HOTĂRÂRE nr. 1.235 din 14 decembrie 2011privind desfiinţarea Spitalului de Ftiziologie Agigea şi reorganizarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 21 decembrie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă desfiinţarea Spitalului de Ftiziologie Agigea, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică cu sediul în localitatea Agigea, Str. Sanatoriului nr. 1, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Judeţean Constanţa. (2) Desfiinţarea spitalului prevăzut la alin. (1) se realizează prin reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Constanţa, bd. Tomis nr. 145, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Judeţean Constanţa.  +  Articolul 2Structura organizatorică a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 1 alin. (2), se aprobă prin act administrativ al conducătorului unităţii administrativ-teritoriale, cu avizul Ministerului Sănătăţii, în condiţiile art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3 (1) Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. (2) Personalul tehnic-economic-administrativ şi de întreţinere care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, cu încadrarea în normativul de personal sau, după caz, se redistribuie la alte unităţi sanitare.  +  Articolul 4Patrimoniul Spitalului de Ftiziologie Agigea, stabilit pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării-preluării însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite pe fiecare sursă de finanţare şi celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preia de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, prin protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5La data expirării termenului prevăzut la art. 2, la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, la rubrica "Judeţul Constanţa" numărul curent 127 se abrogă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul sănătăţii,Ritli LadislauMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian Igaşp. Ministrul finanţelor publice,Bogdan Alexandru Drăgoi,secretar de statBucureşti, 14 decembrie 2011.Nr. 1.235.-----