. Credite de angajament 34.709 273 1.768 16.534 10.754 4.714 518 148 0 II. Credite bugetare 34.709 273 1.768 16.534 10.754 4.714 518 148 0 80045616 Alte facilităţi şi instrumente postaderare  I. Credite de angajament 760 10 250 100 100 100 100 100 0 II. Credite bugetare 760 10 250 100 100 100 100 100 0 80045616 Alte facilităţi şi instrumente postaderare 1730 EURES  I. Credite de angajament 760 10 250 100 100 100 100 100 0 II. Credite bugetare 760 10 250 100 100 100 100 100 0 80045616 8004561601 Finanţarea naţională  I. Credite de angajament 760 10 250 100 100 100 100 100 0 II. Credite bugetare 760 10 250 100 100 100 100 100 0NOTĂ: Suma totală cuprinde şi sumele proiectelor derulate de Centrele Regionale de Formare Profesională a Adulţilor.  +  Anexa 03/04/21 *Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. - Credite de angajament    II. - Credit bugetar                     FIŞA PROIECTULUI    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi     de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       -mii lei-┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ pâna în │zări │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │următori ││ de finanţare │ │anul 2009│2010 │nată │2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1728 SCOR - Şanse pentru comunitatea rurală Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 571 24 28 255 264 0 0 0 0 II. Credite bugetare 571 24 28 255 264 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 5.351 1.112 1.339 1.750 1.150 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.351 1.112 1.339 1.750 1.150 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 747 25 108 350 264 0 0 0 0 II. Credite bugetare 747 25 108 350 264 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. - Credite de angajament    II. - Credit bugetar                     FIŞA PROIECTULUI    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi     de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       -mii lei-┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ pâna în │zări │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │următori ││ de finanţare │ │anul 2009│2010 │nată │2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1729 Noi oportunităţi de ocupare în mendiul rural prin TELEWORK Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 732 1.511 1.189 2.041 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 732 1.511 1.189 2.041 0 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 4.741 1.511 1.189 2.041 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.741 1.511 1.189 2.041 0 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 536 130 132 274 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 536 130 132 274 0 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. - Credite de angajament    II. - Credit bugetar                     FIŞA PROIECTULUI    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi     de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       -mii lei-┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ pâna în │zări │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │următori ││ de finanţare │ │anul 2009│2010 │nată │2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1731 Cariera e în mâinile tale Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 54 38 16 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 54 38 16 0 0 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 1.100 0 798 302 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.100 0 798 302 0 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 77 0 53 24 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 77 0 53 24 0 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. - Credite de angajament    II. - Credit bugetar                     FIŞA PROIECTULUI    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi     de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       -mii lei-┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ pâna în │zări │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │următori ││ de finanţare │ │anul 2009│2010 │nată │2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1732 RATIO L3 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0 II. Credite bugetare 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0 II. Credite bugetare 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0 II. Credite bugetare 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0 II. Credite bugetare 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0 II. Credite bugetare 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 3.110 0 263 700 1.911 236 0 0 0 II. Credite bugetare 3.110 0 263 700 1.911 236 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 3.971 0 789 1.350 1.724 108 0 0 0 II. Credite bugetare 3.971 0 789 1.350 1.724 108 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 870 0 120 450 250 50 0 0 0 II. Credite bugetare 870 0 120 450 250 50 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. - Credite de angajament    II. - Credit bugetar                     FIŞA PROIECTULUI    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi     de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       -mii lei-┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ pâna în │zări │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │următori ││ de finanţare │ │anul 2009│2010 │nată │2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1733 Companie de comunicare privind serviciile SPO oferite tinerilor şi angajaţilor Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 2.397 75 342 1.980 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.397 75 342 1.980 0 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 3.772 226 1.026 2.520 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.772 226 1.026 2.520 0 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 1.110 0 260 850 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.110 0 260 850 0 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. - Credite de angajament    II. - Credit bugetar                     FIŞA PROIECTULUI    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi     de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       -mii lei-┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ pâna în │zări │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │următori ││ de finanţare │ │anul 2009│2010 │nată │2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1734 Ai JOBCLUBUL tău, Ai şansa ta Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 32 0 22 10 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 32 0 22 10 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 32 0 22 10 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 32 0 22 10 0 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 32 0 22 10 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 32 0 22 10 0 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 32 0 22 10 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 32 0 22 10 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 32 0 22 10 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 32 0 22 10 0 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 5 0 2 3 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5 0 2 3 0 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 23 0 18 5 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 23 0 18 5 0 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 4 0 2 2 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4 0 2 2 0 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. - Credite de angajament    II. - Credit bugetar                     FIŞA PROIECTULUI    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi     de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       -mii lei-┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ pâna în │zări │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │următori ││ de finanţare │ │anul 2009│2010 │nată │2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1736 CONCCTIC - Cooperare pentru Ocupare a Nevăzătorilor prin Creşterea Competenţelor în Tehnologia                 Informaţiei şi a Cominicaţiilor Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 2.766 0 640 2.126 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.766 0 640 2.126 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 2.766 0 640 2.126 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.766 0 640 2.126 0 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 2.766 0 640 2.126 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.766 0 640 2.126 0 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 2.766 0 640 2.126 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.766 0 640 2.126 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 2.766 0 640 2.126 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.766 0 640 2.126 0 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 278 0 76 202 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 278 0 76 202 0 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 2.311 0 478 1.833 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.311 0 478 1.833 0 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 177 0 86 91 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 177 0 86 91 0 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. - Credite de angajament    II. - Credit bugetar                     FIŞA PROIECTULUI    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi     de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       -mii lei-┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ pâna în │zări │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │următori ││ de finanţare │ │anul 2009│2010 │nată │2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1737 MedForm Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 3.615 0 69 1.690 1.856 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.615 0 69 1.690 1.856 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 3.615 0 69 1.690 1.856 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.615 0 69 1.690 1.856 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 3.615 0 69 1.690 1.856 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.615 0 69 1.690 1.856 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 3.615 0 69 1.690 1.856 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.615 0 69 1.690 1.856 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 3.615 0 69 1.690 1.856 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.615 0 69 1.690 1.856 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 1.786 0 14 870 902 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.786 0 14 870 902 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 1.352 0 42 600 710 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.352 0 42 600 710 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 477 0 13 220 244 0 0 0 0 II. Credite bugetare 477 0 13 220 244 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. - Credite de angajament    II. - Credit bugetar                     FIŞA PROIECTULUI    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi     de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       -mii lei-┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ pâna în │zări │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │următori ││ de finanţare │ │anul 2009│2010 │nată │2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1739 CALL CENTER SPO Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 3.795 0 1 1.066 2.305 423 0 0 0 II. Credite bugetare 3.795 0 1 1.066 2.305 423 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 3.795 0 1 1.066 2.305 423 0 0 0 II. Credite bugetare 3.795 0 1 1.066 2.305 423 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 3.795 0 1 1.066 2.305 423 0 0 0 II. Credite bugetare 3.795 0 1 1.066 2.305 423 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 3.795 0 1 1.066 2.305 423 0 0 0 II. Credite bugetare 3.795 0 1 1.066 2.305 423 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 3.795 0 1 1.066 2.305 423 0 0 0 II. Credite bugetare 3.795 0 1 1.066 2.305 423 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 1.112 0 0 340 624 148 0 0 0 II. Credite bugetare 1.112 0 0 340 624 148 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 2.345 0 1 550 1.531 263 0 0 0 II. Credite bugetare 2.345 0 1 550 1.531 263 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 338 0 0 176 150 12 0 0 0 II. Credite bugetare 338 0 0 176 150 12 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. - Credite de angajament    II. - Credit bugetar                     FIŞA PROIECTULUI    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi     de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       -mii lei-┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ pâna în │zări │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │următori ││ de finanţare │ │anul 2009│2010 │nată │2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1740 Şanse pentru tineri Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 1.633 549 465 286 333 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.633 549 465 286 333 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 1.633 549 465 286 333 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.633 549 465 286 333 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 1.633 549 465 286 333 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.633 549 465 286 333 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 1.633 549 465 286 333 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.633 549 465 286 333 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 1.633 549 465 286 333 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.633 549 465 286 333 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 137 35 36 66 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 137 35 36 66 0 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 1.070 498 401 171 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.070 498 401 171 0 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 825 0 11 330 333 151 0 0 0 II. Credite bugetare 825 0 11 330 333 151 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. - Credite de angajament    II. - Credit bugetar                     FIŞA PROIECTULUI    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi     de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       -mii lei-┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ pâna în │zări │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │următori ││ de finanţare │ │anul 2009│2010 │nată │2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1741 Căi de formare şi ocupare în sectorul turismului alternativ - ALTER TOUR Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 9.845 0 153 4.378 3.202 2.112 0 0 0 II. Credite bugetare 9.845 0 153 4.378 3.202 2.112 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 9.845 0 153 4.378 3.202 2.112 0 0 0 II. Credite bugetare 9.845 0 153 4.378 3.202 2.112 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 9.845 0 153 4.378 3.202 2.112 0 0 0 II. Credite bugetare 9.845 0 153 4.378 3.202 2.112 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 9.845 0 153 4.378 3.202 2.112 0 0 0 II. Credite bugetare 9.845 0 153 4.378 3.202 2.112 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 9.845 0 153 4.378 3.202 2.112 0 0 0 II. Credite bugetare 9.845 0 153 4.378 3.202 2.112 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 525 0 11 330 33 151 0 0 0 II. Credite bugetare 525 0 11 330 33 151 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 8.065 0 114 3.461 2.784 1.706 0 0 0 II. Credite bugetare 8.065 0 114 3.461 2.784 1.706 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 1.255 0 28 587 385 255 0 0 0 II. Credite bugetare 1.255 0 28 587 385 255 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. - Credite de angajament    II. - Credit bugetar                     FIŞA PROIECTULUI    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi     de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       -mii lei-┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ pâna în │zări │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │următori ││ de finanţare │ │anul 2009│2010 │nată │2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1742 O şansă de ocupare - Antreprenoriatul în mediul rural Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 3.687 0 3 1.361 1.906 417 0 0 0 II. Credite bugetare 3.687 0 3 1.361 1.906 417 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 3.687 0 3 1.361 1.906 417 0 0 0 II. Credite bugetare 3.687 0 3 1.361 1.906 417 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 3.687 0 3 1.361 1.906 417 0 0 0 II. Credite bugetare 3.687 0 3 1.361 1.906 417 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 3.687 0 3 1.361 1.906 417 0 0 0 II. Credite bugetare 3.687 0 3 1.361 1.906 417 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 3.687 0 3 1.361 1.906 417 0 0 0 II. Credite bugetare 3.687 0 3 1.361 1.906 417 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 1.168 0 1 390 646 131 0 0 0 II. Credite bugetare 1.168 0 1 390 646 131 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 2.096 0 2 773 1.099 222 0 0 0 II. Credite bugetare 2.096 0 2 773 1.099 222 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 423 0 0 198 161 64 0 0 0 II. Credite bugetare 423 0 0 198 161 64 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. - Credite de angajament    II. - Credit bugetar                     FIŞA PROIECTULUI    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi     de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       -mii lei-┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ pâna în │zări │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │următori ││ de finanţare │ │anul 2009│2010 │nată │2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1743 ASPER - Asistenţă personalizată Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 458 0 6 373 79 0 0 0 0 II. Credite bugetare 458 0 6 373 79 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 458 0 6 373 79 0 0 0 0 II. Credite bugetare 458 0 6 373 79 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 458 0 6 373 79 0 0 0 0 II. Credite bugetare 458 0 6 373 79 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 458 0 6 373 79 0 0 0 0 II. Credite bugetare 458 0 6 373 79 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 458 0 6 373 79 0 0 0 0 II. Credite bugetare 458 0 6 373 79 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 21 0 1 18 2 0 0 0 0 II. Credite bugetare 21 0 1 18 2 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 371 0 4 295 72 0 0 0 0 II. Credite bugetare 371 0 4 295 72 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 66 0 1 60 5 0 0 0 0 II. Credite bugetare 66 0 1 60 5 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. - Credite de angajament    II. - Credit bugetar                     FIŞA PROIECTULUI    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi     de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       -mii lei-┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ pâna în │zări │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │următori ││ de finanţare │ │anul 2009│2010 │nată │2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1745 Promovează femeia Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 4.039 0 49 1.491 1.639 860 0 0 0 II. Credite bugetare 4.039 0 49 1.491 1.639 860 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 4.039 0 49 1.491 1.639 860 0 0 0 II. Credite bugetare 4.039 0 49 1.491 1.639 860 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 4.039 0 49 1.491 1.639 860 0 0 0 II. Credite bugetare 4.039 0 49 1.491 1.639 860 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 4.039 0 49 1.491 1.639 860 0 0 0 II. Credite bugetare 4.039 0 49 1.491 1.639 860 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 4.039 0 49 1.491 1.639 860 0 0 0 II. Credite bugetare 4.039 0 49 1.491 1.639 860 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 291 0 1 91 134 65 0 0 0 II. Credite bugetare 291 0 1 91 134 65 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 3.046 0 39 1.100 1.245 662 0 0 0 II. Credite bugetare 3.046 0 39 1.100 1.245 662 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 702 0 9 300 260 133 0 0 0 II. Credite bugetare 702 0 9 300 260 133 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. - Credite de angajament    II. - Credit bugetar                     FIŞA PROIECTULUI    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi     de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       -mii lei-┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ pâna în │zări │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │următori ││ de finanţare │ │anul 2009│2010 │nată │2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1746 Educaţia continuă orientată spre performanţă, pentru specialişti în formarea profesională a                 şomerilor - ECOP Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 8.269 0 33 1.990 3.843 2.403 0 0 0 II. Credite bugetare 8.269 0 33 1.990 3.843 2.403 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 8.269 0 33 1.990 3.843 2.403 0 0 0 II. Credite bugetare 8.269 0 33 1.990 3.843 2.403 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 8.269 0 33 1.990 3.843 2.403 0 0 0 II. Credite bugetare 8.269 0 33 1.990 3.843 2.403 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 8.269 0 33 1.990 3.843 2.403 0 0 0 II. Credite bugetare 8.269 0 33 1.990 3.843 2.403 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 8.269 0 33 1.990 3.843 2.403 0 0 0 II. Credite bugetare 8.269 0 33 1.990 3.843 2.403 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 3.895 0 5 800 1.966 1.124 0 0 0 II. Credite bugetare 3.895 0 5 800 1.966 1.124 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 3.795 0 16 950 1.730 1.099 0 0 0 II. Credite bugetare 3.795 0 16 950 1.730 1.099 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 579 0 12 240 147 180 0 0 0 II. Credite bugetare 579 0 12 240 147 180 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. - Credite de angajament    II. - Credit bugetar                     FIŞA PROIECTULUI    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi     de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       -mii lei-┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ pâna în │zări │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │următori ││ de finanţare │ │anul 2009│2010 │nată │2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1747 CALISIG - Calificare pentru o slujbă mai sigură Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 3.935 0 182 2.562 1.191 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.935 0 182 2.562 1.191 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 3.935 0 182 2.562 1.191 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.935 0 182 2.562 1.191 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 3.935 0 182 2.562 1.191 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.935 0 182 2.562 1.191 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 3.935 0 182 2.562 1.191 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.935 0 182 2.562 1.191 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 3.935 0 182 2.562 1.191 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.935 0 182 2.562 1.191 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 428 0 14 359 55 0 0 0 0 II. Credite bugetare 428 0 14 359 55 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 2.717 0 138 2.043 536 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.717 0 138 2.043 536 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 1.295 0 0 695 600 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.295 0 0 695 600 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale    Program/facilitate/instrument: 03 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. - Credite de angajament    II. - Credit bugetar                     FIŞA PROIECTULUI    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi     de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       -mii lei-┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ pâna în │zări │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │următori ││ de finanţare │ │anul 2009│2010 │nată │2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1749 MRB Performant System - implementare în cadrul SPO a unui sistem performant de management al                 relaţiilor de beneficiari Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 3.416 0 0 2.059 1.357 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.416 0 0 2.059 1.357 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 3.416 0 0 2.059 1.357 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.416 0 0 2.059 1.357 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 3.416 0 0 2.059 1.357 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.416 0 0 2.059 1.357 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)        POSTADERARE I. Credite de angajament 3.416 0 0 2.059 1.357 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.416 0 0 2.059 1.357 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 3.416 0 0 2.059 1.357 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.416 0 0 2.059 1.357 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţionala I Credite de angajament 1.295 0 0 695 600 0 0 0 0 II Credite bugetare 1.295 0 0 695 600 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externa nerambursabilă I Credite de angajament 1.758 0 0 1.144 614 0 0 0 0 II Credite bugetare 1.758 0 0 1.144 614 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 363 0 0 220 143 0 0 0 0 II. Credite bugetare 363 0 0 220 143 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale    Program/facilitate/instrument: 03 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. - Credite de angajament    II. - Credit bugetar                     FIŞA PROIECTULUI    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi     de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       -mii lei-┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ pâna în │zări │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │următori ││ de finanţare │ │anul 2009│2010 │nată │2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1750 Sa devenim competitivi pe piaţa muncii Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 1.586 0 21 165 1.400 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.586 0 21 165 1.400 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 1.586 0 21 165 1.400 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.586 0 21 165 1.400 0 0 0 0 6504 INVATAMANT I. Credite de angajament 1.586 0 21 165 1.400 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.586 0 21 165 1.400 0 0 0 0 650456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (EEN)        POSTADERARE I. Credite de angajament 1.586 0 21 165 1.400 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.586 0 21 165 1.400 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 1.586 0 21 165 1.400 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.586 0 21 165 1.400 0 0 0 0 6504560201 Finanţarea naţionala I. Credite de angajament 45 0 0 12 33 0 0 0 0 II. Credite bugetare 45 0 0 12 33 0 0 0 0 6504560202 Finanţarea externa nerambursabilă I. Credite de angajament 1.486 0 10 139 1.337 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.486 0 10 139 1.337 0 0 0 0 6504560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 55 0 11 14 30 0 0 0 0 II. Credite bugetare 55 0 11 14 30 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)     I. Credite de angajament     II Credit bugetar                                FISA PROIECTULUI         finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente         Politicii de Coeziune a U.E. Politicii Agricole Comune şi de            Peseuît şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare                                                                                                       -mii lei-┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ pâna în │zări │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │următori ││ de finanţare │ │anul 2009│2010 │nată │2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1752 INCOFOP - Informare, consiliere, orientare şi formare profesionala pentru egalitate în                      şanse Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 2.329 0 9 859 1.461 0 0 0 0 II. Credite bugetaie 2.329 0 9 859 1.461 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 2.329 0 9 859 1.461 0 0 0 0 II. Credite bugetaie 2.329 0 9 859 1.461 0 0 0 0 6504 INVATAMANT I. Credite de angajament 1.271 0 0 64 1.207 0 0 0 0 II. Credite bugetaie 1.271 0 0 64 1.207 0 0 0 0 650456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FIN)        POSTADERARE I. Credite de angajament 1.271 0 0 64 1.207 0 0 0 0 II. Credite bugetaie 1.271 0 0 64 1.207 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European(FSE) I. Credite de angajament 1.271 0 0 64 1.207 0 0 0 0 II Credite bugetaie 1.271 0 0 64 1.207 0 0 0 0 6504560201 Finanţarea naţionala I. Credie de angaiameţit 19 0 0 1 18 0 0 0 0 II. Credite bugetare 19 0 0 1 18 0 0 0 0 6504560202 Finanţarea externa nerambursabilă I. Credite de angajament 1.202 0 0 18 1.184 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.202 0 0 18 1.184 0 0 0 0 6504560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 50 0 0 45 5 0 0 0 0 II. Ciedite bugetate 50 0 0 45 5 0 0 0 0 8004 4CTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 1.058 0 9 795 254 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.058 0 9 795 254 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)        POSTADERARE I. Credite de angajament 1.058 0 9 795 254 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.058 0 9 795 254 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 1.058 0 9 795 254 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.058 0 9 795 254 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţionala I. Credite de angajament 91 0 0 70 21 0 0 0 0 II. Credite bugetare 91 0 0 70 21 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externa nerambursabilă I. Credite de angajament 932 0 9 713 210 0 0 0 0 II. Credite bugetare 932 0 9 713 210 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 35 0 0 12 23 0 0 0 0 II. Credite bugetare 35 0 0 12 23 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. Credite de angajament    II. Credit bugetar                                FISA PROIECTULUI           finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente         Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune şi de            Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare                                                                                                       -mii lei-┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ pâna în │zări │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │următori ││ de finanţare │ │anul 2009│2010 │nată │2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1753 PACSPO - Pregătirea aprofundata continua în serviciul public de ocupare Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 7.119 0 27 1.494 5.598 0 0 0 0 II. Credite bugetare 7.119 0 27 1.494 5.598 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 7.119 0 27 1.494 5.598 0 0 0 0 II. Credite bugetare 7.119 0 27 1.494 5.598 0 0 0 0 6504 ÎNVĂŢĂMÂNT I. Credite de angajament 7.119 0 27 1.494 5.598 0 0 0 0 II. Credite bugetare 7.119 0 27 1.494 5.598 0 0 0 0 650456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)        POSTADERARE I. Credite de angajament 7.119 0 27 1.494 5.598 0 0 0 0 II. Credite bugetare 7.119 0 27 1.494 5.598 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 7.119 0 27 1.494 5.598 0 0 0 0 II. Credite bugetare 7.119 0 27 1.494 5.598 0 0 0 0 6504560201 Finanţarea naţionala I. Credite de angajament 1.690 0 6 358 1.326 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.690 0 6 358 1.326 0 0 0 0 6504560202 Finanţarea externa nerambursabilă I. Credite de angajament 5.012 0 19 1.015 3.978 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.012 0 19 1.015 3.978 0 0 0 0 6504560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 417 0 2 121 294 0 0 0 0 II. Credite bugetare 417 0 2 121 294 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. Credite de angajament    II. Credit bugetar                                FISA PROIECTULUI           finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente         Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de            Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare                                                                                                       -mii lei-┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ pâna în │zări │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │următori ││ de finanţare │ │anul 2009│2010 │nată │2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1755 ICAR - Învăţământ continuu aprofundat pentru România Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 6.613 0 0 1.406 5.207 0 0 0 0 II Credite bugetare 6.613 0 0 1.406 5.207 0 0 0 0 5004 BUCETUL ASICURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 6.613 0 0 1.406 5.207 0 0 0 0 II Credite bugetare 6.613 0 0 1.406 5.207 0 0 0 0 6504 INVATAMANT I. Credite de angajament 6.613 0 0 1.406 5.207 0 0 0 0 II Credite bugetare 6.613 0 0 1.406 5.207 0 0 0 0 650456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)        POSTADERARE I. Credite de angajament 6.613 0 0 1.406 5.207 0 0 0 0 II Credite bugetare 6.613 0 0 1.406 5.207 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 6.613 0 0 1.406 5.207 0 0 0 0 II Credite bugetare 6.613 0 0 1.406 5.207 0 0 0 0 6504560201 Finanţarea naţionala I. Credite de angajament 1.626 0 0 396 1.230 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.626 0 0 396 1.230 0 0 0 0 6504560202 Finanţarea externa nerambursabilă I. Credite de angajament 4.580 0 0 888 3.692 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.580 0 0 888 3.692 0 0 0 0 6504560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 407 0 0 122 285 0 0 0 0 II. Credite bugetare 407 0 0 122 285 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. Credite de angajament    II. Credit bugetar                                FISA PROIECTULUI           finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente         Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de            Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare                                                                                                       -mii lei-┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ pâna în │zări │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │următori ││ de finanţare │ │anul 2009│2010 │nată │2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1756 Şanse egale pentru un viitor comun Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 3.055 0 0 1.050 2.005 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.055 0 0 1.050 2.005 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 3.055 0 0 1.050 2.005 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.055 0 0 1.050 2.005 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 3.055 0 0 1.050 2.005 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.055 0 0 1.050 2.005 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)        POSTADERARE I. Credite de angajament 3.055 0 0 1.050 2.005 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.055 0 0 1.050 2.005 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 3.055 0 0 1.050 2.005 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.055 0 0 1.050 2.005 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţionala I. Credite de angajament 2.625 0 0 800 1.823 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.625 0 0 800 1.823 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externa nerambursabilă I. Credite de angajament 85 0 0 50 35 0 0 0 0 II. Credite bugetare 85 0 0 50 35 0 0 0 0 8004560203 Cheliuieli neeligibile I. Credite de angajament 345 0 0 200 145 0 0 0 0 II. Credite bugetare 345 0 0 200 145 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. Credite de angajament    II. Credit bugetar                                FISA PROIECTULUI           finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente         Politicii de Coeziune a U.E. Politicii Agricole Comune şi de            Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare                                                                                                       -mii lei-┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ pâna în │zări │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │următori ││ de finanţare │ │anul 2009│2010 │nată │2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1757 Funcţionarul electronic Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 12.362 0 950 4.379 4.302 2.731 0 0 0 II. Credite bugetare 12.362 0 950 4.379 4.302 2.731 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 12.362 0 950 4.379 4.302 2.731 0 0 0 II. Credite bugetare 12.362 0 950 4.379 4.302 2.731 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 12.362 0 950 4.379 4.302 2.731 0 0 0 II. Credite bugetare 12.362 0 950 4.379 4.302 2.731 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)        POSTADERARE I. Credite de angajament 12.362 0 950 4.379 4.302 2.731 0 0 0 II. Credite bugetare 12.362 0 950 4.379 4.302 2.731 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 12.362 0 950 4.379 4.302 2.731 0 0 0 II. Credite bugetare 12.362 0 950 4.379 4.302 2.731 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţionala I. Credite de angajament 2.899 0 235 1.047 947 670 0 0 0 II.Credite bugetare 2.899 0 235 1.047 947 670 0 0 0 8004560202 Finanţarea externa nerambursabilă I. Credite de angajament 9.217 0 706 3.240 3.263 2.008 0 0 0 II. Credite bugetare 9.217 0 706 3.240 3.263 2.008 0 0 0 004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 246 0 9 92 92 53 0 0 0 II. Credite bugetare 246 0 9 92 92 53 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. Credite de angajament    II. Credit bugetar                                FISA PROIECTULUI          finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente         Politicii de Coeziune a U.E. Politicii Agricole Comune şi de            Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare                                                                                                       -mii lei-┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ pâna în │zări │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │următori ││ de finanţare │ │anul 2009│2010 │nată │2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1758 CALLCEMM Apelaţi Centrul Electronic de Mediere a Muncii Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 13.786 0 842 5.257 4.957 2.730 0 0 0 II. Credite bugetare 13.786 0 842 5.257 4.957 2.730 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU SOMAJ I. Credite de angajament 13.786 0 842 5.257 4.957 2.730 0 0 0 II. Credite bugetare 13.786 0 842 5.257 4.957 2.730 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 13.786 0 842 5.257 4.957 2.730 0 0 0 II. Credite bugetare 13.786 0 842 5.257 4.957 2.730 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)        POSTADERARE I. Credite de angajament 13.786 0 842 5.257 4.957 2.730 0 0 0 II. Credite bugetare 13.786 0 842 5.257 4.957 2.730 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 13.786 0 842 5.257 4.957 2.730 0 0 0 II. Credite bugetare 13.786 0 842 5.257 4.957 2.730 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţionala I. Credite de angajament 1.045 0 75 464 264 242 0 0 0 II. Crodite bugetare 1.045 0 75 464 264 242 0 0 0 8004560202 Finanţarea externa nerambursabilă I. Credite de angajament 12.500 0 763 4.701 4.601 2.435 0 0 0 II. Credite bugetare 12.500 0 763 4.701 4.601 2.435 0 0 0 004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 241 0 4 92 92 53 0 0 0 II. Credite bugetare 241 0 4 92 92 53 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. Credite de angajament    II. Credit bugetar                                FISA PROIECTULUI          finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente         Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de            Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare                                                                                                       -mii lei-┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ pâna în │zări │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │următori ││ de finanţare │ │anul 2009│2010 │nată │2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1760 Prelucrarea informatica a subvenţiilor angajatorilor Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 819 0 256 563 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 819 0 256 563 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 819 0 256 563 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 819 0 256 563 0 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 819 0 256 563 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 819 0 256 563 0 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)        POSTADERARE I. Credite de angajament 819 0 256 563 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 819 0 256 563 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 819 0 256 563 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 819 0 256 563 0 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţionala I. Credite de angajament 365 0 131 234 0 0 0 0 0 II. Credite buguare 365 0 131 234 0 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externa nerambursabilă I. Credite de angajament 328 0 75 253 0 0 0 0 0 II. Credne bugetare 328 0 75 253 0 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajamtnt 126 0 50 76 0 0 0 0 0 II. Credite bugetart 126 0 50 76 0 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. Credite de angajament    II. Credit bugetar                                FISA PROIECTULUI          finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente         Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de            Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare                                                                                                       -mii lei-┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ pâna în │zări │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │următori ││ de finanţare │ │anul 2009│2010 │nată │2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1763 Serviciul public de ocupare în sprijinul dumneavoastră Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 302 160 112 30 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 302 160 112 30 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 302 160 112 30 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 302 160 112 30 0 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 302 160 112 30 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 302 160 112 30 0 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)        POSTADERARE I. Credite de angajament 302 160 112 30 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 302 160 112 30 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European(FSE) I. Credite de angajament 302 160 112 30 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 302 160 112 30 0 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţionala I. Credite de angajament 107 40 41 26 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 107 40 41 26 0 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externa nerambursabilă I. Credite de angajament 166 120 46 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 166 120 46 0 0 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 29 0 25 4 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 29 0 25 4 0 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. Credite de angajament    II. Credit bugetar                                FISA PROIECTULUI          finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente         Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de            Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare                                                                                                       -mii lei-┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ pâna în │zări │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │următori ││ de finanţare │ │anul 2009│2010 │nată │2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1764 Calitate, eficienta şi transparenta în SPO Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 322 58 149 115 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 322 58 149 115 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 322 58 149 115 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 322 58 149 115 0 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 322 58 149 115 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 322 58 149 115 0 0 0 0 0 800456 TITLUL VIU PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)        POSTADERARE I. Credite de angajament 322 58 149 115 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 322 58 149 115 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 322 58 149 115 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 322 58 149 115 0 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţionala I. Credite de angajament 142 50 91 1 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 142 50 91 1 0 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externa nerambursabilă I. Credite de angajament 165 0 54 111 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 165 0 54 111 0 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 15 8 4 3 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 15 8 4 3 0 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. Credite de angajament    II. Credit bugetar                                FISA PROIECTULUI           finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente         Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de            Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare                                                                                                       -mii lei-┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ pâna în │zări │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │următori ││ de finanţare │ │anul 2009│2010 │nată │2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1767 Analiza deficitului de forţa de muncă calificata în domeniul construcţiilor Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 311 157 47 107 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 311 157 47 107 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU SOMAJ I. Credite de angajament 311 157 47 107 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 311 157 47 107 0 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 311 157 47 107 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 311 157 47 107 0 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)        POSTADERARE I. Credite de angajament 311 157 47 107 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 311 157 47 107 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 311 157 47 107 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 311 157 47 107 0 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţionala I. Credite de angajament 272 156 9 107 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 272 156 9 107 0 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externa nerambursabilă I. Credite de angajamem 38 0 38 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 38 0 38 0 0 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 1 1 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1 1 0 0 0 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. Credite de angajament    II. Credit bugetar                                FISA PROIECTULUI          finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente         Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de            Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare                                                                                                       -mii lei-┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ pâna în │zări │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │următori ││ de finanţare │ │anul 2009│2010 │nată │2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1768 PROSELF Promovarea serviciilor de self-service Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 21.133 1.590 1.086 15.294 3.163 0 0 0 0 II. Credite bugetare 21.133 1.590 1.086 15.294 3.163 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 21.133 1.590 1.086 15.294 3.163 0 0 0 0 II. Credite bugetare 21.133 1.590 1.086 15.294 3.163 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 21.133 1.590 1.086 15.294 3.163 0 0 0 0 II. Credite bugetare 21.133 1.590 1.086 15.294 3.163 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)        POSTADERARE I. Credite de angajament 21.133 1.590 1.086 15.294 3.163 0 0 0 0 II. Credite bugetare 21.133 1.590 1.086 15.294 3.163 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 21.133 1.590 1.086 15.294 3.163 0 0 0 0 II. Credite bugetare 21.133 1.590 1.086 15.294 3.163 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţionala I. Credite de angajament 4.344 394 250 3.050 650 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.344 394 250 3.050 650 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externa nerambursabilă I. Credite de angajament 12.986 1.187 748 9.100 1.951 0 0 0 0 II. Credite bugetare 12.986 1.187 748 9.100 1.951 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 3.803 9 88 3.144 562 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.803 9 88 3.144 562 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. Credite de angajament    II. Credit bugetar                                FISA PROIECTULUI          finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente         Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de            Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare                                                                                                       -mii lei-┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ pâna în │zări │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │următori ││ de finanţare │ │anul 2009│2010 │nată │2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1769 SAPERE - Studii, analize statistice şi previziuni asupra pieţei muncii pentru a întări                          capacitatea ANOFM în România Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 6.104 1.902 1.092 3.110 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.104 1.902 1.092 3.110 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 6.104 1.902 1.092 3.110 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.104 1.902 1.092 3.110 0 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 6.104 1.902 1.092 3.110 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.104 1.902 1.092 3.110 0 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)        POSTADERARE I. Credite de angajament 6.104 1.902 1.092 3.110 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.104 1.902 1.092 3.110 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 6.104 1.902 1.092 3.110 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.104 1.902 1.092 3.110 0 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţionala I. Credite de angajament 2.123 475 248 1.400 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.123 475 248 1.400 0 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externa nerambursabilă I. Credite de angajament 3.614 1.418 746 1.450 0 0 0 0 0 II Credite bugetare 3.614 1.418 746 1.450 0 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 367 9 98 260 0 0 0 0 0 II Credite bugetare 367 9 98 260 0 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. Credite de angajament    II. Credit bugetar                                FISA PROIECTULUI          finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente         Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de            Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare                                                                                                       -mii lei-┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ pâna în │zări │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │următori ││ de finanţare │ │anul 2009│2010 │nată │2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1770 Model de cooperare transnaţionala pentru întoarcerea lucratorilor români - - MEDIE Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 4.301 380 482 3.439 0 0 0 0 0 II. Credite bugetaic 4.301 380 482 3.439 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU SOMAJ I. Credite de angajament 4.301 380 482 3.439 0 0 0 0 0 II. Credite bugetaic 4.301 380 482 3.439 0 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 4.301 380 482 3.439 0 0 0 0 0 II. Credite bugetaic 4.301 380 482 3.439 0 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)        POSTADERARE I. Credite de angajament 4.301 380 482 3.439 0 0 0 0 0 II. Credite bugetaic 4.301 380 482 3.439 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 4.301 380 482 3.439 0 0 0 0 0 II. Credite bugetaic 4.301 380 482 3.439 0 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţionala I. Credite de angajament 880 93 113 674 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 880 93 113 674 0 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externa nerambursabilă I. Credite de angajament 2.620 281 339 2.000 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.620 281 339 2.000 0 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 801 6 30 765 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 801 6 30 765 0 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. Credite de angajament    II. Credit bugetar                                FISA PROIECTULUI          finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente         Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de            Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare                                                                                                       -mii lei-┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ pâna în │zări │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │următori ││ de finanţare │ │anul 2009│2010 │nată │2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Protecţul: 1771 ASC - Anticiparea schimbărilor pe piaţa muncii Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 4.780 195 2.032 2.553 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.780 195 2.032 2.553 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 4.780 195 2.032 2.553 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.780 195 2.032 2.553 0 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 4.780 195 2.032 2.553 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.780 195 2.032 2.553 0 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)        POSTADERARE I. Credite de angajament 4.780 195 2.032 2.553 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.780 195 2.032 2.553 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 4.780 195 2.032 2.553 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.780 195 2.032 2.553 0 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţionala I. Credite de angajament 1.254 163 441 650 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.254 163 441 650 0 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externa nerambursabilă I. Credite de angajament 3.050 27 1.323 1.700 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.050 27 1.323 1.700 0 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 476 5 268 203 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 476 5 268 203 0 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. Credite de angajament    II. Credit bugetar                                FISA PROIECTULUI          finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente         Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de            Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare                                                                                                      - mii lei -┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ pâna în │zări │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │următori ││ de finanţare │ │anul 2009│2010 │nată │2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1772 SCOP - Specializarea Consilierilor de Orientare Profesionala Fond dc finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 6.868 1.346 753 3.450 1.319 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.868 1.346 753 3.450 1.319 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 6.868 1.346 753 3.450 1.319 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.868 1.346 753 3.450 1.319 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 6.868 1.346 753 3.450 1.319 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.868 1.346 753 3.450 1.319 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)        POSTADERARE I. Credite de angajament 6.868 1.346 753 3.450 1.319 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.868 1.346 753 3.450 1.319 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 6.868 1.346 753 3.450 1.319 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.868 1.346 753 3.450 1.319 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţionala I. Credite de angajament 1.781 334 182 850 415 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.781 334 182 850 415 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externa nerambursabilă I. Credite de angajament 4.269 1.002 546 2.000 721 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.269 1.002 546 2.000 721 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 818 10 25 600 183 0 0 0 0 II. Credite bugetare 818 10 25 600 183 0 0 0 0*Font 7*    Minister oi Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. Credite de angajament    II. Credit bugetar                                FISA PROIECTULUI          finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente         Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune şi de            Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare                                                                                                       -mii lei-┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ pâna în │zări │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │următori ││ de finanţare │ │anul 2009│2010 │nată │2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1773 COMPROF - Creşterea nivelului de competente profesionale ale SPO pentru furnizarea serviciilor                 personalizate Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 6.643 1.670 1.389 2.016 1.568 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.643 1.670 1.389 2.016 1.568 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 6.643 1.670 1.389 2.016 1.568 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.643 1.670 1.389 2.016 1.568 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 6.643 1.670 1.389 2.016 1.568 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.643 1.670 1.389 2.016 1.568 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)        POSTADERARE I. Credite de angajament 6.643 1.670 1.389 2.016 1.568 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.643 1.670 1.389 2.016 1.568 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 6.643 1.670 1.389 2.016 1.568 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.643 1.670 1.389 2.016 1.568 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţionala I. Credite de angajament 2.408 680 303 596 829 0 0 0 0 II. Credite bancare 2.408 680 303 596 829 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externa nerambursabilă I. Credite de angajament 3.81l 920 907 1.300 684 0 0 0 0 II. Credite bancare 3.81l 920 907 1.300 684 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 424 70 179 120 55 0 0 0 0 II. Credite bancare 424 70 179 120 55 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale    Program/facilitate/instrument: 03 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. - Credite de angajament    II. - Credit bugetar                     FIŞA PROIECTULUI    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi     de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       -mii lei-┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ pâna în │zări │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │următori ││ de finanţare │ │anul 2009│2010 │nată │2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1863 Fii informat Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I Credite de angajament 6.229 0 0 1.020 5.074 135 0 0 0 II Credite bugetare 6.229 0 0 1.020 5.074 135 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I Credite de angajament 6.229 0 0 1.020 5.074 135 0 0 0 II Credite bugetare 6.229 0 0 1.020 5.074 135 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I Credite de angajament 6.229 0 0 1.020 5.074 135 0 0 0 II Credite bugetare 6.229 0 0 1.020 5.074 135 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)        POSTADERARE I Credite de angajament 6.229 0 0 1.020 5.074 135 0 0 0 II Credite bugetare 6.229 0 0 1.020 5.074 135 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I Credite de angajament 6.229 0 0 1.020 5.074 135 0 0 0 II Credite bugetare 6.229 0 0 1.020 5.074 135 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţionala I Credite de angajament 2.074 0 0 310 1.714 50 0 0 0 II. Credite bugetare 2.074 0 0 310 1.714 50 0 0 0 8004560202 Finanţarea externa nerambursabilă I. Credite de angajament 3.555 0 0 530 2.950 75 0 0 0 II Credite bugetare 3.555 0 0 530 2.950 75 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I Credite de angajament 600 0 0 180 410 10 0 0 0 II. Credite bugetare 600 0 0 180 410 10 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale    Program/facilitate/instrument: 03 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. - Credite de angajament    II. - Credit bugetar                     FIŞA PROIECTULUI    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi     de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       -mii lei-┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ pâna în │zări │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │următori ││ de finanţare │ │anul 2009│2010 │nată │2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1864 SAFE - Servicii de Aprobare Flexibila a Mobilitatii la nivel european Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 4.102 0 0 990 3.112 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.102 0 0 990 3.112 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 4.102 0 0 990 3.112 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.102 0 0 990 3.112 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 4.102 0 0 990 3.112 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.102 0 0 990 3.112 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)          POSTADERARE I. Credite de angajament 4.102 0 0 990 3.112 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.102 0 0 990 3.112 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 4.102 0 0 990 3.112 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.102 0 0 990 3.112 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 1.056 0 0 290 766 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.056 0 0 290 766 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 2.816 0 0 600 2.216 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.816 0 0 600 2.216 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 230 0 0 100 130 0 0 0 0 II. Credite bugetare 230 0 0 100 130 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale    Program/facilitate/instrument: 03 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. - Credite de angajament    II. - Credit bugetar                     FIŞA PROIECTULUI    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi     de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       -mii lei-┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ pâna în │zări │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │următori ││ de finanţare │ │anul 2009│2010 │nată │2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1865 Gestionarea eficienta a Resurselor în vederea îmbunătăţirii Calităţii                 Serviciilor oferite persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă                 dar şi de Economisire a Resurselor Naturale GREEN Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 5.375 0 0 2.370 3.005 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.375 0 0 2.370 3.005 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 5.375 0 0 2.370 3.005 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.375 0 0 2.370 3.005 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 5.375 0 0 2.370 3.005 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.375 0 0 2.370 3.005 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)          POSTADERARE I. Credite de angajament 5.375 0 0 2.370 3.005 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.375 0 0 2.370 3.005 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 5.375 0 0 2.370 3.005 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.375 0 0 2.370 3.005 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 1.498 0 0 650 848 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.498 0 0 650 848 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 3.443 0 0 1.350 2.093 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.443 0 0 1.350 2.093 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 434 0 0 370 64 0 0 0 0 II. Credite bugetare 434 0 0 370 64 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale    Program/facilitate/instrument: 03 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. - Credite de angajament    II. - Credit bugetar                     FIŞA PROIECTULUI    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi     de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       -mii lei-┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ pâna în │zări │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │următori ││ de finanţare │ │anul 2009│2010 │nată │2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1866 Centre PICAS - Puncte de informare, Consiliere şi Asistenţa Specializata                 pentru şomeri şi persoanele în cautarea unui loc de muncă de sectorul abordat Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 529 0 0 69 307 153 0 0 0 II. Credite bugetare 529 0 0 69 307 153 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 529 0 0 69 307 153 0 0 0 II. Credite bugetare 529 0 0 69 307 153 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 529 0 0 69 307 153 0 0 0 II. Credite bugetare 529 0 0 69 307 153 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)          POSTADERARE I. Credite de angajament 529 0 0 69 307 153 0 0 0 II. Credite bugetare 529 0 0 69 307 153 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 529 0 0 69 307 153 0 0 0 II. Credite bugetare 529 0 0 69 307 153 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 529 0 0 69 307 153 0 0 0 II. Credite bugetare 529 0 0 69 307 153 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale    Program/facilitate/instrument: 03 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. - Credite de angajament    II. - Credit bugetar                     FIŞA PROIECTULUI    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi     de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       -mii lei-┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ pâna în │zări │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │următori ││ de finanţare │ │anul 2009│2010 │nată │2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1867 O sansa tinerilor din mediul rural Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 5.072 0 40 4.384 648 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.072 0 40 4.384 648 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 5.072 0 40 4.384 648 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.072 0 40 4.384 648 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 5.072 0 40 4.384 648 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.072 0 40 4.384 648 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)          POSTADERARE I. Credite de angajament 5.072 0 40 4.384 648 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.072 0 40 4.384 648 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 5.072 0 40 4.384 648 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.072 0 40 4.384 648 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 480 0 3 405 72 0 0 0 0 II. Credite bugetare 480 0 3 405 72 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 4.186 0 30 3.600 556 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.186 0 30 3.600 556 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 406 0 7 379 20 0 0 0 0 II. Credite bugetare 406 0 7 379 20 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale    Program/facilitate/instrument: 03 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. - Credite de angajament    II. - Credit bugetar                     FIŞA PROIECTULUI    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi     de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       -mii lei-┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ pâna în │zări │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │următori ││ de finanţare │ │anul 2009│2010 │nată │2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1868 SUCCES - Sustenabilitate şi Utilitate prin Complementaritate                            şi Competitivitate, Eficienta şi Sprijin Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 1.284 0 160 620 504 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.284 0 160 620 504 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 1.284 0 160 620 504 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.284 0 160 620 504 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 1.284 0 160 620 504 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.284 0 160 620 504 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)          POSTADERARE I. Credite de angajament 1.284 0 160 620 504 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.284 0 160 620 504 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 1.284 0 160 620 504 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.284 0 160 620 504 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 175 0 14 89 72 0 0 0 0 II. Credite bugetare 175 0 14 89 72 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 989 0 115 464 410 0 0 0 0 II. Credite bugetare 989 0 115 464 410 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 120 0 31 67 22 0 0 0 0 II. Credite bugetare 120 0 31 67 22 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale    Program/facilitate/instrument: 03 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. - Credite de angajament    II. - Credit bugetar                     FIŞA PROIECTULUI    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi     de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       -mii lei-┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ pâna în │zări │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │următori ││ de finanţare │ │anul 2009│2010 │nată │2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1869 ACCES - Parteneriat pentru integrare sociala Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 4.340 0 157 515 2.189 1.479 0 0 0 II. Credite bugetare 4.340 0 157 515 2.189 1.479 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 4.340 0 157 515 2.189 1.479 0 0 0 II. Credite bugetare 4.340 0 157 515 2.189 1.479 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 4.340 0 157 515 2.189 1.479 0 0 0 II. Credite bugetare 4.340 0 157 515 2.189 1.479 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)          POSTADERARE I. Credite de angajament 4.340 0 157 515 2.189 1.479 0 0 0 II. Credite bugetare 4.340 0 157 515 2.189 1.479 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 4.340 0 157 515 2.189 1.479 0 0 0 II. Credite bugetare 4.340 0 157 515 2.189 1.479 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 390 0 11 75 181 123 0 0 0 II. Credite bugetare 390 0 11 75 181 123 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 3.768 0 124 410 1.929 1.305 0 0 0 II. Credite bugetare 3.768 0 124 410 1.929 1.305 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 182 0 22 30 79 51 0 0 0 II. Credite bugetare 182 0 22 30 79 51 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale    Program/facilitate/instrument: 03 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. - Credite de angajament    II. - Credit bugetar                     FIŞA PROIECTULUI    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi     de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       -mii lei-┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ pâna în │zări │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │următori ││ de finanţare │ │anul 2009│2010 │nată │2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1870 ACTIV - Abordare integrată a masurilor de ocupare Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 1.919 0 113 963 843 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.919 0 113 963 843 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 1.919 0 113 963 843 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.919 0 113 963 843 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 1.919 0 113 963 843 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.919 0 113 963 843 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)          POSTADERARE I. Credite de angajament 1.919 0 113 963 843 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.919 0 113 963 843 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 1.919 0 113 963 843 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.919 0 113 963 843 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 164 0 9 80 75 0 0 0 0 II. Credite bugetare 164 0 9 80 75 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 1.658 0 91 805 762 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.658 0 91 805 762 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 97 0 13 78 6 0 0 0 0 II. Credite bugetare 97 0 13 78 6 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale    Program/facilitate/instrument: 03 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. - Credite de angajament    II. - Credit bugetar                     FIŞA PROIECTULUI    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi     de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       -mii lei-┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ pâna în │zări │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │următori ││ de finanţare │ │anul 2009│2010 │nată │2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1871 CLOP - Cresterea economica locala prin reorientare Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 1.055 0 29 776 250 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.055 0 29 776 250 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 1.055 0 29 776 250 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.055 0 29 776 250 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 1.055 0 29 776 250 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.055 0 29 776 250 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)          POSTADERARE I. Credite de angajament 1.055 0 29 776 250 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.055 0 29 776 250 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 1.055 0 29 776 250 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.055 0 29 776 250 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 169 0 2 146 21 0 0 0 0 II. Credite bugetare 169 0 2 146 21 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 784 0 23 550 211 0 0 0 0 II. Credite bugetare 784 0 23 550 211 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 102 0 4 80 18 0 0 0 0 II. Credite bugetare 102 0 4 80 18 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale    Program/facilitate/instrument: 03 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. - Credite de angajament    II. - Credit bugetar                     FIŞA PROIECTULUI    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi     de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       -mii lei-┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ pâna în │zări │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │următori ││ de finanţare │ │anul 2009│2010 │nată │2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1872 Job Net Turism - Turism rural - alternativa viabila de                   dezvoltare socio economica în nordul României Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 8.564 0 91 3.603 2.864 2.006 0 0 0 II. Credite bugetare 8.564 0 91 3.603 2.864 2.006 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 8.564 0 91 3.603 2.864 2.006 0 0 0 II. Credite bugetare 8.564 0 91 3.603 2.864 2.006 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 8.564 0 91 3.603 2.864 2.006 0 0 0 II. Credite bugetare 8.564 0 91 3.603 2.864 2.006 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)          POSTADERARE I. Credite de angajament 8.564 0 91 3.603 2.864 2.006 0 0 0 II. Credite bugetare 8.564 0 91 3.603 2.864 2.006 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 8.564 0 91 3.603 2.864 2.006 0 0 0 II. Credite bugetare 8.564 0 91 3.603 2.864 2.006 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 1.089 0 12 444 368 265 0 0 0 II. Credite bugetare 1.089 0 12 444 368 265 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 6.580 0 74 2.639 2.246 1.621 0 0 0 II. Credite bugetare 6.580 0 74 2.639 2.246 1.621 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 895 0 5 520 250 120 0 0 0 II. Credite bugetare 895 0 5 520 250 120 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale    Program/facilitate/instrument: 03 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. - Credite de angajament    II. - Credit bugetar                     FIŞA PROIECTULUI    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi     de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       -mii lei-┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ pâna în │zări │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │următori ││ de finanţare │ │anul 2009│2010 │nată │2012 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1873 Alter Nova - Noi alternative pe piaţa muncii Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 1.027 0 31 770 226 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.027 0 31 770 226 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 1.027 0 31 770 226 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.027 0 31 770 226 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 1.027 0 31 770 226 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.027 0 31 770 226 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)          POSTADERARE I. Credite de angajament 1.027 0 31 770 226 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.027 0 31 770 226 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 1.027 0 31 770 226 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.027 0 31 770 226 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 151 0 2 130 19 0 0 0 0 II. Credite bugetare 151 0 2 130 19 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 786 0 25 570 191 0 0 0 0 II. Credite bugetare 786 0 25 570 191 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile