DECIZIE nr. 1.596 din 14 decembrie 2011referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 27 decembrie 2011    Curtea Constituţională a fost sesizată de Preşedintele României, în temeiul dispoziţiilor art. 146 lit. a) din Constituţia României şi ale art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, asupra neconstituţionalităţii Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării.La sesizare au fost anexate, în copie, Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării, cererea de reexaminare asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării, formulată de Preşedintele României, fişa proiectului de lege, raportul înlocuitor al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport asupra cererii de reexaminare a legii, dezbaterile din 7 noiembrie 2011 din cadrul Camerei Deputaţilor asupra raportului înlocuitor al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, precum şi dezbaterile din 15 noiembrie 2011 din cadrul Camerei Deputaţilor asupra cererii de reexaminare formulate de Preşedintele României.Sesizarea a fost trimisă Curţii Constituţionale prin adresa nr. 2.270 din 28 noiembrie 2011 şi formează obiectul Dosarului nr. 1.418A/2011.Prin această sesizare, Preşedintele României solicită Curţii să se pronunţe asupra constituţionalităţii Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării, considerând că aceasta prezintă vicii de neconstituţionalitate extrinsecă, în sensul înfrângerii prevederilor constituţionale ale art. 77 alin. (3), prin prisma procedurii legislative de adoptare, deoarece legea nu a fost supusă votului plenului Camerei Deputaţilor.În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, sesizarea a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului, pentru a transmite punctele lor de vedere.Preşedintele Senatului, prin Adresa nr. I 825 din 12 decembrie 2011, înregistrată la Curtea Constituţională sub nr. 6.911 din 12 decembrie 2011, a comunicat punctul său de vedere asupra sesizării de neconstituţionalitate în care solicită admiterea acesteia, considerând-o întemeiată pentru motivele invocate de autorii sesizării.Guvernul a comunicat punctul său de vedere cu Adresa nr. 5/6991 din 8 decembrie 2011, înregistrată la Curtea Constituţională sub nr. 6.872 din 9 decembrie 2011, prin care apreciază că sesizarea de neconstituţionalitate este întemeiată. În acest sens, apreciază, în esenţă, că, deoarece art. 77 alin. (2) din Constituţie nu stabileşte, în mod expres, o limită de natură să aducă vreo restrângere a competenţei Parlamentului cu privire la reluarea procesului legislativ, ca urmare a cererii de reexaminare a legii formulată de Preşedintele României. Consideră că o interpretare contrară a acestui text constituţional ar avea semnificaţia unui act de revizuire a Constituţiei, ceea ce este inadmisibil. De asemenea, arată că "nu a existat un vot expres asupra legii aflate în reexaminare, fiind nerespectate prevederile constituţionale privind procedura legislativă de reexaminare".Preşedintele Camerei Deputaţilor nu a transmis punctul său de vedere privind obiecţia de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând obiecţia de neconstituţionalitate, punctele de vedere ale preşedintelui Senatului şi Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, dispoziţiile legii criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. a) din Constituţie şi ale art. 1, 10, 15, 16 şi 18 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, să soluţioneze sesizarea de neconstituţionalitate formulată de Preşedintele României.Obiectul sesizării de neconstituţionalitate îl constituie Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării.Prevederile constituţionale considerate ca fiind încălcate prin legea criticată sunt cele ale art. 77 alin. (3) din Constituţie, potrivit cărora "Dacă Preşedintele a cerut reexaminarea legii ori dacă s-a cerut verificarea constituţionalităţii ei, promulgarea legii se va face în cel mult 10 zile de la primirea legii adoptate după reexaminare sau de la primirea Deciziei Curţii Constituţionale, prin care i s-a confirmat constituţionalitatea".În esenţă, în opinia autorului sesizării, neconstituţionalitatea legii constă în aceea că a fost adoptată de cele două Camere ale Parlamentului fără a ţine seama de dispoziţiile art. 77 alin. (3) din Constituţie, deoarece Camera Deputaţilor nu s-a exprimat prin vot expres asupra legii aflate în reexaminare, ci s-a supus la vot raportul comisiei de adoptare parţială a cererii de reexaminare.Examinând obiecţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării a fost depus la Senat ca iniţiativă legislativă a Guvernului la data de 14 septembrie 2010.Senatul, ca primă Cameră sesizată, a adoptat Legea pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării la data de 19 octombrie 2010, iar Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională, a adoptat Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării la data de 7 iunie 2011.În conformitate cu prevederile art. 77 alin. (2) din Constituţie, Preşedintele României a cerut Parlamentului, la data de 29 iunie 2011, reexaminarea legii, deoarece prin Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2010 pentru modificarea unor acte normative în domeniul cercetării au fost introduse prevederi potrivit cărora Academia Oamenilor de Ştiinţă, Academia de Ştiinţe Tehnice şi Academia de Ştiinţe Medicale beneficiază din nou de susţinere financiară de la bugetul de stat.Senatul a respins cererea de reexaminare formulată de Preşedintele României şi a adoptat Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2010 pentru modificarea unor acte normative în domeniul cercetării la data de 5 octombrie 2011.Pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor din 7 noiembrie 2011, la poziţia 13 figura "Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării (PL-x 608/2010/2011)". În şedinţa din 15 noiembrie 2011, astfel cum rezultă din stenograma acesteia, a fost supus la votul final Raportul Comisiei pentru învăţământ referitor la reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării (PL-x 608/2010/2011), înregistrându-se 132 de voturi împotrivă, 10 abţineri, 122 voturi pentru. Prin urmare, Raportul comisiei nu a fost adoptat.În legătură cu procedura parlamentară în cazul unei cereri de reexaminare a Preşedintelui României, Curtea Constituţională s-a pronunţat prin Decizia nr. 991/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 6 octombrie 2008, statuând că, din analiza art. 77 alin. (2) din Constituţie, "rezultă că trebuie reexaminate textele cuprinse în cererea Preşedintelui României, precum şi cele care au legătură cu acestea, fiind necesară corelarea tehnico-legislativă a tuturor dispoziţiilor din lege. În acest context pot fi modificate chiar şi unele dispoziţii ale legii care nu au fost în mod expres cuprinse în cererea de reexaminare. Parlamentul deliberează numai în limitele cererii de reexaminare, dar are obligaţia să se exprime cu privire la toate textele din lege care se referă la o problemă ridicată de Preşedintele României, chiar în absenţa unei menţiuni exprese în solicitarea acestuia. Parlamentul fiind unica autoritate legiuitoare a ţării, conform prevederilor art. 61 alin. (1) din Constituţie, în raport cu solicitările cuprinse în cererea de reexaminare a Preşedintelui României, poate adopta orice fel de soluţie pe care o va considera necesară. Astfel, poate admite în întregime sau parţial solicitarea, poate să o respingă ori poate să modifice în totalitate sau parţial anumite texte care au legătură cu cererea de reexaminare, inclusiv prin recorelarea dispoziţiilor legii".Având în vedere că, în speţă, cererea de reexaminare viza anumite aspecte concrete, s-a întocmit un raport asupra acesteia care a fost supus votului final. Or, dispoziţiile art. 77 alin. (3) din Constituţie fac menţiune expresă despre "legea adoptată după reexaminare". În acest context, Curtea constată că aceste norme constituţionale impun supunerea la votul final a legii, iar nu a raportului privind cererea de reexaminare a Preşedintelui României.În concluzie, Curtea constată că Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării este neconstituţională.În temeiul art. 146 lit. a) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 11 alin. (1) lit. A.a), al art. 15 alin. (1) şi al art. 18 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Constată că Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării este neconstituţională.Definitivă şi general obligatorie.Decizia se comunică preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi primului-ministru şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Dezbaterea a avut loc la data de 14 decembrie 2011 şi la aceasta au participat: Augustin Zegrean, preşedinte, Aspazia Cojocaru, Acsinte Gaspar, Mircea Ştefan Minea, Ion Predescu, Puskas Valentin Zoltan şi Tudorel Toader, judecători.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,AUGUSTIN ZEGREANMagistrat-asistent-şef,Doina Suliman--------