ORDIN nr. 26 din 9 decembrie 2011privind unele dispoziţii de aplicare a cerinţelor de prudenţă bancară în contextul modificărilor legislative legate de implementarea Standardelor internaţionale de raportare financiară la nivel individual ce intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 20 decembrie 2011    Având în vedere prevederile art. 24, 101, 104, 122, 148, 149, 289, 320, art. 384 alin. (1) şi art. 385 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 25/2011 privind lichiditatea instituţiilor de credit şi ale Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 25 alin. (2) lit. a) şi ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,Banca Naţională a României emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Prezentul ordin se aplică instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe pentru toţi indicatorii de prudenţă bancară enumeraţi la alin. (2) lit. b) şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre numai pentru determinarea indicatorilor de prudenţă bancară privind lichiditatea şi riscul mare de lichiditate prevăzuţi la alin. (2) lit. b) pct. 5. (2) În sensul prezentului ordin, termenii şi/sau expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) Standardele internaţionale de raportare financiară, denumite în continuare IFRS, au semnificaţia prevăzută la art. 2 din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit; b) indicatorii de prudenţă bancară - indicatorii reprezentând:1. indicatorii de solvabilitate pentru instituţiile de credit;2. expunerile mari;3. expunerile faţă de persoanele aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit;4. poziţiile valutare (limite);5. situaţiile referitoare la indicatorul de lichiditate şi riscul mare de lichiditate;6. modificările potenţiale ale valorii economice a instituţiilor de credit ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii;7. fondurile proprii; c) stat membru şi stat terţ au înţelesul prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În sensul prezentului ordin sintagma modificările legislative legate de implementarea IFRS la nivel individual se referă la dispoziţii ale cadrului de reglementare cu intrare în vigoare/aplicabilitate începând cu 1 ianuarie 2012, după cum urmează:- Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010;- Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare;- Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării standard, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 25/2011 privind lichiditatea instituţiilor de credit;- Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 13/2011 privind raportarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit.  +  Articolul 2 (1) Toate instituţiile de credit persoane juridice române şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit din state terţe trebuie să remită Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere până la 1 martie 2012, atât pe suport hârtie, cu semnătura persoanelor autorizate, cât şi electronic, toate formularele pentru indicatorii de prudenţă bancară prevăzuţi la art. 1 alin. (2) lit. b) întocmite la nivel individual în baza datelor înregistrate în conturile de deschidere a exerciţiului financiar al anului 2012, cu luarea în considerare, în cazul instituţiilor de credit şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe care utilizează abordarea standard pentru riscul de credit, a aplicării prevederilor referitoare la determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2011, aşa cum este prevăzută aceasta la art. 5. (2) Sucursalele din România ale instituţiilor de credit din alte state membre trebuie să remită Băncii Naţionale a României Direcţia supraveghere până la 1 martie 2012, atât pe suport hârtie, cu semnătura persoanelor autorizate, cât şi electronic, toate formularele aferente indicatorilor de prudenţă bancară privind lichiditatea şi riscul mare de lichiditate prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b) pct. 5. (3) Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere poate solicita instituţiilor de credit orice alte informaţii şi situaţii considerate necesare pentru evaluarea impactului modificărilor legislative legate de implementarea IFRS la nivel individual şi de amendamentele aduse cadrului de reglementare privind lichiditatea instituţiilor de credit şi determinarea poziţiilor valutare (limite). (4) Pentru determinarea nivelului fondurilor proprii pentru perioadele de raportare aferente anului 2012, inclusiv pentru raportarea prevăzută la alin. (1), vor fi avute în vedere următoarele: a) în scopul aplicării art. 4 lit. b) din Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile de credit includ, cu respectarea prevederilor art. 21 alin. (2) din acelaşi regulament, rezultatul reportat evidenţiat în conturile de deschidere ale exerciţiului financiar al anului 2012, cu excepţia sumelor prevăzute la lit. b); b) includerea rezultatului exerciţiului financiar al anului 2011, determinat potrivit Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 13/2008 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, cu modificările şi completările ulterioare, evidenţiat în conturile de deschidere ale exerciţiului financiar al anului 2012, se supune condiţiilor prevăzute la art. 6 alin (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3 (1) Instituţiile de credit care înregistrează neîncadrări ale indicatorilor de prudenţă bancară prevăzuţi la art. 1 alin. (2) lit. b), calculaţi la nivel individual pe baza datelor din conturile de deschidere a exerciţiului financiar al anului 2012 conform prevederilor art. 2 alin. (1), faţă de limitele reglementate, vor asigura reîncadrarea respectivilor indicatori în limitele reglementate până la data de 30 iunie 2012. (2) Instituţiile de credit cărora le sunt aplicabile prevederile alin. (1) trebuie să dispună şi să implementeze un plan viabil şi documentat de reîncadrare în limitele reglementate ale indicatorilor de prudenţă bancară până la data de 30 iunie 2012. (3) Instituţiile de credit cărora le sunt aplicabile prevederile alin. (1) trebuie să se asigure că nivelul indicatorilor de prudenţă bancară prevăzuţi la art. 1 alin. (2) lit. b) pct. 1-3 şi 6 determinaţi la nivel individual pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2012 şi 30 iunie 2012 nu se deteriorează faţă de nivelul aferent respectivilor indicatori determinat în baza datelor din conturile de deschidere a exerciţiului financiar al anului 2012 conform prevederilor art. 2 alin. (1). (4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică în cazul instituţiilor de credit care la data de 31 decembrie 2011 nu respectau limitele reglementate pentru indicatorii de prudenţă bancară prevăzuţi la art. 1 alin. (2) lit. b) şi în cazul cărora nu au fost duse la îndeplinire, până la această dată, în termenele solicitate, măsurile de remediere dispuse în acest sens în cadrul procesului de supraveghere. (5) În sensul alin. (1), termenul prevăzut la art. 32 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 25/2011 se prelungeşte până la 30 iunie 2012.  +  Articolul 4În cazul în care, ca urmare a aprobării situaţiilor financiare anuale întocmite pentru 31 decembrie 2011 de către adunarea generală a acţionarilor, nivelul indicatorilor de prudenţă bancară prevăzuţi la art. 1 alin. (2) lit. b), calculaţi în baza datelor înregistrate în conturile de deschidere a exerciţiului financiar al anului 2012 ce au fost refăcute ca efect al respectivei aprobări, se modifică, raportările aferente acestora efectuate conform prevederilor art. 2 alin. (1) şi cele întocmite pentru perioada scursă de la începutul anului în curs şi până la data aprobării situaţiilor financiare anuale vor fi refăcute şi retransmise Băncii Naţionale a României în termen de 20 de zile calendaristice de la data aprobării situaţiilor financiare anuale, dar nu mai târziu de data de 15 mai 2012.  +  Articolul 5 (1) În perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2012 Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2011 se aplică fără luarea în considerare a prevederilor art. 1 alin. (2) lit. c) şi a prevederilor care decurg din/se referă la acestea. (2) În perioada menţionată la alin. (1), la aplicarea prevederilor art. 19 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2011 se au în vedere următoarele: a) Etapa prevăzută la lit. e) pct. 3 nu se aplică. b) La litera e), punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"4. Agregarea sumelor obţinute la pct. 1 şi 2, distinct în cadrul totalurilor de mai jos, în scopul stabilirii sumei care urmează a fi dedusă din fondurile proprii ale împrumutătorului:4.1. totalul ajustărilor prudenţiale de valoare;4.2. totalul ajustărilor pentru depreciere alocate." c) După litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:"g) Stabilirea sumei totale care urmează a fi dedusă din fondurile proprii ale împrumutătorului, în vederea determinării nivelului total al acestora, prin parcurgerea următorilor paşi:1. obţinerea valorii maxime în urma comparării celor două totaluri prevăzute la pct. 4.1 şi 4.2 de la lit. e) pct. 4;2. determinarea diferenţei dintre valoarea obţinută la pct. 1 şi totalul ajustărilor pentru depreciere alocate prevăzut la pct. 4.2 de la lit. e) pct. 4. Această diferenţă reprezintă suma totală care se va scădea din fondurile proprii ale împrumutătorului." d) La aplicarea prevederilor lit. a)-e) sintagmele extrase reprezentând expuneri şi expuneri au semnificaţia de extrase componente ale activelor financiare: principal, creanţe ataşate şi/sau sume de amortizat (debitoare - pozitive; creditoare - negative). În cadrul etapei de la lit. d), la pct. 1 are loc diminuarea extraselor în funcţie de garanţii, sens în care pct. 1.1 se aplică numai extraselor pozitive; pct. 1.2 se aplică, în locul pct. 1 de la lit. e), sumelor pozitive rezultate după agregarea valorilor obţinute anterior, aferente extraselor componente ale activelor financiare. (3) Până la data prevăzută la art. 26 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2011, împrumutătorii au obligaţia de a asigura conformitatea cu prevederile art. 3 alin. (3) din regulamentul respectiv, privind validarea normelor interne de către Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, inclusiv în ceea ce priveşte modificările necesare pentru implementarea cerinţelor prezentului ordin. (4) În perioada menţionată la alin. (1), Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 14/2011 pentru raportarea situaţiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare nu se aplică. (5) În perioada menţionată la alin. (1), împrumutătorii, astfel cum au fost definiţi la art. 2 lit. b) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2011, raportează periodic Băncii Naţionale a României situaţii aferente aplicării acestuia în conformitate cu modificările şi completările dispuse de prezentul ordin. (6) Forma şi conţinutul situaţiilor prevăzute la alin. (5), precum şi frecvenţa şi modalităţile de transmitere a acestora se stabilesc prin ordin emis de Banca Naţională a României. (7) În perioada menţionată la alin. (1), pentru calculul indicatorilor de prudenţă bancară prevăzuţi la art. 1 alin. (2) lit. b) pct. 1)-3) şi 6), ajustarea de valoare a activelor care fac obiectul Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2011 reprezintă: a) ajustarea prudenţială de valoare în cazul în care, în urma aplicării prevederilor art. 19 lit. g) pct. 1 din acelaşi regulament, totalul ajustărilor prudenţiale de valoare este mai mare sau egal cu totalul ajustărilor pentru depreciere alocate; sau b) ajustarea pentru depreciere alocată în cazul în care, în urma aplicării prevederilor art. 19 lit. g) pct. 1 din acelaşi regulament, totalul ajustărilor prudenţiale de valoare este mai mic decât totalul ajustărilor pentru depreciere alocate.  +  Articolul 6Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea măsurilor şi sancţiunilor prevăzute la art. 226, 227 şi 229 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012, cu excepţia prevederilor art. 5 alin. (3), care intră în vigoare la data publicării.Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionalea României,Mugur Constantin IsărescuBucureşti, 9 decembrie 2011.Nr. 26.----