ORDIN nr. 25 din 9 decembrie 2011privind raportarea situaţiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2012
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 20 decembrie 2011  Având în vedere prevederile art. 101 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale pct. 202 din anexa nr. 1 la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit,în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, al art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (6) din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 26/2011 privind unele dispoziţii de aplicare a cerinţelor de prudenţă bancară în contextul modificărilor legislative legate de implementarea Standardelor internaţionale de raportare financiară la nivel individual ce intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012,Banca Naţională a României emite următorul ordin:  +  Articolul 1Prezentul ordin stabileşte forma, conţinutul, frecvenţa şi modalităţile de transmitere a formularelor de raportare a situaţiilor care se transmit periodic Băncii Naţionale a României în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5) din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 26/2011 privind unele dispoziţii de aplicare a cerinţelor de prudenţă bancară în contextul modificărilor legislative legate de implementarea Standardelor internaţionale de raportare financiară la nivel individual ce intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012 de către împrumutători, astfel cum au fost definiţi la art. 2 lit. b) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare.  +  Articolul 2Modelele formularelor de raportare sunt prezentate în anexă.  +  Articolul 3Formularele de raportare se completează de împrumutători pe baza datelor prelucrate potrivit prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2011 aplicabile în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2012, referitoare la: a) ansamblul teritoriului naţional şi toate subunităţile din străinătate - la nivelul global al împrumutătorului; b) operaţiunile, reprezentând credite şi plasamente, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. n) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2011, în toate monedele, evaluate în contravaloare lei.  +  Articolul 4 (1) Formularele de raportare se transmit de către împrumutători Băncii Naţionale a României după cum urmează: a) prin intermediul sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României, denumit în continuare SIRBNR, în conformitate cu prevederile Normei Băncii Naţionale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României, cu modificările ulterioare; b) pe suport hârtie, semnate de persoanele autorizate, formularele fiind adresate Direcţiei supraveghere. (2) Formularele de raportare se transmit de către împrumutători lunar, în termen de 17 zile de la încheierea lunii pentru care se întocmeşte raportarea.  +  Articolul 5 (1) În cazul reţelelor organizaţiilor cooperatiste de credit, casele centrale ale cooperativelor de credit întocmesc şi raportează două seturi de formulare, respectiv la nivelul casei centrale a cooperativelor de credit şi la nivelul întregii reţele. (2) În vederea întocmirii raportărilor la nivelul reţelei, casele centrale ale cooperativelor de credit agregă datele aferente organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul întregii reţele. Pentru acest scop, operaţiunile de credit/plasament desfăşurate între organizaţiile cooperatiste din cadrul aceleiaşi reţele se exclud.  +  Articolul 6Nerespectarea prezentelor prezentului ordin atrage aplicarea măsurilor şi/sau a sancţiunilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7Pentru raportarea aferentă lunii ianuarie 2012, împrumutătorii vor întocmi şi vor transmite Băncii Naţionale a României, dintre situaţiile prevăzute în anexă, numai situaţia (1) şi situaţia (2.2).  +  Articolul 8Până la data de la care transmiterea raportărilor în format electronic se realizează exclusiv prin intermediul SIRBNR, potrivit prevederilor Normei Băncii Naţionale a României nr. 15/2006, cu modificările ulterioare, instituţiile raportoare transmit Băncii Naţionale a României raportările respective prin reţeaua de comunicaţii interbancare (RCI), sub formă de fişiere Excel.  +  Articolul 9Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionalea României,Mugur Constantin IsărescuBucureşti, 9 decembrie 2011.Nr. 25.  +  Anexa SITUAŢIA (1)clasificării expunerilor dincredite/plasamente, precum şi a ajustărilor de valoareaferente acestora la data de [.../.../...]Denumirea instituţiei de credit/casei centrale/reţelei: ................
                             
    - lei -
    Nr. crt.Categorii  de clasificareExpuneri bruteExpuneri nete(1)CoeficientAjustări prudenţiale de valoare aferente activelor financiare reprezentând credite/ plasamenteAjustări pentru depreciere alocate activelor financiare reprezentând credite/plasamente
    principalcreanţe ataşate şi sume de amortizatprincipalcreanţe ataşate şi sume de amortizattotaldin care:Total
    ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individualajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiareajustări colective pentru pierderi generate, dar neidentificate
    AB12345 = 3 + 467 = 5*6891011 = 8 + 9 + 10
    I - expuneri înregistrate faţă de instituţiile de credit
    1.Standard           0          
    2.Pierdere - total, din care:           1          
    3.- categoria 1*)           1          
    4.- categoria 2**)           1          
    5.Total (rd. 1 la 2)           X          
    II - expuneri înregistrate faţă de debitorii din afara sectorului instituţiilor de credit, din care:
    A. debitori, persoane juridice
    6.Standard           0          
    7.În observaţie           0,05          
    8.Substandard           0,2          
    9.Îndoielnic           0,5          
    10.Pierdere - total, din care:           1          
    11.- categoria 1*)           1          
    12.- categoria 2**)           1          
    13.Total (rd. 6 la 10)           X          
    B1. debitori, persoane fizice, alţii decât cei expuşi la riscul valutar
    14.Standard           0          
    15.În observaţie           0,05          
    16.Substandard           0,2          
    17.Îndoielnic           0,5          
    18.Pierdere - total, din care:           1          
    19.- categoria 1*)           1          
    20.- categoria 2**)           1          
    21.Total (rd. 14 la 18)           X          
    B2. debitori, persoane fizice, expuşi la riscul valutar (expuneri înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute)
    22.Standard           0,07          
    23.În observaţie           0,08          
    24.Substandard           0,23          
    25.Îndoielnic           0,53          
    26.Pierdere - total, din care:           1          
    27.- categoria 1*)           1          
    28.- categoria 2**)           1          
    29.Total (rd. 22 la 26)           X          
    30.Total (rd. 5+13+21+29)           X          
  SITUAŢIA (2.1)privind clasificarea la sfârşitul lunii anterioare, respectivdata de [ll/zz/aaaa], a expunerilor înregistrate faţă de debitoriidin afara sectorului instituţiilor de credit, reprezentândcredite din categoria activelor problemă care în cursul luniicurente au făcut obiectul operaţiunilor de înlocuire,precum şi nivelul ajustărilor de valoare aferente acestoraDenumirea instituţiei de credit/casei centrale/reţelei: ....................
                             
    - lei -
    Nr. crt.Categorii  de clasificareExpuneri bruteExpuneri nete(1)CoeficientAjustări prudenţiale de valoare aferente activelor financiare reprezentând crediteAjustări pentru depreciere alocate activelor financiare reprezentând credite
    principalcreanţe ataşate şi sume de amortizatprincipalcreanţe ataşate şi sume de amortizattotaldin care:Total
    ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individualajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiareajustări colective pentru pierderi generate, dar neidentificate
    AB12345 = 3 + 467 = 5*6891011 = 8 + 9 + 10
    A. debitori, persoane juridice
    1.Standard           0          
    2.În observaţie           0,05          
    3.Substandard           0,2          
    4.Îndoielnic           0,5          
    5.Pierdere - total, din care:           1          
    6.- categoria 1*)           1          
    7.- categoria 2**)           1          
    8.Total (rd. 1 la 5)           X          
    B1. debitori, persoane fizice, alţii decât cei expuşi la riscul valutar
    9.Standard           0          
    10.În observaţie           0,05          
    11.Substandard           0,2          
    12.Îndoielnic           0,5          
    13.Pierdere - total, din care:           1          
    14.- categoria 1*)           1          
    15.- categoria 2**)           1          
    16.Total (rd. 9 la 13)           X          
    B2. debitori, persoane fizice, expuşi la riscul valutar (expuneri înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute)
    17.Standard           0,07          
    18.În observaţie           0,08          
    19.Substandard           0,23          
    20.Îndoielnic           0,53          
    21.Pierdere - total, din care:           1          
    22.- categoria 1*)           1          
    23.- categoria 2**)           1          
    24.Total (rd. 17 la 21)           X          
    25.Total (rd. 8+16+24)           X          
  SITUAŢIA (2.2)privind clasificarea la sfârşitul lunii curente, respectivdata de [ll/zz/aaaa], a expunerilor înregistrate faţă de debitoriidin afara sectorului instituţiilor de credit, reprezentândcredite din categoria activelor problemă care în cursul luniicurente au făcut obiectul aplicării cerinţelor prevăzute deart. 6 alin. (7) din Regulamentul Băncii Naţionale a Românieinr. 11/2011 privind clasificarea creditelor şiplasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilorprudenţiale de valoare, precum şinivelul ajustărilor de valoare aferente acestoraDenumirea instituţiei de credit/casei centrale/reţelei: ..........................
                             
    - lei -
    Nr. crt.Categorii  de clasificareExpuneri bruteExpuneri nete(1)CoeficientAjustări prudenţiale de valoare aferente activelor financiare reprezentând crediteAjustări pentru depreciere alocate activelor financiare reprezentând credite
    principalcreanţe ataşate şi sume de amortizatprincipalcreanţe ataşate şi sume de amortizattotaldin care:Total
    ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individualajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiareajustări colective pentru pierderi generate, dar neidentificate
    AB12345 = 3 + 467 = 5*6891011 = 8 + 9 + 10
    A. debitori, persoane juridice
    1.Standard           0          
    2.În observaţie           0,05          
    3.Substandard           0,2          
    4.Îndoielnic           0,5          
    5.Pierdere - total, din care:           1          
    6.- categoria 1*)           1          
    7.- categoria 2**)           1          
    8.Total (rd. 1 la 5)           X          
    B1. debitori, persoane fizice, alţii decât cei expuşi la riscul valutar
    9.Standard           0          
    10.În observaţie           0,05          
    11.Substandard           0,2          
    12.Îndoielnic           0,5          
    13.Pierdere - total, din care:           1          
    14.- categoria 1*)           1          
    15.- categoria 2**)           1          
    16.Total (rd. 9 la 13)           X          
    B2. debitori, persoane fizice, expuşi la riscul valutar (expuneri înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute)
    17.Standard           0,07          
    18.În observaţie           0,08          
    19.Substandard           0,23          
    20.Îndoielnic           0,53          
    21.Pierdere - total, din care:           1          
    22.- categoria 1*)           1          
    23.- categoria 2**)           1          
    24.Total (rd. 17 la 21)           X          
    25.Total (rd. 8+16+24)           X          
  SITUAŢIA (2.3)privind dinamica în cadrul categoriilor de performanţăfinanciară a expunerilor înregistrate faţă de debitoriidin afara sectorului instituţiilor de credit,reprezentând credite din categoria activelor problemă cuprinseîn cadrul raportărilor situaţia (2.1) şi situaţia (2.2), aferentăperioadei [.../.../...] - [.../.../...] (sfârşitul lunii anterioarecelei în care au fost desfăşurate operaţiunile deînlocuire - sfârşitul lunii în care au fost desfăşurateoperaţiunile de înlocuire)Denumirea instituţiei de credit/casei centrale/reţelei: ..................
  Ponderea volumului de expuneri din credite aferent categoriei de performanţă financiară finale în volumul total de expuneri din credite aferent categoriei de performanţă financiară iniţiale
  Categoria de performanţă financiară iniţială A B C D E Total Descriere(2)
  A
  B ▒▒▒▒▒▒▒▒
  C ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒
  D ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒
  E ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒
    Persoană de contact Persoană autorizată***) Persoană autorizată***)
    .................... ........................ .......................
   (nume, prenume, telefon) (nume, prenume, semnătură)(nume, prenume, semnătură)
  ---------- (1) Expunerile nete reprezintă expunerile brute diminuate corespunzător garanţiilor aferente. Notă *) Categoria 1: expuneri reprezentând credite/plasamente clasificate în categoria "pierdere", în cazul cărora serviciul datoriei este de cel mult 90 de zile şi în cazul cărora nu au fost iniţiate proceduri judiciare. Notă **) Categoria 2: expuneri reprezentând credite/plasamente clasificate în categoria "pierdere", în cazul cărora serviciul datoriei este mai mare de 90 de zile şi/sau în cazul cărora au fost iniţiate proceduri judiciare. (2) În cazul în care totalul nu este 100% se va întocmi o scurtă descriere a operaţiunilor care au condus la această situaţie. Notă ***) Persoana autorizată - persoană abilitată să angajeze răspunderea juridică a instituţiei sau o altă persoană împuternicită de aceasta. -------