LEGE nr. 351 din 6 iulie 2001 (*actualizată*)privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi(actualizată până la data de 15 decembrie 2011*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 15 decembrie 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 353 din 6 iunie 2002; LEGEA nr. 429 din 27 iunie 2002; LEGEA nr. 674 din 19 decembrie 2002; LEGEA nr. 263 din 13 iunie 2003; LEGEA nr. 336 din 8 iulie 2003; LEGEA nr. 382 din 30 septembrie 2003; LEGEA nr. 408 din 17 octombrie 2003; LEGEA nr. 409 din 17 octombrie 2003; LEGEA nr. 410 din 17 octombrie 2003; LEGEA nr. 582 din 22 decembrie 2003; LEGEA nr. 583 din 22 decembrie 2003; LEGEA nr. 12 din 24 februarie 2004; LEGEA nr. 45 din 17 martie 2004; LEGEA nr. 79 din 26 martie 2004; LEGEA nr. 80 din 26 martie 2004; LEGEA nr. 81 din 26 martie 2004; LEGEA nr. 83 din 5 aprilie 2004; LEGEA nr. 86 din 5 aprilie 2004; LEGEA nr. 87 din 5 aprilie 2004; LEGE nr. 134 din 26 aprilie 2004; LEGEA nr. 203 din 25 mai 2004; LEGEA nr. 332 din 8 iulie 2004; LEGEA nr. 543 din 25 noiembrie 2004; LEGEA nr. 207 din 29 iunie 2005; LEGEA nr. 385 din 16 decembrie 2005; LEGEA nr. 413 din 29 decembrie 2005; LEGEA nr. 414 din 29 decembrie 2005; LEGEA nr. 415 din 29 decembrie 2005; LEGEA nr. 308 din 12 iulie 2006; LEGEA nr. 322 din 14 iulie 2006; LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007; LEGEA nr. 106 din 3 iunie 2010; LEGEA nr. 264 din 7 decembrie 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) A se vedea LEGEA nr. 580 din 31 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 5 noiembrie 2001, LEGEA nr. 581 din 31 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 5 noiembrie 2001, LEGEA nr. 494 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 12 iulie 2002, LEGEA nr. 259 din 13 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 19 iunie 2003, LEGEA nr. 391 din 30 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 6 octombrie 2003, LEGEA nr. 547 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 20 decembrie 2003, LEGEA nr. 548 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 20 decembrie 2003, LEGEA nr. 584 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 23 decembrie 2003, LEGEA nr. 585 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 23 decembrie 2003, prin care oraşe au fost declarate municipii.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reteaua de localităţi, potrivit anexelor nr. I-VIII, care fac parte integrantă din prezenta lege.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007.  +  Articolul 2 (1) Reteaua naţionala de localităţi este compusa din localităţi urbane şi din localităţi rurale, ierarhizate pe ranguri, potrivit anexelor nr. II-IV. (2) Potrivit prezentei legi, ierarhizarea localitatilor pe ranguri este urmatoarea: a) rangul 0 - Capitala României, municipiu de importanţa europeana; b) rangul I - municipii de importanţa naţionala, cu influenţa potentiala la nivel european; c) rangul II - municipii de importanţa interjudeteana, judeteana sau cu rol de echilibru în reteaua de localităţi; d) rangul III - oraşe; e) rangul IV - sate reşedinţa de comuna; f) rangul V - sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor.  +  Articolul 3 (1) Trecerea localitatilor de la un rang la altul se face prin lege, la propunerea consiliilor locale, cu consultarea populatiei prin referendum şi a instituţiilor implicate, în condiţiile legii, cu respectarea principalilor indicatori cantitativi şi calitativi minimali prevăzuţi în anexa nr. II, pentru localităţile urbane, şi în anexa nr. IV, pentru localităţile rurale.(1^1) Documentaţia de fundamentare privind trecerea unui oras de la rangul III la rangul II - municipiu de importanţa interjudeteana, judeteana sau cu rol de echilibru în reteaua de localităţi - va cuprinde Fisa orasului propus să fie declarat municipiu, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. VI.-------------Alin. (1^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007.(1^2) Documentaţia de fundamentare privind trecerea unui sat-reşedinţa de comuna de la rangul IV la rangul III - oraşe - va cuprinde Fisa comunei propuse să fie declarata oras, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. VII.-------------Alin. (1^2) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007.(1^3) Datele din fisele prevăzute la alin. (1^1) şi (1^2), care fac obiectul înregistrărilor oficiale cu prilejul recensamantului populatiei şi al locuintelor, vor fi inscrise atât cu valorile corespunzătoare ultimului recensamant, a caror confirmare se face prin aviz, emis de Institutul Naţional de Statistica, cat şi cu valorile actualizate la data întocmirii fisei. În cazul acestora din urma, avizul Institutului Naţional de Statistica se referă doar la populatia înregistrată la data de 1 iulie a anului precedent celui în care este întocmită fisa.-------------Alin. (1^3) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007. (2) Principalii indicatori, elementele şi nivelurile de dotare prevăzute de lege pentru ierarhizarea localitatilor urbane şi rurale vor sta la baza criteriilor de stabilire a impozitelor şi taxelor.  +  Articolul 4 (1) Guvernul sprijina declararea de oraşe noi, preponderent în zonele lipsite de oraşe pe o raza de 25-30 km - cuprinse în tabelele de la pct. 6.0 şi 6.1 ale anexei nr. II şi marcate pe harta în anexa nr. III -, prin unificarea comunei care are posibilitatile cele mai mari de dezvoltare şi o pozitie favorabila în cadrul zonei cu una sau mai multe comune invecinate, pe baza hotărârilor adoptate în acest sens de consiliile locale implicate, ca urmare a acordului populatiei din comunele respective, exprimat prin referendumurile locale desfăşurate în condiţiile legii. În condiţii similare, Guvernul poate acorda sprijin pentru declararea de municipii noi, prin unificarea unui oras cu una sau mai multe comune din imediata vecinatate. (2) Pentru a permite accesul la fondurile structurale acordate de Uniunea Europeana comunelor în care s-au produs scaderi accentuate de populatie, cuprinse în tabelele de la pct. 5.0 şi 5.1 ale anexei nr. IV şi situate în zonele marcate pe harta în anexa nr. V, Guvernul incurajeaza unificarea administrativa a cate doua sau mai multe dintre aceste comune care sunt invecinate, la iniţiativa autorităţilor administraţiei publice locale şi ca urmare a vointei exprimate prin referendum local de către populatia din comunele interesate.(2^1) Guvernul sprijină declararea de municipii noi, dacă situaţia economică şi socială a zonei va fi favorizată de acest fapt, prin unificarea unuia sau mai multor municipii cu unul sau mai multe oraşe şi/sau mai multe comune din imediata vecinătate, în limitele aceluiaşi judeţ, pe baza hotărârilor adoptate în acest sens de consiliile locale implicate, ca urmare a acordului populaţiei din unităţile administrativ-teritoriale respective, exprimat prin referendumurile locale desfăşurate în condiţiile legii.-------------Alin. (2^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 106 din 3 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 7 iunie 2010. (3) Pentru aplicarea dispoziţiilor alin. (1), (2) şi (2^1), Guvernul asigură: a) întocmirea, aprobarea şi promovarea de către Ministerul Administraţiei şi Internelor a unor proiecte de lege pentru declararea de oraşe prin unificarea administrativă a două sau mai multe comune sau, după caz, declararea de municipii, prin înglobarea în cadrul unui oraş a mai multe comune sau prin unificarea unuia sau mai multor municipii cu unul sau mai multe oraşe şi/sau mai multe comune din imediata vecinătate, având la bază scrisoarea comună de intenţie a autorităţilor administraţiei publice din unităţile administrativ-teritoriale interesate şi documentaţia corespunzătoare; b) sume de la bugetul de stat, pentru cofinanţarea proiectelor de investiţii ale unităţilor administrativ-teritoriale nou-înfiinţate, care beneficiază de fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană pentru dezvoltarea infrastructurii locale.-------------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 106 din 3 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 7 iunie 2010. (4) Proiecte de lege având ca obiect declararea de oraşe sau municipii în condiţiile alin. (1), (2) şi (2^1) pot fi întocmite şi promovate şi de alţi iniţiatori prevăzuţi de Constituţie, pe baza hotărârilor adoptate în acest sens de consiliile locale implicate, ca urmare a acordului populaţiei din unităţile administrativteritoriale respective, exprimat prin referendumurile locale desfăşurate potrivit legii, fiind aplicabile şi în aceste cazuri prevederile alin. (3) lit. b).-------------Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 106 din 3 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 7 iunie 2010.-------------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007.  +  Articolul 5 (1) Organizarea de noi comune se face prin lege, la propunerea consiliului local, în urma consultării prin referendum local a populatiei din unitatea administrativ-teritoriala de la care se preiau localităţile rurale şi a populatiei din unitatile administrativ-teritoriale care preiau localităţile rurale în cauza, pe baza documentatiei prin care se atesta indeplinirea condiţiilor minime cuprinse în anexa nr. IV. (2) Documentaţia prevăzută la alin. (1) va cuprinde Fisa comunei propuse să fie infiintata, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. VIII.-------------Alin. (2) al art. 5 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007. (3) Datele din Fisa comunei propuse să fie infiintata, care fac obiectul înregistrărilor oficiale cu prilejul recensamantului populatiei şi al locuintelor, vor fi inscrise atât cu valorile corespunzătoare ultimului recensamant, a caror confirmare se face prin aviz emis de Institutul Naţional de Statistica, cat şi cu valorile actualizate la data întocmirii fisei. În cazul acestora din urma, avizul Institutului Naţional de Statistica se referă doar la populatia înregistrată la data de 1 iulie a anului precedent celui în care este întocmită fisa.-------------Alin. (3) al art. 5 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007.  +  Articolul 5^1 (1) Unitatile administrativ-teritoriale care se reinfiinteaza sunt delimitate şi marcate teritorial pe baza vechilor hotare existente la data desfiintarii lor şi după un plan cadastral întocmit de initiator şi avizat de oficiul judetean de cadastru şi publicitate imobiliara. Planul cadastral avizat se supune consultării publice, prin referendum local, şi după aprobare va face parte integrantă din legea de aprobare a infiintarii noii unităţi administrativ-teritoriale. (2) În cazul unităţilor administrativ-teritoriale nou-înfiinţate, marcarea hotarelor administrativ-teritoriale, precum şi a limitelor intravilanelor se face pe baza planului cadastral întocmit de către initiatori şi avizat de către oficiul judetean de cadastru şi publicitate imobiliara. (3) În cazul în care apar divergente în procesul de delimitare teritoriala a doua sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale, prefectul mediaza conflictul. (4) Dacă în urma procesului de mediere, părţile nu ajung la un acord, planul cadastral se întocmeşte conform solutiei propuse de initiator. (5) Consiliile locale supun consultării populatiei, prin referendum local, odata cu hotărârile de înfiinţare a unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute la alin. (1) şi (2), şi planurile cadastrale de delimitare teritoriala a acestora. (6) Cheltuielile legate de intocmirea şi avizarea planurilor cadastrale fac parte din cheltuielile aferente organizarii referendumului.----------------Art. 5^1 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 308 din 12 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 24 iulie 2006.-------------Art. 6 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007.  +  Articolul 7 (1) În vederea dezvoltării echilibrate a teritoriului din zona Capitalei României şi a municipiilor de rangul I sau a municipiilor reşedinţă de judeţ, unităţile administrativ-teritoriale de bază din aceste zone se pot asocia într-un parteneriat voluntar în scopul înfiinţării de zone metropolitane aferente spaţiului urban. Asocierea contribuie la întărirea complementarităţilor între aceste unităţi şi factorii de decizie interesaţi în dezvoltarea teritoriului.-------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 264 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 12 decembrie 2011. (2) Zonele metropolitane prevăzute la alin. (1) funcţionează ca entităţi independente fără personalitate juridica. (3) Zonele metropolitane pot functiona pe un perimetru independent de limitele unităţilor administrativ-teritoriale, stabilit de comun acord de autorităţile administraţiei publice locale.  +  Articolul 8Asociaţia zonei metropolitane, cu acordul consiliilor locale şi cu consultarea populatiei în condiţiile legii, în a carei raza teritoriala s-a constituit, adopta programul de dezvoltare a zonei.  +  Articolul 9În vederea optimizarii evolutiei marilor aglomerari urbane, prin lege se pot înfiinţa în cadrul acestora zone de dezvoltare. Legea va prevedea perimetrul, durata de functionare, cadrul instituţional de administrare, precum şi facilitatile acordate.  +  Articolul 10În vederea protejarii elementelor cadrului natural, a prevenirii extinderii necontrolate a localitatilor urbane şi a asigurarii de spatii de agrement şi recreare, în planurile urbanistice elaborate şi aprobate potrivit legii se va prevedea înfiinţarea de centuri sau zone verzi în jurul Capitalei României şi al municipiilor de rangul I.  +  Articolul 11Planurile de dezvoltare naţionala, regionale, inclusiv cele transfrontaliere şi de dezvoltare pentru integrarea în spatiul european, precum şi cele sectoriale se vor elabora pe baza prevederilor secţiunilor Planului de amenajare a teritoriului naţional - Cai de comunicatie, Ape, Zone protejate, Reteaua de localităţi, Zone de risc natural, precum şi ale altor secţiuni ale Planului de amenajare a teritoriului naţional aprobate prin lege.  +  Articolul 12Nerespectarea prevederilor prezentei legi conduce la anularea actelor, inclusiv a masurilor şi prevederilor de dezvoltare enumerate la art. 11.  +  Articolul 13Autorităţile administraţiei publice centrale şi ale administraţiei publice locale vor coopera pentru asigurarea aplicarii prevederilor prezentei legi.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 14 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANU  +  Anexa IDEFINIREAprincipalilor termeni utilizati1. Localitate- forma de asezare stabila a populatiei în teritoriu, alcatuind un nucleu de viaţa umana, cu structuri şi marimi variabile, diferentiate în functie de specificul activităţilor de productie dominante ale locuitorilor, caracteristicile organizarii administrativ-teritoriale, numărul de locuitori, caracterul fondului construit, gradul de dotare social-culturala şi de echipare tehnico-edilitara.În functie de specificul şi de ponderea activităţii economice dominante, de numărul de locuitori, caracterul fondului construit, densitatea populatiei şi a locuintelor, de nivelul de dotare social-culturala şi de echipare tehnica localităţile se impart în doua mari grupe: localităţi urbane şi localităţi rurale.2. Localitate urbana- localitate în care majoritatea resurselor de muncă este ocupata în activităţi neagricole cu un nivel diversificat de dotare şi echipare, exercitand o influenţa socioeconomica constanta şi semnificativa asupra zonei inconjuratoare.3. Localitate rurala (sat)- localitate în care: a) majoritatea forţei de muncă se afla concentrata în agricultura, silvicultura, pescuit, oferind un mod specific şi viabil de viaţa locuitorilor săi, şi care prin politicile de modernizare îşi va pastra şi în perspectiva specificul rural; b) majoritatea forţei de muncă se afla în alte domenii decat cele agricole, silvice, piscicole, dar care ofera în prezent o dotare insuficienta necesară în vederea declararii ei ca oras şi care, prin politicile de echipare şi de modernizare, va putea evolua spre localităţile de tip urban.4. Unităţi administrativ - teritoriale- potrivit legii unitatile administrativ-teritoriale sunt comunele, oraşele şi judeţele.Unitatile administrativ-teritoriale de baza sunt oraşele şi comunele care cuprind una sau mai multe localităţi.5. Oras- unitate administrativ-teritoriala de baza alcatuita fie dintr-o singura localitate urbana, fie din mai multe localităţi, dintre care cel puţin una este localitate urbana. Ca unitate administrativ-teritoriala de baza şi ca sistem social-economic şi geografic orasul are doua componente: a) componenta teritoriala - intravilanul, care reprezinta suprafaţa de teren ocupata sau destinata construcţiilor şi amenajarilor (de locuit, social-culturale, industriale, de depozitare, de productie, de circulatie, de recreare, de comert etc.) şi extravilanul care reprezinta restul teritoriului administrativ al orasului; b) componenta demografica socioeconomica, care consta în grupurile de populatie şi activităţile economice, sociale şi politico-administrative ce se desfăşoară pe teritoriul localităţii.Dimensiunile, caracterul şi functiile orasului prezinta mari variatii, dezvoltarea sa fiind strans corelata cu cea a teritoriului caruia îi aparţine.Oraşele care prezinta o insemnatate deosebită în viaţa economica, social-politica şi cultural-stiintifica a tarii sau care au condiţii de dezvoltare în aceste direcţii sunt declarate municipii.6. Comuna- unitate administrativ-teritoriala de baza care cuprinde populatia rurala reunita prin comunitatea de interese şi traditii, alcatuita din unul sau mai multe sate, în functie de condiţiile economice, social-culturale, geografice şi demografice. Satele în care îşi au sediul autorităţile publice ale comunei sunt sate reşedinţa.7. Teritoriu administrativ- suprafaţa delimitata prin lege pentru judete, municipii, oraşe şi comune. Este constituit din suprafaţa agricola (teren arabil, pasuni şi fanete, vii şi livezi), suprafaţa fondului forestier, suprafaţa ocupata de constructii şi amenajari de infrastructura (cai de comunicatie, altele decat cele aparţinând domeniului public al statului, echipare energetica, lucrari de gospodarire a apelor), ape şi balti şi suprafaţa aferenta intravilanului (constructii şi amenajari), delimitata prin planurile urbanistice.8. Retea de localităţi- totalitatea localitatilor de pe un teritoriu (naţional, judetean, zona functionala), ale caror existenta şi dezvoltare sunt caracterizate printr-un ansamblu de relatii desfăşurate pe multiple planuri (politico-administrativ, social-cultural, economic etc.). Reteaua de localităţi este constituita din localităţi urbane şi localităţi rurale.9. Ierarhizarea functionala a localitatilor urbane şi rurale- clasificarea localitatilor pe ranguri în functie de importanţa în retea şi de rolul teritorial,- asigurandu-se un sistem de servire a populatiei eficient din punct de vedere economic şi social şi o dezvoltare echilibrata a localitatilor în teritoriu.10. Rang- expresie a importantei actuale şi în perspectiva imediata a unei localităţi în cadrul retelei din punct de vedere administrativ, politic, social, economic, cultural etc., în raport cu dimensiunile ariei de influenţa polarizate şi cu nivelul de decizie pe care îl implica în alocarea de resurse. Aceasta importanţa trebuie să îşi gaseasca corespondentul şi în nivelul de modernizare.11. Zona metropolitana- zona constituita prin asociere, pe bază de parteneriat voluntar, între marile centre urbane (Capitala României şi municipiile de rangul I) şi localităţile urbane şi rurale aflate în zona imediata, la distante de până la 30 km, între care s-au dezvoltat relatii de cooperare pe multiple planuri.12. Centura verde- zona delimitata în jurul Capitalei României şi al municipiilor de rangul I, în vederea protejarii elementelor cadrului natural, a prevenirii extinderii necontrolate a acestor municipii şi a asigurarii spatiilor suplimentare de agrement şi recreare.13. Zona de dezvoltare- perimetru delimitat în cadrul teritoriului administrativ al unui municipiu sau în cadrul unei zone metropolitane în care se propun unele facilităţi de natura fiscala, în scopul favorizarii dezvoltării economice prin atragerea de investitii de capital strain sau autohton.14. Zona de influenţa- teritoriul şi localităţile care inconjoara un centru urban şi care sunt influentate direct de evolutia orasului şi de relatiile de interconditionare şi de cooperare care se dezvolta pe linia activităţilor economice, a aprovizionarii cu produse agroalimentare, a accesului la dotarile sociale şi comerciale, a echiparii cu elemente de infrastructura şi cu amenajari pentru odihna, recreere şi turism. Dimensiunile zonei de influenţa sunt în relaţie directa cu marimea şi cu functiunile centrului urban polarizator.15. Sistem urban- sistem de localităţi invecinate între care se stabilesc relatii de cooperare economica, sociala şi culturala, de amenajare a teritoriului şi de protecţie a mediului, echipare tehnico-edilitara, fiecare pastrandu-şi autonomia administrativa.  +  Anexa II1.0. Principalii indicatori cantitativi şi calitativi minimalide definire a localitatilor urbane*)┌────┬──────────────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────┐│"Nr.│ Indicatori minimali │ Municipiu │ Oras ││crt.│ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│1.*)│Numar de locuitori │40.000 │10.000 │├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│2.*)│Populatia ocupata în activităţi │ │ ││ │neagricole (% din totalul │85% │75% ││ │populatiei ocupate) │ │ │├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│3.*)│Dotarea locuintelor cu instalaţii de │ │ ││ │alimentare cu apa │80% │70% │├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│4.*)│Dotarea locuintelor cu baie şi WC în │ │ ││ │locuinta (% din totalul │75% │55% ││ │locuintelor) │ │ │├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│5.*)│Dotarea locuintelor cu instalatie de │ │ ││ │incalzire centrala (% din │45% │35% ││ │totalul locuintelor) │ │ │├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│6. │Numar de paturi în spitale la 1000 de │ │ ││ │locuitori │10 │ 7 │├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│7. │Numar de medici la 1000 de locuitori │2,3 │1,8 │├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│8. │Unităţi de invatamant │postliceal │liceal sau ││ │ │ │alta forma ││ │ │ │de invata- ││ │ │ │mant ││ │ │ │secundar │├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│9. │Dotari culturale şi sportive │sali de spectacol, │sali de ││ │ │eventual teatre, │spectacol, ││ │ │institutii muzicale, │biblioteci ││ │ │biblioteci publice, │publice, ││ │ │stadion, sali de │spatii ││ │ │sport │pentru ││ │ │ │activităţi ││ │ │ │sportive │├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│10. │Locuri în hoteluri │100 │50 │├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│11. │Străzi modernizate (% din lungimea │ │ ││ │totala a strazilor) │60% │50% │├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│12. │Străzi cu retele de distribuţie a apei│ │ ││ │(% din lungimea totala │70% │60% ││ │a strazilor) │ │ │├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│13. │Străzi cu conducte de canalizare │ │ ││ │(% din lungimea totala │60% │50% ││ │a strazilor) │ │ │├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│14. │Epurarea apelor uzate │racordarea la o │racordarea ││ │ │statie de epurare │la o statie ││ │ │cu treapta mecanica │de epurare ││ │ │şi biologica │cu treapta ││ │ │ │mecano- ││ │ │ │chimica │├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│15. │Străzi cu retele de hidranti exteriori│ │ ││ │pentru stingerea incendiilor │70% │60% ││ │(% din lungimea totala a strazilor) │ │ │├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│16. │Spatii verzi (parcuri, gradini publice│ │ ││ │scuaruri) mp/locuitor │15 │10 │├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│17. │Depozit controlat de deseuri cu acces │ │ ││ │asigurat │ │ │└────┴──────────────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────┘----*) Vor fi inscrise atât valorile corespunzătoare ultimului recensamant al populatiei şi locuintelor, a caror confirmare se face prin aviz emis de Institutul Naţional de Statistica, cat şi valorile actualizate la data întocmirii fisei. În cazul acestora din urma, avizul Institutului Naţional de Statistica se referă doar la populatia înregistrată la data de 1 iulie a anului precedent celui în care este întocmită fisa.--------------Tabelul de la pct. 1.0 din anexa II a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007.2.0. Ierarhizarea localitatilor urbane existente pe ranguri ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Rangul Statutul localităţii Numărul de localităţi ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   0 municipiu, capitala 1   I municipii 11  II municipii 81 III oraşe 172 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         TOTAL LOCALITATI URBANE: 265 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3.0. Elemente şi nivel de dotare ale localitatilor urbane de rangul 0 şi ale localitatilor urbane de rangul I3.1. Localizare geografica favorabila:Situare geostrategica de interes international sau european, constituind centre de dezvoltare şi atractivitate, localizate în lungul axelor majore de cai de comunicatie de importanţa internationala/europeana.3.2. Populatie: a) numar important de locuitori: minimum 200.000 de locuitori; b) formare profesionala de înaltă specializare: forta de muncă cu o calificare superioara şi pregatire continua, caracterizata prin flexibilitate/dinamism; c) identitate proprie: identificarea caracterului specific al orasului simultan cu constiinta apartenentei sale la grupa oraşelor de acelasi rang.3.3. Accesibilitate:La nivel international, paneuropean: accesibilitate directa la reteaua majoră de cai de comunicatii paneuropene (rutiere, feroviare, navale şi aeriene)La nivel naţional: accesibilitate la reteaua de cai de comunicatii naţionale (autostrăzi, drumuri expres, cai ferate cu viteza mare/sporita, cai navigabile maritime sau fluviale, porturi, aeroporturi).3.4. Functiuni economice: baza economica la înalt nivel tehnologic şi flexibila (sector secundar, servicii productive, social-culturale şi de natura informatica).3.5. Nivel de dotare/echipare:Localităţile asigura un potenţial de gazduire/primire a unor functii şi echipamente ale caror importanţa, calitate şi capacitate corespund standardelor/cerințelor europene. Caracterul international sau european al acestor localităţi consta în caracterul şi dimensiunea internationala sau europeana a functiilor şi echipamentelor lor.3.6. Principalele categorii şi tipuri de dotari, echipamente pentru rangurile 0 şi I:- institutii de decizie politica, - Parlament, Guvern, ministere şi alte  juridica şi economica de importanţa institutii centrale, instante supreme  internationala, naţionala sau (Curtea Suprema de Justiţie,  regionala: Curtea Constituţională,                                          Consiliul Legislativ), ambasade etc.;                                        - sedii ale administraţiei publice                                          locale, sedii de servicii                                          descentralizate în teritoriu ale                                          ministerelor şi ale altor organe                                          centrale, judecatorii, tribunale,                                          parchete, sedii ale organizaţiilor                                          politice, sedii de sindicat, fundatii,                                          sedii ale unor organizaţii                                          neguvernamentale etc.;- institutii naţionale şi regionale de - sedii ale filialelor organismelor  reputatie internationala/europeana internationale, mari institutii  sau active în domeniul relatiilor naţionale cu caracter ştiinţific  internationale/europene: de deschidere internationala/                                          europeana (academie, centre                                          şi institute naţionale de cercetare                                          etc.);                                        - sedii pentru congrese şi conferinte,                                          sedii pentru expozitii şi targuri,                                          hoteluri de lux şi de mare capacitate,                                          scoli internationale, birouri pentru                                          profesiuni recunoscute pe plan                                          international, de arbitraj                                          international etc.- institutii straine şi internationale - firme şi bănci straine, diverse alte  cu sediul permanent: institutii social-economice,                                          culturale şi stiintifice, organizaţii                                          internationale neguvernamentale,                                          institutii stiintifice                                          straine (scoli, universitati),                                          consulate şi alte reprezentante                                          diplomatice, comerciale, turistice                                          etc.- diferite organizaţii cu sucursale, - sedii financiar-bancare, de asigurări,  filiale şi agentii în sedii ale unor organizaţii  strainatate: culturale şi stiintifice;- alte dotari/echipamente:      ● educatie, cercetare - universitati, institute de invatamant        stiintifica: superior diversificate, institute                                          naţionale de cercetare sau filiale                                          ale acestora;      ● sănătate: - clinici universitare şi spitale;      ● cultura: - muzee, teatre dramatice, de comedie,                                          de revista, de papusi, opera, ope-                                          reta, filarmonica, sali de concerte,                                          sali polivalente, mari biblioteci,                                          edituri, tipografii;      ● comert, servicii comerciale - centre de comert şi de afaceri,        prestate populatiei şi agen- burse de valori şi de marfuri,        tilor economici: servicii comerciale diversificate                                          şi de înaltă calitate;      ● mass-media: - sistem cu raza de difuzare şi                                          acoperire internationala/europeana                                          sau regionala, agentii de presa,                                          posturi naţionale şi regionale de                                          radio şi televiziune;      ● sport, agrement: - complexuri sportive, stadioane, sali                                          de competitii sportive de nivel                                          international/european, naţional sau                                          regional, piscine, patinoare                                          artificiale, baza turistica şi de                                          agrement diversificata, parcuri,                                          gradini botanice, zoologice,                                          cazinouri, cluburi pentru sport şi                                          agrement etc.;      ● protectia mediului: - agentii de protecţie a mediului şi                                          servicii ecologice dotate cu                                          echipamente specifice pentru                                          menţinerea unui mediu de calitate                                          (organizarea auditului                                          de mediu, igiena urbana etc.);      ● alimentare cu apa şi cana- - retele de alimentare cu apa, sistem        lizare: colector de canalizare, statie                                          de epurare;      ● culte: - centre ecumenice, mitropolii,                                          episcopii, arhidioceze, dioceze,                                          centre ale cultelor autorizate;      ● transport/comunicatii: - aeroporturi internationale, gari                                          feroviare racordate la reteaua                                          europeana, servicii de posta cu                                          acoperire internationala;      ● ordine publică, apararea - institutii specifice şi racordate la        tarii şi siguranţa naţionala: organizaţii internationale.    3.7. Localităţi urbane de rangul 0 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Numărul de locuitori crt. Localitatea Statutul localităţii la 1 ianuarie 1999 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Bucureşti municipiu Capitala României 2.013.911 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    3.8. Localităţi urbane de rangul I    Sunt de rangul I urmatoarele localităţi: ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Numărul de locuitori crt. Localitatea Statutul localităţii Judeţul la 1 ianuarie 1999 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Bacau municipiu reşedinţa de judet Bacau 210.469 2. Brasov municipiu reşedinţa de judet Brasov 314.219 3. Braila - sistem urban - Braila 233.447 4. Galaţi municipii reşedinţa de judet Galaţi 328.596 5. Cluj-Napoca municipiu reşedinţa de judet Cluj 331.476 6. Constanta municipiu reşedinţa de judet Constanta 342.394 7. Craiova municipiu reşedinţa de judet Dolj 314.920 8. Iasi municipiu reşedinţa de judet Iasi 348.489 9. Oradea municipiu reşedinţa de judet Bihor 221.82410. Ploiesti municipiu reşedinţa de judet Prahova 251.98111. Timisoara municipiu reşedinţa de judet Timiş 329.111 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    4.0. Elemente şi nivel de dotare ale localitatilor urbane de rangul II    4.1. Municipii reşedinţa de judet    4.1.1. Populatie - de la circa 50.000 la circa 200.000 de locuitori                           - zona de influenţa: circa 200.000-500.000 de                             locuitori4.1.2. Raza de servire: circa 60-80 km4.1.3. Accesul la caile de comunicatie: acces direct la cel puţin două sisteme majore de cai de comunicatie (traseu de cale ferata principala, drumuri naţionale ce tranziteaza sau pornesc din acel loc, eventual aeroport, porturi şi/sau gari fluviale)4.1.4. Functiuni economice: capacitati de productie diversificate din sectorul secundar şi al serviciilor productive, social-culturale şi informative cu raza de servire prioritar judeteana  4.1.5. Nivel de dotare-echipare:- institutii de decizie politica, - sedii ale administraţiei publice locale;  administrativa, juridica de sedii de servicii descentralizate în  importanţa judeteana: teritoriu ale ministerelor şi ale altor                                        organe centrale neguvernamentale;                                        sedii de partid, de sindicat, sedii ale                                        organizaţiilor neguvernamentale;                                      - judecatorii, tribunale, procuratura,                                        parchet şi alte institutii juridice;- educatie, cercetare stiintifica: - institute de invatamant superior sau                                        filiale ale acestora, colegii, institute                                        sau filiale ale unor institute naţionale                                        de cercetare;- sănătate, asistenţa sociala: - spital clinic universitar sau spital                                        general, spitale de specialitate, statie                                        de salvare judeteana, asistenţa de                                        specialitate (boli cronice, persoane cu                                        handicap, recuperari functionale, centre                                        psihiatrice), camine de batrani, centre                                        de recuperare, orfelinate etc.;- cultura: - case de cultura cu sali de spectacol,                                        eventual teatre, sali de concert, de                                        expozitie, de conferinte, sali                                        polivalente, cluburi, muzee, biblioteci,                                        edituri, tipografii etc.;- comert, servicii comerciale pre- - centre comerciale, camere de comert,  state populatiei şi agentilor centre de afaceri, burse de valori  economici: şi de marfuri, magazine specializate                                        pentru vanzari cu ridicata şi cu                                        amanuntul, magazine de prezentare,                                        servicii diversificate de înaltă                                        calitate posibilitati de organizare                                        a unor targuri importante;- turism: - hoteluri de 3 stele cu cel puţin 200 de                                        locuri;- mass-media: - mass-media judeteana (posturi de radio                                        şi de televiziune), publicatii cotidi-                                        ene sau periodice;- finante, bănci, asigurări: - sucursale sau filiale ale unităţilor                                        financiar-bancare şi de asigurări;- sport, agrement: - zone de recreare şi agrement, gradini                                        zoologice, sali de competitii sportive                                        de nivel naţional/regional, judetean,                                        stadioane şi alte dotari diversificate                                        pentru petrecerea timpului liber şi                                        sport (sali polivalente, terenuri de                                        sport, piscine, eventual patinoare                                        artificiale etc.);- protectia mediului: - agentii de protecţie a mediului şi                                        servicii dotate cu echipamente                                        specifice pentru menţinerea unui mediu                                        de calitate şi a igienei urbane;- alimentare cu apa şi canalizare: - retele de alimentare cu apa, sistem                                        colector de canalizare, statie de                                        epurare;- culte: - lacasuri de cult, episcopii, sedii                                        eparhiale, vicariate, subcentre ale                                        cultelor autorizate;- transport/comunicatii: - gari, autogari, transport în comun,                                        centrale telefonice automate, fax,                                        posta etc;- ordine, securitate: - institutii specifice cerințelor la nivel                                        judetean.    4.2. Alte municipii    4.2.1. Populatie - de regula între 25.000 şi circa 70.000                                        de locuitori;                                      - din zona de influenţa: între circa4.2.2. Raza de servire: circa 20 km4.2.3. Accesul la caile de comunicatie: acces direct la calea ferata, drum naţional, drum judetean şi accese facile ale localitatilor din zona de influenţa4.2.4. Functiuni economice: capacitati de productie diversificate din sectorul secundar şi tertiar, eventual şi din agricultura4.2.5. Nivel de dotare-echipare:- administratie publică, autorităţi - sedii ale administraţiei publice locale;  judecătorești, partide politice, judecatorie, parchet, sedii de partid,  sindicat: de sindicat şi alte asociaţii;- educatie, cercetare stiintifica: - gimnazii, licee generale şi de                                        specialitate, colegii, scoli de maistri;                                      - filiale ale unor institute de cercetare;- sănătate, asistenţa sociala: - spital general, statie de salvare,                                        dispensar, leagan de copii, crese,                                        camine de batrani;- cultura: - case de cultura, cinematograf,                                        biblioteci publice, muzee, sali de                                        expozitie, club etc.- comert, servicii comerciale: - unităţi comerciale diversificate:                                        magazine universale şi specializate,                                        supermagazine, piaţa agroalimentara;                                      - unităţi pentru prestări de servicii                                        diversificate şi/sau flexibile;- turism: - hotel de 3 stele cu minimum 50 de                                        locuri;- finante, bănci, asigurări: - sucursale sau filiale ale unităţilor                                        financiar-bancare şi de asigurări;- sport, agrement: - stadioane, terenuri şi sali de sport                                        (competitii de nivel judetean sau                                        local), alte spatii destinate sportului,                                        gradini publice şi alte spatii verzi                                        amenajate pentru petrecerea timpului                                        liber;- protectia mediului: - servicii dotate cu echipamente specifice                                        pentru protectia mediului, monitori-                                        zarea emisiilor poluante şi igiena                                        urbana;- alimentare cu apa şi canalizare: - retele de alimentare cu apa, sistem                                        colector de canalizare, statie de                                        epurare;- culte: - protopopiate, parohii;- transport/comunicatii: - gara, autogara, posta, centrala                                        telefonica;- ordine, securitate: - politie, obiective specifice.4.3. Localităţi urbane de rangul IISunt de rangul II urmatoarele localităţi: ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Numărul de locuitori crt. Localitatea Statutul localităţii Judeţul la 1 ianuarie 1999 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Aiud municipiu Alba 28.909 2. Adjud municipiu Vrancea 20.776 3. Alba Iulia municipiu reşedinţa de judet Alba 72.615 4. Alexandria municipiu reşedinţa de judet Teleorman 58.651 5. Arad municipiu reşedinţa de judet Arad 184.290 6. Baia Mare municipiu reşedinţa de judet Maramures 150.613 7. Barlad municipiu Vaslui 78.633 8. Bistrita municipiu reşedinţa de judet Bistrita-Nasaud 87.355 9. Blaj municipiu Alba 21.81910. Botosani municipiu reşedinţa de judet Botosani 128.59111. Brad municipiu Hunedoara 18.07512. Buzau municipiu reşedinţa de judet Buzau 147.62713. Calafat municipiu Dolj 21.22714. Caracal municipiu Olt 39.27615. Caransebes municipiu Caraş-Severin 31.19916. Carei municipiu Satu Mare 25.59017. Calarasi municipiu reşedinţa de judet Calarasi 77.66918. Campia Turzii municipiu Cluj 29.85219. Campina municipiu Prahova 40.56920. Campulung municipiu Arges 43.63421. Campulung    Moldovenesc municipiu Suceava 21.86222. Codlea municipiu Brasov 24.81423. Curtea de Arges municipiu Arges 34.86724. Dej municipiu Cluj 41.12025. Deva municipiu reşedinţa de judet Hunedoara 76.49826. Dorohoi municipiu Botosani 35.29827. Dragasani municipiu Valcea 22.49928. Drobeta-Turnu    Severin municipiu reşedinţa de judet Mehedinti 118.06929. Fagaras municipiu Brasov 44.53530. Falticeni municipiu Suceava 33.86731. Fetesti municipiu Ialomita 36.64932. Focsani municipiu reşedinţa de judet Vrancea 98.58133. Gherla municipiu Cluj 24.23234. Giurgiu municipiu reşedinţa de judet Giurgiu 72.76335. Hunedoara municipiu Hunedoara 79.96736. Husi municipiu Vaslui 33.32037. Lugoj municipiu Timiş 49.02838. Mangalia municipiu Constanta 43.92439. Medgidia municipiu Constanta 46.78340. Medias municipiu Sibiu 62.54341. Miercurea-Ciuc municipiu reşedinţa de judet Harghita 46.81942. Motru municipiu Gorj 25.86043. Odorheiu Secuiesc municipiu Harghita 39.66144. Oltenita municipiu Calarasi 31.43445. Onesti municipiu Bacau 60.50746. Orastie municipiu Hunedoara 24.35447. Orsova municipiu Mehedinti 15.37948. Pascani municipiu Iasi 45.89849. Petrosani municipiu Hunedoara 50.96450. Piatra-Neamt municipiu reşedinţa de judet Neamt 124.85951. Pitesti municipiu reşedinţa de judet Arges 187.00152. Radauti municipiu Suceava 32.15153. Ramnicu Sarat municipiu Buzau 42.12554. Ramnicu Valcea municipiu reşedinţa de judet Valcea 119.79155. Reghin municipiu Mures 38.92556. Resita municipiu reşedinţa de judet Caraş-Severin 93.59057. Roman municipiu Neamt 81.80358. Rosiori de Vede municipiu Teleorman 36.60359. Satu Mare municipiu reşedinţa de judet Satu Mare 130.07260. Sacele municipiu Brasov 29.96761. Sebes municipiu Alba 29.47562. Sfîntu Gheorghe municipiu reşedinţa de judet Covasna 66.89663. Sibiu municipiu reşedinţa de judet Sibiu 169.29964. Sighetu Marmatiei municipiu Maramures 44.43365. Sighisoara municipiu Mures 36.22266. Slatina municipiu reşedinţa de judet Olt 87.13767. Slobozia municipiu reşedinţa de judet Ialomita 56.31068. Suceava municipiu reşedinţa de judet Suceava 118.31169. Targoviste municipiu reşedinţa de judet Dambovita 99.08670. Targu Jiu municipiu reşedinţa de judet Gorj 98.20671. Targu Mures municipiu reşedinţa de judet Mures 164.92872. Targu Secuiesc municipiu Covasna 22.25173. Tarnaveni municipiu Mures 29.82874. Tecuci municipiu Galaţi 46.78575. Tulcea municipiu reşedinţa de judet Tulcea 95.95776. Turnu Magurele municipiu Teleorman 35.52777. Turda municipiu Cluj 60.99878. Urziceni municipiu Ialomita 19.08879. Vaslui municipiu reşedinţa de judet Vaslui 79.07080. Vatra Dornei municipiu Suceava 17.86481. Zalau municipiu reşedinţa de judet Salaj 71.148 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    5.0. Elemente şi nivel de dotare ale localitatilor urbane de rangul III5.1. Populatie: - de regula de la circa 5.000 la circa                                    30.000 de locuitori;                                  - din zona de influenţa: între circa 5.000                                    şi 40.000 de locuitori5.2. Raza de servire: circa 10-20 km5.3. Accesul la caile de acces direct la drum naţional sau judetean,     comunicatie: la centrul de rang superior şi legaturi                                    facile cu localităţile din zona de influenţa5.4. Functiuni economice: capacitati de productie din domeniul                                    secundar (industrie prelucratoare şi con-                                    structii), tertiar (servicii sociale şi                                    comerciale) şi primar (industrie extractiva,                                    agricultura, piscicultura, silvicultura)5.5. Nivel de dotare-echipare:- administratie publică, - primarie, judecatorie, parchet, tribunal,  autorităţi judecătorești notariat, sedii pentru diferite asociaţii;  şi asociaţii:- educatie: - invatamant prescolar, primar, gimnazial,                                    liceal;- sănătate, asistenţa sociala: - spital general sau secţie-spital,                                    maternitate, dispensar policlinic, statie                                    de salvare, cresa, farmacie, camin de                                    batrani;- cultura: - casa de cultura, cinematograf, biblioteca                                    publică, muzee, sala de expozitii,                                    club etc.- comert, prestări de servicii: - magazine universale şi magazine speci-                                    alizate, piaţa agroalimentara;- turism: - hotel de doua stele cu minimum 50 de locuri;- finante-bănci, asigurări: - sucursale sau filiale de bănci, institutii                                    de credit şi societăţi de asigurare,                                    C.E.C.;- sport, agrement: - terenuri, eventual stadion mic, sali de                                    sport, eventual pentru competitii                                    locale, gradini publice şi alte spatii                                    verzi amenajate;- protectia mediului: - serviciu de protecţie a mediului;- alimentare cu apa şi - retele de alimentare cu apa, sistem colector  canalizare: de canalizare, statie de epurare;- culte: - lacas de cult;- transport-comunicatii: - autogara, eventual gara, posta, centrala                                    telefonica;- ordine, securitate: - sedii de politie şi de jandarmerie.    5.6. Localităţi urbane de rangul III*):    Sunt de rangul III urmatoarele localităţi:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numărul decrt. Localitatea Statutul localităţii Judeţul locuitori la                                                                1 ianuarie 1999───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Abrud oras Alba 6.803  2. Agnita oras Sibiu 12.115  3. Alesd oras Bihor 10.852  4. Anina oras Caraş-Severin 10.594  5. Aninoasa oras Hunedoara 6.108  6. Avrig oras Sibiu 16.215  7. Azuga oras Prahova 6.119  8. Babadag oras Tulcea 10.878  9. Baia de Arama oras Mehedinti 5.724 10. Baia de Aries oras Alba 4.877 11. Baia Sprie oras Maramures 15.735 12. Bals oras Olt 23.147 13. Baraolt oras Covasna 10.464 14. Basarabi oras Constanta 11.070 15. Baicoi oras Prahova 20.234 16. Baile Govora oras Valcea 3.147 17. Baile Herculane oras Caraş-Severin 6.051 18. Baile Olanesti oras Valcea 4.814 19. Baile Tusnad oras Harghita 1.802 20. Bailesti oras Dolj 22.231 21. Balan oras Harghita 9.295 22. Beclean oras Bistrita-Nasaud 12.033 23. Beius**) oras Bihor 12.089 24. Beresti oras Galaţi 3.926 25. Bicaz oras Neamt 8.911 26. Bocsa oras Caraş-Severin 19.023 27. Boldesti-Scaeni oras Prahova 11.505 28. Bolintin-Vale oras Giurgiu 11.464 29. Borsec oras Harghita 3.109 30. Borsa oras Maramures 27.247 31. Breaza oras Prahova 18.863 32. Brezoi oras Valcea 7.589 33. Budesti oras Calarasi 9.596 34. Buftea oras Ilfov 19.617 35. Buhusi oras Bacau 21.993 36. Bumbesti-Jiu oras Gorj 11.882 37. Busteni oras Prahova 11.787 38. Buzias oras Timiş 8.128 39. Cavnic oras Maramures 5.494 40. Calan oras Hunedoara 14.714 41. Calimanesti- oras Valcea 8.923     Caciulata 42. Campeni oras Alba 8.587 43. Cehu Silvaniei oras Salaj 8.468 44. Cernavoda oras Constanta 20.514 45. Chişineu-Criş oras Arad 8.724 46. Cisnadie oras Sibiu 17.204 47. Comarnic oras Prahova 13.532 48. Comăneşti oras Bacau 26.237 49. Copsa Mica oras Sibiu 5.157 50. Corabia oras Olt 21.932 51. Costesti oras Arges 12.091 52. Covasna oras Covasna 12.306 53. Cristuru Secuiesc oras Harghita 11.291 54. Cugir oras Alba 30.244 55. Curtici oras Arad 9.762 56. Darabani oras Botosani 12.002 57. Darmanesti oras Bacau 14.232 58. Deta oras Timiş 7.059 59. Draganesti-Olt oras Olt 13.181 60. Dumbraveni oras Sibiu 8.812 61. Eforie oras Constanta 9.294 62. Faget oras Timiş 7.519 63. Faurei oras Braila 4.626 64. Fieni oras Dambovita 8.092 65. Filiasi oras Dolj 20.159 66. Fundulea oras Calarasi 6.217 67. Gaesti oras Dambovita 16.598 68. Geoagiu oras Hunedoara 6.290 69. Gheorgheni**) oras Harghita 21.245 70. Gura Humorului oras Suceava 16.740 71. Hateg oras Hunedoara 12.507 72. Harlau oras Iasi 12.260 73. Harsova oras Constanta 11.198 74. Horezu oras Valcea 7.446 75. Huedin oras Cluj 9.955 76. Ianca oras Braila 12.886 77. Iernut oras Mures 9.833 78. Ineu oras Arad 10.416 79. Isaccea oras Tulcea 5.614 80. Insuratei oras Braila 7.501 81. Intorsura Buzaului oras Covasna 9.081 82. Jibou oras Salaj 12.283 83. Jimbolia oras Timiş 10.497 84. Lehliu Gara oras Calarasi 6.667 85. Lipova oras Arad 11.491 86. Ludus oras Mures 18.647 87. Lupeni**) oras Hunedoara 31.409 88. Macin oras Tulcea 11.803 89. Mărăşeşti oras Vrancea 13.070 90. Marghita**) oras Bihor 18.650 91. Mihailesti oras Giurgiu 7.161 92. Mioveni oras Arges 35.889 93. Mizil oras Prahova 17.075 94. Moinesti**) oras Bacau 25.532 95. Moldova Noua oras Caraş-Severin 15.112 96. Moreni**) oras Dambovita 22.868 97. Nadlac oras Arad 8.422 98. Nasaud oras Bistrita-Nasaud 11.365 99. Navodari oras Constanta 34.669100. Negresti oras Vaslui 10.481101. Negresti-Oas oras Satu Mare 16.356102. Negru Voda oras Constanta 5.529103. Nehoiu oras Buzau 12.650104. Novaci oras Gorj 6.151105. Nucet oras Bihor 2.851106. Ocna Mures oras Alba 15.697107. Ocna Sibiului oras Sibiu 4.184108. Ocnele Mari oras Valcea 3.591109. Odobesti oras Vrancea 7.985110. Oravita oras Caraş-Severin 15.222111. Otopeni oras Ilfov 10.515112. Otelu Rosu oras Caraş-Severin 13.128113. Ovidiu oras Constanta 13.458114. Panciu oras Vrancea 9.834115. Pancota oras Arad 7.418116. Petrila oras Hunedoara 28.742117. Piatra Olt oras Olt 6.583118. Plopeni oras Prahova 10.083119. Pogoanele oras Buzau 7.614120. Predeal oras Brasov 6.735121. Pucioasa oras Dambovita 16.489122. Rasnov oras Brasov 16.242123. Rovinari oras Gorj 12.603124. Rupea oras Brasov 6.246125. Salonta**) oras Bihor 20.006126. Saveni oras Botosani 8.685127. Sangeorz-Bai oras Bistrita-Nasaud 10.702128. Sannicolau Mare oras Timiş 13.007129. Scornicesti oras Olt 13.751130. Sebis oras Arad 6.829131. Segarcea oras Dolj 8.704132. Seini oras Maramures 9.439133. Simeria oras Hunedoara 14.571134. Sinaia oras Prahova 14.636135. Siret oras Suceava 10.003136. Slanic oras Prahova 7.249137. Slanic Moldova oras Bacau 5.375138. Solca oras Suceava 4.687139. Sovata oras Mures 12.219140. Strehaia oras Mehedinti 12.564141. Sulina oras Tulcea 5.140142. Simleu Silvaniei oras Salaj 17.053143. Stei oras Bihor 9.466144. Talmaciu oras Sibiu 9.147145. Tasnad oras Satu Mare 10.188146. Targu Bujor oras Galaţi 8.044147 Targu Carbunesti oras Gorj 9.338148. Targu Frumos oras Iasi 13.763149. Targu Lapus oras Maramures 14.139150. Targu Neamt oras Neamt 22.634151. Targu Ocna oras Bacau 14.184152. Techirghiol oras Constanta 7.388153. Teius oras Alba 7.338154. Titu oras Dambovita 10.711155. Toplita**) oras Harghita 16.839156. Topoloveni oras Arges 10.329157. Tandarei oras Ialomita 14.591158. Ticleni oras Gorj 5.205159. Uricani oras Hunedoara 12.177160. Urlati oras Prahova 11.858161. Valea lui Mihai oras Bihor 10.665162. Vascau oras Bihor 3.032163. Valenii de Munte oras Prahova 13.898164. Vanju Mare oras Mehedinti 7.074165. Victoria oras Brasov 10.896166. Videle oras Teleorman 12.498167. Viseu de Sus oras Maramures 18.444168. Vlahita oras Harghita 7.392169. Vulcan**) oras Hunedoara 33.186170. Zarnesti oras Brasov 26.520171. Zimnicea oras Teleorman 16.787172. Zlatna oras Alba 9.254────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:LEGEA nr. 353 din 6 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 18 iunie 2002 prevede:"Art. 1 (1) Comuna Balcesti, judeţul Valcea, se declara oras. (2) Satele Benesti, Carlogani, Chirculesti, Gorunesti, Irimesti, Otetelisu, Preotesti şi Satu Poieni apartin orasului Balcesti.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător."LEGEA nr. 429 din 27 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 10 iulie 2002 prevede:"Art. 1Comuna Babeni, judeţul Valcea, se declara oras.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, se modifica în mod corespunzător."LEGEA nr. 674 din 19 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002 prevede:"Art. 1Comuna Ghimbav, judeţul Brasov, se declara oras.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, şi pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reteaua de localităţi se modifica în mod corespunzător."LEGEA nr. 263 din 13 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 19 iunie 2003 prevede:"Art. 1 (1) Comuna Miercurea Nirajului, judeţul Mures, se declara oras. (2) Satele Beu, Dumitrestii, Laureni, Mosuni, Sardu Nirajului, Tampa şi Veta apartin orasului Miercurea Nirajului.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, se modifica corespunzător."LEGEA nr. 336 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 10 iulie 2003 prevede:"Art. 1 (1) Comuna Saliste, judeţul Sibiu, se declara oras. (2) Satele Aciliu, Amnas, Crint, Gales, Fantanele, Mag, Sacel, Sibiel şi Vale apartin orasului Saliste.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al RomĂniei, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, se modifica în mod corespunzător."LEGEA nr. 382 din 30 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 6 octombrie 2003 prevede:"Art. 1 (1) Comuna Sarmasu, judeţul Mures, se declara oras. (2) Satele Balda, Larga, Morut, Sarmasel, Sarmasel-Gara, Titiana şi Visinelu apartin orasului Sarmasu.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, se modifica în mod corespunzător."LEGEA nr. 408 din 17 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 22 octombrie 2003 prevede:"Art. 1 (1) Comuna Roznov, judeţul Neamt, se declara oras. (2) Satele Chintinici şi Slobozia apartin orasului Roznov.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător."LEGEA nr. 409 din 17 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 22 octombrie 2003 prevede:"Art. 1 (1) Comuna Sangeorgiu de Padure, judeţul Mures, se declara oras. (2) Satele Bezid, Bezidu Nou şi Lotu apartin orasului Sangeorgiu de Padure.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, se modifica în mod corespunzător."LEGEA nr. 410 din 17 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 22 octombrie 2003 prevede:"Art. 1 (1) Comuna Berbesti, judeţul Valcea, se declara oras. (2) Satele Damteni, Dealu Alunis, Rosioara, Targu Gangulesti şi Valea Mare apartin orasului Berbesti.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, se modifica în mod corespunzător."LEGEA nr. 582 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 23 decembrie 2003 prevede:"Art. 1 (1) Comuna Murgeni, judeţul Vaslui, se declara oras. (2) Satele Carja, Floreni, Latesti, Raiu, Sarateni, Schineni apartin orasului Murgeni.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător."LEGEA nr. 583 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 23 decembrie 2003 prevede:"Art. 1 (1) Comuna Santana, judeţul Arad, se declara oras. (2) Satul Caporal Alexa aparţine orasului Santana.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, se modifica în mod corespunzător."LEGEA nr. 12 din 24 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 3 martie 2004 prevede:"Art. 1 (1) Comuna Sacueni, judeţul Bihor, se declara oras. (2) Satele Sacueni, Cadea, Ciocaia, Cubulcut, Olosig, Sannicolau de Munte apartin orasului Sacueni.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a IV-a "Reteaua de localităţi", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, se modifica în mod corespunzător."LEGEA nr. 45 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 19 martie 2004 prevede:"Art. 1 (1) Comuna Ungheni, judeţul Mures, se declara oras. (2) Satele Cerghid, Cerghizel, Moresti, Recea, Sausa şi Vidrasau apartin orasului Ungheni.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător."LEGEA nr. 79 din 26 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 1 aprilie 2004 prevede:"Art. 1 (1) Comuna Stefanesti, judeţul Botosani, se declara oras. (2) Localităţile componente ale orasului Stefanesti sunt: Stefanesti, Badiuti, Bobulesti, Stanca şi Stefanesti-Sat.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător."LEGEA nr. 80 din 26 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 1 aprilie 2004 prevede:"Art. 1 (1) Comuna Flamanzi, judeţul Botosani, se declara oras. (2) Localităţile componente ale orasului Flamanzi sunt: Flamanzi, Nicolae Balcescu şi Poiana. (3) Satele Chitoveni şi Prisacani apartin orasului Flamanzi.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător."LEGEA nr. 81 din 26 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 1 aprilie 2004 prevede:"Art. 1 (1) Comuna Bucecea, judeţul Botosani, se declara oras. (2) Localităţile componente ale orasului Bucecea sunt: Bucecea şi Calinesti. (3) Satul Bohoghina aparţine orasului Bucecea.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător."LEGEA nr. 83 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004 prevede:"Art. 1 (1) Se aprobă declararea ca oraşe a unor comune din judeţele Arad, Arges, Constanta, Dolj, Gorj, Ialomita, Maramures, Olt, Satu Mare, Sibiu, Suceava şi Timiş. (2) Denumirea şi componenta comunelor declarate oraşe sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.AnexaORASELE DECLARATE───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                     Orasul declarat Judeţul ───────────────────────────────────────────────────────────────────               Denumirea Localităţi componente Sate ce apartin                                   ale orasului orasului───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    1 2 3 4─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ARAD PECICA 1. Bodrogu Vechi                                                        2. Sederhat                                                        3. Turnu ARGES STEFANESTI 1. Stefanesti                                                        2. Enculesti                                                        3. Golesti                                                        4. Izvorani                                                        5. Stefanestii Noi                                                        6. Valea Mare-Podgoria                                                        7. Viisoara                                                        8. Zavoi CONSTANTA BANEASA 1. Faurei                                                        2. Negureni                                                        3. Tudor Vladimirescu DOLJ DABULENI 1. Chiasu              BECHET 1. BECHET GORJ TURCENI 1. TURCENI 1. Garbovu                                  2. Jiltu 2. Murgesti                                                        3. Stramba-Jiu                                                        4. Valea Viei              TISMANA 1. TISMANA 1. Celei                                                        2. Costeni                                                        3. Gornovita                                                        4. Isvarna                                                        5. Pocruia                                                        6. Racoti                                                        7. Sohodol                                                        8. Topesti                                                        9. Valcele                                                        10. Vanata IALOMITA AMARA              FIERBINTI-TARG 1. Fierbintii de Jos                                                        2. Fierbintii de Sus                                                        3. Grecii de Jos MARAMURES SALISTEA DE SUS 1. SALISTEA DE SUS              SOMCUTA MARE 1. SOMCUTA MARE 1. Buteasa                                  2. Buciumi 2. Codru Butesii                                  3. Ciolt 3. Finteusu Mare                                  4. Hovrila                                  5. Valenii Somcutei              TAUTII-MAGHERAUS 1. TAUTII-MAGHERAUS 1. Bozanta Mare                                  2. Baita 2. Merisor                                  3. Busag 3. Ulmoasa                                  4. Nistru              ULMENI 1. ULMENI 1. Arduzel                                  2. Tohat 2. Chelinta                                                        3. Manau                                                        4. Somes-Uileac                                                        5. Ticau                                                        6. Vicea OLT POTCOAVA 1. POTCOAVA 1. Potcoava-Falcoeni                                                        2. Sinesti                                                        3. Trufinesti                                                        4. Valea Merilor SATU MARE ARDUD 1. Ardud 1. Ardud-Vii                                  2. Madaras 2. Baba Novac                                                        3. Gerausa                                                        4. Saratura SIBIU MIERCUREA SIBIULUI 1. Apoldu de Sus                                                        2. Dobarca SUCEAVA BROSTENI 1. BROSTENI 1. Cotargasi                                  2. Haleasa 2. Darmoxa                                  3. Lungeni 3. Frasin                                  4. Neagra 4. Holda                                                        5. Holdita                                                        6. Pietroasa              CAJVANA 1. Codru              DOLHASCA 1. Budeni                                                        2. Gulia                                                        3. Poiana                                                        4. Poienari                                                        5. Probota                                                        6. Silistea Noua                                                        7. Valea Poienei              FRASIN 1. FRASIN 1. Doroteia                                  2. Bucşoaia 2. Plutonita              LITENI 1. Corni                                                        2. Roscani                                                        3. Rotunda                                                        4. Silistea                                                        5. Vercicani              MILISAUTI 1. MILISAUTI 1. Gara                                  2. Badeuti 2. Lunca              SALCEA 1. SALCEA 1. Prelipca                                  2. Mereni                                  3. Plopeni                                  4. Varatec              VICOVU DE SUS 1. VICOVU DE SUS                                  2. Bivolaria TIMIS CIACOVA 1. Cebza                                                        2. Macedonia                                                        3. Obad                                                        4. Petroman              GATAIA 1. Gataia 1. Butin                                  2. Sculia 2. Percosova                                                        3. Semlacu Mare                                                        4. Semlacu Mic              RECAS 1. Bazos                                                        2. Herneacova                                                        3. Izvin                                                        4. Nadas                                                        5. Petrovaselo                                                        6. Stanciova───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────LEGEA nr. 86 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 9 aprilie 2004 prevede:"Art. 1Comuna Popesti-Leordeni, judeţul Ilfov, se declara oras.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător."LEGEA nr. 87 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 9 aprilie 2004 prevede:"Art. 1Comuna Voluntari, judeţul Ilfov, se declara oras.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător."LEGEA nr. 134 din 26 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 29 aprilie 2004 prevede:"Art. 1Comuna Cazanesti, judeţul Ialomita, se declara oras.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi anexa nr. II, pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a - Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător."LEGEA nr. 203 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004 prevede:"Art. 1 (1) Comuna Patarlagele, judeţul Buzau, se declara oras, având în componenta localităţile Patarlagele, Calea Chiojdului, Crang, Fundaturile, Gornet, Lunca, Mărunţişu şi Manastirea. (2) Satele Muscel, Poienile, Sibiciu de Sus, Stroesti, Valea Lupului, Valea Sibiciului şi Valea Viei apartin orasului Patarlagele.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător."LEGEA nr. 332 din 8 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 22 iulie 2004 prevede:"Art. 1Comuna Dragomiresti, judeţul Maramures, se declara oras.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător."LEGEA nr. 543 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.149 din 6 decembrie 2004 prevede:"Art. 1 (1) Comuna Racari, judeţul Dambovita, se declara oras. (2) Localităţile componente ale orasului Racari sunt: Racari, Ghergani, Mavrodin, Ghimpati, Colacu, Sabiesti, Balanesti şi Stanesti.Art. 2Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.Art. 3Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător, iar anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se completeaza în mod corespunzător."LEGEA nr. 207 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 iulie 2005 prevede:"Art. 1 (1) Comuna Chitila, judeţul Ilfov, se declara oras. (2) Localităţile componente ale comunei Chitila sunt Chitila şi Rudeni.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a IV-a - Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător."LEGEA nr. 385 din 16 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.155 din 20 decembrie 2005 prevede:"Art. 1 (1) Comuna Podu Iloaiei, judeţul Iasi, se declara oras. (2) Localităţile componente ale orasului Podu Iloaiei sunt Podu Iloaiei şi Budai. (3) Satele care apartin orasului Podu Iloaiei sunt Cositeni, Holm şi Scobalteni.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica, iar pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea IV - Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se completeaza în mod corespunzător."LEGEA nr. 413 din 29 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.195 din 30 decembrie 2005 prevede:"Art. 1Comuna Pantelimon, judeţul Ilfov, se declara oras.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica, iar pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a IV-a "Reteaua de localităţi", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se completeaza în mod corespunzător."LEGEA nr. 414 din 29 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.195 din 30 decembrie 2005 prevede:"Art. 1 (1) Comuna Magurele, judeţul Ilfov, se declara oras. (2) Localităţile componente ale orasului Magurele sunt: Magurele, Alunisu, Dumitrana, Pruni şi Varteju.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica, iar pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a IV-a "Reteaua de localităţi", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se completeaza în mod corespunzător."LEGEA nr. 415 din 29 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.195 din 30 decembrie 2005 prevede:"Art. 1Comuna Bragadiru, judeţul Ilfov, se declara oras.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica, iar pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a IV-a "Reteaua de localităţi", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se completeaza în mod corespunzător."LEGEA nr. 322 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 21 iulie 2006 prevede:"Art. 1 (1) Comuna Livada, judeţul Satu Mare, se declara oras. (2) Localităţile componente ale orasului Livada sunt: Livada, Adrian, Dumbrava şi Livada Mica.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica, iar pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se completeaza în mod corespunzător."-------------**) Prin LEGEA nr. 580 din 31 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 5 noiembrie 2001, orasul Moinesti, judeţul Bacau, a fost declarat municipiu.Prin LEGEA nr. 581 din 31 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 5 noiembrie 2001, orasul Salonta, judeţul Bihor, a fost declarat municipiu.Prin LEGEA nr. 494 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 12 iulie 2002, orasul Toplita, judeţul Harghita, se declara municipiu.Prin LEGEA nr. 259 din 13 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 19 iunie 2003, orasul Moreni, judeţul Dambovita, se declara municipiu.Prin LEGEA nr. 391 din 30 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 6 octombrie 2003, orasul Beius, judeţul Bihor, se declara municipiu.Prin LEGEA nr. 547 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 20 decembrie 2003, orasul Lupeni, judeţul Hunedoara, se declara municipiu.Prin LEGEA nr. 548 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 20 decembrie 2003, orasul Vulcan, judeţul Hunedoara, se declara municipiu.Prin LEGEA nr. 584 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 23 decembrie 2003, orasul Gheorgheni, judeţul Harghita, se declara municipiu.Prin LEGEA nr. 585 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 23 decembrie 2003, orasul Marghita, judeţul Bihor, se declara municipiu.6.0. Zone lipsite de oraşe pe o raza de circa 25-30 km, care necesita acţiuni prioritare pentru dezvoltarea de localităţi cu rol de servire intercomunala────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Zona Judeţul Suprafaţa Numărul Numărul Numărul                                   orientativa de locuitori de de                                       (ha) la 1 ianuarie comune sate                                                   1999──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Zona 1 Constanta 147.156 25.769 8 31          Tulcea 181.397 39.719 14 52                Total zona 1 328.553 65.488 22 83──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Zona 2 Constanta 157.150 36.160 11 51                Total zona 2 157.150 36.160 11 51──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Zona 3 Braila 36.115 13.774 4 15          Calarasi 30.834 11.896 2 6          Ialomita 80.898 30.857 10 26                Total zona 3 147.847 56.527 16 47──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Zona 4 Arges 84.586 42.396 13 52          Olt 57.019 32.323 10 27          Teleorman 82.339 44.999 14 50                Total zona 4 223.944 119.718 37 129──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Zona 5 Dolj 177.423 101.701 21 52                Total zona 5 177.423 101.701 21 52──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Zona 6 Dolj 33.764 12.432 4 41          Gorj 65.823 36.148 11 74          Valcea 184.012 118.507 35 279                Total zona 6 283.599 167.087 50 394──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Zona 7 Dolj 102.778 38.230 17 72          Mehedinti 79.882 38.714 11 31                Total zona 7 182.660 76.944 28 103──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Zona 8 Arad 152.554 30.200 12 83          Timiş 53.713 7.016 6 28                Total zona 8 206.267 37.216 18 111──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Zona 9 Arad 29.019 8.329 3 19          Bihor 75.393 37.007 10 60                Total zona 9 104.412 42.336 13 79──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Zona 10 Salaj 111.983 31.469 13 70                Total zona 10 111.983 31.469 13 70──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Zona 11 Maramures 41.417 24.173 5 33          Salaj 48.481 14.035 7 52                Total zona 11 89.898 38.208 12 85──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Zona 12 Bistrita-Nasaud 82.187 31.459 11 67          Cluj 44.716 19.054 8 42          Mures 68.322 40.952 14 104                Total zona 12 195.225 91.207 33 213──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Zona 13 Botosani 118.290 73.208 17 89          Iasi 59.072 29.437 7 39                Total zona 13 177.362 102.645 24 128──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Zona 14 Iasi 49.789 31.724 9 31          Vaslui 46.054 24.723 8 41                Total zona 14 95.843 56.447 17 72──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Zona 15 Bacau 134.037 66.819 20 176          Iasi 43.213 35.951 8 50          Neamt 22.398 12.710 4 28          Vaslui 222.906 99.720 28 198                Total zona 15 422.554 215.200 60 452──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Zona 16 Buzau 159.832 96.782 29 241          Vrancea 228.597 75.311 22 149                Total zona 16 388.429 172.093 51 390──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Zona 17 Braila 59.288 15.372 7 27          Buzau 13.203 4.506 2 5          Galaţi 94.792 72.921 13 26          Vrancea 33.965 13.966 4 17                Total zona 17 201.248 106.765 26 75────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Reprezentarea grafica a zonelor cuprinse în prezenta anexa este redata în anexa nr. III.6.1. Zone lipsite de oraşe pe o raza de circa 25-30 km, care necesita acţiuni prioritare pentru dezvoltarea de localităţi cu rol de servire intercomunala                  LISTA CUPRINZAND COMUNELE─────────────────────────────────────────────────────────────────────  Zona Judeţul Denumirea comunei────────────────────────────────────────────────────────────────────── Zona 1 Constanta 1. Cogealac                                         2. Crucea                                         3. Mihai Viteazu                                         4. Nicolae Balcescu                                         5. Pantelimon                                         6. Silistea                                         7. Targusor                                         8. Vulturu          Tulcea 1. Baia                                         2. Beidaud                                         3. Casimcea                                         4. Cerna                                         5. Ciucurova                                         6. Daeni                                         7. Dorobantu                                         8. Hamcearca                                         9. Horia                                        10. Izvoarele                                        11. Ostrov                                        12. Peceneaga                                        13. Stejaru                                        14. Topolog                  ───────────────────────────────────────────────────                   Total zona 1: 22 de comune────────────────────────────────────────────────────────────────────── Zona 2 Constanta 1. Adamclisi                                         2. Aliman                                         3. Baneasa*)                                         4. Cobadin                                         5. Deleni                                         6. Dobromir                                         7. Dumbraveni                                         8. Independenta                                         9. Ion Corvin                                        10. Lipnita                                        11. Oltina                  ───────────────────────────────────────────────────                   Total zona 2: 11 comune────────────────────────────────────────────────────────────────────── Zona 3 Braila 1. Ciocile                                         2. Ciresu                                         3. Rosiori                                         4. Ulmu          Calarasi 1. Dragalina                                         2. Dragos Voda          Ialomita 1. Axintele                                         2. Balaciu                                         3. Cazanesti*)                                         4. Ciochina                                         5. Cocora                                         6. Grindu                                         7. Munteni-Buzau                                         8. Reviga                                         9. Salcioara                                        10. Sfîntu Gheorghe                  ───────────────────────────────────────────────────                   Total zona 3: 16 comune────────────────────────────────────────────────────────────────────── Zona 4 Arges 1. Barla                                         2. Caldararu                                         3. Harsesti                                         4. Izvoru                                         5. Mirosi                                         6. Mozaceni                                         7. Negrasi                                         8. Popesti                                         9. Recea                                        10. Slobozia                                        11. Stefan cel Mare                                        12. Teiu                                        13. Ungheni          Olt 1. Crampoia                                         2. Icoana                                         3. Mihaesti                                         4. Movileni                                         5. Nicolae Titulescu                                         6. Radomiresti                                         7. Seaca                                         8. Serbanesti                                         9. Tufeni                                        10. Valeni          Teleorman 1. Balaci                                         2. Ciolanesti                                         3. Dobrotesti                                         4. Gratia                                         5. Necsesti                                         6. Poeni                                         7. Sarbeni                                         8. Scurtu Mare                                         9. Silistea                                        10. Silistea-Gumesti                                        11. Tatarastii de Jos                                        12. Tatarastii de Sus                                        13. Trivalea-Mosteni                                        14. Zambreasca                  ───────────────────────────────────────────────────                   Total zona 4: 37 de comune────────────────────────────────────────────────────────────────────── Zona 5 Dolj 1. Amarastii de Jos                                         2. Amarastii de Sus                                         3. Apele Vii                                         4. Barca                                         5. Bechet*)                                         6. Bistret                                         7. Castranova                                         8. Calarasi                                         9. Celaru                                        10. Daneti                                        11. Dabuleni*)                                        12. Diosti                                        13. Dobresti                                        14. Gangiova                                        15. Gighera                                        16. Goicea                                        17. Macesu de Sus                                        18. Macesu de Jos                                        19. Marsani                                        20. Ostroveni                                        21. Sadova                  ───────────────────────────────────────────────────                   Total zona 5: 21 de comune────────────────────────────────────────────────────────────────────── Zona 6 Dolj 1. Bulzesti                                         2. Farcas                                         3. Melinesti                                         4. Murgasi          Gorj 1. Berlesti                                         2. Bustuchin                                         3. Capreni                                         4. Cruset                                         5. Danciulesti                                         6. Hurezani                                         7. Logresti                                         8. Stejari                                         9. Stoina                                        10. Turburea                                        11. Tantareni          Valcea 1. Alunu                                         2. Amarasti                                         3. Babeni*)                                         4. Balcesti*)                                         5. Berbesti*)                                         6. Copaceni                                         7. Danicei                                         8. Dragoesti                                         9. Fauresti                                        10. Fartatesti                                        11. Galicea                                        12. Ghioroiu                                        13. Glavile                                        14. Gradistea                                        15. Gusoeni                                        16. Ionesti                                        17. Ladesti                                        18. Lapusata                                        19. Livezi                                        20. Mateesti                                        21. Maciuca                                        22. Olanu                                        23. Orlesti                                        24. Pesceana                                        25. Popesti                                        26. Roesti                                        27. Rosiile                                        28. Scundu                                        29. Sinesti                                        30. Stanesti                                        31. Stoilesti                                        32. Sirineasa                                        33. Tetoiu                                        34. Valea Mare                                        35. Zatreni                  ───────────────────────────────────────────────────                   Total zona 6: 50 de comune────────────────────────────────────────────────────────────────────── Zona 7 Dolj 1. Botosesti-Paia                                         2. Brabova                                         3. Carpen                                         4. Cernatesti                                         5. Gogosu                                         6. Grecesti                                         7. Orodel                                         8. Plenita                                         9. Predesti                                        10. Salcuta                                        11. Seaca de Padure                                        12. Secu                                        13. Sopot                                        14. Terpezita                                        15. Vartop                                        16. Vela                                        17. Verbita          Mehedinti 1. Balacita                                         2. Bacles                                         3. Cujmir                                         4. Darvari                                         5. Garla Mare                                         6. Gruia                                         7. Obarsia de Camp                                         8. Oprisor                                         9. Pristol                                         10. Salcia                                         11. Vânători                  ───────────────────────────────────────────────────                   Total zona 7: 28 de comune────────────────────────────────────────────────────────────────────── Zona 8 Arad 1. Bata                                          2. Birchis                                          3. Barzava                                          4. Brazii                                          5. Gurahont                                          6. Halmagiu                                          7. Halmagel                                          8. Petris                                          9. Plescuta                                         10. Savarsin                                         11. Varadia de Mures                                         12. Vârfurile          Timiş 1. Bara                                          2. Bogda                                          3. Brestovat                                          4. Ghizela                                          5. Masloc                                          6. Secas                  ───────────────────────────────────────────────────                   Total zona 8: 18 comune────────────────────────────────────────────────────────────────────── Zona 9 Arad 1. Apateu                                          2. Craiva                                          3. Hasmas          Bihor 1. Capalna                                          2. Ceica                                          3. Cociuba Mare                                          4. Dragesti                                          5. Holod                                          6. Lazareni                                          7. Olcea                                          8. Sambata                                          9. Soimi                                         10. Tinca                  ───────────────────────────────────────────────────                   Total zona 9: 13 comune────────────────────────────────────────────────────────────────────── Zona 10 Salaj 1. Almasu                                          2. Buciumi                                          3. Cizer                                          4. Cuzaplac                                          5. Dragu                                          6. Fildu de Jos                                          7. Halmasd                                          8. Hida                                          9. Plopis                                         10. Sag                                         11. Sanmihaiu Almasului                                         12. Valcău de Jos                                         13. Zimbor                  ───────────────────────────────────────────────────                   Total zona 10: 13 comune────────────────────────────────────────────────────────────────────── Zona 11 Maramures 1. Boiu Mare                                          2. Miresu Mare                                          3. Somcuta Mare*)                                          4. Ulmeni*)                                          5. Valea Chioarului          Salaj 1. Galgau                                          2. Ileanda                                          3. Letca                                          4. Lozna                                          5. Poiana Blenchii                                          6. Rus                                          7. Zalha                  ───────────────────────────────────────────────────                   Total zona 11: 12 comune────────────────────────────────────────────────────────────────────── Zona 12 Bistrita-Nasaud 1. Budesti                                          2. Chiochis                                          3. Galaţii Bistritei                                          4. Lechinta                                          5. Matei                                          6. Miceştii de Campie                                          7. Milas                                          8. Silivasu de Campie                                          9. Sanmihaiu de Campie                                         10. Teaca                                         11. Urmenis          Cluj 1. Buza                                          2. Camarasu                                          3. Catina                                          4. Frata                                          5. Geaca                                          6. Mociu                                          7. Palatca                                          8. Suatu          Mures 1. Band                                          2. Cozma                                          3. Craiesti                                          4. Faragau                                          5. Grebenisu de Campie                                          6. Mihesu de Campie                                          7. Pogaceaua                                          8. Raciu                                          9. Sarmasu*)                                         10. Sanpetru de Campie                                         11. Saulia                                         12. Sincai                                         13. Valea Larga                                         14. Zau de Campie                  ───────────────────────────────────────────────────                   Total zona 12: 33 de comune────────────────────────────────────────────────────────────────────── Zona 13 Botosani 1. Albeşti                                          2. Calarasi                                          3. Dobarceni                                          4. Durnesti                                          5. Flamanzi*)                                          6. Frumusica                                          7. Hlipiceni                                          8. Lunca                                          9. Mihalaseni                                         10. Prajeni                                         11. Rauseni                                         12. Ripiceni                                         13. Romanesti                                         14. Santa Mare                                         15. Stefanesti*)                                         16. Todireni                                         17. Trusesti          Iasi 1. Andrieseni                                          2. Bivolari                                          3. Gropnita                                          4. Probota                                          5. Sipote                                          6. Trifesti                                          7. Vladeni                  ───────────────────────────────────────────────────                   Total zona 13: 24 de comune────────────────────────────────────────────────────────────────────── Zona 14 Iasi 1. Ciortesti                                          2. Costuleni                                          3. Cozmesti                                          4. Dolhesti                                          5. Gorban                                          6. Grozesti                                          7. Mosna                                          8. Prisacani                                          9. Raducaneni          Vaslui 1. Arsura                                          2. Botesti                                          3. Bunesti-Averesti                                          4. Codaesti                                          5. Danesti                                          6. Dranceni                                          7. Miclesti                                          8. Tacuta                  ───────────────────────────────────────────────────                   Total zona 14: 17 comune────────────────────────────────────────────────────────────────────── Zona 15 Iasi 1. Dagata                                          2. Ipatele                                          3. Mironeasa                                          4. Scanteia                                          5. Scheia                                          6. Tansa                                          7. Tibana                                          8. Tibanesti          Neamt 1. Bozieni                                          2. Oniceni                                          3. Poienari                                          4. Valea Ursului          Bacau 1. Colonesti                                          2. Corbasca                                          3. Dealu Morii                                          4. Filipeni                                          5. Gaiceana                                          6. Glavanesti                                          7. Horgesti                                          8. Huruiesti                                          9. Izvoru Berheciului                                         10. Lipova                                         11. Motoseni                                         12. Oncesti                                         13. Parincea                                         14. Pancesti                                         15. Plopana                                         16. Podu Turcului                                         17. Rachitoasa                                         18. Stanisesti                                         19. Tatarasti                                         20. Vultureni          Vaslui 1. Albeşti                                          2. Alexandru Vlahuţă                                          3. Banca                                          4. Berezeni                                          5. Blagesti                                          6. Bogdanesti                                          7. Bogdanita                                          8. Costesti                                          9. Dimitrie Cantemir                                         10. Dragomiresti                                         11. Falciu                                         12. Gagesti                                         13. Gherghesti                                         14. Hoceni                                         15. Iana                                         16. Ivanesti                                         17. Lunca Banului                                         18. Malusteni                                         19. Murgeni*)                                         20. Poienesti                                         21. Puiesti                                         22. Pungesti                                         23. Rosiesti                                         24. Suletea                                         25. Vetrisoaia                                         26. Viisoara                                         27. Voinesti                                         28. Vutcani                  ───────────────────────────────────────────────────                    Total zona 15: 60 de comune────────────────────────────────────────────────────────────────────── Zona 16 Buzau 1. Beceni                                          2. Berca                                          3. Bisoca                                          4. Bozioru                                          5. Braesti                                          6. Buda                                          7. Calvini                                          8. Canesti                                          9. Catina                                         10. Cernatesti                                         11. Chiliile                                         12. Cislau                                         13. Cozieni                                         14. Lopatari                                         15. Magura                                         16. Margaritesti                                         17. Manzalesti                                         18. Murgesti                                         19. Odaile                                         20. Pardosi                                         21. Panatau                                         22. Patarlagele*)                                         23. Parscov                                         24. Sarulesti                                         25. Scortoasa                                         26. Tisau                                         27. Valea Salciei                                         28. Vintila Voda                                         29. Viperesti          Vrancea 1. Andreiasu de Jos                                          2. Barsesti                                          3. Chiojdeni                                          4. Campuri                                          5. Dumitresti                                          6. Gura Calitei                                          7. Jitia                                          8. Mera                                          9. Naruja                                         10. Nereju                                         11. Nistoresti                                         12. Paltin                                         13. Poiana Cristei                                         14. Racoasa                                         15. Reghiu                                         16. Soveja                                         17. Tulnici                                         18. Valea Sarii                                         19. Vidra                                         20. Vintileasca                                         21. Vizantea Livezi                                         22. Vrancioaia                  ───────────────────────────────────────────────────                   Total zona 16: 51 de comune────────────────────────────────────────────────────────────────────── Zona 17 Braila 1. Gemenele                                          2. Maxineni                                          3. Racovita                                          4. Ramnicelu                                          5. Romanu                                          6. Salcia Tudor                                          7. Scortaru Nou          Buzau 1. Balta Alba                                          2. Valcelele          Galaţi 1. Costache Negri                                          2. Cuca                                          3. Cudalbi                                          4. Foltesti                                          5. Frumusita                                          6. Fundeni                                          7. Grivita                                          8. Ivesti                                          9. Liesti                                         10. Mastacani                                         11. Pechea                                         12. Rediu                                         13. Scanteiesti          Vrancea 1. Balesti                                          2. Ciorasti                                          3. Maicanesti                                          4. Nanesti                  ───────────────────────────────────────────────────                   Total zona 17: 26 de comune──────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Reprezentarea grafica a localitatilor urbane cuprinse în prezenta anexa este redata în anexa nr. III.-------------*) A se vedea NOTA C.T.C.E. de la pct. 5.6 din anexa 2.  +  Anexa IIIReprezentarea grafica a localitatilor urbane cuprinse în ANEXA 2 este redata în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 408 din 24 iulie 2001.  +  Anexa IV                         LOCALITATI RURALE    1.0. Ierarhizarea localitatilor rurale pe ranguri    Ierarhizarea localitatilor rurale pe ranguri este urmatoarea:─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Rangul Statutul localităţii─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1.1. IV sate reşedinţa de comuna 1.2 V sate componente ale comunelor şi sate                                     aparţinând municipiilor sau oraşelor───────────────────────────────────────────────────────────────────────────2.0. Elemente şi nivel de dotare ale localitatilor rurale de rang IVRangul IV este atribuit satelor reşedinţa de comuna. Dotarile minime obligatorii necesare în vederea servirii tuturor satelor din cadrul comunei respective sunt:- sediu de primarie;- grădiniţa, şcoala primara şi gimnaziala;- dispensar medical, farmacie sau punct farmaceutic;- posta, servicii telefonice;- sediu de politie şi de jandarmerie;- camin cultural cu biblioteca;- magazin general, spatii pentru servicii;- teren de sport amenajat;- parohie;- cimitir;- statie/halta C.F. sau statie de transport auto;- dispensar veterinar;- sediu al serviciului de pompieri;- puncte locale pentru depozitarea controlata a deseurilor;- alimentare cu apa prin cismele stradale.3.0. Elemente şi nivel de dotare ale localitatilor rurale de rang VRangul V este atribuit satelor componente ale comunelor şi satelor aparţinând municipiilor sau oraşelor. Existenta unor dotari publice sau comerciale şi dimensiunea acestora sunt determinate de numărul de locuitori şi de specificul asezarii. Dotarile minime obligatorii în satele având peste 200 de locuitori sunt:- şcoala primara;- punct sanitar;- magazin pentru comert alimentar şi nealimentar.Aceste dotari sunt necesare şi în cazul satelor având o populatie de până la 200 de locuitori, când satele respective sunt izolate, situate la distante de peste 3-5 km faţă de satul cel mai apropiat care dispune de astfel de dotari.4.0. Condiţii necesare pentru înfiinţarea de comune┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│1 *) │Numar de locuitori - minimum 1.500 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2 *)│Populatia ocupata în activităţi neagricole (% din totalul populatiei ││ │ocupate) minimum 25% │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3 *)│Locuinte construite după anul 1960 (% din numărul total de locuinte) ││ │minimum 45% │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. │Potenţial economic care să asigure echilibrul bugetar al comunei │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5. │Legaturi între satul-reşedinţa de comuna şi celelalte sate pe drumuri ││ │publice modernizate/cu imbracaminti usoare (% din totalul drumurilor) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6. │Situarea fiecaruia dintre satele componente ale comunei propuse spre ││ │înfiinţare la distanta mai mare de 5 km faţă de actualul sat-reşedinţa ││ │de comuna │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7. │Reducerea distantei totale între satele componente ale comunei propuse ││ │spre înfiinţare şi actualul sat-reşedinţa, în raport cu distanta totala ││ │dintre acestea şi satul-reşedinţa al comunei înfiinţate - minimum 15 km │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8. │Spatii construite pentru institutii şi dotari: ││ │- primarie ││ │- şcoala primara şi gimnaziala ││ │- dispensar uman, farmacie sau punct farmaceutic ││ │- post de politie ││ │- statie/halta CF sau statie transport auto │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │*) După declararea noii comune, este necesară completarea dotarilor ││ │minime obligatorii în satul-reşedinţa de comuna, conform pct. 2.0. │└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----*) Vor fi inscrise atât valorile corespunzătoare ultimului recensamant al populatiei şi locuintelor, a caror confirmare se face prin aviz emis de Institutul Naţional de Statistica, cat şi valorile actualizate la data întocmirii fisei. În cazul acestora din urma, avizul se referă doar la populatia înregistrată la data de 1 iulie a anului precedent celui în care este întocmită fisa."Condiţiile menţionate la pct. 4.0 trebuie să fie indeplinite şi de comuna care rămâne după desprinderea unei comune noi.Principalii indicatori cantitativi şi calitativi minimali de definire a localitatilor urbane prevăzuţi în anexa nr. II trebuie să fie indepliniti şi în cazul oraşelor sau municipiilor din care s-au desprins noi comune.---------------Tabelul de la pct. 4.0 din anexa IV a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007.5.0. Comune în care s-au produs scaderi accentuate de populatie în perioada 1966-1998, care necesita acţiuni de sprijin şi revitalizare┌───┬───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Comune cu scaderi de populatie ││ │ ├───────────────────────────────┬──────────────────────────────┤│ │ │ Scaderi de 30,0-50,0% │ Scaderi de peste 50% ││ │ ├────────┬───────┬──────┬───────┼───────┬───────┬──────┬───────┤│Nr.│ │ Numărul│ % │ % │ % │Numărul│ % │ % │ % ││crt│ Judeţul │ de │ din │ din │ din │ de │ din │ din │ din ││ │ │ comune │numărul│supra-│ popu- │comune │numărul│supra-│ popu- ││ │ │ │ total │faţa │ latia │ │ total │faţa │ latia ││ │ │ │ de │totala│ rurala│ │ de │totala│ rurala││ │ │ │comune │ │ │ │comune │ │ │├───┼───────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤│ 1.│Alba │ 25 │ 38,5 │ 36,0│ 29,6 │ 10 │ 15,3 │13,4 │ 7,1 ││ 2.│Arad │ 19 │ 28,4 │ 34,0│ 20,7 │ 5 │ 7,5 │ 8,0 │ 2,6 ││ 3.│Arges │ 21 │ 22,6 │ 23,6│ 18,6 │ 2 │ 2,1 │13,2 │ 1,4 ││ 4.│Bacau │ 14 │ 17,7 │ 13,6│ 10,2 │ 1 │ 1,3 │ 0,9 │ 0,4 ││ 5.│Bihor │ 27 │ 31,4 │ 27,4│ 24,1 │ 1 │ 1,2 │ 1,7 │ 0,7 ││ 6.│Bistrita- │ 5 │ 9,4 │ 8,4│ 6,8 │ 4 │ 7,5 │ 4,4 │ 3,2 ││ │Nasaud │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 7.│Botosani │ 33 │ 48,5 │ 47,6│ 39,7 │ - │ - │ - │ - ││ 8.│Brasov │ 13 │ 30,2 │ 37,3│ 20,2 │ 2 │ 4,7 │ 3,4 │ 1,6 ││ 9.│Braila │ 17 │ 43,6 │ 43,3│ 35,1 │ 2 │ 5,1 │ 3,4 │ 2,1 ││10.│Buzau │ 31 │ 38,3 │ 34,0│ 28,1 │ 4 │ 4,9 │ 2,0 │ 1,2 ││11.│Caras- │ 24 │ 34,8 │ 34,5│ 27,7 │ 7 │ 10,1 │ 5,8 │ 4,7 ││ │Severin │ │ │ │ │ │ │ │ ││12.│Calarasi │ 16 │ 33,3 │ 34,6│ 28,1 │ 4 │ 8,3 │ 6,9 │ 3,9 ││13.│Cluj │ 30 │ 40,5 │ 42,9│ 34,5 │ 18 │ 24,3 │24,2 │ 12,9 ││14.│Constanta │ 11 │ 20,4 │ 22,2│ 14,0 │ 3 │ 5,5 │ 3,8 │ 1,7 ││15.│Covasna │ 2 │ 6,1 │ 2,5│ 2,5 │ - │ - │ - │ - ││16.│Dambovita │ 1 │ 1,3 │ 1,6│ 0,5 │ - │ - │ - │ - ││17.│Dolj │ 36 │ 38,3 │ 36,2│ 28,5 │ 5 │ 5,3 │ 5,2 │ 2,6 ││18.│Galaţi │ 17 │ 30,3 │ 28,8│ 16,2 │ 1 │ 1,8 │ 1,1 │ 0,7 ││19.│Giurgiu │ 14 │ 30,4 │ 31,9│ 24,0 │ 5 │ 10,9 │13,2 │ 6,3 ││20.│Gorj │ 2 │ 3,2 │ 1,9│ 1,6 │ - │ - │ - │ - ││21.│Harghita │ 7 │ 14,3 │ 16,0│ 8,9 │ 1 │ 2,0 │ 1,3 │ 0,6 ││22.│Hunedoara │ 19 │ 33,9 │ 31,7│ 29,4 │ 10 │ 17,8 │13,9 │ 7,8 ││23.│Ialomita │ 21 │ 42,8 │ 37,8│ 32,2 │ 3 │ 6,1 │ 7,9 │ 2,9 ││24.│Iasi │ 12 │ 14,1 │ 11,6│ 7,8 │ 1 │ 1,2 │ 0,5 │ 0,3 ││25.│Ilfov │ 3 │ 7,9 │ 9,6│ 3,0 │ - │ - │ - │ - ││26.│Maramures │ 5 │ 8,1 │ 5,2│ 2,8 │ - │ - │ - │ - ││27.│Mehedinti │ 24 │ 40,7 │ 38,9│ 33,0 │ 7 │ 11,8 │12,5 │ 7,8 ││28.│Mures │ 27 │ 30,0 │ 22,2│ 19,4 │ 8 │ 8,9 │ 6,1 │ 3,9 ││29.│Neamt │ 10 │ 14,3 │ 9,8│ 8,3 │ - │ - │ - │ - ││30.│Olt │ 16 │ 17,0 │ 19,7│ 13,2 │ 2 │ 2,1 │ 1,6 │ 0,8 ││31.│Prahova │ 5 │ 5,8 │ 3,5│ 2,1 │ 1 │ 1,2 │ 0,6 │ 0,2 ││32.│Satu Mare │ 23 │ 41,0 │ 47,6│ 30,0 │ - │ - │ - │ - ││33.│Salaj │ 27 │ 49,0 │ 54,8│ 45,1 │ 6 │ 10,9 │11,7 │ 5,4 ││34.│Sibiu │ 15 │ 28,3 │ 31,9│ 27,2 │ 8 │ 15,1 │13,8 │ 7,2 ││35.│Suceava │ 1 │ 1,1 │ 0,5│ 0,5 │ - │ - │ - │ - ││36.│Teleorman │ 37 │ 42,0 │ 46,2│ 40,2 │ 5 │ 5,7 │ 4,9 │ 2,7 ││37.│Timiş │ 27 │ 36,0 │ 40,5│ 29,6 │ 4 │ 5,3 │ 3,9 │ 0,7 ││38.│Tulcea │ 15 │ 34,9 │ 49,6│ 26,3 │ 3 │ 7,0 │ 6,7 │ 2,6 ││39.│Vaslui │ 31 │ 43,7 │ 41,6│ 33,0 │ 1 │ 1,4 │ 0,9 │ 0,6 ││40.│Valcea │ 13 │ 16,9 │ 16,7│ 10,2 │ - │ - │ - │ - ││41.│Vrancea │ 8 │ 13,6 │ 12,0│ 9,3 │ - │ - │ - │ - │├───┴───────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤│TOTAL: │ 704 │ 26,2 │ 27,2│ 18,3 │ 134 │ 5,0 │ 5,0 │ 1,9 │└───────────────┴────────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┘NOTĂ:Reprezentarea grafica a localitatilor rurale cuprinse în prezenta anexa este redata în anexa nr. V.5.1. Lista cuprinzand comunele în care s-au produs scaderiaccentuate de populatie în perioada 1966-1998, carenecesita acţiuni de sprijin şi revitalizare ───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────     Comune cu scaderi de populatie │ Comune cu scaderi de populatie            de 30-50% │ de peste 50% ───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────── Judeţul Denumirea comunei │ Judeţul Denumirea comunei ───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────── Alba 1. Albac │ Alba 1. Almasu Mare                     2. Arieseni │ 2. Ceru-Bacainti                     3. Avram Iancu │ 3. Dostat                     4. Berghin │ 4. Farau                     5. Blandiana │ 5. Intregalde                     6. Bucium │ 6. Mogos                     7. Cenade │ 7. Ohaba                     8. Cergau │ 8. Ponor                     9. Ciuruleasa │ 9. Ramet                    10. Garbova │ 10. Rosia de Secas                    11. Garda de Sus │                    12. Hoparta │                    13. Horea │                    14. Livezile │                    15. Lopadea Noua │                    16. Miraslau │                    17. Noslac │                    18. Ocolis │                    19. Poiana Vadului │                    20. Posaga │                    21. Scarisoara │                    22. Sohodol │                    23. Spring │                    24. Valea Lunga │                    25. Vidra │ Arad 1. Barzava │ Arad 1. Bata                     2. Birchis │ 2. Silindia                     3. Cermei │ 3. Sistarovat                     4. Chisindia │ 4. Taut                     5. Conop │ 5. Zerind                     6. Craiva │                     7. Dieci │                     8. Dorgos │                     9. Graniceri │                    10. Halmagel │                    11. Hasmas │                    12. Misca │                    13. Petris │                    14. Pilu │                    15. Plescuta │                    16. Sicula │                    17. Socodor │                    18. Tarnova │                    19. Zarand │ Arges 1. Barla │ Arges 1. Arefu                     2. Bradulet │ 2. Nucsoara                     3. Caldararu │                     4. Corbeni │                     5. Cotmeana │                     6. Dambovicioara │                     7. Harsesti │                     8. Lunca Corbului │                     9. Mozaceni │                    10. Negrasi │                    11. Popesti │                    12. Recea │                    13. Rociu │                    14. Salatrucu │                    15. Sapata │                    16. Stolnici │                    17. Suseni │                    18. Teiu │                    19. Uda │                    20. Ungheni │                    21. Vedea │ Bacau 1. Beresti-Bistrita│ Bacau 1. Izvoru Berheciului                     2. Colonesti │                     3. Dealu Morii │                     4. Filipeni │                     5. Letea Veche │                     6. Lipova │                     7. Motoseni │                     8. Oncesti │                     9. Plopana │                    10. Rosiori │                    11. Secuieni │                    12. Strugari │                    13. Tatarasti │                    14. Vultureni │ Bihor 1. Abram │ Bihor 1. Husasau de Tinca                     2. Boianu Mare │                     3. Brusturi │                     4. Capalna │                     5. Cefa │                     6. Cetariu │                     7. Cherechiu │                     8. Chislaz │                     9. Ciuhoi │                    10. Cociuba Mare │                    11. Copacel │                    12. Cristioru de Jos│                    13. Derna │                    14. Dragesti │                    15. Holod │                    16. Lazareni │                    17. Madaras │                    18. Sacadat │                    19. Salacea │                    20. Salard │                    21. Sambata │                    22. Sarbi │                    23. Simian │                    24. Sinteu │                    25. Spinus │                    26. Tarcea │                    27. Viisoara │ Bistrita-Nasaud 1. Budesti │ Bistrita- 1. Miceştii de                                        │ Nasaud Campie                     2. Chiochis │ 2. Milas                     3. Matei │ 3. Sanmihaiu de                                        │ Campie                     4. Silivasu de │ 4. Urmenis                        Campie │                     5. Tarlisua │ Botosani 1. Avrameni │                     2. Baluseni │                     3. Braesti │                     4. Concesti │                     5. Cordareni │                     6. Corlateni │                     7. Cotusca │                     8. Dangeni │                     9. Dobarceni │                    10. George Enescu │                    11. Gorbanesti │                    12. Havarna │                    13. Hanesti │                    14. Hiliseu-Horia │                    15. Hlipiceni │                    16. Lunca │                    17. Manoleasa │                    18. Mihaileni │                    19. Mitoc │                    20. Paltinis │                    21. Radauti-Prut │                    22. Rauseni │                    23. Ripiceni │                    24. Roma │                    25. Santa Mare │                    26. Suharau │                    27. Stiubieni │                    28. Todireni │                    29. Unteni │                    30. Văculeşti │                    31. Vârfu Campului │                    32. Viisoara │                    33. Vlasinesti │ Brasov 1. Bunesti │ Brasov 1. Beclean                     2. Cata │ 2. Ticusu                     3. Fundata │                     4. Harseni │                     5. Jibert │                     6. Lisa │                     7. Mandra │                     8. Parau │                     9. Recea │                    10. Sercaia │                    11. Soars │                    12. Ucea │                    13. Vistea │ Braila 1. Bertestii de Jos│ Braila 1. Racovita                     2. Bordei Verde │ 2. Scortaru Nou                     3. Ciocile │                     4. Ciresu │                     5. Frecatei │                     6. Galbenu │                     7. Gradistea │                     8. Maxineni │                     9. Ramnicelu │                    10. Romanu │                    11. Rosiori │                    12. Salcia Tudor │                    13. Silistea │                    14. Surdila-Greci │                    15. Unirea │                    16. Visani │                    17. Zavoaia │ Buzau 1. Amaru │ Buzau 1. Chiliile                     2. Balaceanu │ 2. Murgesti                     3. Balta Alba │ 3. Odaile                     4. Blajani │ 4. Pardosi                     5. Boldu │                     6. Bozioru │                     7. Bradeanu │                     8. Breaza │                     9. C. A. Rosetti │                    10. Canesti │                    11. Colti │                    12. Cozieni │                    13. Ghergheasa │                    14. Glodeanu Sarat │                    15. Glodeanu- │                        Silistea │                    16. Margaritesti │                    17. Mihailesti │                    18. Naeni │                    19. Padina │                    20. Panatau │                    21. Pietroasele │                    22. Puiesti │                    23. Racoviteni │                    24. Robeasca │                    25. Sageata │                    26. Sarulesti │                    27. Scortoasa │                    28. Scutelnici │                    29. Valea Salciei │                    30. Valcelele │                    31. Ziduri │ Caraş-Severin 1. Bania │ Caraş-Severin 1. Brebu                     2. Berliste │ 2. Brebu Nou                     3. Berzasca │ 3. Ciuchici                     4. Buchin │ 4. Ciudanovita                     5. Carbunari │ 5. Farliug                     6. Ciclova Română │ 6. Ocna de Fier                     7. Copacele │ 7. Zorlentu Mare                     8. Doclin │                     9. Dognecea │                    10. Ezeris │                    11. Forotic │                    12. Goruia │                    13. Lapusnicel │                    14. Mehadia │                    15. Naidas │                    16. Prigor │                    17. Ramna │                    18. Sasca Montana │                    19. Socol │                    20. Tarnova │                    21. Ticvaniu Mare │                    22. Valiug │                    23. Varadia │                    24. Vermes │ Calarasi 1. Alexandru │ Calarasi 1. Frasinet                        Odobescu │                     2. Belciugatele │ 2. Gurbanesti                     3. Ciocanesti │ 3. Ulmu                     4. Cuza Voda │ 4. Valea Argovei                     5. Dichiseni │                     6. Dor Marunt │                     7. Dorobantu │                     8. Gradistea │                     9. Ileana │                    10. Lupsanu │                    11. Nicolae Balcescu│                    12. Radovanu │                    13. Sarulesti │                    14. Sohatu │                    15. Valcelele │                    16. Vlad Tepes │ Cluj 1. Aschileu │ Cluj 1. Aiton                     2. Baisoara │ 2. Alunis                     3. Caianu │ 3. Belis                     4. Calatele │ 4. Bobalna                     5. Camarasu │ 5. Borsa                     6. Capusu Mare │ 6. Buza                     7. Catina │ 7. Chinteni                     8. Ceanu Mare │ 8. Ciurila                     9. Cojocna │ 9. Cornesti                    10. Dabaca │ 10. Geaca                    11. Feleacu │ 11. Margau                    12. Fizesu Gherlii │ 12. Palatca                    13. Frata │ 13. Panticeu                    14. Garbau │ 14. Petrestii de Jos                    15. Izvoru Crisului │ 15. Ploscos                    16. Jichisu de Jos │ 16. Recea-Cristur                    17. Jucu │ 17. Vad                    18. Maguri-Racatau │ 18. Vultureni                    19. Manastireni │                    20. Mintiu Gherlii │                    21. Mociu │                    22. Moldovenesti │                    23. Sacuieu │                    24. Sancraiu │                    25. Sanmartin │                    26. Sanpaul │                    27. Suatu │                    28. Tureni │                    29. Taga │                    30. Valea Ierii │ Constanta 1. Adamclisi │ Constanta 1. Dumbraveni                     2. Aliman │ 2. Ion Corvin                     3. Cerchezu │ 3. Vulturu                     4. Deleni │                     5. Dobromir │                     6. Garliciu │                     7. Lipnita │                     8. Oltina │                     9. Ostrov │                    10. Saraiu │                    11. Seimeni │ Covasna 1. Comandau │                     2. Ilieni │ Dambovita 1. Cornatelu │ Dolj 1. Afumati │ Dolj 1. Brabova                     2. Bistret │ 2. Gogosu                     3. Botosesti-Paia │ 3. Seaca de Padure                     4. Bulzesti │ 4. Terpezita                     5. Carpen │ 5. Varvoru de Jos                     6. Celaru │                     7. Cernatesti │                     8. Cioroiasi │                     9. Dragotesti │                    10. Dranic │                    11. Ghercesti │                    12. Gighera │                    13. Gangiova │                    14. Goicea │                    15. Grecesti │                    16. Isalnita │                    17. Izvoare │                    18. Macesu de Jos │                    19. Macesu de Sus │                    20. Mischii │                    21. Murgasi │                    22. Negoi │                    23. Orodel │                    24. Ostroveni │                    25. Perisor │                    26. Radovan │                    27. Robanesti │                    28. Salcuta │                    29. Seaca de Camp │                    30. Secu │                    31. Silistea Crucii │                    32. Sopot │                    33. Teslui │                    34. Urzicuta │                    35. Valea Stanciului│                    36. Vela │ Galaţi 1. Balabanesti │ Galaţi 1. Cuca                     2. Balasesti │                     3. Baleni │                     4. Beresti-Meria │                     5. Cavadinesti │                     6. Certesti │                     7. Corni │                     8. Gohor │                     9. Jorasti │                    10. Namoloasa │                    11. Oancea │                    12. Priponesti │                    13. Scanteiesti │                    14. Smulti │                    15. Suceveni │                    16. Varlezi │                    17. Vlădeşti │ Giurgiu 1. Bucsani │ Giurgiu 1. Gogosari                     2. Bulbucata │ 2. Rasuceni                     3. Calugareni │ 3. Schitu                     4. Daia │ 4. Stanesti                     5. Gaujani │ 5. Stoenesti                     6. Ghimpati │                     7. Gostinari │                     8. Greaca │                     9. Iepuresti │                    10. Izvoarele │                    11. Letca Noua │                    12. Putineiu │                    13. Singureni │                    14. Toporu │ Gorj 1. Arcani │                     2. Calnic │ Harghita 1. Atid │ Harghita 1. Sacel                     2. Darjiu │                     3. Martinis │                     4. Meresti │                     5. Plaiesii de Jos │                     6. Simonesti │                     7. Ulies │ Hunedoara 1. Baia de Cris │ Hunedoara 1. Balsa                     2. Baita │ 2. Batrana                     3. Banita │ 3. Bulzestii de Sus                     4. Blajeni │ 4. Bunila                     5. Bosorod │ 5. Burjuc                     6. Branisca │ 6. Lelese                     7. Carjiti │ 7. Lunca Cernii de                                        │ Jos                     8. Cerbal │ 8. Teliucu Inferior                     9. Densus │ 9. Toplita                    10. Dobra │ 10. Unirea                    11. Ghelari │                    12. Gurasada │                    13. Lapugiu de Jos │                    14. Martinesti │                    15. Pestisu Mic │                    16. Ribita │                    17. Tomesti │                    18. Vorta │                    19. Zam │ Ialomita 1. Adancata │ Ialomita 1. Axintele                     2. Albeşti │ 2. Dragoesti                     3. Balaciu │ 3. Giurgeni                     4. Barcanesti │                     5. Brazii │                     6. Ciocarlia │                     7. Ciochina │                     8. Ciulnita │                     9. Cocora │                    10. Cosambesti │                    11. Grindu │                    12. Milosesti │                    13. Perieti │                    14. Reviga │                    15. Salcioara │                    16. Sfîntu Gheorghe │                    17. Sinesti │                    18. Suditi │                    19. Valea Ciorii │                    20. Valea Macrisului│                    21. Vladeni │ Iasi 1. Andrieseni │ Iasi 1. Cucuteni                     2. Coarnele Caprei │                     3. Costuleni │                     4. Cozmesti │                     5. Dobrovat │                     6. Grozesti │                     7. Ipatele │                     8. Mosna │                     9. Prisacani │                    10. Romanesti │                    11. Tansa │                    12. Tutora │ Ilfov 1. Dascalu │                     2. Nuci │                     3. Petrachioaia │ Maramures 1. Arinis │                     2. Asuaju de Sus │                     3. Basesti │                     4. Bicaz │                     5. Vima Mica │ Mehedinti 1. Balta │ Mehedinti 1. Bacles                     2. Balacita │ 2. Ciresu                     3. Balvanesti │ 3. Godeanu                     4. Breznita-Motru │ 4. Padina                     5. Burila Mare │ 5. Poroina Mare                     6. Cazanesti │ 6. Prunisor                     7. Corlatel │ 7. Vladaia                     8. Devesel │                     9. Dubova │                    10. Dumbrava │                    11. Greci │                    12. Husnicioara │                    13. Ilovat │                    14. Izvoru Barzii │                    15. Livezile │                    16. Malovat │                    17. Obarsia de Camp │                    18. Oprisor │                    19. Podeni │                    20. Pristol │                    21. Rogova │                    22. Sisesti │                    23. Vânători │                    24. Vanjulet │ Mures 1. Apold │ Mures 1. Bala                     2. Atintis │ 2. Bichis                     3. Bahnea │ 3. Cozma                     4. Beica de Jos │ 4. Iclanzel                     5. Bogata │ 5. Papiu Ilarian                     6. Chiheru de Jos │ 6. Raciu                     7. Coroisanmartin │ 7. Vetca                     8. Craiesti │ 8. Viisoara                     9. Cucerdea │                    10. Cuci │                    11. Fantanele │                    12. Faragau │                    13. Grebenisu de │                        Campie │                    14. Hodosa │                    15. Magherani │                    16. Mihesu de Campie│                    17. Neaua │                    18. Ogra │                    19. Pogaceaua │                    20. Sanger │                    21. Sanpetru de │                        Campie │                    22. Saulia │                    23. Sincai │                    24. Suplac │                    25. Taureni │                    26. Voivodeni │                    27. Zagar │ Neamt 1. Bahna │                     2. Bargauani │                     3. Dragomiresti │                     4. Faurei │                     5. Icusesti │                     6. Moldoveni │                     7. Poienari │                     8. Razboieni │                     9. Stanita │                    10. Tupilati │ Olt 1. Barasti │ Olt 1. Fagetelu                     2. Colonesti │ 2. Topana                     3. Corbu │                     4. Cungrea │                     5. Leleasca │                     6. Mihaesti │                     7. Oporelu │                     8. Plesoiu │                     9. Radomiresti │                    10. Seaca │                    11. Spineni │                    12. Sprancenata │                    13. Tatulesti │                    14. Teslui │                    15. Valcele │                    16. Valeni │ Prahova 1. Aricestii │ Prahova 1. Jugureni                        Zeletin │                     2. Boldesti- │                        Gradistea │                     3. Calugareni │                     4. Salciile │                     5. Tataru │ Satu Mare 1. Acas │                     2. Andrid │                     3. Beltiug │                     4. Cauas │                     5. Cehal │                     6. Craidorolt │                     7. Doba │                     8. Hodod │                     9. Homoroade │                    10. Moftin │                    11. Pir │                    12. Piscolt │                    13. Pomi │                    14. Sanislau │                    15. Santau │                    16. Sacaseni │                    17. Sauca │                    18. Socond │                    19. Supur │                    20. Terebesti │                    21. Tiream │                    22. Valea Vinului │                    23. Viile Satu Mare │ Salaj 1. Almasu │ Salaj 1. Carastelec                     2. Babeni │ 2. Cuzaplac                     3. Balan │ 3. Dragu                     4. Buciumi │ 4. Lozna                     5. Camar │ 5. Zalha                     6. Chiesd │ 6. Zimbor                     7. Cizer │                     8. Coseiu │                     9. Creaca │                    10. Cristolt │                    11. Dobrin │                    12. Fildu de Jos │                    13. Galgau │                    14. Garbou │                    15. Hida │                    16. Horoatu Crasnei │                    17. Ileanda │                    18. Letca │                    19. Maeriste │                    20. Mesesenii de Jos│                    21. Plopis │                    22. Poiana Blenchii │                    23. Rus │                    24. Sag │                    25. Sanmihaiu │                        Almasului │                    26. Somes-Odorhei │                    27. Treznea │ Sibiu 1. Apoldu de Jos │ Sibiu 1. Altana                     2. Bradeni │ 2. Barghis                     3. Chirpar │ 3. Bruiu                     4. Iacobeni │ 4. Cartisoara                     5. Laslea │ 5. Ludos                     6. Loamnes │ 6. Marpod                     7. Merghindeal │ 7. Mihaileni                     8. Micasasa │ 8. Pauca                     9. Miercurea │                        Sibiului │                    10. Nocrich │                    11. Porumbacu de Jos│                    12. Seica Mare │                    13. Seica Mica │                    14. Slimnic │                    15. Valea Viilor │ Suceava 1. Musenita │ Teleorman 1. Balaci │ Teleorman 1. Bujoreni                     2. Bogdana │ 2. Calmatuiu                     3. Botoroaga │ 3. Necsesti                     4. Calinesti │ 4. Rasmiresti                     5. Calmatuiu de Sus│ 5. Saceni                     6. Ciolanesti │                     7. Ciuperceni │                     8. Crangeni │                     9. Crangu │                    10. Didesti │                    11. Dracsenei │                    12. Frumoasa │                    13. Furculesti │                    14. Magura │                    15. Marzanesti │                    16. Mereni │                    17. Piatra │                    18. Pietrosani │                    19. Plopii- │                        Slavitesti │                    20. Putineiu │                    21. Salcia │                    22. Sarbeni │                    23. Scurtu Mare │                    24. Segarcea-Vale │                    25. Sfintesti │                    26. Silistea-Gumesti│                    27. Slobozia Mandra │                    28. Stejaru │                    29. Talpa │                    30. Tatarastii de │                        Jos │                    31. Traian │                    32. Trivalea-Mosteni│                    33. Troianu │                    34. Vartoape │                    35. Viisoara │                    36. Vitanesti │                        (Purani) │                    37. Zambreasca │ Timiş 1. Balint │ Timiş 1. Bara                     2. Banloc │ 2. Bogda                     3. Beba Veche │ 3. Brestovat                     4. Belint │ 4. Secas                     5. Bethausen │                     6. Boldur │                     7. Cenad │                     8. Ciacova │                     9. Criciova │                    10. Dudestii Vechi │                    11. Fardea │                    12. Ghizela │                    13. Giera │                    14. Jamu Mare │                    15. Lenauheim │                    16. Margina │                    17. Nitchidorf │                    18. Ohaba Lunga │                    19. Pietroasa │                    20. Pischia │                    21. Racovita │                    22. Sacosu Turcesc │                    23. Topolovatu Mare │                    24. Tormac │                    25. Traian Vuia │                    26. Uivar │                    27. Victor Vlad │                        Delamarina │ Tulcea 1. Casimcea │ Tulcea 1. Beidaud                     2. Ceamurlia de Jos│ 2. C. A. Rosetti                     3. Chilia Veche │ 3. Ceatalchioi                     4. Ciucurova │                     5. Crisan │                     6. Dorobantu │                     7. Grindu │                     8. Hamcearca │                     9. Horia │                    10. Maliuc │                    11. Murighiol │                    12. Sfîntu Gheorghe │                    13. Slava Cercheza │                    14. Topolog │                    15. Valea Nucarilor │ Vaslui 1. Alexandru │ Vaslui 1. Blagesti                     2. Arsura │                     3. Balteni │                     4. Bogdana │                     5. Bogdanita │                     6. Botesti │                     7. Bunesti-Averesti│                     8. Coroiesti │                     9. Costesti │                    10. Cretesti │                    11. Danesti │                    12. Dimitrie │                        Cantemir │                    13. Dragomiresti │                    14. Garceni │                    15. Gherghesti │                    16. Hoceni │                    17. Ivanesti │                    18. Malusteni │                    19. Oltenesti │                    20. Osesti │                    21. Padureni │                    22. Puiesti │                    23. Pungesti │                    24. Rosiesti │                    25. Suletea │                    26. Tacuta │                    27. Tatarani │                    28. Viisoara │                    29. Vulturesti │                    30. Vutcani │                    31. Zapodeni │ Valcea 1. Amarasti │                     2. Boisoara │                     3. Caineni │                     4. Ghioroiu │                     5. Glavile │                     6. Gusoeni │                     7. Ladesti │                     8. Maciuca │                     9. Madulari │                    10. Milcoiu │                    11. Racovita │                    12. Runcu │                    13. Stanesti │ Vrancea 1. Balesti │                     2. Boghesti │                     3. Ciorasti │                     4. Corbita │                     5. Gura Calitei │                     6. Nanesti │                     7. Tanasoaia │                     8. Tataranu │────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────    TOTAL: = 704 comune │────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────NOTĂ:Reprezentarea grafica a localitatilor rurale cuprinse în prezenta anexa este redata în anexa nr. V.  +  Anexa VReprezentarea grafica a localitatilor rurale cuprinse în ANEXA 4 este redata la pag. 31 din Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001.  +  Anexa VIModel de fisa pentru declararea unui municipiuJudeţul .................                                    Vizat,                   Prefect, Preşedintele consiliului                                                             judetean,               ............... ..........................                                      FISA               orasului ......, propus să fie declarat municipiu     A. Componenta:Localităţi componente ale municipiului: Sate ce apartin municipiului:--------------------------------------- -----------------------------1. ....................... 1. .......................2. ............... s.a.m.d. 2. ............... s.a.m.d.B. Indeplinirea principalilor indicatori cantitativi şi calitativi minimali de definire a municipiilor, prevăzuţi la pct. 1.0 din anexa nr. II la Legea nr.351/2001:┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Nr. │ │Indicatorii││crt.│ Indicatorii minimali prevăzuţi de Legea nr. 351/2001 │ realizati ││ │ │ de orasul ││ │ │ propus sa ││ │ │ fie ││ │ │ declarat ││ │ │ municipiu │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│1.*)│Numar de locuitori 40.000 │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│2.*)│Populatia ocupata în activităţi neagricole (% din totalul │ ││ │populatiei ocupate) 85% │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│3.*)│Dotarea locuintelor cu instalatie de alimentare cu apa │ ││ │(% din total locuinte) 80% │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│4.*)│Dotarea locuintelor cu instalatie de canalizare (% din │ ││ │total locuinte) 75% │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5.*)│Dotarea locuintelor cu instalatie de incalzire centrala │ ││ │(% din total locuinte) 45% │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│6. │Numar de paturi în spitale la 1.000 de locuitori 10 │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│7. │Numar de medici la 1.000 de locuitori 2,3 │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│8. │Unităţi de invatamant postliceal │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│9. │Dotari culturale şi sportive: sali de spectacol, eventual │ ││ │teatre, institutii muzicale, biblioteci publice, stadion, │ ││ │sali de sport │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│10. │Locuri în hoteluri 100 │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│11. │Străzi modernizate (% din lungimea totala a strazilor) 60% │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│12. │Străzi cu retele de distribuţie a apei (% din lungimea │ ││ │totala a strazilor) 70% │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│13. │Străzi cu conducte de canalizare (% din lungimea totala a │ ││ │strazilor) 60% │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│14. │Epurarea apelor uzate: racordarea la o statie de epurare │ ││ │cu treapta mecanica şi biologica │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│15. │Străzi cu retele de hidranti exteriori pentru stingerea │ ││ │incendiilor (% din lungimea totala a strazilor) 70% │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│16. │Spatii verzi (parcuri, gradini publice, scuaruri) │ ││ │mp/locuitor 15 │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│17. │Depozit controlat de deseuri cu acces asigurat │ │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘C. Date privind referendumul:Referendumul local a avut loc la data de ............. . Din ........... persoane inscrise în lista pentru referendum au participat ............ persoane. Din totalul de .............. voturi valabil exprimate, un numar de .................. voturi au exprimat acordul pentru declararea ca municipiu a orasului ........................*) D. Institutul Naţional de Statistica a emis Avizul nr. ............ din ................. pentru conformitatea datelor inscrise la poz. 1-5 cu datele înregistrate la ultimul recensamant al populatiei şi locuintelor, precum şi pentru numărul de locuitori existent la data de 1 iulie a anului precedent celui în care s-a întocmit fisa.Primar, Secretar,............... ...............Viza directiei teritoriale de statistica------------Anexa VI a fost introdusa de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007.  +  Anexa VIIModel de fisa pentru declararea unui orasJudeţul ...................                                     Vizat,                     Prefect, Preşedintele consiliului                                                            judetean,                 ............... .........................                                     FISA                comunei .........., propusa să fie declarata oras    A. Componenta:Localităţi componente ale orasului: Sate ce apartin orasului:----------------------------------- -------------------------1. ........................ 1............................2. ............... s.a.m.d. 2. ................. s.a.m.d.B. Indeplinirea principalilor indicatori cantitativi şi calitativi minimali de definire a oraşelor, prevăzuţi la pct. 1.0 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001:┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Nr. │ │Indicatorii││crt.│ Indicatorii minimali prevăzuţi de Legea nr. 351/2001 │ realizati ││ │ │de comuna ││ │ │propusa sa ││ │ │ fie ││ │ │ declarata ││ │ │ oras │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│1.*)│Numar de locuitori 10.000 │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│2.*)│Populatia ocupata în activităţi neagricole (% din totalul │ ││ │populatiei ocupate) 75% │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│3.*)│Dotarea locuintelor cu instalatie de alimentare cu apa │ ││ │(% din total locuinte) 70% │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│4.*)│Dotarea locuintelor cu instalatie de canalizare (% din total│ ││ │locuinte) 55% │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5.*)│Dotarea locuintelor cu instalatie de incalzire centrala │ ││ │(% din total locuinte) 35% │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│6. │Numar de paturi în spitale la 1.000 de locuitori 7 │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│7. │Numar de medici la 1.000 de locuitori 1,8 │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│8. │Unităţi de invatamant liceal sau alta forma de invatamant │ ││ │secundar │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│9. │Dotari culturale şi sportive: sali de spectacol, biblioteci │ ││ │publice, spatii pentru activităţi sportive │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│10. │Locuri în hoteluri 50 │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│11. │Străzi modernizate (% din lungimea totala a strazilor) 50% │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│12. │Străzi cu retele de distribuţie a apei (% din lungimea │ ││ │totala a strazilor) 60% │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│13. │Străzi cu conducte de canalizare (% din lungimea totala a │ ││ │strazilor) 50% │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│14. │Epurarea apelor uzate: racordarea la o statie de epurare cu │ ││ │treapta mecano-chimica │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│15. │Străzi cu retele de hidranti exteriori pentru stingerea │ ││ │incendiilor (% din lungimea totala a strazilor) 70% │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│16. │Spatii verzi (parcuri, gradini publice, scuaruri) │ ││ │mp/locuitor 15 │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│17. │Depozit controlat de deseuri cu acces asigurat │ │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘C. Date privind referendumul:Referendumul local a avut loc la data de ........ . Din ......... persoane inscrise în lista pentru referendum au participat ........... persoane. Din totalul de ........ voturi valabil exprimate, un numar de ........ voturi au exprimat acordul pentru declararea ca oras a comunei ..........................*) D. Institutul Naţional de Statistica a emis Avizul nr. ............ din ........... pentru conformitatea datelor inscrise la poz. 1-5 cu datele înregistrate la ultimul recensamant al populatiei şi locuintelor, precum şi pentru numărul de locuitori existent la data de 1 iulie a anului precedent celui în care s-a întocmit fisa.Primar, Secretar,............... ...............Viza directiei teritoriale de statistica------------Anexa VII a fost introdusa de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007.  +  Anexa VIIIModel de fisa pentru înfiinţarea unei comuneJudeţul .................                                     Vizat,                      Prefect, Preşedintele consiliului                                                           judetean,                  ............... ..........................FISAcomunei .........., propusa să fie infiintataA. Componenta:1. Satul-reşedinţa al comunei propuse ........, preluat de la comuna/orasul .............2. Satul .........., preluat de la comuna/orasul ...........................3. Satul .................., preluat de la comuna/orasul ............... etc.B. Indeplinirea condiţiilor necesare pentru înfiinţarea de comune noi, prevăzute la pct. 4.0 din anexa nr. IV la Legea nr. 351/2001┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Nr. │ │Condiţiile ││crt.│ Condiţii necesare prevăzute prin Legea nr. 351/2001 │ realizate ││ │ │de comuna ││ │ │propusa sa ││ │ │ fie ││ │ │infiintata │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│1.*)│Numar de locuitori - minimum 1.500 │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│2.*)│Populatia ocupata în activităţi neagricole (% din totalul │ ││ │populatiei ocupate) - minimum 25% │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│3.*)│Locuinte construite după anul 1960 (% din numărul total de │ ││ │locuinte) - minimum 45% │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│4**)│Potenţial economic care să asigure echilibrul bugetar al │ ││ │comunei │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5. │Legaturi între satul-reşedinţa de comuna şi celelalte sate │ ││ │pe drumuri publice modernizate/cu imbracaminti usoare (% din│ ││ │total drumuri) - minimum 50% │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│6. │Situarea fiecaruia dintre satele componente ale comunei │ ││ │propuse spre înfiinţare la distanta mai mare de 5 km faţă de│ ││ │actualul sat-reşedinţa de comuna │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│7. │Reducerea distantei totale între satele componente ale │ ││ │comunei propuse spre înfiinţare şi actualul sat-reşedinţa, │ ││ │în raport cu distanta totala între acestea şi │ ││ │satul-reşedinţa al comunei înfiinţate - minimum 15 km │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│8. │Spatii construite pentru institutii şi dotari: │ ││ │- primarie │ ││ │- şcoala primara şi gimnaziala │ ││ │- dispensar uman, farmacie sau punct farmaceutic │ ││ │- post de politie │ ││ │- statie/halta CF sau statie transport auto │ │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘C. Date privind referendumul:Referendumul local a avut loc la data de ...... Din totalul de ....... persoane inscrise în lista pentru referendum au participat ............. persoane. Din totalul de ........... voturi valabile exprimate, un numar de ............ voturi au exprimat acordul pentru înfiinţarea comunei ..........................*) D. Institutul Naţional de Statistica a emis Avizul nr. ........ din ............, pentru conformitatea datelor inscrise la poz. 1-3 cu datele înregistrate la ultimul recensamant al populatiei şi locuintelor, precum şi pentru numărul de locuitori existent la data de 1 iulie a anului precedent celui în care s-a întocmit fisa.**) E. Confirmarea potentialului economic al viitoarei comune pentru asigurarea echilibrului bugetar al acesteia revine directiei generale a finanţelor publice a judeţului.F. După modelul fisei pentru înfiinţarea unei comune se prezinta şi fisa comunei rămase după reorganizare, cu excepţia prevederilor lit. C.                    Primar, Secretar,               ............... ...............                   Viza directiei teritoriale de statistica                                   Director,                             ....................          Viza directiei generale a finanţelor publice a judeţului                                   Director,                             ....................------------Anexa VIII a fost introdusa de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007.------------