HOTĂRÂRE nr. 1.214 din 6 decembrie 2011privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 912/2010 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spaţiul aerian naţional, precum şi a condiţiilor în care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 21 decembrie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 912/2010 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spaţiul aerian naţional, precum şi a condiţiilor în care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 8 septembrie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) spaţiu aerian de clasa G - zonă delimitată de spaţiu aerian în care nu sunt furnizate servicii de control al traficului aerian;".2. La articolul 5 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) pentru aeronavele de stat străine aflate în custodia operatorilor economici din România pentru reparaţii, modernizări, modificări, precum şi pentru aeronavele nou-fabricate destinate a deveni aeronave de stat - s-a efectuat o planificare de zbor la Ministerul Apărării Naţionale sau s-a depus un plan de zbor în cazul operării ca trafic aerian general, de către operatorul aeronavelor."3. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Zborurile prevăzute la alin. (1) lit. d) se efectuează sub responsabilitatea operatorilor economici în a căror custodie se află aeronavele de stat străine respective sau, după caz, a fabricantului, care poartă şi răspunderea pentru daunele produse terţilor în timpul zborurilor, în condiţiile legii civile."4. La articolul 8 alineatul (3), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) în cazul în care terenul este situat în perimetrul unei zone de control de aerodrom sau al unei zone restricţionate, dacă operatorul aeronavei a convenit/încheiat cu unitatea de trafic aerian corespunzătoare, înainte de începerea activităţii de zbor pe respectivul teren, o procedură pentru coordonarea activităţilor de zbor."5. În anexa nr. 1, la articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Dreptul de a executa zboruri încadrate în categoria operaţiuni de transport aerian public efectuate prin curse neregulate, spre/dinspre România, este în mod normal acordat operatorilor aeronavelor din cele două ţări interesate, respectiv ţara de origine şi de destinaţie a traficului. Cu excepţia aeronavelor având masa maximă la decolare mai mică de 5.700 kg sau a celor cu mai puţin de 10 locuri pentru pasageri, operatorii din state terţe pot primi autorizaţia să efectueze astfel de zboruri în măsura în care autoritatea aeronautică a respectivului stat terţ confirmă acordarea, pe bază de reciprocitate, de drepturi de trafic similare pentru operatorii aerieni români şi pentru cei din statele membre ale Uniunii Europene, stabiliţi în România în conformitate cu prevederile Tratatului de înfiinţare a Uniunii Europene."6. În anexa nr. 1, la articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Zborurile interne şi internaţionale cu aeronave civile care transportă trupe sau bunuri constând în armament, muniţii, explozivi, materiale radioactive şi alte produse încadrate, conform reglementărilor în vigoare, ca bunuri periculoase, executate cu sau fără decolare/aterizare de pe/pe teritoriul României, pot fi efectuate numai după obţinerea unei autorizaţii din partea MTI. Aceste categorii de zboruri necesită şi obţinerea unui aviz din partea Ministerului Apărării Naţionale, conform legislaţiei în vigoare."7. În anexa nr. 1, la articolul 19, alineatul (6), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) depunerea, înainte de începerea sezonului de operare pentru care se solicită autorizaţie şi aviz, a următoarelor documente, în limba engleză sau română: copie de pe certificatul de operator aerian şi de pe specificaţiile de operare anexate acestuia, copie de pe certificatul emis de autoritatea competentă a statului de provenienţă care să ateste dreptul operatorului de a transporta bunuri periculoase; b) notificarea către A.A.C.R., cu 3 ore înainte de decolare, a detaliilor cu privire la bunurile periculoase care urmează să fie transportate: clasa, codul ONU, denumirea oficială a produsului, instrucţiunile de împachetare aplicate, tipul coletului, greutatea unui colet, numărul coletelor; notificarea completă se transmite imediat de către A.A.C.R. Ministerului Apărării Naţionale/Secţia survol, relaţii şi reglementări aeronautice, Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA şi aeroportului de destinaţie, în cazul în care acesta se află pe teritoriul României, împreună cu informaţii cu privire la tipul aeronavei şi numărul de zbor."8. În anexa nr. 1, la articolul 19, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7)-(9), cu următorul cuprins:"(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (2)-(4), zborurile din categoria urgenţe medicale, precum şi zborurile interne şi internaţionale ale operatorilor aerieni deţinători ai unei licenţe valide emise în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.008/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate, efectuate cu aeronave civile care transportă bunuri periculoase permise în condiţii normale la transportul aerian şi încadrate, conform Doc 9284 al Organizaţiei pentru Aviaţia Civilă Internaţională, în clasele 2, 3 - mai puţin explozibili desensibilizaţi în lichide, coduri ONU 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 şi 3379 -, 4, 5, 6 - mai puţin substanţe infecţioase diviziunea 6.2, categoria A, coduri ONU 2814, 2900 -, 8 sau 9, se consideră autorizate dacă pentru fiecare zbor operatorul aerian a notificat A.A.C.R., înainte de executarea zborului, programul de zbor, tipul/înmatricularea aeronavei utilizate, precum şi detalii cu privire la bunurile periculoase care urmează să fie transportate: clasa, codul ONU, denumirea oficială a produsului, cantitatea; aeronava va avea la bord o copie a certificatului emis de autoritatea competentă a statului de provenienţă a operatorului aerian, care să ateste dreptul şi capacitatea acestuia de a transporta bunuri periculoase. (8) Notificarea completă prevăzută la alin. (7) se transmite imediat de către A.A.C.R. Ministerului Apărării Naţionale/Secţia survol, relaţii şi reglementări aeronautice, Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA şi aeroportului de destinaţie, în cazul în care acesta se află pe teritoriul României, împreună cu informaţii cu privire la tipul aeronavei şi numărul de zbor. (9) În cazul zborurilor cu aterizare pe sau decolare de pe teritoriul României efectuate cu aeronave civile care transportă trupe, armament, muniţii, explozivi, materiale radioactive şi alte bunuri periculoase nu se aplică prevederile procedurii prevăzute la lit. C."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:p. Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Gheorghe Dobre,secretar generalMinistrul apărării naţionale,Gabriel Opreap. Ministrul administraţiei şi internelor,Mihai Capră,secretar de statMinistrul afacerilor europene,Leonard Orbanp. Ministrul finanţelor publice,Bogdan Alexandru Drăgoi,secretar de statBucureşti, 6 decembrie 2011.Nr. 1.214.-----