NORME METODOLOGICE din 30 noiembrie 2011privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere*)
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 854 bis din 2 decembrie 2011  ---------- Notă *) Aprobate de Ordinul nr. 980 din 30 noiembrie 2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 2 decembrie 2011.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezentele norme metodologice stabilesc cadrul de aplicare a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere și reprezintă normele prevăzute de aceasta cu privire la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora.(2) Transportul rutier se poate efectua numai în condițiile respectării prevederilor prezentelor norme, ale reglementărilor naționale și ale Uniunii Europene din domeniul transporturilor rutiere, precum și ale acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.(3) Transportul rutier se efectuează numai cu vehicule rutiere destinate prin construcție tipului de transport efectuat, dotate cu tahografe și limitatoare de viteză, în conformitate cu reglementările în vigoare.  +  Articolul 2(1) Transportul rutier contra cost poate fi efectuat numai de către operatorii de transport rutier înregistrați în Registrul electronic național al operatorilor de transport rutier ținut de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.(2) Transportul rutier în cont propriu poate fi efectuat numai de către întreprinderile de transport rutier în cont propriu înregistrate în Registrul electronic național al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu ținut de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.  +  Capitolul II Registrul electronic național al operatorilor de transport rutier și Registrul electronic național al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu  +  Articolul 3Registrul electronic național al operatorilor de transport rutier și Registrul electronic național al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu se întocmesc prin înscrierea datelor aferente operatorilor de transport rutier sau întreprinderilor de transport rutier în cont propriu care au obținut licența comunitară sau certificatul de transport în cont propriu, după caz.  +  Articolul 4Completarea Registrului electronic național al operatorilor de transport rutier și a Registrului electronic național al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu, se realizează prin înscrierea cel puțin a următoarelor date:a) denumirea și forma juridică a întreprinderii;b) adresa sediului acesteia;c) numele managerilor de transport;d) tipul licenței comunitare corespunzător tipului de transport efectuat respectiv transport de mărfuri sau transport de persoane, precum și numărul și seria acesteia;e) numărul și seria copiilor conforme ale licenței comunitare, precum și numerele de înmatriculare al autovehiculelor pentru care au fost eliberate;f) încălcările grave prevăzute în anexa nr. IV la Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 ;g) numele persoanelor care au fost declarate ca fiind inapte pentru coordonarea activității de transport, atât timp cât buna reputație a persoanei respective nu a fost restabilită, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 ;h) măsurile administrative și sancțiunile aplicate operatorilor de transport rutier.  +  Articolul 5Gestionarea Registrului electronic național al operatorilor de transport rutier și a Registrului electronic național al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu se asigură de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare I.S.C.T.R., care vor actualiza permanent datele înscrise în acestea, conform competențelor ce le revin.  +  Articolul 6(1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. reprezintă punctul național de contact responsabil de schimbul de informații cu celelalte state membre ale Uniunii Europene privind aplicarea Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 și de luare a măsurilor necesare în vederea interconectării și accesibilității la nivelul Uniunii Europene a Registrului electronic național al operatorilor de transport rutier.(2) În sensul prevederilor alin. (1), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R este instituția română responsabilă cu întocmirea, în colaborare cu I.S.C.T.R., și transmiterea raportului prevăzut la art. 26 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 , a raportului prevăzut la art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 , precum și a raportului prevăzut la art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 .  +  Capitolul III Accesul la activitatea de transport rutier  +  Secţiunea 1 Accesul la ocupația de operator de transport rutier  +  Articolul 7Pentru a avea acces la ocupația de operator de transport rutier, întreprinderea trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 .  +  Articolul 8În urma îndeplinirii cerințelor privind accesul la ocupația de operator de transport rutier, întreprinderea va fi înregistrată în Registrului electronic național al operatorilor de transport și i se va elibera licența comunitară, care îi conferă operatorului de transport rutier acces la piața transportului rutier contra cost.  +  Articolul 9Se consideră îndeplinită cerința privind sediul, dacă întreprinderea:a) are sediul situat pe teritoriul României, în incinta căruia își păstrează principalele documente de lucru, în special documentele contabile, documentele de gestionare a personalului, documente le conținând date referitoare la perioadele de conducere și perioadele de repaus ale conducătorilor auto, documentele privind întreținerea vehiculelor și orice alte documente la care trebuie să aibă acces inspectorii Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, în scopul verificării;b) dispune de unul sau mai multe autovehicule, care sunt înmatriculate în România, indiferent dacă vehiculele respective se află în proprietatea sa sau sunt deținute în temeiul unui contract de cumpărare în rate, închiriere sau leasing;c) desfășoară operațiunile referitoare la autovehiculele menționate la lit. b) permanent și efectiv cu echipamentele administrative necesare și cu echipamentele și instalațiile tehnice corespunzătoare, într-un centru de exploatare situat pe teritoriul României.  +  Articolul 10Se consideră îndeplinită cerința privind buna reputație, dacă:a) întreprinderea și managerul de transport al acesteia nu au fost condamnate sau sancționate conform prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009;b) managerul de transport și-a pierdut buna reputație pentru încălcările grave prevăzute în anexa nr. IV la Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 fiind declarat inapt conform art. 14 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 și a intervenit reabilitarea.  +  Articolul 11Procedura administrativă privind pierderea bunei reputații a întreprinderii/managerului de transport prevăzută la art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 va fi stabilită de către I.S.C.T.R., în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme, avându-se în vedere cel puțin urmatoarele:a) efectuarea unei verificări la sediul intreprinderii;b) analiza sancțiunilor aplicate întreprinderii/managerului de transport.  +  Articolul 12În urma aplicării procedurii administrative prevăzute la art. 11, I.S.C.T.R. întocmește un referat în care se va motiva decizia retragerii bunei reputații sau rămânerea neafectată a acesteia.  +  Articolul 13Procedura administrativă prevăzută la art. 11 se consideră încheiată după semnarea referatului prevăzut la art. 12 de către inspectorul de stat șef, înregistrarea acestuia și efectuarea tuturor înregistrărilor privind buna reputație în Registrul electronic național al operatorilor de transport rutier/ Registrul electronic național al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu.  +  Articolul 14(1) Se consideră îndeplinită cerința privind capacitatea financiară, dacă întreprinderea demonstrează, pe baza conturilor anuale certificate de un auditor sau de o persoană acreditată în mod corespunzător, conform prevederilor legale, că dispune în fiecare an de capital și rezerve în valoare totală de cel puțin 9000 EUR pentru un singur vehicul utilizat și de 5000 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat.(2) În situația în care întreprinderea nu dovedește deținerea capitalului și rezervelor financiare prevăzute la alin. (1), aceasta poate demonstra îndeplinirea capacității financiare printr-un certificat, cum ar fi o garanție bancară sau asigurare prevăzută la art. 7 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 , eliberat de una sau mai multe bănci sau de alte instituții financiare, inclusiv societăți de asigurare.  +  Articolul 15(1) Se consideră îndeplinită cerința privind competența profesională, dacă întreprinderea care exercită ocupația de operator de transport rutier desemnează o persoană fizică ca manager de transport, titular al unui certificat de competență profesională, care îndeplinește cerința de bună reputație și care:a) conduce permanent și efectiv activitățile de transport ale întreprinderii;b) este angajat, director, proprietar sau acționar al întreprinderii, sau administrează întreprinderea sau, în cazul întreprinderii autorizate ca persoană fizică, este însăși persoana respectivă;c) este rezident în Uniunea Europeană.(2) Certificatul de competență profesională al managerului de transport se obține în condițiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.(3) O persoană fizică poate avea calitatea de manager de transport la o singură întreprindere.  +  Secţiunea 2 Accesul la transportul rutier în cont propriu  +  Articolul 16Pentru a avea acces la transportul rutier în cont propriu, întreprinderea trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și d) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 .  +  Articolul 17În urma îndeplinirii cerințelor privind accesul la transportul rutier în cont propriu, întreprinderea va fi înregistrată în Registrul electronic național al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu și i se va elibera certificatul de transport în cont propriu, care îi conferă întreprinderii de transport rutier în cont propriu acces la piața transportului rutier în cont propriu.  +  Articolul 18Cerințele privind buna reputație și competența profesională se consideră îndeplinite în condițiile prevăzute la art. 10 și art. 15.  +  Capitolul IV Accesul la piața transportului rutier  +  Secţiunea 1 Transportul rutier contra cost  +  Articolul 19Transportul rutier contra cost de mărfuri și de persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier în baza licenței comunitare numai cu autovehicule la bordul cărora există, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenței comunitare, documentul de transport, precum și celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare.  +  Articolul 20(1) Licența comunitară este eliberată de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu o valabilitate de 10 ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare, aceasta păstrându-se la sediul operatorului de transport.(2) Copiile conforme ale licenței comunitare se eliberează de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu o valabilitate de minim 1 an și fără a depăși perioada de valabilitate a licenței comunitare, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare, acestea păstrându-se la bordul autovehiculelor pentru care au fost emise.(3) Licența comunitară și copiile conforme ale acesteia sunt documente nominale ale operatorului de transport rutier, nefiind transmisibile.(4) Copiile conforme ale licenței comunitare sunt personalizate de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu numerele de înmatriculare ale autovehiculelor pentru care au fost emise.(5) Modelul licenței comunitare din anexa nr. II la Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 în cazul efectuării transportului rutier de mărfuri, este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.(6) Modelul licenței comunitare din anexa nr. II la Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 în cazul efectuării transportului rutier de persoane, este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.(7) Modelul copiei conforme a licenței comunitare corespunzătoare transportului rutier de mărfuri, este prevăzut în anexa nr.3 la prezentele norme metodologice.(8) Modelul copiei conforme a licenței comunitare corespunzătoare transportului rutier de persoane, este prevăzut în anexa nr.4 la prezentele norme metodologice.  +  Articolul 21(1) Pentru obținerea licenței comunitare și a copiilor conforme ale acesteia, întreprinderea va depune sau va transmite prin poștă, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme.(2) Cererea depusă sau transmisă în conformitate cu prevederile alin. (1) va fi însoțită de următoarele:a) document doveditor privind deținerea sediului unde întreprinderea își păstrează documentele și în care aceasta desfășoară activitatea administrativă și operativă în legătură cu transportul rutier;b) document privind asigurarea întreținerii tehnice a vehiculelor rutiere utilizate;c) cazierul judiciar al managerului de transport și declarație pe propria răspundere a acestuia, prevăzută în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, din care să reiasă că nu a fost sancționat pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 sau actul prevăzut la art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 , în cazul în cazul resortisanților altor state membre ale Uniunii Europene;d) cazierul judiciar al întreprinderii și declarație pe propria răspundere a acesteia, prevăzută în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice, din care să reiasă că întreprinderea nu a fost sancționată pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 ;e) document privind îndeplinirea condiției de capacitate financiară prevăzut la art. 7 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 ;f) certificatul de competență profesională al managerului de transport prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 , valabil pentru tipul de transport efectuat.(3) Cererea prevăzută la alin. (1) se va transmite inclusiv prin poștă electronică pe adresa indicată pe pagina de internet a Autorității Rutiere Române - A.R.R.  +  Articolul 22(1) În termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite cerințele prevăzute la art. 7, să elibereze licența comunitară sau să comunice în scris refuzul motivat, după caz.(2) Prelungirea termenului de eliberare a licenței comunitare pentru situații motivate corespunzător care presupun precizări suplimentare din partea întreprinderii în vederea analizării cererii depuse, se face în condițiile prevăzute la art. 11 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 .(3) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. transmite prin poștă, cu confirmare de primire, pe adresa operatorului de transport rutier, licența comunitară și copiile conforme ale acesteia pe care le eliberează.  +  Articolul 23În maxim 3 luni de la data eliberării licenței comunitare, I.S.C.T.R. va face un control la sediul operatorului de transport în vederea verificării îndeplinirii de către acesta a cerințelor prevăzute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 .  +  Articolul 24(1) În situația în care titularul licenței comunitare deține autovehicule suplimentare față de cele pentru care a obținut inițial copii conforme ale licenței comunitare, pe care urmează să le utilizeze la efectuarea operațiunilor de transport rutier, acesta va depune sau va transmite prin poștă, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.(2) Cererea depusă în conformitate cu prevederile alin. (1) în vederea eliberării uneia sau mai multor copii conforme ale licenței comunitare, va fi însoțită de documentul doveditor privind îndeplinirea condiției de capacitate financiară prevăzut la art. 7 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 , corespunzător numărului de vehicule rutiere deținut de titularul licenței comunitare.(3) Cererea prevăzută la alin. (1) se va transmite inclusiv prin poștă electronică pe adresa indicată pe pagina de internet a Autorității Rutiere Române - A.R.R.  +  Articolul 25În vederea efectuării transportului rutier de mărfuri periculoase, operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin poștă, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română A.R.R., următoarele documente:a) dovada angajării, decizia de numire și certificatul de atestare profesională a consilierului de siguranță;b) certificatul de agreare eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", pentru vehiculele pentru care este necesar a se elibera respectivul certificat;c) certificatul de atestare profesională al conducătorului auto, specific mărfurilor periculoase care vor fi transportate;d) autorizația eliberată de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, pentru vehiculele care transportă mărfuri periculoase din clasa 7;e) certificatul de inspecție tehnică, în cazul suprastructurilor specializate pentru transportul recipientelor cu gaze lichefiate sau cu alte mărfuri periculoase.  +  Articolul 26(1) Copia conformă a licenței comunitare se eliberează pentru un autovehicul sau ansamblu de autovehicule în funcție de tipul de transport rutier efectuat, respectiv transport rutier de mărfuri sau transport rutier de persoane.(2) Unui operator de transport rutier i se poate elibera un număr maxim de copii conforme ale licenței comunitare corespunzător numărului de autovehicule pentru care îndeplinește condiția de capacitate financiară.  +  Articolul 27(1) În cazul în care operatorul de transport rutier își schimbă sediul social, acesta trebuie să notifice schimbarea către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și să certifice printr-o declarație pe proprie răspundere menținerea condițiilor care au stat la baza eliberării licenței comunitare și a copiilor conforme ale acesteia prevăzute de prezentele norme, în cel mult 15 zile de la schimbarea sediului social.(2) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va elibera în termen de 5 zile de la notificarea prevăzută la alin. (1), licența comunitară și copiile conforme ale acesteia modificate, păstrându-se termenul de valabilitate al licenței comunitare și al copiilor conforme ale acesteia eliberate anterior, care sunt depuse la A.R.R.(3) Licența comunitară și copiile conforme ale acesteia modificate prevăzute la alin. (2) se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. numai după prezentarea de către operatorul de transport rutier a documentului de plată a tarifului pentru eliberarea documentelor respective.  +  Articolul 28La solicitarea expresă a operatorului de transport rutier privind retragerea licenței comunitare și/sau a copiilor conforme ale acesteia, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va proceda la retragerea acestor documente și la radierea poziției din Registrul electronic național al operatorilor de transport rutier.  +  Secţiunea 2 Transportul rutier în cont propriu  +  Articolul 29(1) Transportul rutier în cont propriu de mărfuri și persoane se efectuează de către întreprindere în baza certificatului de transport în cont propriu numai cu autovehicule la bordul cărora există, pe toată durata transportului, o copie conformă a certificatului de transport în cont propriu, documentul de transport, precum și celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare.  +  Articolul 30(1) Certificatul de transport în cont propriu este eliberat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu o valabilitate de 10 ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare, aceasta păstrându-se la sediul întreprinderii.(2) Copiile conforme ale certificatului de transport în cont propriu se eliberează de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu o valabilitate de minim 1 an și fără a depăși perioada de valabilitate a certificatului de transport în cont propriu, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare, acestea păstrându-se la bordul autovehiculelor pentru care au fost emise.(3) Certificatul de transport în cont propriu și copiile conforme ale acestuia sunt documente nominale ale întreprinderii, nefiind transmisibile.(4) Copiile conforme ale certificatului de transport în cont propriu sunt personalizate de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu numerele de înmatriculare ale autovehiculelor pentru care au fost emise.(5) Modelul certificatului de transport în cont propriu este prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice.(6) Modelul copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu corespunzător transportului rutier de mărfuri este prevăzut în anexa nr. 10 la prezentele norme metodologice.(7) Modelul copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu corespunzător transportului rutier de persoane este prevăzut în anexa nr. 11 la prezentele norme metodologice.  +  Articolul 31(1) Pentru obținerea certificatului de transport în cont propriu și a copiilor conforme ale acestuia, întreprinderea va depune sau va transmite prin poștă, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 12 la prezentele norme.(2) Cererea depusă sau transmisă în conformitate cu prevederile alin. (1) va fi însoțită de următoarele:a) cazierul judiciar al managerului de transport și declarație pe propria răspundere a acestuia, prevăzută în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, din care să reiasă că nu a fost sancționat pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 sau documentul prevăzut la art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 , în cazul resortisanților altor state membre ale Uniunii Europene;b) cazierul judiciar al întreprinderii și declarație pe propria răspundere a acesteia, prevăzută în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice, din care să reiasă că întreprinderea nu a fost sancționată pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 ;c) certificatul de competență profesională al managerului de transport prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, valabil pentru tipul de transport efectuat.(3) Cererea prevăzută la alin. (1) se va transmite inclusiv prin poștă electronică pe adresa indicată pe pagina de internet a Autorității Rutiere Române - A.R.R.  +  Articolul 32(1) În termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 16, să elibereze certificatul de transport în cont propriu sau să comunice în scris refuzul motivat, după caz.(2) Prelungirea termenului de eliberare a certificatului de transport în cont propriu pentru situații motivate corespunzător, care presupun precizări suplimentare din partea întreprinderii în vederea analizării cererii depuse, se face în condițiile prevăzute la art. 11 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.(3) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. transmite prin poștă, cu confirmare de primire, pe adresa întreprinderii de transport rutier în cont propriu, certificatul de transport în cont propriu și copiile conforme ale acestuia pe care le eliberează.  +  Articolul 33În maximum 3 luni de la data eliberării certificatului de transport în cont propriu, I.S.C.T.R. va efectua un control la sediul întreprinderii de transport rutier în cont propriu în vederea verificării îndeplinirii de către acesta a cerințelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și d) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.  +  Articolul 34(1) În situația în care titularul certificatului de transport în cont propriu deține autovehicule suplimentare față de cele pentru care a obținut inițial copii conforme ale certificatului de transport în cont propriu, pe care urmează să le utilizeze la efectuarea operațiunilor de transport rutier în cont propriu, acesta va depune sau va transmite prin poștă, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 13 la prezentele norme metodologice.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se va transmite inclusiv prin poștă electronică pe adresa indicată pe pagina de internet a Autorității Rutiere Române - A.R.R.  +  Articolul 35În vederea efectuării transportului rutier de mărfuri periculoase, întreprinderea de transport rutier în cont propriu va depune sau va transmite prin poștă, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., următoarele documente:a) dovada angajării, decizia de numire și certificatul de atestare profesională a consilierului de siguranță;b) certificatul de agreare eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", pentru vehiculele pentru care este necesar a se elibera respectivul certificat;c) certificatul de atestare profesională al conducătorului auto, specific mărfurilor periculoase care vor fi transportate;d) autorizația eliberată de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, pentru vehiculele care transportă mărfuri periculoase din clasa 7;e) certificatul de inspecție tehnică, în cazul suprastructurilor specializate pentru transportul recipientelor cu gaze lichefiate sau cu alte mărfuri periculoase.  +  Articolul 36Copia conformă a certificatului de transport în cont propriu se eliberează pentru un autovehicul sau ansamblu de autovehicule în funcție de tipul de transport rutier efectuat, respectiv transport rutier de mărfuri sau transport rutier de persoane.  +  Articolul 37(1) În cazul în care întreprinderea de transport rutier în cont propriu își schimbă sediul social, aceasta trebuie să notifice schimbarea către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și să certifice printr-o declarație pe proprie răspundere menținerea condițiilor care au stat la baza eliberării certificatului de transport în cont propriu și a copiilor conforme ale acestuia prevăzute de prezentele norme, în cel mult 15 zile de la schimbarea sediului social.(2) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R va elibera în termen de 5 zile de la notificarea prevăzută la alin. (1), certificatul de transport în cont propriu și copiile conforme ale acestuia modificate, păstrându-se termenul de valabilitate al certificatului de transport în cont propriu și al copiilor conforme ale acestuia eliberate anterior, care sunt depuse la A.R.R.(3) Certificatul de transport în cont propriu și copiile conforme ale acestuia modificate prevăzute la alin. (2) se vor elibera de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. numai după prezentarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a documentului de plată a tarifului pentru schimbarea documentelor respective.  +  Articolul 38La solicitarea expresă a întreprinderii de transport rutier în cont propriu privind retragerea certificatului de transport în cont propriu și/sau a copiilor conforme ale acestuia, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va proceda la retragerea acestor documente și la radierea poziției din Registrul electronic național al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu.  +  Capitolul V Efectuarea transporturilor rutiere  +  Secţiunea 1 Efectuarea transportului rutier național de mărfuriSubsecțiunea 1Efectuarea transportului rutier contra cost de mărfuri  +  Articolul 39(1) Pentru a efectua transport rutier contra cost de mărfuri, operatorul de transport rutier trebuie să dețină la bordul autovehiculului copia conformă a licenței comunitare valabilă pentru transportul rutier de mărfuri, documentul de transport, precum și toate celelalte documente specifice, prevăzute de reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie și/sau tip de transport rutier.(2) În sensul alin. (1), prin document de transport se înțelege scrisoarea de transport tip C.M.R., prevăzută de Convenția referitoare la contractul de transport internațional de mărfuri pe șosele (Convenția C.M.R.), la care România a aderat prin Decretul nr. 429/1972, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 14 la prezentele norme metodologice.(3) Suplimentar față de documentul de transport, în cazul transportului rutier contra cost de mărfuri, la bordul vehiculului rutier trebuie să se mai afle:a) legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto;b) certificatul de competență profesională al conducătorului auto valabil pentru tipul de transport efectuat;c) contractul de închiriere/leasing, în original sau în copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deținut cu contract de închiriere sau de leasing, după caz;d) atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 , după caz;  +  Articolul 40(1) În scopul facilitării controlului vehiculelor care sunt utilizate de către operatorii de transport rutier/întreprinderile de transport rutier în cont propriu la efectuarea transporturilor rutiere, utilizate de către operatorii de transport/întreprinderi, aceștia au obligația dotării acestora cu plăcuțe din care să rezulte dimensiunile și masele maxime admise/autorizate ale vehiculului.(2) Plăcuțele prevăzute la alin. (1) fac dovada conformității vehiculului respectiv cu prevederile legislației comunitare referitoare la dimensiunile maxime admise și masele maxime admise/autorizate.Subsecțiunea 2Efectuarea transportului rutier în cont propriu de mărfuri  +  Articolul 41(1) Pentru a efectua transport rutier în cont propriu de mărfuri, întreprinderea trebuie să dețină la bordul vehiculului copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, documentul de transport, precum și toate celelalte documente specifice prevăzute de reglementările în vigoare.(2) În sensul alin. (1), prin document de transport se înțelege avizul de expediție a mărfurilor sau un document similar acestuia din care să reiasă că transportul corespunde prevederilor art. 1 alin. (5) lit. d) din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 .  +  Articolul 42Suplimentar față de documentul de transport, în cazul transportului rutier în cont propriu de mărfuri, la bordul vehiculului rutier trebuie să se mai afle:a) legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto;b) certificatul de competență profesională al conducătorului auto valabil pentru tipul de transport efectuat;c) contractul de închiriere, în original sau în copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deținut cu contract de închiriere sau de leasing, după caz;d) atestatul de conducător auto prevăzut în art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 , după caz.  +  Secţiunea 2 Efectuarea transportului rutier internațional de mărfuriSubsecțiunea 1Efectuarea transportului rutier contra cost de mărfuri  +  Articolul 43(1) Pentru a efectua transport rutier contra cost de mărfuri, operatorul de transport rutier trebuie să dețină la bordul autovehiculului copia conformă a licenței comunitare valabilă pentru transportul rutier de mărfuri, documentul de transport, autorizația/autorizațiile de transport internațional, pentru parcursul extern, precum și toate celelalte documente specifice, după caz, prevăzute de reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie și/sau tip de transport rutier.(2) În sensul alin. (1), prin document de transport se înțelege scrisoarea de transport C.M.R., prevăzută de Convenția referitoare la contractul de transport internațional de mărfuri pe șosele (Convenția C.M.R.), la care România a aderat prin Decretul nr. 429/1972.(3) În scopul facilitării controlului vehiculelor care sunt utilizate de către operatorii de transport rutier/întreprinderile de transport rutier în cont propriu la efectuarea transporturilor rutiere, utilizate de către operatorii de transport/întreprinderi, aceștia au obligația dotării acestora cu plăcuțe din care să rezulte dimensiunile și masele maxime admise/autorizate ale vehiculului.(4) Plăcuțele prevăzute la alin. (3) fac dovada conformității vehiculului respectiv cu prevederile legislației comunitare referitoare la dimensiunile maxime admise și masele maxime admise/autorizate.  +  Articolul 44Suplimentar față de documentul de transport prevăzut la art. 43 alin. (2), în cazul transportului rutier contra cost de mărfuri, la bordul autovehiculului trebuie să se mai afle:a) legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto sau documentul doveditor privind punerea la dispoziția operatorului de transport a conducătorului auto;b) certificatul de competență profesională al conducătorului auto valabil pentru tipul de transport efectuat;c) contractul de închiriere/leasing, în original sau în copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deținut cu contract de închiriere sau de leasing, după caz;d) atestatul de conducător auto prevăzut în art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 , după caz.  +  Articolul 45(1) În cazul transportului rutier internațional de mărfuri, efectuat pe teritoriul României de către un operator de transport rutier stabilit într-un stat din afara Uniunii Europene, la bordul autovehiculului trebuie să se afle în original autorizațiile de transport internațional având România ca țară de destinație, tranzit sau terță țară, în conformitate cu acordurile și convențiile internaționale la care România este parte;(2) Modelul autorizației de transport rutier internațional de mărfuri valabilă pe teritoriul României este prevăzut în anexa nr. 15 la prezentele norme metodologice.(3) În cazul transportului rutier internațional de mărfuri, efectuat pe teritoriul României de către un operator de transport rutier stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene, la bordul autovehiculului trebuie să se afle documentele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 , precum și cele prevăzute în acordurile și convențiile internaționale la care România este parte.  +  Articolul 46(1) Operațiunile de transport rutier contra cost de mărfuri în regim de cabotaj efectuate de către operatorii de transport din statele din afara Uniunii Europene sunt interzise dacă acordurile și convențiile internaționale la care România este parte nu prevăd altfel.(2) Operațiunile de transport rutier contra cost de mărfuri în regim de cabotaj efectuate de către operatorii de transport din statele membre ale Uniunii Europene sunt permise numai în condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 .  +  Articolul 47Atestatul de conducător auto prevăzut la art. 44 lit. d) se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu plata tarifului aferent, în condițiile afișate pe pagina de internet a acesteia.Subsecțiunea 2Efectuarea transportului rutier în cont propriu de mărfuri  +  Articolul 48(1) Pentru a efectua transport rutier în cont propriu de mărfuri, întreprinderea de transport rutier în cont propriu trebuie să dețină la bordul autovehiculului copia conformă a certificatului de transport în cont propriu valabilă pentru transportul rutier de mărfuri, documentul de transport, autorizația/autorizațiile de transport internațional, precum și toate celelalte documente specifice, după caz, prevăzute de reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie și/sau tip de transport rutier.(2) În sensul alin. (1), prin document de transport se înțelege scrisoarea de transport tip C.M.R., prevăzută la art. 43 alin. (2).  +  Articolul 49Suplimentar față de documentul de transport, în cazul transportului rutier în cont propriu de mărfuri, la bordul vehiculului rutier trebuie să se mai afle:a) legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto sau documentul doveditor privind punerea la dispoziția operatorului de transport a conducătorului auto;b) certificatul de competență profesională al conducătorului auto valabil pentru tipul de transport efectuat;c) contractul de închiriere, în original sau în copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deținut cu contract de închiriere sau de leasing, după caz;d) atestatul de conducător auto prevăzut în art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 , după caz.  +  Articolul 50Atestatul de conducător auto prevăzut la art. 49 lit.d) se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu plata tarifului aferent, în condițiile afișate pe pagina de internet a acesteia.  +  Secţiunea 3 Efectuarea transportului rutier național de persoaneSubsecțiunea 1Efectuarea transportului rutier contra cost de persoane  +  Articolul 51Transportul rutier contra cost de persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier numai cu autobuze la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenței comunitare, precum și licența de traseu sau documentul de transport corespunzător serviciilor ocazionale, după caz.  +  Articolul 52Transportul rutier contra cost de persoane se poate realiza prin:a) servicii regulate;b) servicii regulate speciale;c) servicii ocazionale.V.3.1.1 Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate  +  Articolul 53(1) Transportul rutier contra cost de persoane prin serviciile regulate se poate efectua numai pe baza programului de transport și a licenței de traseu eliberată de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.(2) În sensul alin. (1), licența de traseu reprezintă documentul de transport pe baza căruia se poate efectua transportul rutier național contra cost de persoane prin servicii regulate.(3) În cazul transportului rutier interjudețean contra cost de persoane prin servicii regulate, licența de traseu se eliberează pentru fiecare cursă, iar în cazul transportul rutier județean contra cost de persoane prin servicii regulate licența de traseu se eliberează pentru fiecare traseu.(4) Modelul licenței de traseu este prevăzut în anexa nr. 16 la prezentele norme metodologice, iar modelul graficului de circulație al acesteia este prevăzut în anexa nr. 17 la prezentele norme metodologice.  +  Articolul 54(1) Transportul rutier interjudețean contra cost de persoane prin servicii regulate se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai în condițiile în care aceștia dețin licență de traseu valabilă pentru cursa respectivă așa cum aceasta este prevăzută în programul de transport.(2) Licența de traseu este valabilă numai însoțită de graficul de circulație pe toată durata efectuării transportului și numai dacă plecarea de la capătul de traseu s-a făcut în ziua și la ora prevăzute în respectivul grafic de circulație.(3) Autobuzul pentru care s-a emis licența de traseu poate fi înlocuit cu un alt autobuz numai în următoarele situații:a) nu mai este deținut de operatorul de transport rutier;b) prezintă defecțiuni tehnice.(4) în situația prevăzută la alin. (3) lit. a), înlocuirea autobuzului se poate face în următoarele condiții:a) autobuzul utilizat să fie deținut în proprietate sau în temeiul unui contract de cumpărare în rate, închiriere sau leasing de către operatorul de transport rutier titular al licenței de traseu;b) autobuzul utilizat să aibă cel puțin aceeași capacitate și același punctaj obținut în urma clasificării conform anexei nr. 18 la prezentele norme metodologice, cu autobuzul înlocuit;c) autobuzul utilizat să aibă același an de fabricație sau un an de fabricație mai recent decât anul de fabricație al autobuzului înlocuit.(5) În situația prevăzută la la alin. (3) lit. b), înlocuirea autobuzului se poate face pentru o perioadă de maxim 30 de zile,(6) Pe perioada înlocuirii, se va asigura existența la bordul autobuzului a licenței de traseu.(7) Înlocuirea unui autobuz se face cu notificarea prealabilă a Autorității Rutiere Române A.R.R. și a I.S.C.T.R., în formatul solicitat de acestea.(8) Suplimentarea unei curse se poate face numai în situația în care autobuzul utilizat în baza licenței de traseu are capacitate insuficientă pentru preluarea tuturor persoanelor aflate la capătul de traseu.(9) Suplimentarea cursei prevăzută la alin. (8) se va face cu respectarea graficului de circulație aferent licenței de traseu, asigurându-se existența la bordul autobuzului a licenței de traseu în copie, ștampilată și semnată de către administratorul operatorului de transport, având înscris în mod expres: "Subsemnatul ............................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale privind falsul în declarații, că prezentul act este conform cu originalul".  +  Articolul 55(1) Programul de transport interjudețean se întocmește de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în baza programului de transport anterior, cu consultarea confederațiilor patronale reprezentative la nivel național pentru domeniul transporturilor rutiere.(2) Prin programul de transport interjudețean se stabilesc traseele, graficele de circulație, numărul autobuzelor necesare și capacitatea minimă de transport a acestora, precum și autogările și stațiile publice.(3) În condițiile în care capacitatea autogărilor este depășită (număr de plecări/sosiri, staționări la peron) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. solicită consiliilor locale, respectiv Consiliului General al Municipiului București, stabilirea unor stații publice pentru amplasarea capetelor de traseu și/sau a opririlor în tranzit.  +  Articolul 56(1) I.S.C.T.R. va controla și monitoriza activitatea de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate începând cu data de 1 ianuarie 2012, datele rezultate fiind înregistrate în Registrul electronic național al operatorilor de transport rutier.(2) Datele prevăzute la alin.(1) în legătură cu transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, vor cuprinde informații privind:a) autobuzele deținute pentru care s-au eliberat copii conforme a licenței comunitare;b) capacitatea fiecărui autobuz pentru care s-a eliberat copie conformă a licenței comunitare;c) autobuzele utilizate pentru care s-au eliberat licențe de traseu;d) cursele din programul de transport efectuate și neefectuate;e) respectarea prevederilor în vigoare cu privire la perioadele de conducere și de odihnă ale conducătorilor auto respectiv utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora;f) sancțiunile aplicate operatorului de transport;g) cazurile de renunțare a operatorului de transport la licența de traseu.  +  Articolul 57(1) Cursele cuprinse în programul de transport interjudețean se atribuie electronic în sistem informatic, în funcție de punctajul obținut pe baza criteriilor de evaluare.(2) Criteriile de evaluare a operatorului de transport rutier sunt prevăzute în anexa nr. 18 la prezentele norme metodologice.(3) Metodologia de punctare privind criteriile de evaluare este prevăzută în anexa nr. 19 la prezentele norme metodologice.  +  Articolul 58În urma atribuirii electronice în sistem informatic, fiecare cursă se atribuie solicitantului care întrunește cel mai mare punctaj.  +  Articolul 59(1) Cu 90 de zile înainte de expirarea programului de transport valabil la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va afișa programul de transport pe pagina de internet a acesteia, calendarul atribuirii electronice în sistem informatic a curselor cuprinse în următorul program de transport interjudețean, precum și modalitatea de depunere a solicitărilor.(2) Solicitările în vederea participării la atribuirea electronică în sistem informatic a curselor se vor depune în condițiile afișate pe pagina de internet a Autorității Rutiere Române - A.R.R.(3) Cursele din programul de transport interjudețean care nu au fost solicitate sau atribuite electronic în sistem informatic, vor face obiectul unei a doua atribuiri electronice în condițiile stabilite de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și afișate pe site-ul acesteia.(4) Cursele din programul de transport interjudețean care nu au fost solicitate sau atribuite în conformitate cu prevederile alin. (3), vor fi acoase din programul de transport.  +  Articolul 60Solicitările depuse de operatorii de transport rutier pentru atribuirea electronică în sistem informatic a curselor cuprinse în următorul program de transport interjudețean, vor fi respinse în următoarele cazuri:a) au depășit termenele prevăzute în calendarul atribuirii;b) când operatorul de transport rutier nu deține autobuze suficiente pentru a efectua cursele pentru care a depus opțiuni;c) când operatorul de transport rutier nu deține copii conforme ale licenței comunitare, valabile la data depunerii opțiunii, suficiente pentru a efectua cursele pentru care a depus opțiuni;d) când cursele pentru care s-au depus opțiuni nu pot fi efectuate cu același autobuz sau aceleași autobuze nominalizate în solicitare din cauza suprapunerii graficelor de circulație;e) când graficele de circulație aferente curselor nu permit efectuarea transportului cu autobuzul nominalizat în solicitare, deoarece prin parcurgerea distanței dintre locul de sosire dintr-o cursă și locul de plecare în următoarea cursă, cu o viteză de deplasare de 50 km/oră, se depășește ora de plecare în cursa care va urma.  +  Articolul 61(1) Programul de transport interjudețean se poate modifica anual de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., respectiv în luna în care a fost organizată atribuirea electronică inițială a tuturor curselor cuprinse în acest program de transport la solicitarea operatorilor de transport rutier, în următoarele cazuri:a) reducerea numărului de curse de pe un traseu existent;b) eliminarea de opriri în tranzit, care pot fi stații sau autogări;(2) Programul de transport interjudețean se poate modifica trimestrial de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în următoarele cazuri:a) înlocuire autogară;b) modificare capacitate de transport;c) suplimentarea/reducerea numărului de zile în care se efectuează cursa;d) modificarea zilelor de circulație.(3) Metodologia privind modificarea programului de transport interjudețean, se afișează pe pagina de internet a Autorității Rutiere Române - A.R.R.  +  Articolul 62Eliberarea licenței de traseu și a graficului de circulație anexă al acesteia se face de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., după atribuirea electronică în sistem informatic.  +  Articolul 63În cazul în care operatorul de transport rutier căruia i s-a atribuit o cursă nu se prezintă la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în vederea solicitării eliberării licenței de traseu în termen de 5 zile de la data ședinței de atribuire sau în cazul în care nu a ridicat licența de traseu în termen de 15 zile de la data solicitării, cursa respectivă va fi atribuită următorului operator de transport rutier clasat la ședința de atribuire.  +  Articolul 64(1) În cazul traseelor cuprinse în Programul de transport interjudețean, licența de traseu se eliberează pentru o perioadă de valabilitate egală cu perioada de valabilitate a programului de transport.(2) În cazul traseelor cuprinse în Programul de transport județean, perioada de valabilitate a licenței de traseu nu poate depăși perioada de valabilitate de valabilitate a programului de transport.(3) Perioada de valabilitate a licențelor de traseu nu va depăși data expirării programului de transport.  +  Articolul 65(1) Licența de traseu se eliberează după prezentarea de către operatorul de transport rutier a documentului de plată a tarifului de eliberare.(2) Licența de traseu este document nominal al operatorului de transport rutier, nefiind transmisibilă.  +  Articolul 66Renunțarea la licența de traseu aferentă se poate face la cererea expresă a operatorului de transport rutier, care va fi depusă la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. precum și la autoritățile administrației publice la nivel județean, cu cel puțin 60 de zile înainte de data încetării efectuării traseului. După expirarea acestei perioade, operatorul de transport rutier va depune licența de traseu la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.  +  Articolul 67(1) În cazul retragerii unei licențe de traseu, aceasta se va atribui în cadrul următoarei ședințe de atribuire ulterioare rămânerii definitive a acestei măsuri.(2) În cazul în care operatorul de transport rutier a renunțat la licența de traseu pentru o cursă, acesta nu va mai putea participa la următoarele ședințe de atribuire a cursei respective.(3) În cazul în care operatorului de transport rutier i s-a retras licența de traseu pe o cursă, acesta nu va mai putea participa la următoarele ședințe de atribuire a cursei respective.V.3.1.2 Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale  +  Articolul 68(1) Transportul rutier interjudețean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale se efectuează de operatorii de transport rutier pe baza licenței de traseu eliberată de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.(2) În sensul alin. (1), licența de traseu reprezintă documentul de transport pe baza căruia se poate efectua transportul rutier național contra cost de persoane prin serviciile regulate speciale.  +  Articolul 69Transportul rutier interjudețean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale poate fi efectuat de către operatorii de transport rutier care au încheiat un contract cu un beneficiar care poate fi agent economic, unitate de învățământ sau unitate militară, în vederea efectuării transportului următoarelor categorii de personal:a) angajați transportați între domiciliu și locul de muncă;b) elevii și studenții transportați spre și dinspre instituțiile de învățământ;c) militarii și familiile acestora transportați între domiciliu și unitatea militară.  +  Articolul 70Suplimentar față de documentul de transport, în cazul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale, la bordul autobuzului trebuie să se mai afle:a) contractul încheiat cu beneficiarul transportului sau copia conformă cu originalul a acestuia;b) documentele din care să rezulte apartenența pasagerilor la categoria pentru care este licențiat serviciul de transport persoane prin servicii regulate speciale;c) legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport rutier;d) contractul de închiriere sau de leasing în original ori copie conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul este deținut cu contract de închiriere sau leasing;e) actul prin care se dovedește dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetățeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;f) asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora, pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;c) certificatul de competență profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.  +  Articolul 71(1) În vederea obținerii unei licențe de traseu pentru un serviciu regulat special de persoane în trafic interjudețean, operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin poștă, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., o cerere, însoțită de următoarele:a) lista autobuzelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;b) copiile conforme ale licenței comunitare într-un număr egal cu cel al autobuzelor prezentate în listă;c) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de intrare/ieșire din schimb, vizat de beneficiarul transportului; graficul de circulație va cuprinde sensurile în care se transportă angajații pentru începerea activităților/intrarea în schimb, respectiv transportul acestora la încheierea activităților/ieșirea din schimb;d) contractul încheiat cu beneficiarul transportului, din care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de intrare/ieșire din schimb; contractul se va încheia cu un singur beneficiar al transportului, cursa executându-se în exclusivitate pentru acest beneficiar;e) tabelul cu persoanele angajate ale beneficiarului, care urmează să fie transportate.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se va transmite inclusiv prin poștă electronică pe adresa indicată pe pagina de internet a Autorității Rutiere Române - A.R.R.  +  Articolul 72În termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile pentru efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate speciale pe acel traseu, să elibereze licența de traseu sau să comunice în scris refuzul motivat, după caz.  +  Articolul 73(1) Licența de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu numărul de autobuze necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de administrațiile locale pentru stațiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate.(2) În cazul transportului rutier interjudețean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale, stațiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate nu pot fi stațiile publice, dar trebuie să se asigure condiții de siguranță pentru persoanele transportate.(3) Licența de traseu se eliberează Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului încheiat cu beneficiarul transportului, dar nu mai mult de 1 an, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.(4) Modelul licenței de traseu pentru transportul rutier interjudețean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale este prevăzut în anexa nr. 20 la prezentele norme metodologice.(5) Licența de traseu conține tipul și capacitatea autobuzului necesar pentru efectuarea traseului și este însoțită pe toată durata efectuării transportului de graficul de circulație aferent.(6) Graficul de circulație aferent licenței de traseu cuprinde:a) stațiile, altele decât stațiile publice, precum și distanțele dintre acestea;b) orele de plecare, respectiv de sosire;c) zilele în care se efectuează transportul.(7) Modelul graficului de circulație al licenței de traseu pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale în trafic interjudețean este prevăzut în anexa nr. 21 la prezentele norme metodologice.(8) Licența de traseu este documentul nominal al operatorului de transport rutier, nefiind transmisibilă.  +  Articolul 74Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va respinge dosarul depus în vederea obținerii unei licențe de traseu în următoarele condiții:a) dacă solicitantul nu dispune de numărul de autobuze pentru care s-au eliberat copii conforme ale licenței comunitare, necesare derulării transportului pe traseul solicitat, conform contractului încheiat cu beneficiarul;b) dacă un autobuz este utilizat simultan pentru transportul angajaților mai multor beneficiari, precum și dacă vehiculul respectiv a fost nominalizat pe o cursă/un traseu din programele de transport prin servicii regulate ale căror grafice de circulație se suprapun cu cel vizat de beneficiarul transportului.V.3.1.3 Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale  +  Articolul 75(1) Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale se efectuează de către operatorii de transport rutier numai pe baza documentului de transport.(2) În sensul alin. (1), prin document de transport se înțelege documentul de control al cărui model este prevăzut în anexa nr. 22 la prezentele norme metodologice.(3) Documentul de control este format din foi de parcurs detașabile, în două exemplare, legate în carnete de 25 de file numerotate consecutiv de la 1 la 25.(4) Foile de parcurs se completează în dublu exemplar de către operatorul de transport rutier, pentru fiecare călătorie înainte de începerea acesteia.(5) Primul exemplar al foii de parcurs, denumit original, se detașează din documentul de control imediat după completare și se păstrează la bordul autovehiculului pe toată durata transportului pentru care a fost întocmit.(6) Al doilea exemplar al foii de parcurs, denumit copie, se păstrează în carnetul prevăzut la alin. (3) ținut la sediul operatorului de transport rutier.  +  Articolul 76În cazul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale, efectuat pe bază de comandă sau contract încheiat de operatorul de transport rutier cu beneficiarul transportului, acesta trebuie să conțină cel puțin următoarele date:a) denumirea beneficiarului;b) codul unic de înregistrare;c) adresa beneficiarului (adresa de comunicare a actelor);d) traseul;e) punctul de îmbarcare și cel de debarcare a persoanelor transportate;f) perioada de desfășurare a serviciului respectiv.  +  Articolul 77Suplimentar față de documentul de transport, în cazul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale, la bordul autobuzului trebuie să se mai afle:a) legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport;b) contractul de închiriere sau de leasing în original ori copia conformă cu originalul, în cazul în care autovehiculul rutier este deținut cu contract de închiriere sau de leasing;c) actul prin care se dovedește dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetățeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;d) asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;e) certificatul de competență profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.  +  Articolul 78(1) Documentul de control se eliberează la cerere de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.(2) Documentul de control utilizat de către operatorul de transport rutier este nominal, nefiind transmisibil.  +  Articolul 79Pe parcursul transportului de persoane prin servicii ocazionale îmbarcarea respectiv debarcarea persoanelor se face numai în punctele menționate în comandă sau contract.Subsecțiunea 2Efectuarea transportului rutier în cont propriu de persoane  +  Articolul 80(1) Transportul rutier în cont propriu de persoane se efectuează de către întreprinderi de transport rutier în cont propriu numai cu autobuze la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a certificatului de transport în cont propriu și documentul de transport.(2) În sensul alin. (1), prin document de transport se înțelege tabelul cuprinzând numele persoanelor transportate, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal al întreprinderii.  +  Articolul 81Suplimentar față de documentul de transport, în cazul transportului rutier în cont propriu de persoane, la bordul autobuzului trebuie să se mai afle:a) legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al întreprinderii de transport rutier în cont propriu;b) contractul de leasing în original sau copia conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul este deținut cu contract de leasing;c) actul prin care se dovedește dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetățeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;d) asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina întreprinderii de transport rutier în cont propriu, în copie;e) certificatul de competență profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.  +  Secţiunea 4 Efectuarea transportului rutier de persoane în trafic internaționalSubsecțiunea 1Efectuarea transportului rutier contra cost de persoane  +  Articolul 82Transportul rutier contra cost de persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier numai cu autobuze la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenței comunitare, precum și autorizația/autorizațiile de transport internațional sau documentul de transport corespunzător serviciilor ocazionale, după caz.  +  Articolul 83Transportul rutier contra cost de persoane se poate realiza prin:d) servicii regulate;e) servicii regulate speciale;f) servicii ocazionale.V.4.1.1. Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate  +  Articolul 84(1) Transportul rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate între România și celelalte state membre ale Uniunii Europene se efectuează de operatorii de transport rutier, pe baza autorizației de transport internațional însoțită de graficele de circulație.(2) În sensul alin. (1), autorizația de transport internațional reprezintă documentul de transport pe baza căruia se poate efectua transportul rutier internațional contra cost de persoane prin serviciile regulate.(3) În calitate de autoritate de autorizare, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin Direcția Generală de Reglementări în Transporturi emite autorizații de transport internațional și copii conforme ale acestora conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 , denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 .(4) Autorizația de transport internațional dă dreptul operatorului de transport rutier titular să efectueze transport rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate direct sau prin intermediul operatorilor de transport rutier subcontractanți ori prin asociere cu alți operatori de transport rutier, pe teritoriul României, pe teritoriul statului/statelor tranzitate și pe teritoriul statului în care se află situat celălalt capăt al traseului.(5) Autorizația de transport internațional se eliberează pe numele operatorului de transport rutier cu înscrierea, după caz, a operatorilor de transport rutier subcontractanți sau a operatorilor de transport rutier asociați și va fi însoțită pe toată durata efectuării transportului de graficul de circulație la efectuarea serviciului respectiv.(6) Pentru vehiculele utilizate pentru derularea serviciului regulat respectiv se eliberează un număr de copii conforme ale autorizației de transport international care să permită efectuarea, în condiții optime, a serviciului, potrivit graficului de circulație aprobat.(7) În cazul operatorilor de transport rutier asociați, în vederea efectuării transportului rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate, autorizația este acordată operatorului de transport rutier care conduce operațiunea, urmând ca celorlalți operatori de transport rutier din cadrul asociației să le fie distribuite un numar de copii conforme ale autorizației, corespunzător numărului autobuzelor utilizate pentru serviciul respectiv.(8) În cazul operatorilor de transport rutier subcontractanți, în vederea efectuării transportului rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate, autorizația și copiile conforme ale acesteia sunt acordate operatorului de transport rutier care conduce operațiunea, urmând ca acesta sa distribuie operatorilor de transport rutier subcontractanți un număr de copii conforme corespunzător numărului autobuzelor utilizate pentru serviciul respectiv.(9) Perioada maximă de valabilitate a autorizațiilor de transport internațional este de 5 ani.(10) Modelul autorizației de transport internațional este prevăzut în anexa nr. 23 la prezentele norme metodologice.(11) Modelul copiei conforme a autorizației de transport internațional este prevăzut în anexa nr. 24 la prezentele norme metodologice.  +  Articolul 85(1) Transportul rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate între România și un stat din afara Uniunii Europene se efectuează de operatorii de transport rutier pe baza autorizației de transport internațional emisă de statul capat de traseu sau de statul de tranzitare, în cazul în care traseul serviciului respectiv necesită tranzitarea unui stat din afara Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile acordurilor și convențiilor internaționale încheiate între România și statul capăt de traseu precum și între România și statul/statele din afara Uniunii Europene tranzitate de serviciul respectiv.(2) Pentru traseul serviciului regulat respectiv situat pe teritoriul României, Directia Generală Reglementări în Transporturi va elibera:a) operatorului de transport rutier străin, partener al operatorului de transport rutier român, autorizația de transport internațional, prevăzută în anexa nr. 25 la prezentele norme metodologice.b) operatorului de transport rutier român, pentru traseul situat pe teritoriul României, autorizația prevăzută în anexa nr. 26 la prezentele norme metodologice, care reprezintă documentul de transport.(3) În cazul autorizației la care se face referire la alin. (1), utilizarea acesteia de către o asociație a operatorilor de transport rutier se face numai în conformitate cu prevederile acordurilor și convențiilor internaționale încheiate de România cu statul din afara Uniunii Europene pe teritoriul căruia se găsește capatul de traseu sau a statelor din afara Uniunii Europene tranzitate de traseul serviciului regulat respectiv.(4) Perioada maximă de valabilitate a autorizațiilor de transport internațional este de 5 ani.(5) Modelul autorizației de transport internațional având România ca țară de tranzit este prevăzut în anexa nr. 27 la prezentele norme metodologice.  +  Articolul 86Autorizația de transport internațional expiră în următoarele cazuri:a) la sfârșitul perioadei de valabilitate;b) după 3 luni de la primirea, de către Direcția Generală Reglementări în Transporturi, a notificării motivate din partea titularului acesteia cu privire la intenția de a nu mai efectua serviciul respectiv;c) după 1 lună de la primirea, de către Direcția Generală Reglementări în Transporturi, a notificării motivate din partea titularului acesteia cu privire la intenția de a nu mai efectua serviciul respectiv ca urmare a lipsei cererii pe piața transportului rutier de persoane.  +  Articolul 87(1) În vederea constatării îndeplinirii condițiilor de autorizare și de efectuare a transportului rutier internațional contra cost de persoane, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 , acordurile și convențiile internaționale încheiate de România cu state din afara Uniunii Europene, pentru eliberarea autorizației de transport internațional, operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin poștă, cu confirmare de primire, la Direcția Generală Reglementări în Transporturi, un dosar care va cuprinde următoarele documente:a) cerere de eliberare al cărei model este prevăzut astfel:i) în anexa nr. 28 la prezentele norme metodologice, în cazul serviciilor regulate operate între statele membre ale Uniunii Europene;îi) în anexa nr. 29 la prezentele norme metodologice, în cazul serviciilor regulate al căror capăt de traseu se găsește pe teritoriul unui stat din afara Uniunii Europene;b) traseul și graficul de circulație propuse, cu indicarea punctelor de îmbarcare/debarcare a persoanelor;c) schița traseului, cu indicarea punctelor de trecere a frontierelor;d) schema de conducere care să permită controlul respectării perioadelor de conducere și de odihnă ale conducătorilor auto;e) contractul privind efectuarea în comun a serviciului regulat internațional încheiat cu partenerul străin stabilit în statul din afara Uniunii Europene unde se află celălalt capăt al traseului, conform acordurilor și convențiilor internaționale încheiate de România cu statul respectiv; contractul se va prezenta în limba română și în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statului partenerului străin;f) grila cu tarifele practicate;g) copia licentei comunitare;h) copii conforme ale licentei comunitare corespunzătoare numarului de autobuze necesar pentru efectuarea serviciului regulat.(2) În cazul în care serviciul se efectuează printr-un subcontractant/asociat, cererea va fi însoțită de copia licenței comunitare a subcontractantului precum și de copii conforme ale acesteia.(3) Direcția Generală Reglementări în Transporturi poate solicita și alte documente relevante pentru analiza cererii de autorizare.(4) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b), c), d) și f) se vor prezenta și în formatul electronic solicitat de Direcția Generală Reglementări în Transporturi.  +  Articolul 88În termen de maxim 4 luni de la data depunerii dosarului, Direcția Generală Reglementări în Transporturi va transmite solicitantului decizia privitoare la cererea respectivă.  +  Articolul 89(1) Direcția Generală Reglementări în Transporturi va respinge cererea de autorizare depusă în vederea efectuării transportului rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 , în condițiile prevăzute de acesta.(2) Direcția Generală Reglementări în Transporturi va respinge cererea de autorizare depusă în vederea efectuării transportului rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate între România și un stat din afara Uniunii Europene în condițiile neîndeplinirii condițiilor de autorizare prevăzute de acordurile și convențiile internaționale la care România este parte.  +  Articolul 90(1) Cererile de reînnoire a autorizațiilor de transport internațional sau de modificare a condițiilor de efectuare a transportului prin serviciul regulat care face obiectul Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 , vor conține propunerile de modificare și/sau perioada de valabilitate și vor fi soluționate conform prevederilor respectivului Regulament.(2) Cererile de reînnoire a autorizațiilor de transport internațional sau de modificare a condițiilor de efectuare a transportului prin serviciul regulat care fac obiectul unor acorduri și convenții internaționale încheiate de România cu state din afara Uniunii Europene, vor conține propunerile de modificare și/sau perioada de valabilitate și vor fi soluționate conform prevederilor respectivelor acorduri și convenții.(3) Autorizațiile de transport internațional modificate vor fi eliberate operatorilor de transport rutier români sub rezerva returnării vechilor autorizații în termen de 10 zile de la primirea noilor autorizații de transport internațional.  +  Articolul 91(1) Graficul de circulație aferent unui traseu în trafic internațional poate să prevadă mai multe puncte de îmbarcare/debarcare pe teritoriul României, dintre care unele sunt ramificații ale traseului respectiv, menționate corespunzător în graficul de circulație.(2) Transportul de persoane pe aceste ramificații se consideră ca fiind o continuare a transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate în trafic internațional.(3) Aceste ramificații ale traseului se execută cu vehicule care dețin la bord autorizația de transport internațional.  +  Articolul 92Autorizațiile de transport internațional utilizate de operatorii de transport rutier pe teritoriul României sunt valabile numai în original.V.4.1.2. Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale în trafic internațional  +  Articolul 93(1) Transportul rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate speciale între România și celelalte state membre ale Uniunii Europene se efectuează pe baza contractului încheiat între organizatorul serviciului și operatorul de transport rutier, acesta reprezentând documentul de control.(2) La bordul autobuzului, pe toată durata transportului, se va afla contractul respectiv sau o copie conformă a acestui contract.(3) Contractul menționat la alin. (2) trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:a) numele organizatorului transportului și numele operatorului de transport rutier;b) locul de îmbarcare și locul de debarcare a persoanelor transportate;c) categoria persoanelor transportate;d) data începerii serviciului respectiv și eventual data limită de efectuare a acestui serviciu;e) documentele din care să rezulte apartenența pasagerilor la categoria pentru care este autorizat serviciul de transport persoane prin servicii regulate speciale.(3) Modelul cererii pentru transportul rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate speciale între România și celelalte state membre ale Uniunii Europene este prevăzută în anexa nr. 28 la prezentele norme metodologice.  +  Articolul 94În cazul în care serviciul regulat special de transport persoane contra cost nu se efectuează pe baza contractului prevăzut la alin. (2), acest serviciu se va efectua numai pe baza autorizației de transport internațional prevăzută la art. 84 alin. (1).  +  Articolul 95(1) Transportul rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate speciale între România și un stat din afara Uniunii Europene se efectuează de operatorii de transport rutier pe baza autorizațiilor de transport internațional emise de statele capat de traseu și de statul de tranzitare, în cazul în care traseul serviciului respectiv necesita tranzitarea unui stat din afara Uniunii Europene.(2) În sensul alin. (1), autorizația de transport internațional reprezintă documentul de transport pe baza căruia se poate efectua transportul rutier internațional contra cost de persoane prin serviciile regulate speciale.(3) Pentru serviciul respectiv, Directia Generală Reglementari în Transporturi va solicita autorităților competente din statul în care se găsește celălalt capăt de traseu precum și autorităților competente ale statelor tranzitate, dacă este cazul, acordarea autorizării convenite pentru derularea acestor servicii.(4) În cazul în care serviciul respectiv se efectuează cu tranzitarea unui stat membru al Uniunii Europene, tranzitul respectiv se efectuează pe baza documentului de control menționat la art. 93 alin. (1).  +  Articolul 96(1) În vederea constatării îndeplinirii condițiilor de autorizare și efectuare a transportului rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate speciale între România și un stat din afara Uniunii Europene, pentru eliberarea autorizației de transport internațional, operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin poștă, cu confirmare de primire, la Direcția Generală Reglementări în Transporturi un dosar care va cuprinde următoarele documente:a) cererea de eliberare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 29 la prezentele norme metodologice;b) traseul și graficul de circulație propuse, cu indicarea punctelor de îmbarcare/debarcare a persoanelor;c) schița traseului, cu indicarea punctelor de trecere a frontierelor;d) schema de conducere care să permită controlul respectării perioadelor de conducere și de odihnă ale conducătorilor auto;e) contractul prevăzut la art. 93 alin. (2);f) copia licentei comunitare;g) copii conforme ale licenței comunitare corespunzătoare numărului de autobuze necesar pentru efectuarea serviciului regulat special.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) și d) se vor prezenta și în formatul electronic solicitat de Direcția Generală Reglementări în Transporturi.  +  Articolul 97(1) Direcția Generală Reglementări în Transporturi va transmite solicitări în vederea autorizării acestui serviciu, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1073/2009 sau ale acordurilor și convențiilor internaționale încheiate între România și statele din afara Uniunii Europene, după caz.(2) Deciziile asupra autorizării operatorilor de transport rutier români vor fi luate de autoritățile competente ale statelor de autorizare, în termenele prevăzute în Regulamentul nr. 1073/2009 sau în acordurile și convențiile internaționale încheiate între România și celelalte state, după caz.  +  Articolul 98(1) Dosarul depus la Direcția Generală Reglementări în Transporturi în vederea autorizării efectuării transportului rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate speciale între România și un stat din afara Uniunii Europene, se respinge în următoarele cazuri:a) dacă solicitantul nu dispune de numărul de autobuze și copii conforme ale licenței comunitare, necesare derulării transportului pe traseul solicitat, conform contractului încheiat cu beneficiarul;b) dacă în trecut solicitantul nu a respectat legislația națională sau internațională privind transportul rutier și în special condițiile și cerințele privind autorizațiile pentru serviciile de transport rutier internațional contra cost de persoane sau a comis încălcări foarte grave/grave ale legislației privind siguranța rutieră, în special cu privire la reglementările aplicabile vehiculelor și perioadelor de odihnă și de conducere ale conducătorilor auto;c) dacă prin atribuirea traseului respectiv se încalcă prevederile acordurilor bilaterale încheiate între România și statele pe teritoriul cărora se află traseul.(2) În cazul respingerii cererii, decizia va cuprinde menționarea motivelor care au stat la baza acesteia.  +  Articolul 99(1) După obținerea autorizațiilor de transport internațional de la statul din afara Uniunii Europene unde este situat celălalt capăt de traseu, precum și a autorizațiilor de la statele tranzitate, Direcția Generală Reglementări în Transporturi va elibera aceste autorizații operatorului de transport rutier român.(2) Concomitent cu autorizațiile de transport internațional prevăzute la alin. (1), Direcția Generală Reglementări în Transporturi va elibera operatorului de transport rutier român și autorizația de transport internațional pentru traseul serviciului regulat special respectiv situat pe teritoriul României, prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. b).(3) Autorizația de transport internațional de persoane prin servicii regulate speciale se eliberează pe o perioadă de maximum 5 ani.(4) Autorizația este nominală, nu este transmisibilă și va fi însoțită pe toată durata efectuării traseului de graficul de circulație al acesteia în original.  +  Articolul 100(1) Cererile de reînnoire a autorizațiilor de transport internațional sau de modificare a condițiilor de efectuare a transportului prin serviciul care face obiectul autorizației vor conține propunerile de modificare și/sau perioada de valabilitate și vor fi soluționate cu acceptul autorităților competente care au emis respectivele autorizații de transport internațional.(2) Cererile de reînnoire/modificare a autorizațiilor de transport internațional vor fi soluționate cu respectarea prevederilor art. 96.(3) Autorizațiile de transport internațional modificate se eliberează operatorilor de transport rutier români sub rezerva returnării vechilor autorizații în termen de 10 zile de la primirea noilor autorizații de transport internațional.V.4.1.3. Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale în trafic internațional  +  Articolul 101(1) Pentru efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale, operatorul de transport rutier român are obligația de a deține la bordul vehiculului, pe toată durata transportului, copia conformă a licenței comunitare, precum și documentul de transport.(2) În sensul alin. (1), prin document de transport se înțelege, după caz:a) documentul de control prevăzut în anexa nr. 30 la prezentele norme pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale efectuate pe teritoriul Uniunii Europene;b) documentul de control prevăzut de Acordul INTERBUS pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale liberalizate efectuate între România și state din afara Uniunii Europene sau care tranzitează state din afara Uniunii Europene;c) autorizația pentru serviciul ocazional neliberalizat;d) documentul de control prevăzut de acordurile și convențiile internaționale pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale, în cazul statelor nesemnatare ale Acordului INTERBUS.(3) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va afișa pe pagina proprie de internet lista țărilor semnatare ale Acordului INTERBUS.(4) Suplimentar față de documentul de transport, în cazul transportului rutier internațional contra cost de persoane prin servicii ocazionale, la bordul autobuzului trebuie să se afle:a) legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport rutier;b) contractul de închiriere sau de leasing în original ori copia conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul este deținut cu contract de închiriere sau de leasing;c) actul prin care se dovedește dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetățeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;d) asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;e) certificatul de competență profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.  +  Articolul 102(1) Documentele de control prevăzute la art. 101 alin. (2) lit.a) și b) se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., la cerere, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.(2) Autorizațiile pentru serviciile ocazionale neliberalizate prevăzute la art. 101 alin. (2) lit. c) pentru efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale pe teritoriul statelor semnatare ale Acordului INTERBUS cât și pe teritoriul statelor unde s-au convenit astfel de autorizații, în conformitate cu prevederile acordurile și convențiile internaționale la care România este parte, se eliberează de către Direcția Generală Reglementări în Transporturi.  +  Articolul 103În situația în care operatorul de transport rutier va efectua excursii locale în cadrul unui serviciu internațional ocazional de transport persoane, acesta va completa corespunzător documentul de control.  +  Articolul 104(1) Autorizația de transport internațional având România ca țară de tranzit sau destinație, necesare efectuării unui transport de persoane prin servicii ocazionale pentru operatorii de transport rutier străini având sediul în statele din afara Uniunii Europene, se acordă în condițiile și în termenele prevăzute de acordurile și convențiile internaționale la care România este parte, de către Direcția Generală Reglementări în Transporturi.(2) Autorizația de transport internațional prevăzute la alin. (1) trebuie să se afle la bordul autobuzului pe toată durata efectuării transportului, fiind valabilă numai în original.(3) Modelul autorizației de transport internațional având România ca țară de tranzit, eliberată unui operator de transport rutier dintr-un stat nesemnatar al Acordului INTERBUS, este prevăzut în anexa nr. 31 la prezentele norme metodologice.(4) Modelul autorizației de transport internațional având România ca țară de tranzit, eliberată unui operator de transport rutier dintr-un stat semnatar al Acordului INTERBUS, este prevăzut în anexa nr. 32 la prezentele norme.(5) Modelul autorizației de transport internațional având România ca țară de destinație, eliberată unui operator de transport rutier dintr-un stat nesemnatar al Acordului INTERBUS, este prevăzut în anexa nr. 33 la prezentele norme.(6) Modelul autorizației de transport internațional având România ca țară de destinație, eliberată unui operator de transport rutier dintr-un stat semnatar al Acordului INTERBUS, este prevăzut în anexa nr. 34 la prezentele norme.(7) Modelul autorizației pentru derularea unui serviciu ocazional neliberalizat, valabilă în traficul direct și tranzit pe teritoriul României, pentru statele din afara Uniunii Europene cu care s-au protocolat astfel de autorizații este prevăzut în anexa nr. 35 la prezentele norme.V.4.1.4. Transportul rutier contra cost de persoane în regim de cabotaj  +  Articolul 105(1) Operațunile de transport rutier contra cost în regim de cabotaj autorizate pe teritoriul României sunt prevăzute la art. 15 din Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 .(2) În cazul operațiunilor de cabotaj efectuate sub forma serviciilor regulate speciale, suplimentar față de documentul de control prevăzut la art. 93 alin. (1), în scopul evidenței lunare a acestor operațiuni, se completează documentul de control prevăzut la art. 101 alin. (2) lit. a).(3) În cazul operațiunilor de cabotaj efectuate sub forma serviciilor ocazionale, se completează documentul de control prevăzut la art. 101 alin. (2) lit. a).  +  Articolul 106(1) Documentul de control prevăzut la art. 105 alin. (2) și (3) se eliberează operatorului de transport rutier de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.(2) Originalul documentelor completate și utilizate se înapoiază de către operatorul de transport rutier Autorității Rutiere Române - A.R.R., în conformitate cu procedurile stabilite de aceasta, în termen de 30 de zile de la utilizarea acestora.  +  Articolul 107Operațiunile de transport rutier contra cost de în regim de cabotaj pe teritoriul statelor din afara Uniunii Europene sunt interzise dacă acordurile și convențiile internaționale la care România este parte, nu prevăd altfel.Subsecțiunea 2Efectuarea transportului rutier în cont propriu de persoane  +  Articolul 108(1) Transportul rutier internațional în cont propriu de persoane se efectuează de către o întreprindere de transport rutier în cont propriu numai dacă întreprinderea:a) este titulară a unui certificat de transport în cont propriu eliberat de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.;b) deține câte o copie conformă a certificatului de transport în cont propriu pentru fiecare din autobuzele deținute și utilizate;c) deține certificatul prevăzut la art. 5 alin. (5) din Regulamentul nr. 1073/2009 , al cărui model este prezentat în anexa nr. 36 la prezentele norme;d) derulează acest transport cu respectarea acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte, în cazul în care acest transport este efectuat pe teritoriul unui stat din afara Uniunii Europene.(2) Pe toată durata transportului, la bordul autobuzului se va afla o copie conformă a certificatului de transport în cont propriu, precum și tabelul cuprinzând numele persoanelor transportate, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal al întreprinderii de transport rutier în cont propriu.  +  Articolul 109(1) În cazul efectuării transportului rutier în cont propriu, persoanele transportate trebuie să fie angajații întreprinderii de transport rutier în cont propriu.(2) Calitatea de angajat al intreprinderii se dovedeste prin legitimatia de serviciu, valabilă.  +  Articolul 110Suplimentar față de documentele prevăzute la art. 108 alin. (2), la bordul autobuzului trebuie să se mai afle:a) legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al întreprinderii de transport rutier în cont propriu;b) contractul de leasing în original sau copia conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deținut cu contract de leasing;c) actul prin care se dovedește dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetățeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;d) asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina întreprinderii de transport rutier în cont propriu, în copie;e) certificatul de competență profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.  +  Articolul 111Certificatul prevăzut la art. 108 alin. (1) lit. c) se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. la solicitarea întreprinderii de transport rutier în cont propriu, pe baza cererii al cărei model este prezentat în anexa nr. 37 la prezentele norme, și a dovezii plații în contul Autorității Rutiere Române - A.R.R., a tarifului pentru eliberarea certificatului respectiv.  +  Articolul 112(1) Întreprinderile de transport rutier în cont propriu cu sediul într-un stat membru al Uniunii Europene pot efectua transport rutier de persoane în cont propriu pe teritoriul României, pe baza certificatului prevăzut la art. 5 alin. (5) din Regulamentul nr. 1073/2009 .(2) Întreprinderile de transport rutier în cont propriu cu sediul într-un stat din afara Uniunii Europene pot efectua transport rutier de persoane în cont propriu pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile acordurilor și convențiilor la care România este parte.  +  Capitolul VI Activități conexe transportului rutier  +  Articolul 113Activitățile conexe transportului rutier se pot efectua de operatorii economici numai pe baza licenței pentru activități conexe transportului rutier, eliberată de Autoritatea Rutieră Română A.R.R. în a cărei rază administrativă întreprinderea își are sediul social.  +  Articolul 114Licența pentru activități conexe transportului rutier se eliberează pentru fiecare tip de activitate conexă, perioada de valabilitate a acesteia fiind de 5 ani.  +  Articolul 115Activitățile conexe transportului rutier sunt următoarele:a) activități desfășurate de autogară;b) activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost.  +  Articolul 116(1) Registrul operatorilor economici care desfășoară activități conexe transportului rutier se întocmește de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.(2) Activitățile conexe transportului rutier pot fi efectuate numai de către operatorii economici care sunt înscriși în Registrul operatorilor economici.  +  Articolul 117(1) Registrul operatorilor economici cuprinde:a) date de identificare ale operatorilor economici;b) date privind managerii de transport care conduc activitatea operatorilor economici;c) date privind licențele deținute de operatorii economici;d) date privind sancțiunile aplicate operatorilor economici.(2) Datele cuprinse în registre vor fi păstrate inclusiv în sistem informatic.  +  Secţiunea 1 Activitatea desfășurată de autogară  +  Articolul 118(1) Operatorul economic poate desfășura activitatea de autogară numai pe baza licenței pentru activități conexe transportului rutier - activități desfășurate de autogară, al cărei model este prezentat în anexa nr. 38 la prezentele norme.(2) Licența pentru activități conexe transportului rutier - activități desfășurate de autogară se eliberează operatorilor economici care îndeplinesc următoarele condiții:a) bază materială;b) competență profesională;c) onorabilitate.(3) Condiția de bază materială este îndeplinită dacă operatorul economic dispune de:- casa de bilete și abonamente;- birou de mișcare și informații;- minimum două peroane pentru autobuzele care pleacă/sosesc în/din cursă;- grup sanitar propriu cu minimum două cabine;- sală de așteptare pentru publicul călător, cu cel puțin 20 de locuri pe scaune și o suprafață echivalentă de minimum 1 mý pentru fiecare loc pe scaun;- spațiu pentru depozitarea bagajelor publicului călător, dotat cu rafturi pentru depozitarea în mod corespunzător și suficient a bagajelor;- afișaj pentru informarea publicului călător, inclusiv la fiecare peron;- calculator și conexiune la internet.(4) Condiția de competență profesională se consideră îndeplinită dacă operatorul economic are angajat un manager de transport care conduce activitatea desfășurată de autogară posesor al unui certificat de competență profesională prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 , valabil pentru transportul de persoane, eliberat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.;(5) Condiția de onorabilitate se consideră îndeplinită dacă managerul de transport care conduce activitatea desfășurată de autogară nu se regăsește în una dintre următoarele situații:a) a fost condamnat pentru infracțiuni în următoarele domenii:- drept comercial;- insolvență;- condiții de remunerare și de muncă ale profesiei;- circulație rutieră;- răspundere profesională;- trafic de ființe umane sau trafic de droguri;b) dacă în ultimul an a îndeplinit această funcție la un operator economic care desfășoară activități conexe transportului rutier - activități desfășurate de autogară căreia i-a fost retrasă licența de activități conexe transportului rutier, din vina dovedită a acestuia.  +  Articolul 119(1) Pentru eliberarea licenței pentru activități conexe transportului rutier - activități desfășurate de autogară, operatorul economic va depune sau va transmite prin poștă, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 39 la prezentele norme.(2) Cererea depusă în conformitate cu prevederile alin. (1) va fi însoțită de următoarele documente:a) actele din care să reiasă dreptul de deținere sau de folosință a spațiului pe o perioadă de minim un an de la data solicitării;b) în funcție de forma juridică de organizare:(i) certificatul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului și actul constitutiv, din care să rezulte că societățile comerciale au în obiectul de activitate activități conexe transportului rutier;(îi) certificatul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului și autorizația pentru desfășurarea de activități economice în mod independent, din care să rezulte că persoanele fizice și asociațiile familiale au în obiectul de activitate activități conexe transportului rutier;(iii) actul constitutiv, codul fiscal, statutul și dovada înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor, din care să rezulte că fundațiile și asociațiile nonprofit care au personalitate juridică pot efectua activități conexe transportului rutier;(iv) actul de înființare, codul fiscal și statutul/regulamentul de organizare și funcționare, din care trebuie să rezulte că instituțiile/autoritățile, altele decât cele menționate mai sus, au în obiectul de activitate activități conexe transportului rutier;c) aprobarea autorității administrației publice locale pentru înființarea autogării;d) decizia de numire a managerului de transport care conduce activitatea desfășurată de autogară;e) certificatul de competență profesională al managerului de transport prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 , valabil pentru transportul rutier de persoane;f) cazierul judiciar al managerului de transport care conduce activitatea desfășurată de autogară;g) actele managerului de transport care conduce activitatea desfășurată de autogară, în cazul cetățenilor străini din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv:(i) decizia de numire;(îi) certificatul de competență profesională, valabil, eliberat de autoritatea competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene;(iii) declarație pe propria răspundere a acestuia, prevăzută în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, din care să reiasă că nu a fost sancționat pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 sau actul prevăzut la art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 , în cazul resortisanților altor state membre ale Uniunii Europene;(3) Cererea prevăzută la alin. (1) se va transmite inclusiv prin poștă electronică pe adresa indicată pe pagina de internet a Autorității Rutiere Române - A.R.R.  +  Articolul 120(1) Eliberarea licenței pentru activități conexe transportului rutier - activități desfășurate de autogară se face de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii, aceasta fiind transmisă prin poștă pe adresa operatorului economic cu confirmare de primire.  +  Articolul 121În maxim 3 luni de la data eliberării licenței pentru activități conexe transportului rutier - activități desfășurate de autogară, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier va face un control la sediul operatorului economic în vederea verificării îndeplinirii de către acesta a condițiilor prevăzute la art. 118 alin. (2).  +  Articolul 122Licența pentru activități conexe transportului rutier - activități desfășurate de autogară se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. după prezentarea dovezii de plată a tarifului aferent.  +  Articolul 123(1) Licența pentru activități conexe transportului rutier - activități desfășurate de autogară se solicită pentru fiecare din punctele de lucru/sucursalele operatorului economic.(2) În situația în care operatorul economic are puncte de lucru/sucursale în care urmează să desfășoare activități de autogară ori în cazul în care activitățile de autogară vor fi desfășurate numai în punctele de lucru/sucursalele sale, acesta trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 118 alin. (2) pentru fiecare din punctele de lucru/sucursalele respective.  +  Secţiunea 2 Activitatea de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost  +  Articolul 124Operatorul economic poate desfășura activitatea de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost pe baza licenței pentru activități conexe transportului rutier - activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost, al cărei model este prezentat în anexa nr. 40.  +  Articolul 125(1) Activitățile de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost se realizează prin preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier, acestea urmând a fi executate de operatorul economic, în numele său, prin intermediul unui operator de transport.(2) În executarea activității de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost, operatorul economic încheie contracte de transport în nume propriu, fiind răspunzător de efectuarea transportului față de beneficiarul acestuia.(3) Transportul poate fi realizat prin unul ori prin asociere cu mai mulți intermediari.  +  Articolul 126(1) Licența pentru activități conexe transportului rutier - activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost se eliberează operatorilor economici care îndeplinesc următoarele condiții:a) bază materială;b) competență profesională;c) onorabilitate.d) capacitate financiară.(2) Condiția de bază materială se consideră îndeplinită dacă operatorul economic face dovada deținerii cu orice titlu a unui spațiu pentru desfășurarea activității.(3) Condiția de competență profesională se consideră îndeplinită dacă operatorul economic are angajat un manager de transport care conduce activitatea de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost posesor al unui certificat de competență profesională prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 , valabil pentru tipul de transport intermediat, eliberat de Autoritatea Rutieră Română A.R.R;(4) Condiția de onorabilitate se consideră îndeplinită dacă managerul de transport care conduce activitatea de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost desfășurată de operatorul economic nu se regăsește în una dintre următoarele situații:a) a fost condamnat pentru infracțiuni în următoarele domenii:- drept comercial;- insolvență;- condițiile de remunerare și de muncă ale profesiei;- circulația rutieră;- răspunderea profesională;- traficul cu ființe umane sau traficul de droguri;b) dacă în ultimul an a îndeplinit această funcție la un operator economic care desfășoară activități conexe transportului rutier - activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost căreia i-a fost retrasă licența de activități conexe transportului rutier, din vina dovedită a acestuia.(5) Condiția de capacitate financiară se consideră îndeplinită dacă operatorul economic dispune de un capital și rezerve în valoare de minim 50.000 euro.  +  Articolul 127(1) Pentru eliberarea licenței pentru activități conexe transportului rutier - activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost, operatorul economic va depune sau va transmite prin poștă, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 41 la prezentele norme metodologice.(2) Cererea depusă sau transmisă în conformitate cu prevederile alin. (1) va fi însoțită de următoarele:a) actele din care să reiasă dreptul de deținere sau de folosință a spațiului;b) în funcție de forma juridică de organizare:(i) certificatul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului și actul constitutiv, din care să rezulte că societățile comerciale au în obiectul de activitate activități conexe transportului rutier;(îi) certificatul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului și autorizația pentru desfășurarea de activități economice în mod independent, din care să rezulte că persoanele fizice și asociațiile familiale au în obiectul de activitate activități conexe transportului rutier;(iii) actul constitutiv, codul fiscal, statutul și dovada înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor, din care să rezulte că fundațiile și asociațiile nonprofit care au personalitate juridică pot efectua activități conexe transportului rutier;(iv) actul de înființare, codul fiscal și statutul/regulamentul de organizare și funcționare, din care trebuie să rezulte că instituțiile/autoritățile, altele decât cele menționate mai sus, au în obiectul de activitate activități conexe transportului rutier;c) decizia de numire a managerului de transport care conduce activitatea de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost;d) certificatul de competență profesională al managerului de transport prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 , valabil pentru tipul de transport intermediat;e) cazierul judiciar al managerului de transport care conduce activitatea activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost;f) actele managerului de transport care conduce activitatea de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost, în cazul cetățenilor străini din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv:(i) decizia de numire;(îi) certificatul de competență profesională, valabil, eliberat de autoritatea competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene;iii) declarație pe propria răspundere a acestuia, prevăzută în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, din care să reiasă că nu a fost sancționat pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 sau actul prevăzut la art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 , în cazul resortisanților altor state membre ale Uniunii Europene;g) document doveditor privind îndeplinirea condiției de capacitate financiară pe baza conturilor anuale certificate de un auditor sau de o persoană acreditată în mod corespunzător, conform prevederilor legale, că dispune în fiecare an de capital și rezerve în valoare de minim 50.000 euro, sau în situația în care întreprinderea nu dovedește deținerea rezervelor financiare prevăzute la pct. i), certificat cum ar fi o garanție bancară sau asigurare, eliberat/eliberată de una sau mai multe bănci sau de alte instituții financiare, inclusiv societăți de asigurare.(3) Cererea prevăzută la alin. (1) se va transmite inclusiv prin poștă electronică pe adresa indicată pe pagina de internet a Autorității Rutiere Române - A.R.R.  +  Articolul 128(1) Eliberarea licenței pentru activități conexe transportului rutier - activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost se face de către Autoritatea Rutieră Română A.R.R. în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii, aceasta fiind transmisă prin poștă pe adresa operatorului economic cu confirmare de primire.  +  Articolul 129În maxim 3 luni de la data eliberării licenței pentru activități conexe transportului rutier - activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier va face un control la sediul operatorului economic în vederea verificării îndeplinirii de către acesta a condițiilor prevăzute la art. 126 alin. (1).  +  Articolul 130În termen de maximum 15 zile de la data depunerii dosarului, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. analizează dosarul depus de solicitant și, în funcție de îndeplinirea condițiilor necesare, eliberează licența pentru activități conexe transportului rutier - activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost ori comunică în scris refuzul motivat al eliberării acesteia.  +  Articolul 131Licența pentru activități conexe transportului rutier - activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost se eliberează după prezentarea dovezii de plată a tarifului pentru acest document.  +  Articolul 132(1) Licența pentru activități conexe transportului rutier - activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost se solicită pentru fiecare din punctele de lucru/sucursalele operatorului economic.(2) În situația în care operatorul economic are puncte de lucru/sucursale în care urmează să desfășoare activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost ori în cazul în care activitățile vor fi desfășurate numai în punctele de lucru/sucursalele sale, acesta trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 126 alin. (1) pentru fiecare din punctele de lucru/sucursalele respective.  +  Capitolul VII Obligațiile întreprinderilor de transport în cont propriu, a operatorilor de transport și a operatorilor economici care efectuează activități conexe transportului rutier  +  Secţiunea 1 Obligațiile întreprinderilor de transport în cont propriu  +  Articolul 133Întreprinderile care efectuează operațiuni de transport rutier în cont propriu au următoarele obligații:a) să utilizeze numai vehicule rutiere a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naționale de siguranță rutieră și de protecția mediului înconjurător, cu inspecția tehnică periodică valabilă și certificate/clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare;b) să se asigure că persoanele angajate în funcții care concură la siguranța rutieră sunt titulare ale unui certificat/atestat profesional valabil eliberat conform reglementărilor legale în vigoare;c) să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor rutiere care au tahograful sau limitatorul de viteză defect, nesigilat sau fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului;d) să nu permită intervenția persoanelor neautorizate asupra aparatelor tahograf și a limitatoarelor de viteză;e) să monteze, numai prin agenți economici autorizați, aparate tahograf și limitatoare de viteză la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;f) să transporte doar persoanele angajate ale întreprinderii, nominalizate în documentul de transport;g) să depună certificatul de transport în cont propriu și/sau copia conformă a acestuia la sediul inspectoratului teritorial al I.S.C.T.R. în raza căruia s-a efectuat controlul, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea măsurii suspendării acestor documente;h) să planifice transporturile și să întocmească programul de executare a acestora, astfel încât conducătorul auto și lucrătorii mobili să poată respecta prevederile legale privind timpul de lucru, de odihnă și de repaus;i) să efectueze transport rutier de persoane numai în limita numărului de locuri înscris în certificatul de înmatriculare;j) să respecte regulile și procedurile ce trebuie urmate în cazul efectuării transporturilor rutiere de mărfuri cu mase și/sau dimensiuni care depășesc masele și/sau dimensiunile maxime admise/autorizate, conform reglementărilor în vigoare;k) să asigure parcarea vehiculelor rutiere deținute numai în locuri special amenajate;l) să efectueze transportul asigurând un sistem de fixare a încărcăturii astfel încât acesta să reziste la forțele exercitate atunci când vehiculul este supus la următoarele accelerații:(i) decelerare de 0,8 x g (accelerație gravitațională) spre față;(îi) decelerare de 0,5 x g (accelerație gravitațională) spre spate;(iii) accelerare de 0,5 x g (accelerație gravitațională) spre ambii pereți laterali.Atunci când asupra unui element component al sistemului de fixare se exercită o forță determinată conform pct. (i), (îi) și (iii), forța exercitată asupra acestui element de fixare nu poate depăși sarcina nominală pentru care acesta a fost construit;m) să se asigure în prealabil că vehiculul rutier cu care se efectuează transportul respectă următoarele condiții:(i) ușile laterale sau/și ușile din spatele vehiculului rutier pentru încărcarea/descărcarea mărfurilor, obloanele, rampa escamotabilă, prelatele, roata de rezervă, cât și celelalte echipamente specifice vehiculului respectiv sunt bine fixate;(îi) încărcătura nu trebuie să împiedice conducerea vehiculului în condiții de siguranță;(iii) centrul de greutate al încărcăturii să fie cât mai aproape de centrul vehiculului rutier;n) să efectueze transportul numai după ce s-a asigurat că ambalajul mărfurilor este destul de rezistent pentru siguranța transportului. În cazul în care ambalajul mărfurilor nu este destul de rezistent, va cere expeditorului o ambalare suplimentară suficient de rezistentă;o) să se asigure că elementele de fixare a mărfurilor respectă următoarele condiții:(i) îndeplinesc corect funcțiile pentru care au fost construite;(îi) sunt adaptate pentru fixarea mărfii respective;(iii) nu prezintă noduri și/sau elemente deteriorate, uzate, slăbite;(iv) sunt conforme cu standardele europene și/sau internaționale în vigoare în domeniu;p) să se asigure că sistemul de fixare a încărcăturii utilizat pentru înconjurarea, fixarea sau menținerea încărcăturii pe/sau într-un vehicul este adaptat la mărimea, forma, consistența și caracteristicile încărcăturii;q) să se asigure că dispozitivul de fixare sau de înșurubare utilizat pentru fixarea încărcăturii este fixat în așa fel încât acesta să nu poată să fie deșurubat sau desprins. Dispozitivul de înșurubare integrat utilizat pentru fixarea unei încărcături trebuie să îndeplinească următoarele condiții:(i) să fie proiectat și construit în scopul pentru care este folosit;(îi) să fie utilizat și întreținut conform specificațiilor producătorului și standardelor europene și/sau internaționale în domeniu;r) să se asigure că încărcătura înfășurată sau fixată în vehicul este în conformitate cu dispozițiile din «Recomandările europene privind cele mai bune practici în domeniul fixării încărcăturii pentru transportul rutier», elaborate de Direcția Generală pentru Energie și Transport a Comisiei Europene la data de 14 decembrie 2005.s) să dețină la sediul menționat în certificatul de transport rutier în cont propriu următoarele documente:i) cărțile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deținute în proprietate, respectiv în copie pentru cele deținute cu orice alt titlu;îi) documentele doveditoare, din care să rezulte că deține vehicule cu orice alt titlu, în original;iii) avizele medicale și psihologice valabile pentru persoana care conduce permanent și efectiv activitatea de transport rutier și pentru conducătorii auto angajați; iv) toate documentele din care reiese menținerea condițiilor inițiale care au stat la baza eliberării certificatului de transport în cont propriu;v) formularul de expediție/transport și formularul pentru aprobarea transportului, în cazul transportului de deșeuri, pentru anul în curs și a nul precedent; vi) documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiții legale a persoanelor cu funcții care concură la siguranța circulației;vii) tichetele de cântar prevăzute la transportul mărfurilor divizibile, pentru anul în curs și anul precedent;ș) să asigure existența la bordul vehiculelor cu care efectuează transport rutier în cont propriu a următoarelor documente:i) copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, precum și documentele prin care se dovedește faptul că transportul efectuat este în cont propriu;îi) legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al întreprinderii. Modelul legitimației de serviciu este prevăzut în anexa nr. 42 la prezentele norme metodologice;iii) contractul de leasing sau de închiriere, după caz, în original sau copia conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deținut cu contract de leasing sau de închiriere; iv) asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;v) certificatul de competență profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat; vi) documentul de transport;vii) după caz, atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 .t) să efectueze transport rutier de mărfuri sau de persoane pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, numai dacă autovehiculele sunt dotate cu anvelope de iarnă pe roțile axei/axelor de tracțiune ori au montate pe aceste roți lanțuri sau alte echipamente antiderapante omologate și să nu efectueze transport rutier de mărfuri sau de persoane pe drumurile publice care nu sunt acoperite cu zăpadă, gheață sau polei cu vehicule care au montate pe roți lanțuri sau alte echipamente antiderapante omologate;ț) să asigure echiparea autovehiculelor cu plăcuțe din care să rezulte masele și dimensiunile maxime admise/autorizate ale acestora;u) să transmită Autorității Rutiere Române - A.R.R., prin completarea unui formular, în formatul electronic disponibil pe site-ul acesteia, modificările privind situația conducătorilor auto angajați, în termen de cel mult 15 zile de la apariția modificării;v) să anunțe pierderea, sustragerea sau deteriorarea certificatului de transport în cont propriu și/sau a copiei conforme a acestuia la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în termen de maximum 15 zile de la data constatării;w) să publice pierderea, sustragerea certificatului de transport în cont propriu și/sau a copiei conforme a acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.x) să notifice, în scris, schimbarea sediului, în termen de 28 zile, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.;y) să depună certificatul de transport în cont propriu și copiile conforme ale acestuia la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în cazul schimbării sediului;z) să asigure informarea persoanelor transportate cu privire la obligativitatea portului centurii de siguranță pe timpul deplasării vehiculelor, în unul dintre următoarele moduri:i) de către conducătorul auto;îi) de către conducătorul grupului sau de către o persoană desemnată oficial în calitate de conducător al grupului;îi) prin mijloace audiovizuale;iii) prin afișarea în loc vizibil la fiecare scaun a unor semne și/sau pictograme.  +  Secţiunea 2 Obligațiile operatorilor de transport  +  Articolul 134Operatorii de transport care efectuează operațiuni de transport rutier contra cost au următoarele obligații:a) să se asigure că persoanele angajate în funcții care concură la siguranța rutieră sunt titulare ale unui certificat/atestat profesional valabil conform reglementărilor legale în vigoare;b) să utilizeze numai vehicule rutiere a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naționale de siguranță rutieră și de protecția mediului înconjurător, cu inspecția tehnică periodică valabilă și certificate/clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare;c) să monteze, numai prin agenți economici autorizați, aparate tahograf și limitatoare de viteză la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;d) să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor care au tahograful sau limitatorul de viteză defect, nesigilat sau fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului;e) să nu permită intervenția persoanelor neautorizate asupra aparatelor tahograf și a limitatoarelor de viteză;f) să depună licența de transport/licența comunitară și/sau copiile conforme ale acesteia la sediul inspectoratului teritorial al I.S.C.T.R. în raza căruia s-a efectuat controlul, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea măsurii suspendării acestor documente;g) să planifice transporturile și să întocmească programul de executare a acestora, astfel încât conducătorul auto și lucrătorii mobili să poată respecta prevederile legale privind timpul de lucru, de odihnă și de repaus;h) să asigure efectuarea transportului rutier de persoane numai în limita numărului de locuri înscris în certificatul de înmatriculare sau, în cazul autovehiculelor clasificate, în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare;i) să respecte regulile și procedurile ce trebuie urmate în cazul efectuării transporturilor rutiere de mărfuri cu mase și/sau dimensiuni care depășesc masele și/sau dimensiunile maxime admise/autorizate, conform reglementărilor în vigoare;j) să asigure parcarea vehiculelor rutiere deținute numai în locuri special amenajate;k) să efectueze transportul asigurând un sistem de fixare a încărcăturii astfel încât acesta să reziste la forțele exercitate atunci când vehiculul este supus la următoarele accelerații:(i) decelerare de 0,8 x g (accelerație gravitațională) spre față;(îi) decelerare de 0,5 x g (accelerație gravitațională) spre spate;(iii) accelerare de 0,5 x g (accelerație gravitațională) spre ambii pereți laterali.Atunci când asupra unui element component al sistemului de fixare se exercită o forță determinată conform pct. (i), (îi) și (iii), forța exercitată asupra acestui element de fixare nu poate depăși sarcina nominală pentru care acesta a fost construit.l) să se asigure în prealabil că vehiculul rutier cu care se efectuează transportul respectă următoarele condiții:(i) ușile laterale sau/și ușile din spatele vehiculului pentru încărcarea/descărcarea mărfurilor, obloanele, rampa escamotabilă, prelatele, roata de rezervă, cât și celelalte echipamente specifice vehiculului respectiv sunt bine fixate;(îi) încărcătura nu trebuie să împiedice conducerea vehiculului în condiții de siguranță;(iii) centrul de greutate al încărcăturii să fie cât mai aproape de centrul vehiculului rutier;m) să efectueze transportul numai după ce s-a asigurat că ambalajul mărfii este destul de rezistent pentru siguranța transportului. În cazul în care ambalajul mărfii nu este destul de rezistent, va cere expeditorului o ambalare suplimentară suficient de rezistentă;n) să se asigure că elementele de fixare a mărfii respectă următoarele condiții:(i) îndeplinesc corect funcțiile pentru care au fost construite;(îi) sunt adaptate pentru fixarea mărfii respective;(iii) nu prezintă noduri și/sau elemente deteriorate, uzate, slăbite;(iv) sunt conforme cu standardele europene și/sau internaționale în vigoare în domeniu;o) să se asigure că sistemul de fixare a încărcăturii utilizat pentru înconjurarea, fixarea sau menținerea încărcăturii pe/sau într-un vehicul este adaptat la mărimea, forma, consistența și caracteristicile încărcăturii;p) să se asigure că dispozitivul de fixare sau de înșurubare utilizat pentru fixarea încărcăturii este fixat în așa fel încât acesta să nu poată să fie deșurubat sau desprins. Dispozitivul de înșurubare integrat utilizat pentru fixarea unei încărcături trebuie să îndeplinească următoarele condiții:(i) să fie proiectat și construit în scopul pentru care este folosit;(îi) să fie utilizat și întreținut conform specificațiilor producătorului și standardelor europene și/sau internaționale în domeniu;q) să se asigure că încărcătura înfășurată sau fixată în vehicul este în conformitate cu dispozițiile din "Recomandările europene privind cele mai bune practici în domeniul fixării încărcăturii pentru transportul rutier", elaborate de Direcția Generală pentru Energie și Transport a Comisiei Europene la data de 14 decembrie 2005;r) în situația în care condiția de capacitate financiară nu mai este îndeplinită pentru toate autovehiculele pentru care s-au emis copii conforme ale licenței comunitare, operatorul de transport rutier are obligația de a depune, în termen de 10 zile, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., un număr de copii conforme ale licenței comunitare egal cu numărul autovehiculelor pentru care această condiție nu mai este îndeplinită;s) în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane, operatorii de transport rutier au și următoarele obligații, după caz:i) să utilizeze pe timpul executării transportului rutier placa de traseu cu nominalizarea operatorului de transport rutier, a traseului și a tipului de transport;îi) să asigure afișarea în interiorul vehiculului a tarifului de transport pe bază de legitimație de călătorie, conform distantelor corespunzătoare stațiilor prevăzute în graficul de circulație aferent licenței de traseu;iii) să admită la transport persoanele care beneficiază, potrivit legii, de facilitați la transportul rutier; iv) să asigure gratuit readucerea persoanelor transportate la punctul de plecare, în cazul în care călătoria nu se poate realiza până la destinație din vina operatorului de transport rutier;v) să asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele rămase imobilizate pe traseu, în termen de maximum 3 ore în județ, 5 ore în tară și în termen de maximum 16 ore în cazul transporturilor în trafic internațional; vi) să asigure vânzarea biletelor la capetele traseului și în vehicul, inclusiv cu anticipație;vii) să anunțe anticipat cursele care nu pot fi executate din cauza de forță majoră sau din alte cauze la capetele traseului și, în limita posibilităților, și pe traseu;viii) să încheie contracte de acces în autogară, în conformitate cu graficele de circulație anexă la licența de traseu; ix) să comunice la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în fiecare zi de vineri, situația persoanelor cu facilități la transportul rutier potrivit legii, transportate în săptămâna precedentă, în formatul solicitat de aceasta, afișat pe site-ul propriu;x) să transporte în baza biletului/tichetului/cuponului special de călătorie acordat ca facilitate la transportul rutier public, completat anterior efectuării transportului, numai acele persoane care beneficiază de facilități la transport potrivit legii; xi) să efectueze cursa/traseul o perioadă de minimum 30 de zile de la data depunerii la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. sau la Direcția Generală Reglementări în Transporturi a cererii de renunțare la licența de traseu/autorizația de transport internațional respectivă, după caz;xii) să efectueze traseul sau cursa pe o perioadă de 30 de zile, în cazul transporturilor interjudețene, de la data primirii de la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.a înștiințării privind retragerea licenței de traseu;xiii) să asigure bilete de călătorie în cel puțin două limbi - limba română și o limbă de circulație internațională, în cazul efectuării transportului rutier internațional contra cost de persoane;xiv) să respecte prevederile prevăzute în autorizația de transport și să asigure criteriile de continuitate, regularitate și capacitate necesare efectuării transportului de persoane prin servicii regulate pe traseul internațional respectiv; xv) să nu utilizeze stațiile publice în cazul efectuării transportului interjudețean de persoane prin servicii regulate speciale;xvi) să preia la transport numai persoanele nominalizate și care dețin legitimații de serviciu valabile, eliberate de beneficiarul transportului, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale;xvii) să efectueze transportul rutier național contra cost de persoane prin servicii regulate numai cu autobuze dotate cu aparat de marcat electronic fiscal și cititor de carduri cu posibilitatea de transmitere on-line a datelor, conform reglementărilor în vigoare;xviii) să transmită semestrial Direcției Generale Reglementări în Transporturi raportul efectuării curselor aferente serviciilor regulate de transport internațional de persoane;xix) să transmită semestrial Autorității Rutiere Române A.R.R. raportările privind operațiunile de cabotaj prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 ; xx) să afișeze traseul serviciului, stațiile, orarul, tarifele și condițiile de transport astfel încât să garanteze că aceste informații sunt disponibile tuturor utilizatorilor;xxi) să asigure desfășurarea serviciului la nivelul de calitate, continuitate, regularitate și capacitate conform autorizației de transport internațional/licenței de traseu, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate;ș) să dețină la sediul prevăzut la art. 9 lit. a) următoarele documente, după caz:i) cărțile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deținute în proprietate, respectiv în copie pentru cele deținute cu orice alt titlu;îi) documentele doveditoare, din care să rezulte că deține vehiculele rutiere, în original;iii) avizele medicale și psihologice valabile pentru persoanele cu funcții care concură la siguranța circulației; iv) toate documentele din care reiese menținerea condițiilor de acces la profesie și la piață;v) formularul de expediție/transport și formularul pentru aprobarea transportului, în cazul transportului de deșeuri, pentru anul în curs și anul precedent; vi) documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiții legale a persoanelor cu funcții care concură la siguranța circulației;vii) tichetele de cântar prevăzute la transportul mărfurilor divizibile, pentru anul în curs și anul precedent, precum și autorizațiile speciale de transport privind transportul mărfurilor indivizibile cu depășirea maselor și/sau dimensiunilor maxime admise;viii) scrisorile de transport (C.M.R.), pentru anul în curs și anul precedent;vix) documentul de control INTERBUS, în original, reîntregit dacă a fost folosit în totalitate și foile de parcurs pentru documentul de control INTERBUS aflat în exploatare, pentru anul în curs și anul precedent;x) documentul de control prevăzut de acordurile bilaterale pentru transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale, în cazul statelor nesemnatare ale Acordului INTERBUS, pentru anul în curs și anul precedent; xi) documentul de control, în original, reîntregit dacă a fost folosit în totalitate și foile de parcurs pentru documentul de control aflat în exploatare, în cazul transportului de persoane prin servicii ocazionale în trafic național și internațional, pentru anul în curs și anul precedent;xii) asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier;xiii) documentele privind întreținerea vehiculelor pentru o perioadă de 18 luni, care să conțină minimum informațiile privind: informări legate de sesizările conducătorilor auto privind starea tehnică a vehiculului, rezoluții ale menagerului de transport, modalitatea de soluționare și documente justificative, după caz;t) să asigure existența la bordul vehiculelor cu care efectuează transport rutier contra cost a următoarelor documente, după caz:i) copia conformă a licenței de transport/licenței comunitare;îi) legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 42 la prezentele norme metodologice;iii) contractul de leasing sau de închiriere, după caz, în original sau copia conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deținut cu contract de leasing sau de închiriere; iv) asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;v) certificatul de competență profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat; vi) documentul de transport, conform tipului de transport rutier efectuat, precum și autorizațiile prevăzute de legislația în vigoare în domeniul transporturilor rutiere;vii) atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 , după caz;viii) documentele din care să rezulte apartenența pasagerilor la categoria pentru care este autorizat/licențiat serviciul de transport persoane prin servicii regulate speciale.ț) să desfășoare operațiuni de transport rutier contra cost de mărfuri periculoase numai dacă:i) desemnează un consilier de siguranță pentru transportul mărfurilor periculoase;îi) respectă obligațiile care îi revin conform prevederilor cap. 1.4 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările și completările ulterioare.u) să efectueze transport rutier de mărfuri sau de persoane pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, numai dacă autovehiculele sunt dotate cu anvelope de iarnă pe roțile axei/axelor de tracțiune ori au montate pe aceste roți lanțuri sau alte echipamente antiderapante omologate și să nu efectueze transport rutier de mărfuri sau de persoane pe drumurile publice care nu sunt acoperite cu zăpadă, gheață sau polei cu vehicule care au montate pe roți lanțuri sau alte echipamente antiderapante omologate.v) să asigure instruirea conducătorilor auto privind obligațiile ce revin acestora;w) să utilizeze pe timpul executării transportului rutier placa de traseu cu nominalizarea operatorului de transport rutier și a traseului;x) să anunțe anticipat cursele care nu pot fi executate din cauză de forță majoră sau din alte cauze la capetele traseului și, în limita posibilităților, și pe traseu;y) să notifice autorității de autorizare renunțarea la serviciu, în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice;z) să comunice, prin mijloace corespunzătoare de publicitate, utilizatorilor serviciului regulat, pe care îl efectuează în baza unei autorizații/licențe de traseu, renunțarea efectuării serviciului, cu cel puțin 30 de zile înainte de dat renunțării; aa) să asigure bilete de călătorie în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 , precum și ale acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte; ab) să anunțe pierderea, sustragerea sau deteriorarea licenței comunitare și/sau a copiei conforme a acesteia la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în termen de maximum 15 zile de la data constatării; ac) să publice pierderea sau sustragerea licenței comunitare și/sau a copiei conforme a acesteia, precum și a licenței de traseu, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. ad) să notifice, în scris, schimbarea sediului prevăzut la art. 9 lit.a), în termen de 15 zile, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.; ae) să depună licența comunitară și copiile conforme ale acesteia la Autoritatea Rutieră Română A.R.R. în cazul schimbării sediului; af) să transmită anterior efectuării transportului la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., prin completarea unui formular în formatul electronic disponibil pe pagina de internet a acesteia, datele solicitate referitoare la transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale; ag) să transmită Autorității Rutiere Române - A.R.R., prin completarea unui formular, în formatul electronic disponibil pe site-ul acesteia, modificările privind situația conducătorilor auto angajați, în termen de cel mult 15 zile de la apariția modificării; ah) să asigure echiparea autovehiculelor cu plăcuțe din care să rezulte dimensiunile și masele maxime admise/autorizate ale acestora; ai) să asigure vânzarea biletelor cu anticipație; aj) să asigure informarea persoanelor transportate cu privire la obligativitatea portului centurii de siguranță pe timpul deplasării vehiculelor, în unul dintre următoarele moduri:i) de către conducătorul auto;îi) de către conducătorul grupului sau de către o persoană desemnată oficial în calitate de conducător al grupului;îi) prin mijloace audiovizuale;iii) prin afișarea în loc vizibil la fiecare scaun a unor semne și/sau pictograme.  +  Secţiunea 3 Obligațiile conducătorilor auto  +  Articolul 135Conducătorii auto angajați ai întreprinderilor/operatorilor de transport rutier, care efectuează operațiuni de transport, au următoarele obligații:a) să emită bilete/legitimații de călătorie corespunzătoare tarifelor aferente distantei parcurse de persoanele transportate;b) să permită urcarea în autovehicul numai a persoanelor posesoare de bilete/legitimații de călătorie sau a celor care beneficiază de facilități la transportul rutier, potrivit legii;c) să nu oprească pentru urcarea/coborârea altor persoane decât a celor care aparțin categoriei pentru care este autorizat/licențiat serviciul respectiv, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale;d) să transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare sau, în cazul autovehiculelor clasificate, în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare;e) să oprească în toate stațiile prevăzute în graficul de circulație aferent licenței de traseu, fără a opri, pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate, în alte locuri decât cele prevăzute în graficul de circulație;f) să informeze persoanele transportate cu privire la obligativitatea portului centurii de siguranță pe timpul deplasării vehiculelor;g) să respecte regulile privind încărcarea, repartizarea încărcăturii, asigurarea și fixarea mărfurilor transportate;h) să transporte doar persoanele nominalizate în documentul de control;i) să cunoască și să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident în ceea ce privește asigurarea vehiculului, protecția personală și a celorlalți participanți la trafic, protecția mediului, protecția bunurilor;j) să preia mărfuri sau colete doar în limita spațiilor disponibile, în cazul efectuării transportului rutier de persoane;k) să asigure urcarea și coborârea bagajelor în/din portbagajul vehiculului. Bagajele se manipulează numai de către conducătorul auto.  +  Secţiunea 4 Obligațiile operatorilor economici care efectuează activități conexe transportului rutierSubsecțiunea 1Obligațiile operatorilor economici care efectuează activități conexe transportului rutier - activități desfășurate de autogări  +  Articolul 136Operatorilor economici care efectuează activități conexe transportului rutier - activități desfășurate de autogări, au următoarele obligații:a) să înlocuiască managerul de transport în termen de 30 zile, în situația în care acesta nu mai îndeplinește această funcție sau în cazul în care acesta nu mai îndeplinește condiția de bună reputație ori competență profesională;b) să asigure evidența curselor plecate și sosite, precum și ordinea cronologică de execuție, prin registrul de mișcare ce va cuprinde:(i) ora de plecare/sosire;(îi) numărul de circulație;(iii) traseul;(iv) operatorul de transport rutier;(v) observații;c) să permită în mod nediscriminatoriu accesul operatorilor de transport rutier la serviciile oferite de autogară, fără a condiționa încheierea contractelor de efectuarea unor servicii suplimentare sau pe care operatorul de transport rutier nu le solicită;d) să monteze afișaje la peroane conținând informații privind traseele și orele de plecare/sosire a curselor;e) să repartizeze cursele pe peroane astfel încât să se asigure un interval de cel puțin 15 minute între două plecări consecutive de la același peron;f) să întocmească programul autogării în funcție de orele de plecare și de sosire a curselor; autogara se va deschide cu minimum 30 de minute înainte de plecarea/sosirea primei curse și se va închide după minimum 30 de minute de la sosirea/plecarea ultimei curse;g) să primească și să înregistreze toate cererile operatorilor de transport rutier care solicită accesul în autogară, cereri la care se va răspunde afirmativ sau negativ, cu motivarea refuzului, în scris, în termen de 20 de zile de la data primirii cererii;h) să încheie contracte de acces în autogară, în conformitate cu graficele de circulație aprobate, cu operatorii de transport rutier deținători de licență de traseu pe perioada de valabilitate a programului de transport;i) să aplice, la încheierea contractelor cu operatorii de transport rutier, tarife egale pentru aceleași servicii;j) să încheie contracte de acces în autogară cu operatorii de transport rutier fără a depăși capacitatea autogării;k) să încheie contracte de acces în autogară cu operatorii de transport rutier fără a depăși perioada de valabilitate a programului de transport;l) să remedieze deficiențele semnalate de publicul călător și constatate de I.S.C.T.R., în termenul stabilit de aceasta;m) să afișeze la fiecare casă de bilete și abonamente orarul de funcționare.Subsecțiunea 2Obligațiile operatorilor economici care desfășoară activități conexe transportului rutier - activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost  +  Articolul 137Operatorii economici care efectuează activități conexe transportului rutier - activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost, au următoarele obligații:a) să înlocuiască managerul de transport în termen de 30 zile, în situația în care acesta nu mai îndeplinește această funcție sau în cazul în care acesta nu mai îndeplinește condiția de bună reputație ori competență profesională;b) să dețină la sediul înscris pe licența pentru activități conexe transportului rutier - activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost, un registru de evidență a activităților de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost desfășurate;c) să păstreze la sediul menționat la lit. b), pentru anul în curs și anul precedent, documentele privind activitățile de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost desfășurate;d) să desfășoare activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost numai cu operatori de transport;e) să desfășoare activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost de mărfuri periculoase numai dacă:i) desemnează un consilier de siguranță pentru transportul mărfurilor periculoase;îi) respectă obligațiile care îi revin conform prevederilor cap. 1.4 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul VIII Inspecția și controlul transporturilor rutiere, activităților conexe acestora, a condițiilor de siguranță rutieră și protecția mediului  +  Articolul 138Inspecția și controlul modului de respectare, pe teritoriul României, a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 , Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 și ale Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 , precum și a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, inclusiv a prevederilor prezentelor norme metodologice, se efectuează de către Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier în trafic și la sediul operatorilor de transport rutier, al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu și al operatorilor economici care desfășoară activități conexe transportului rutier.  +  Capitolul IX Dispoziții finale și tranzitorii  +  Articolul 139Operatorii de transport rutier și întreprinderile de transport rutier în cont propriu își organizează și desfășoară activitatea pentru care au fost licențiați/certificați în baza regulamentelor proprii, cu respectarea prezentelor norme metodologice, precum și a legislației naționale și a Uniunii Europene din domeniul transporturilor rutiere.  +  Articolul 140Operatorul de transport rutier titular al licenței comunitare și al copiilor conforme ale acesteia poate efectua transport rutier în cont propriu pe baza acestor documente.  +  Articolul 141(1) Autovehiculele din categoriile M(2) și M(3) definite în conformitate cu Reglementările privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003 - RNTR 2, cu modificările și completările ulterioare, pot circula pe drumurile publice numai dacă sunt echipate cu un limitator de viteză reglat astfel încât viteza lor să nu depășească 100 km/h.(2) Autovehiculele din categoria M(3) înmatriculate înainte de 1 ianuarie 2005, cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 10 tone, pot continua să fie echipate cu limitatoare de viteză a căror viteză maximă este reglată la 100 km/h.(3) Autovehiculele din categoriile N(2) și N(3) definite în conformitate cu RNTR 2 pot circula pe drumurile publice numai dacă sunt echipate cu un limitator de viteză reglat astfel încât viteza lor să nu depășească 90 km/h.(4) Cerințele prevăzute la alin (1) - (3) se aplică:a) autovehiculelor din categoriile M(3) cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 10 tone și N(3), înmatriculate după data de 1 ianuarie 1988;b) autovehiculelor din categoriile M(3) cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 5 tone dar mai mică sau egală cu 10 tone, M(2) și N(2), înmatriculate după data 1 ianuarie 2005;c) autovehiculelor omologate în conformitate cu Directiva 88/77/CE din categoriile M(3) cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 5 tone dar mai mică sau egală cu 10 tone, M(2) și N(2), înmatriculate după data de 1 octombrie 2001.(5) Cerințele prevăzute la alin. (1) - (3) nu se aplică:a) autovehiculelor utilizate de către forțele armate, protecția civilă, pompieri, alte servicii de urgență și forțe responsabile pentru menținerea ordinii publice;b) autovehiculelor a căror viteză maximă constructivă nu poate depăși limitele prevăzute la alin. (1) - (3);c) autovehiculelor utilizate pentru teste rutiere în scopuri științifice;d) autovehiculelor utilizate numai pentru servicii publice în zonele urbane.(6) Limitatoarele de viteză ce echipează autovehiculele menționate la alin. (1) - (3) trebuie să satisfacă cerințele tehnice prevăzute de Directiva 92/24/CEE . Totuși, toate autovehiculele prevăzute la alin. (1) - (3) și înmatriculate înainte de 1 ianuarie 2005 pot continua să fie echipate cu limitatoare de viteză care respectă cerințele tehnice stabilite de autoritățile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene.(7) Limitatoarele de viteză se instalează de către operatorii economici autorizați de Regia Autonomă Registrul Auto Român, în conformitate cu legislația în vigoare.  +  Articolul 142(1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. întocmește Registrul electronic al conducătorilor auto în care sunt înregistrați toți conducătorii auto care efectuează operațiuni de transport rutier.(2) Registrul electronic al conducătorilor auto conține următoarele:a) datele de identificare ale conducătorului auto (numele și prenumele, CNP, domiciliu);b) centrul de pregătire și perfecționare profesională la care a urmat cursul în vederea atestării profesionale;c) tipul/tipurile de certificat/certificate de competență profesională deținute;d) întreprinderile de transport rutier în cont propriu/operatorii de transport rutier la care a fost angajat cu contract de muncă;e) sancțiunile aplicate pentru abateri de la prevederile legislației în domeniul transporturilor rutiere.  +  Articolul 143(1) Pe baza datelor din Registrul electronic al conducătorilor auto, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. eliberează, la cererea conducătorului auto, fișa profesională a acestuia.(2) Cererea de eliberare a fișei profesionale a conducătorilor auto se depune în scris la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.(3) Eliberarea fișei profesionale a conducătorului auto se face de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în termen de 24 de ore de la depunerea solicitării.(4) Modelul fișei profesionale a conducătorului auto este prevăzută în anexa nr. 43 la prezentele norme metodologice.(5) Modelul atestatului conducătorului auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 este prevăzută în anexa nr. 44 la prezentele norme metodologice.  +  Articolul 144La efectuarea operațiunilor de transport rutier care fac obiectul prezentelor norme metodologice, se vor utiliza conducători auto cetățeni români, cetățeni ai Uniunii Europene sau cetățeni ai statelor din afara Uniunii Europene cu drept de muncă în România, angajați sau puși la dispoziție, după caz, titulari ai unui certificat de competență profesională obținut în condițiile prevăzute de reglementările naționale și ale Uniunii Europene.  +  Articolul 145Cererile prevăzute de prezentele norme metodologice se transmit în original, iar documentele anexate cererilor respective, în vederea eliberării licenței comunitare și a copiilor conforme ale acesteia, a certificatului de transport rutier în cont propriu și a copiilor conforme ale acestuia, precum și a licenței pentru activități conexe transportului rutier, se transmit la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în copie, ștampilate și semnate de către administratorul întreprinderii, fiecare copie având înscris în mod expres: "Subsemnatul ..............................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale privind falsul în declarații, că prezentul act este conform cu originalul".  +  Articolul 146(1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licenței comunitare și/sau a copiilor conforme ale acesteia, a certificatului de transport în cont propriu și/sau a copiilor conforme ale acestuia, a licenței de traseu și a autorizației de transport internațional, se comunică, după caz, Autorității Rutiere Române - A.R.R sau Direcției Generale Reglementări în Transporturi în termen de 15 zile de la data constatării, documentul respectiv înlocuindu-se cu un document nou.(2) Pierderea sau sustragerea documentelor prevăzute la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.  +  Articolul 147(1) Tariful pentru eliberarea licenței de traseu se stabilește pentru o cursă în cazul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate și servicii regulate speciale în trafic interjudețean.(2) Tariful perceput pentru eliberarea licenței de traseu reprezintă suma tarifelor aferente curselor prevăzute pentru acel traseu în cazul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate.  +  Articolul 148Documentele eliberate pentru întreprinderile de transport în cont propriu, operatorii de transport rutier și întreprinderile care desfășoară activități conexe transportului rutier, eliberate în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările și completările ulterioare, se supun aceluiași regim juridic cu certificatul de transport în cont propriu și copiile conforme ale acestuia, licența comunitară și copiile conforme ale acesteia, licența de traseu și licența pentru activități conexe transportului rutier, eliberate în baza Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.  +  Articolul 149Anexele nr. 1 - 44 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.Prezentele norme metodologice transpun prevederile Directivei 92/6/CEE a Consiliului din 10 februarie 1992 privind instalarea și utilizarea, în cadrul Comunității, a limitatoarelor de viteză la anumite categorii de autovehicule, modificată prin Directiva 2002/85/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 noiembrie 2002, care modifică Directiva 92/6/CEE a Consiliului privind instalarea și utilizarea, în cadrul Comunității, a limitatoarelor de viteză la anumite categorii de autovehicule și ale art. 2 alin. (2) lit. b) din Directiva 91/671/CE din 16 decembrie 1991 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind utilizarea obligatorie a centurii de siguranță în vehiculele cu capacitate mai mică de 3,5 tone, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 373 din 31 decembrie 1991.  +  Anexa 1Modelul de licență comunitarăCOMUNITATEA EUROPEANĂ(a)(Culoare Pantone albastru deschis, format DINA4 hârtie din celuloză de 100 g/m2 sau mai mult)(Prima pagină a licenței)[Text în limba română]   ┌───────────────┐ ┌────────────────────────────────┐   │ RO*1) │ │ MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI │   │ │ │ INFRASTRUCTURII │   └───────────────┘ │AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - ARR│                                     └────────────────────────────────┘--------*1) Semnele distinctive ale statelor membre sunt: (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CZ) Republica Cehă, (DK) Danemarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spania, (F) Franța, (I) Italia, (CY) Cipru, (LV) Letonia, (LT) Lituania, (L) Luxemburg, (H) Ungaria, (MT) Malta, (NL) Țările de Jos, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portugalia, (RO) România, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacia, (FIN) Finlanda, (S) Suedia, (UK) Regatul Unit.LICENȚA NR.pentru transportul rutier internaționalde mărfuri contra cost în numele unui terțPrezenta licență îndreptățește pe*2) .............................................---------*2) Denumirea sau denumirea comercială și adresa completă a operatorului de transport rutier de marfă.să efectueze transporturi rutiere internaționale de mărfuri contra cost în numele unui terț pe orice traseu, pentru deplasări sau secțiuni ale deplasării, efectuate contra cost în numele unui terț pe teritoriul Comunității, astfel cum este stabilit în Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri și în conformitate cu prevederile generale ale prezentei licențe. ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Observații: ..............................................................│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │..........................................................................│ ├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤ │Licența este valabilă de la .............│până la ........................│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │Emisă în ................................│la .............................│ ├─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤ │.......................................................................*3)│ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘-------*3) Semnătura și ștampila autorității sau a organului emitent competent.(b)(A doua pagină a licenței)[Text în limba (limbile) oficială (oficiale) sau una dintre limbile oficiale ale statului membru care emite licența]PREVEDERI GENERALEPrezenta licență este emisă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 .Aceasta îl îndreptățește pe titular să efectueze transporturi rutiere internaționale de mărfuri contra cost în numele unui terț pe orice traseu, pentru deplasări sau secțiuni ale deplasării efectuate pe teritoriul Comunității și, unde este cazul, în condițiile stabilite prin prezenta licență:- în cazul în care punctul de plecare și punctul de destinație sunt situate în două state membre diferite, cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau țări terțe;- dintr-un stat membru către o țară terță sau invers, cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau țări terțe;- între țări terțe, cu tranzitarea teritoriului unuia sau mai multor state membre,și călătoriile fără încărcătură efectuate în conexiune cu aceste transporturi.În cazul unui transport dintr-un stat membru către o țară terță sau invers, prezenta licență este valabilă pentru acea secțiune a deplasării efectuată pe teritoriul Comunității. Licența este valabilă pe teritoriul statului membru de încărcare sau descărcare numai după încheierea acordului necesar între Comunitate și țara terță respectivă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 .Licența este eliberată personal titularului și este netransmisibilă.Aceasta poate fi retrasă de către autoritatea competentă a statului membru care a emis-o, în special în cazul în care titularul:- nu s-a conformat tuturor condițiilor privind utilizarea licenței;- a furnizat informații incorecte în legătură cu datele necesare pentru emiterea sau prelungirea licenței.Originalul licenței trebuie păstrat de întreprinderea de transport rutier.O copie conformă a licenței trebuie păstrată la bordul vehiculului*1). În cazul unei combinații de vehicule, aceasta trebuie să însoțească autovehiculul. Licența acoperă combinația de vehicule chiar în cazul în care remorca sau semiremorca nu este înmatriculată sau autorizată pentru a circula pe numele titularului licenței sau în cazul în care este înmatriculată sau autorizată să circule într-un alt stat.--------*1) "Vehicul" înseamnă un autovehicul înmatriculat într-un stat membru sau o combinație cuplată de vehicule care să aibă cel puțin autovehiculul înmatriculat într-un stat membru, utilizat exclusiv pentru transportul de mărfuri.Licența trebuie prezentată la cerere unui agent autorizat de control.Pe teritoriul fiecărui stat membru, titularul trebuie să respecte actele cu putere de lege și actele administrative în vigoare în statul respectiv, în special în ceea ce privește transporturile și traficul.  +  Anexa 2Modelul de licență comunitarăCOMUNITATEA EUROPEANĂ(a)(Culoare Pantone albastru deschis, format DINA4 hârtie din celuloză de 100 g/m2 sau mai mult)(Prima pagină a licenței)[Text în limba română]   ┌───────────────┐ ┌────────────────────────────────┐   │ RO*1) │ │ MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI │   │ │ │ INFRASTRUCTURII │   └───────────────┘ │AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - ARR│                                     └────────────────────────────────┘--------*1) Semnele distinctive ale statelor membre sunt: (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CZ) Republica Cehă, (DK) Danemarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spania, (F) Franța, (I) Italia, (CY) Cipru, (LV) Letonia, (LT) Lituania, (L) Luxemburg, (H) Ungaria, (MT) Malta, (NL) Țările de Jos, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portugalia, (RO) România, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacia, (FIN) Finlanda, (S) Suedia, (UK) Regatul Unit.LICENȚA NR.pentru transportul internațional de persoane cuautocarul sau autobuzul contra cost în numele unui terțTitularul prezentei licențe*2)........................................................................-------*2) Numele complet sau denumirea societății operatorului de transport, precum și adresa completă a acestuia.este autorizat să efectueze transporturi internaționale rutiere de persoane contra cost în numele unui terț pe teritoriul Comunității în condițiile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și în conformitate cu prevederile generale ale prezentei licențe. ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Observații: ..............................................................│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │..........................................................................│ ├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤ │Licența este valabilă de la .............│până la ........................│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │Emisă în ................................│la .............................│ ├─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤ │.......................................................................*3)│ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘-------*3) Semnătura și ștampila autorității sau a organismului care emite licența.(b)(A doua pagină a licenței)[Text în limba română]PREVEDERI GENERALE1. Prezenta licență este emisă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 .2. Licența este emisă de autoritățile competente ale statului membru de stabilire al operatorului de transport contra cost în numele unui terț care:(a) este autorizat în statul membru de stabilire să efectueze transporturi cu autocarul sau autobuzul, sub formă de servicii regulate, incluzând servicii regulate speciale, sau servicii ocazionale;(b) satisface condițiile adoptate în conformitate cu reglementările Comunității privind accesul la profesia de operator de transport în domeniul transporturilor rutiere de persoane interne și internaționale;(c) îndeplinește cerințele legale în ceea ce privește standardele pentru conducători auto și vehicule.3. Prezenta licență permite transportul internațional rutier de persoane cu autocarul și autobuzul contra cost în numele unui terț pe toate rutele de transport, pentru deplasările efectuate pe teritoriul Comunității:(a) în cazul în care punctul de plecare și punctul de destinație sunt situate în două state membre diferite cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau țări terțe;(b) în cazul în care punctul de plecare și punctul de destinație sunt situate în același stat membru, atunci când îmbarcarea sau debarcarea persoanelor are loc în alt stat membru sau într-o țară terță;(c) cu plecarea dintr-un stat membru și cu destinația într-o țară terță și viceversa cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau țări terțe;(d) între țări terțe traversând teritoriul unuia sau mai multor state membre,și deplasările fără persoane în legătură cu operațiunile de transport corespunzător condițiilor stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 .În cazul unei operațiuni de transport cu plecarea dintr-un stat membru și cu destinația într-o țară terță și viceversa, se aplică Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 , pentru secțiunea deplasării efectuată pe teritoriul statelor membre traversate în tranzit. Regulamentul menționat nu se aplică pentru acea secțiune a deplasării efectuată pe teritoriul unui stat membru pentru îmbarcare sau debarcare, atât timp cât nu au fost încheiate înțelegerile între Comunitate și țările terțe în cauză.4. Prezenta licență este personală și netransmisibilă.5. Prezenta licență poate fi retrasă de autoritatea competentă a statului membru emitent, în special în cazul în care operatorul de transport:(a) nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 ;(b) a oferit informații inexacte referitoare la datele necesare pentru acordarea sau reînnoirea licenței;(c) a săvârșit o încălcare gravă a legislației comunitare în domeniul transportului rutier în orice stat membru, în special cu privire la normele aplicabile vehiculelor, perioadelor de conducere și perioadelor de repaus ale conducătorilor auto și prestarea, fără autorizație, a serviciilor paralele sau temporare menționate la art. 5 alin. (1) al cincilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 . Autoritățile competente ale statului membru de stabilire a operatorului de transport care a săvârșit încălcarea pot, printre altele, să retragă licența comunitară sau să retragă temporar sau permanent unele sau toate copiile conforme ale licenței comunitare.Aceste sancțiuni sunt stabilite în funcție de gravitatea încălcării săvârșite de către titularul licenței comunitare și de numărul total de copii conforme pe care le deține în vederea serviciilor de transport internațional.6. Originalul licenței trebuie păstrat de transportator. O copie conformă a licenței trebuie să se găsească la bordul fiecărui vehicul care efectuează o operațiune internațională de transport.7. Prezenta licență trebuie prezentată la cerere oricărui agent autorizat de control.8. Titularul trebuie, pe teritoriul fiecărui stat membru, să respecte actele cu putere de lege și actele administrative în vigoare în acel stat, în special cu privire la transport și trafic.9. "Servicii regulate" înseamnă serviciile care asigură transportul persoanelor la intervale specificate și pe rute specificate, persoanele fiind îmbarcate sau debarcate la puncte de oprire prestabilite și care sunt deschise tuturor, putând fi supuse rezervărilor obligatorii, după caz.Caracterul regulat al serviciului nu este afectat de nicio adaptare a condițiilor de operare a serviciului.Serviciile regulate necesită autorizație."Serviciile regulate speciale" înseamnă serviciile regulate care asigură transportul anumitor categorii de persoane, cu excluderea altor persoane, la intervale specificate și pe rutele specificate, persoanele fiind îmbarcate și debarcate la puncte de oprire prestabilite, indiferent de organizatorul acestor servicii.Serviciile regulate speciale includ:(a) transportul muncitorilor între domiciliu și locul de muncă;(b) transportul elevilor și studenților la și de la instituția de învățământ.Caracterul special al serviciilor nu este afectat de faptul că organizarea transportului este adaptată la nevoile variabile ale utilizatorilor.Serviciile regulate speciale nu necesită autorizare în cazul în care sunt acoperite de un contract încheiat între organizator și transportator.Organizarea serviciilor paralele sau temporare, deservind același public ca și serviciile regulate existente, necesită autorizare."Serviciile ocazionale" înseamnă serviciile care nu sunt cuprinse în definiția serviciilor regulate, inclusiv serviciile regulate speciale, și a căror caracteristică principală este că transportă grupuri constituite la inițiativa unui client sau chiar a operatorului de transport. Organizarea de servicii paralele sau temporare comparabile cu serviciile regulate existente și deservind același public ca ultimele se supun autorizării în conformitate cu procedura stabilită în capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 .Caracterul ocazional al acestor servicii nu este afectat de faptul că acestea sunt prestate cu o anumită frecvență.Serviciile ocazionale nu necesită autorizare.  +  Anexa 3Modelul de licență comunitarăCOMUNITATEA EUROPEANĂ(a)(Culoare Pantone albastru deschis, format DINA4 hârtie din celuloză de 100 g/m2 sau mai mult)(Prima pagină a licenței)[Text în limba română]   ┌───────────────┐ ┌────────────────────────────────┐   │ RO*1) │ │ MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI │   │ │ │ INFRASTRUCTURII │   └───────────────┘ │AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - ARR│                                     └────────────────────────────────┘--------*1) Semnele distinctive ale statelor membre sunt: (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CZ) Republica Cehă, (DK) Danemarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spania, (F) Franța, (I) Italia, (CY) Cipru, (LV) Letonia, (LT) Lituania, (L) Luxemburg, (H) Ungaria, (MT) Malta, (NL) Țările de Jos, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portugalia, (RO) România, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacia, (FIN) Finlanda, (S) Suedia, (UK) Regatul Unit.COPIE CONFORMĂ NR.pentru transportul rutier internațional de mărfuri contra cost în numele unui terțPrezenta licență îndreptățește pe*2)...........................................................................-----*2) Denumirea sau denumirea comercială și adresa completă a operatorului de transport rutier de marfă.să efectueze transporturi rutiere internaționale de mărfuri contra cost în numele unui terț pe orice traseu, pentru deplasări sau secțiuni ale deplasării, efectuate contra cost în numele unui terț pe teritoriul Comunității, astfel cum este stabilit în Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri și în conformitate cu prevederile generale ale prezentei licențe. ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Observații: ..............................................................│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │..........................................................................│ ├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤ │Licența este valabilă de la .............│până la ........................│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │Emisă în ................................│la .............................│ ├─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤ │.......................................................................*3)│ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘-------*3) Semnătura și ștampila autorității sau a organului emitent competent.(b)(A doua pagină a licenței)[Text în limba română]PREVEDERI GENERALEPrezenta licență este emisă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 .Aceasta îl îndreptățește pe titular să efectueze transporturi rutiere internaționale de mărfuri contra cost în numele unui terț pe orice traseu, pentru deplasări sau secțiuni ale deplasării efectuate pe teritoriul Comunității și, unde este cazul, în condițiile stabilite prin prezenta licență:- în cazul în care punctul de plecare și punctul de destinație sunt situate în două state membre diferite, cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau țări terțe;- dintr-un stat membru către o țară terță sau invers, cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau țări terțe;- între țări terțe, cu tranzitarea teritoriului unuia sau mai multor state membre,și călătoriile fără încărcătură efectuate în conexiune cu aceste transporturi.În cazul unui transport dintr-un stat membru către o țară terță sau invers, prezenta licență este valabilă pentru acea secțiune a deplasării efectuată pe teritoriul Comunității. Licența este valabilă pe teritoriul statului membru de încărcare sau descărcare numai după încheierea acordului necesar între Comunitate și țara terță respectivă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 .Licența este eliberată personal titularului și este netransmisibilă.Aceasta poate fi retrasă de către autoritatea competentă a statului membru care a emis-o, în special în cazul în care titularul:- nu s-a conformat tuturor condițiilor privind utilizarea licenței;- a furnizat informații incorecte în legătură cu datele necesare pentru emiterea sau prelungirea licenței.Originalul licenței trebuie păstrat de întreprinderea de transport rutier.O copie conformă a licenței trebuie păstrată la bordul vehiculului*1). În cazul unei combinații de vehicule, aceasta trebuie să însoțească autovehiculul. Licența acoperă combinația de vehicule chiar în cazul în care remorca sau semiremorca nu este înmatriculată sau autorizată pentru a circula pe numele titularului licenței sau în cazul în care este înmatriculată sau autorizată să circule într-un alt stat.------*1) "Vehicul" înseamnă un autovehicul înmatriculat într-un stat membru sau o combinație cuplată de vehicule care să aibă cel puțin autovehiculul înmatriculat într-un stat membru, utilizat exclusiv pentru transportul de mărfuri.Licența trebuie prezentată la cerere unui agent autorizat de control.Pe teritoriul fiecărui stat membru, titularul trebuie să respecte actele cu putere de lege și actele administrative în vigoare în statul respectiv, în special în ceea ce privește transporturile și traficul.  +  Anexa 4Modelul de licență comunitarăCOMUNITATEA EUROPEANĂ(a)(Culoare Pantone albastru deschis, format DINA4 hârtie din celuloză de 100 g/m2 sau mai mult)(Prima pagină a licenței)[Text în limba română]   ┌───────────────┐ ┌────────────────────────────────┐   │ RO*1) │ │ MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI │   │ │ │ INFRASTRUCTURII │   └───────────────┘ │AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - ARR│                                     └────────────────────────────────┘--------*1) Semnele distinctive ale statelor membre sunt: (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CZ) Republica Cehă, (DK) Danemarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spania, (F) Franța, (I) Italia, (CY) Cipru, (LV) Letonia, (LT) Lituania, (L) Luxemburg, (H) Ungaria, (MT) Malta, (NL) Țările de Jos, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portugalia, (RO) România, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacia, (FIN) Finlanda, (S) Suedia, (UK) Regatul Unit.COPIE CONFORMĂ NR.pentru transportul internațional de persoane cu autocarul sau autobuzul contra cost în numele unui terțTitularul prezentei licențe*2)............................................................................--------*2) Numele complet sau denumirea societății operatorului de transport, precum și adresa completă a acestuia.este autorizat să efectueze transporturi internaționale rutiere de persoane contra cost în numele unui terț pe teritoriul Comunității în condițiile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și în conformitate cu prevederile generale ale prezentei licențe. ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Observații: ..............................................................│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │..........................................................................│ ├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤ │Licența este valabilă de la .............│până la ........................│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │Emisă în ................................│la .............................│ ├─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤ │.......................................................................*3)│ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘-------*3) Semnătura și ștampila autorității sau a organismului care emite licența.(b)(A doua pagină a licenței)[Text în limba română]PREVEDERI GENERALE1. Prezenta licență este emisă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 .2. Licența este emisă de autoritățile competente ale statului membru de stabilire al operatorului de transport contra cost în numele unui terț care:(a) este autorizat în statul membru de stabilire să efectueze transporturi cu autocarul sau autobuzul, sub formă de servicii regulate, incluzând servicii regulate speciale, sau servicii ocazionale;(b) satisface condițiile adoptate în conformitate cu reglementările Comunității privind accesul la profesia de operator de transport în domeniul transporturilor rutiere de persoane interne și internaționale;(c) îndeplinește cerințele legale în ceea ce privește standardele pentru conducători auto și vehicule.3. Prezenta licență permite transportul internațional rutier de persoane cu autocarul și autobuzul contra cost în numele unui terț pe toate rutele de transport, pentru deplasările efectuate pe teritoriul Comunității:(a) în cazul în care punctul de plecare și punctul de destinație sunt situate în două state membre diferite cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau țări terțe;(b) în cazul în care punctul de plecare și punctul de destinație sunt situate în același stat membru, atunci când îmbarcarea sau debarcarea persoanelor are loc în alt stat membru sau într-o țară terță;(c) cu plecarea dintr-un stat membru și cu destinația într-o țară terță și viceversa cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau țări terțe;(d) între țări terțe traversând teritoriul unuia sau mai multor state membre,și deplasările fără persoane în legătură cu operațiunile de transport corespunzător condițiilor stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 .În cazul unei operațiuni de transport cu plecarea dintr-un stat membru și cu destinația într-o țară terță și viceversa, se aplică Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 , pentru secțiunea deplasării efectuată pe teritoriul statelor membre traversate în tranzit. Regulamentul menționat nu se aplică pentru acea secțiune a deplasării efectuată pe teritoriul unui stat membru pentru îmbarcare sau debarcare, atât timp cât nu au fost încheiate înțelegerile între Comunitate și țările terțe în cauză.4. Prezenta licență este personală și netransmisibilă.5. Prezenta licență poate fi retrasă de autoritatea competentă a statului membru emitent, în special în cazul în care operatorul de transport:(a) nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 ;(b) a oferit informații inexacte referitoare la datele necesare pentru acordarea sau reînnoirea licenței;(c) a săvârșit o încălcare gravă a legislației comunitare în domeniul transportului rutier în orice stat membru, în special cu privire la normele aplicabile vehiculelor, perioadelor de conducere și perioadelor de repaus ale conducătorilor auto și prestarea, fără autorizație, a serviciilor paralele sau temporare menționate la art. 5 alin. (1) al cincilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 . Autoritățile competente ale statului membru de stabilire a operatorului de transport care a săvârșit încălcarea pot, printre altele, să retragă licența comunitară sau să retragă temporar sau permanent unele sau toate copiile conforme ale licenței comunitare.Aceste sancțiuni sunt stabilite în funcție de gravitatea încălcării săvârșite de către titularul licenței comunitare și de numărul total de copii conforme pe care le deține în vederea serviciilor de transport internațional.6. Originalul licenței trebuie păstrat de transportator. O copie conformă a licenței trebuie să se găsească la bordul fiecărui vehicul care efectuează o operațiune internațională de transport.7. Prezenta licență trebuie prezentată la cerere oricărui agent autorizat de control.8. Titularul trebuie, pe teritoriul fiecărui stat membru, să respecte actele cu putere de lege și actele administrative în vigoare în acel stat, în special cu privire la transport și trafic.9. "Servicii regulate" înseamnă serviciile care asigură transportul persoanelor la intervale specificate și pe rute specificate, persoanele fiind îmbarcate sau debarcate la puncte de oprire prestabilite și care sunt deschise tuturor, putând fi supuse rezervărilor obligatorii, după caz.Caracterul regulat al serviciului nu este afectat de nicio adaptare a condițiilor de operare a serviciului.Serviciile regulate necesită autorizație."Serviciile regulate speciale" înseamnă serviciile regulate care asigură transportul anumitor categorii de persoane, cu excluderea altor persoane, la intervale specificate și pe rutele specificate, persoanele fiind îmbarcate și debarcate la puncte de oprire prestabilite, indiferent de organizatorul acestor servicii.Serviciile regulate speciale includ:(a) transportul muncitorilor între domiciliu și locul de muncă;(b) transportul elevilor și studenților la și de la instituția de învățământ.Caracterul special al serviciilor nu este afectat de faptul că organizarea transportului este adaptată la nevoile variabile ale utilizatorilor.Serviciile regulate speciale nu necesită autorizare în cazul în care sunt acoperite de un contract încheiat între organizator și transportator.Organizarea serviciilor paralele sau temporare, deservind același public ca și serviciile regulate existente, necesită autorizare."Serviciile ocazionale" înseamnă serviciile care nu sunt cuprinse în definiția serviciilor regulate, inclusiv serviciile regulate speciale, și a căror caracteristică principală este că transportă grupuri constituite la inițiativa unui client sau chiar a operatorului de transport. Organizarea de servicii paralele sau temporare comparabile cu serviciile regulate existente și deservind același public ca ultimele se supun autorizării în conformitate cu procedura stabilită în capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009. Caracterul ocazional al acestor servicii nu este afectat de faptul că acestea sunt prestate cu o anumită frecvență.Serviciile ocazionale nu necesită autorizare.  +  Anexa 5 ┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────┐ │I. │II. │III. │ │ MINISTERUL │ CERERE │Nr. intrare│ │ TRANSPORTURILOR │Licență comunitară/copii conforme ale │...........│ │ ȘI INFRASTRUCTURII │ licenței comunitare │ │ │ │ │ Data: │ │ AUTORITATEA │Forma de organizare*1) ...............│...........│ │ RUTIERĂ ROMÂNĂ │ │ │ │ - A.R.R. │ │ │ ├─────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴───────────┤ │IV. │ │ Către, │ │ Autoritatea Rutieră Română - ARR │ │ │ │1. Subsemnat (ul/a)..................................... domiciliat în .....│ │..................str. .............. nr. ..... bloc .... scara ... etaj ...│ │ap. ..... județ/sector .............. cod poștal ......... țara ............│ │telefon ............ fax ............ act identitate...... seria ...........│ │nr. ........ eliberat de .................. la data ........................│ │CNP/NIF ................. │ │reprezentant legal, conform ................. având funcția de .............│ │2. pentru întreprinderea : .................................................│ │având nr. de ordine în registrul comerțului ................................│ │nr. de ordine în registrul asociațiilor și fundațiilor ......... nr. │ │autorizație pentru desfășurarea de activități economice în mod independent │ │......................... cod unic de înregistrare .........................│ │cu sediul în: localitatea..................... str. ........................│ │nr. .... bloc .... scara .... etaj .... ap. ... județ/sector ...............│ │cod poștal ............. telefon ................... fax ...................│ │e-mail............................... web site .............................│ │având în obiectul de activitate transportul rutier, conform*2)..............│ │............... din data de ................................................│ │având un număr de ............puncte de lucru/sucursale înregistrate la │ │Oficiul Național al Registrului Comerțului, care au ca obiect de activitate │ │transportul rutier, conform listei care se regăsește în secțiunea VI de mai │ │jos, │ │3. în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile │ │rutiere și al Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii │ │nr. _____/_______ pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea │ │prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor │ │rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța │ │Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, solicit: │ │ │ │[ ] Licență comunitară pentru transportul rutier contra cost de mărfuri │ │[ ] Licență comunitară pentru transportul rutier contra cost de persoane │ │[ ] Copii conforme ale licenței comunitare pentru transportul rutier contra │ │cost de mărfuri, în nr. de ........., conform documentelor anexate │ │întreprinderea îndeplinind condiția de capacitate financiară pentru un nr. │ │de ......... copii conforme │ │[ ]Copii conforme ale licenței comunitare pentru transportul rutier contra │ │cost de persoane, în nr. de ......, conform documentelor anexate │ │întreprinderea îndeplinind condiția de capacitate financiară pentru un nr. │ │de ......... copii conforme │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘--------*1) Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate comercială (SRL, SA, SNC, SCS, SCA)/companie națională/societate națională/regie autonomă/persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială/fundație/Instituții/autorități înființate prin HGR, HCL, etc.*2) Se vor preciza documentele din care rezultă faptul că întreprinderea are în obiectul de activitate transportul rutier, funcție de forma juridică de organizare (ex. actul constitutiv, actul de înființare, autorizația de pentru desfășurarea de activități economice în mod independent, statutul, regulamentul de organizare și funcționare, etc.) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │V. Categorii și tipuri de transport │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │[ ] Național [ ] Internațional [ ] Contra cost [ ] În cont propriu │ │ ■ Transport rutier de mărfuri: │ │[ ] Mărfuri generale [ ] Mărfuri perisabile [ ] Mărfuri și deșeuri │ │ periculoase │ │[ ] Deșeuri [ ] Animale vii [ ] Agabaritic │ │ ■ Transport rutier de persoane: │ │[ ] Servicii regulate [ ] Servicii regulate speciale [ ] Servicii ocazionale│ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │VI. Lista punctelor de lucru/sucursalelor │ ├──────┬──────────────────┬────────────┬─────────────────────────────────────┤ │ Nr. │ Denumire │ Nr. de │Adresa (localitate, str., nr., bloc, │ │ crt. │ │înregistrare│scara, etaj, ap., județ/sector, cod │ │ │ │la O.N.R.C. │poștal) telefon, fax, e-mail │ ├──────┼──────────────────┼────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 1 │ │ │ │ ├──────┼──────────────────┼────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 2 │ │ │ │ ├──────┼──────────────────┼────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 3 │ │ │ │ ├──────┼──────────────────┼────────────┼─────────────────────────────────────┤ │...*3)│ │ │ │ └──────┴──────────────────┴────────────┴─────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │VII. Managerul de transport desemnat potrivit prevederilor OG nr. 27/2011 ├─────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────┤ │Nume │Prenume │Data nașterii │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ ├─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┤ │Locul nașterii │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Adresa (localitate, str., nr., bloc, scara, etaj, ap., județ/sector, │ │cod poștal) │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ ├──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────┤ │Numărul certificatului│Data emiterii certifica- │Țara emiterii certificatu- │ │de competență │tului de competență │lui de competență │ │profesională │profesională │profesională │ ├──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤ │Autoritatea emitentă │ │ │ │a certificatului │ │ │ │de competență │ │ │ │profesională │ │ │ └──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────┘-------*3) Se va continua completarea listei prin introducerea unor rânduri suplimentare, dacă este cazul, corespunzător numărului de puncte de lucru/sucursale. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │VIII.*4) Lista autovehiculelor pentru care se solicită eliberarea copiilor conforme ale licenței│ │comunitare,precum și a remorcilor/semiremorcilor utilizate în ansambluri cu aceste autovehicule │ ├───┬─────────────────┬───────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────┤ │ │Nr. înmatriculare│ Marca vehicul │ Categ. vehicul │ Nr. identificare │ │ ├─────────────────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ │ 1 ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼───────────────┼────────────────────┼─┬─┬─┬─┬─┬──┬─┬─┬─┬─┬──┬─┬─┬──┬─┬─┬──┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┴─┴─┴─┼─┴─┴─┴─┼─┴─────┬─────────┼─────────┬───────┬──┴─┴┬┴─┴─┴─┴┬─┴─┴─┴─┴─┴──┴─┴─┴──┴─┴─┴──┤ │ │ An │ Categ.│ Grad │ Masa │ Masa │ Nr. │ Mod │Categ. │ Tip transport │ │ │fabri- │poluare│confort│ proprie │ max. │locuri │deți-│transp.│ │ │ │cație │ │ │ │ autori- │ │nere │ │ │ │ │ │ │ │ │ zată │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼─────┼───────┼──────────────────────────┤ │ │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ │ ├─┬─┬─┬─┼───────┼───────┼─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┼───┬───┼─┬─┬─┼───┬───┼───┬───┬───┬───┬───┬───┬──┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │P│L│Î│ N │ I │ M │ P │ D │ A │ R │ S │O │ └───┴─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───┴───┴─┴─┴─┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──┘ ┌───┬─────────────────┬───────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ │Nr. înmatriculare│ Marca vehicul │ Categ. vehicul │ Nr. identificare │ │ ├─────────────────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ │ 2 ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼───────────────┼────────────────────┼─┬─┬─┬─┬─┬──┬─┬─┬─┬─┬──┬─┬─┬──┬─┬─┬──┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┴─┴─┴─┼─┴─┴─┴─┼─┴─────┬─────────┼─────────┬───────┬──┴─┴┬┴─┴─┴─┴┬─┴─┴─┴─┴─┴──┴─┴─┴──┴─┴─┴──┤ │ │ An │ Categ.│ Grad │ Masa │ Masa │ Nr. │ Mod │Categ. │ Tip transport │ │ │fabri- │poluare│confort│ proprie │ max. │locuri │deți-│transp.│ │ │ │cație │ │ │ │ autori- │ │nere │ │ │ │ │ │ │ │ │ zată │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼─────┼───────┼──────────────────────────┤ │ │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ │ ├─┬─┬─┬─┼───────┼───────┼─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┼───┬───┼─┬─┬─┼───┬───┼───┬───┬───┬───┬───┬───┬──┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │P│L│Î│ N │ I │ M │ P │ D │ A │ R │ S │O │ └───┴─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───┴───┴─┴─┴─┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──┘ ┌───┬─────────────────┬───────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ │Nr. înmatriculare│ Marca vehicul │ Categ. vehicul │ Nr. identificare │ │ ├─────────────────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ │...├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼───────────────┼────────────────────┼─┬─┬─┬─┬─┬──┬─┬─┬─┬─┬──┬─┬─┬──┬─┬─┬──┤ │*5)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┴─┴─┴─┼─┴─┴─┴─┼─┴─────┬─────────┼─────────┬───────┬──┴─┴┬┴─┴─┴─┴┬─┴─┴─┴─┴─┴──┴─┴─┴──┴─┴─┴──┤ │ │ An │ Categ.│ Grad │ Masa │ Masa │ Nr. │ Mod │Categ. │ Tip transport │ │ │fabri- │poluare│confort│ proprie │ max. │locuri │deți-│transp.│ │ │ │cație │ │ │ │ autori- │ │nere │ │ │ │ │ │ │ │ │ zată │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼─────┼───────┼──────────────────────────┤ │ │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ │ ├─┬─┬─┬─┼───────┼───────┼─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┼───┬───┼─┬─┬─┼───┬───┼───┬───┬───┬───┬───┬───┬──┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │P│L│Î│ N │ I │ M │ P │ D │ A │ R │ S │O │ └───┴─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───┴───┴─┴─┴─┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──┘-------*4) Instrucțiuni completare: ┌───────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┬─────────────┐ │Poz. 3 - Categ.│Poz. 6 - Categ.│Poz. 7 - Grad │ Poz. 11 - Mod │Poz. 13 - Tip│ │ vehicul │ poluare │ confort │ deținere │ transport │ ├─┬─────────────┼───┬───────────┼──┬───────────┼─┬─────────────┼─┬───────────┤ │A│Autocamion │AE4│Euro 4 și 5│S1│O stea │P│Proprietate │M│Mărfuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │generale │ ├─┼─────────────┼───┼───────────┼──┼───────────┼─┼─────────────┼─┼───────────┤ │B│Cap tractor │AE3│Euro 3 │S2│Două stele │L│Leasing │M│Perisabile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │animale vii│ ├─┼─────────────┼───┼───────────┼──┼───────────┼─┼─────────────┼─┼───────────┤ │C│Autocisternă │ A │Euro 2 │S3│Trei stele │Î│Închiriere │D│Mărfuri de-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │șeuri peri-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │culoase │ ├─┼─────────────┼───┼───────────┼──┼───────────┼─┴─────────────┼─┼───────────┤ │D│Autospeciali-│ C │Euro 2 │S4│Patru stele│Poz. 12- Categ.│A│Agabaritice│ │ │zată │ │ │ │ │ transp. │ │ │ ├─┼─────────────┼───┼───────────┼──┼───────────┼─┬─────────────┼─┼───────────┤ │E│Remorcă │ B │Euro 1 │C1│Categoria I│N│Trafic │R│Curse │ │ │ │ │ │ │ │ │național │ │regulate │ ├─┼─────────────┼───┼───────────┼──┼───────────┼─┼─────────────┼─┼───────────┤ │F│Semiremorcă │D1 │Euro 1 │C2│Categoria │I│Trafic │S│Curse │ │ │ │ │ │ │II │ │internațional│ │regulate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │speciale │ ├─┼─────────────┼───┼───────────┼──┼───────────┼─┼─────────────┼─┼───────────┤ │G│Autobuz │ E │Euro 0 │C3│Categoria │-│.............│O│Curse │ │ │ │ │ │ │III │ │ │ │ocazionale │ ├─┼─────────────┼───┼───────────┼──┼───────────┼─┼─────────────┼─┼───────────┤ │H│Microbuz │ F │Non Euro │C4│Categoria │-│.............│-│...........│ │ │ │ │ │ │IV │ │ │ │ │ └─┴─────────────┴───┼───────────┴──┴───────────┴─┴─────────────┴─┴───────────┘- Datele înscrise în cerere vor fi conforme cu cele din Cartea de identitate a vehiculului (CIV) și Certificatul de înmatriculare (CI);- La pozițiile 3, 6 și 7 se înscriu codurile corespunzătoare;- La pozițiile 11, 12 și 13 se bifează cu "X" căsuțele corespunzătoare.------*5) Se va continua completarea listei, dacă este cazul, prin adăugarea unui număr de tabele corespunzător numărului de autovehicule pentru care se solicită eliberarea copiilor conforme ale licenței comunitare, precum și a remorcilor/semiremorcilor utilizate în ansambluri cu aceste autovehicule. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │IX. Opis de documente depuse de solicitant │ ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────────┤ │Nr. │ Denumirea actului │Nr. și data │ Nr. file │ │crt.│ │ actului/ │ │ │ │ │ Emitent │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤ │ 1 │Cerere în original │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤ │ 2 │Document doveditor privind deținerea sediului │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤ │ 3 │Document privind asigurarea întreținerii │ │ │ │ │tehnice a vehiculelor rutiere utilizate │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤ │ 4 │Cazierul judiciar al managerului de transport │ │ │ │ │sau actul prevăzut la art. 19 din Regulamentul│ │ │ │ │nr. (CE) 1071/2009 în cazul resortisanților │ │ │ │ │altor state membre ale Uniunii Europene decât │ │ │ │ │România │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤ │ 5 │Declarație pe proprie răspundere a managerului│ │ │ │ │de transport sau actul prevăzut la art. 19 din│ │ │ │ │ Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 în cazul │ │ │ │ │resortisanților altor state membre ale Uniunii│ │ │ │ │Europene │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤ │ 6 │Cazierul judiciar al întreprinderii │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤ │ 7 │Declarație pe proprie răspundere a │ │ │ │ │întreprinderii │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤ │ 8 │Document privind îndeplinirea condiției de │ │ │ │ │capacitate financiară │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤ │ 8a │Document prevăzut la 7 alin. (1) din │ │ │ │ │ Regulamentul (CE) 1071/2009 │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤ │ 8b │Document prevăzut la 7 alin. (2) din │ │ │ │ │ Regulamentul (CE) 1071/2009 │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤ │ 9 │Certificatul de competență profesională al │ │ │ │ │managerului de transport │ │ │ └────┴──────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │IX. │ │Documentele anexate fac parte integrantă din prezenta cerere. │ │ │ │Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile │ │Codului penal cu privire la falsul în declarații. │ │ │ │Sunt de acord ca datele cuprinse în prezenta cerere să fie prelucrate și să │ │între în baza de date a Autorității Rutiere Române - ARR și în Registrul │ │electronic național al operatorilor de transport rutier. Autoritatea Rutieră│ │Română - ARR se obligă să respecte drepturile prevăzute de Legea nr. │ │677/2001. │ │ │ │Data .............. Semnătura ............... L.S. │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 6Model declarație pe proprie răspundere a managerului de transportSubsemnat (ul/a)....................................................cetățean ....................... născut/ă la data de ........................... în localitatea ................... țara .................. domiciliat/ă în ......................... județ/sector....................................... str. .................... nr. ...... bloc ...... scara .... etaj .... ap. ..... cod poștal ..................... țara................................... telefon ......................... act identitate ...... seria ............ nr. ........ eliberat de ................................................... ...........................................la data .................... CNP ..........................................., mananger de transport pentru întreprinderea/operatorul economic ............................................................... având nr. de ordine în registrul comerțului ...................... nr. de ordine în registrul asociațiilor și fundațiilor ....................... nr. autorizație pentru desfășurarea de activități economice în mod independent ......................... cod unic de înregistrare ............................................, titular al certificatului de competență profesională nr. ............................. emis la data de ........................ de către ........................................,cunoscând dispozițiile Codului penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că până la data prezentei:[ ] nu am fost sancționat pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului*1).--------*1) Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 300/51 din data de 14.11.2009[ ] am fost sancționat pentru următoarele încălcări prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului: ┌──────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────────────────┐ │Nr. │Sancțiune │Actul normativ│Data aplicării│Autoritatea/Instituția care│ │Crt. │ │în baza căruia│sacțiunii │a aplicat sancțiunea │ │ │ │a fost aplicat│ │ │ │ │ │sancțiunea │ │ │ ├──────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤ │ 1 │ │ │ │ │ ├──────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤ │ 2 │ │ │ │ │ ├──────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤ │ 3 │ │ │ │ │ ├──────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤ │...*2)│ │ │ │ │ └──────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────────────────┘------*2) Se va continua completarea listei prin introducerea unor rânduri suplimentare, dacă este cazul, corespunzător numărului de sancțiuni aplicateDau prezenta declarație fiindu-mi necesară la depunerea cererii prevăzute la art. ..... din OMTI nr. ..... , în vederea eliberării de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. a licenței comunitare și a copiilor conforme ale acesteia/certificatului de transport în cont propriu și a copiilor conforme ale acestuia/licenței pentru activități conexe transportului rutier.DECLARANT,Nume, prenume Semnătură ............ Data: ..............  +  Anexa 7Model declarație pe proprie răspundere a întreprinderiiSubsemnat (ul/a).................................................cetățean ....................... născut/ă la data de ........................... în localitatea .................. țara .................. domiciliat/ă în ................................. județ/sector................................... str. ........................ nr. ...... bloc ..... scara .... etaj ... ap. ...... cod poștal ............... țara ..................................... .......................................... telefon ......................... act identitate ...... seria ............ nr. ........ eliberat de la data .................... CNP ..........................., reprezentant legal, conform ............................................................. având funcția de ................................ pentru întreprinderea ............................................................... având nr. de ordine în registrul comerțului ...................... nr. de ordine în registrul asociațiilor și fundațiilor ....................... nr. autorizație pentru desfășurarea de activități economice în mod independent ......................... cod unic de înregistrare ............................, cunoscând dispozițiile Codului penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că:[ ] până la data prezentei întreprinderea .......................................... nu a fost sancționată pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului*1).-------*1) Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 300/51 din data de 14.11.2009[ ] până la data prezentei întreprinderea .......................................... a fost sancționată pentru următoarele încălcări prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului: ┌──────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────────────────┐ │Nr. │Sancțiune │Actul normativ│Data aplicării│Autoritatea/Instituția care│ │Crt. │ │în baza căruia│sacțiunii │a aplicat sancțiunea │ │ │ │a fost aplicat│ │ │ │ │ │sancțiunea │ │ │ ├──────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤ │ 1 │ │ │ │ │ ├──────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤ │ 2 │ │ │ │ │ ├──────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤ │ 3 │ │ │ │ │ ├──────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤ │...*2)│ │ │ │ │ └──────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────────────────┘------*2) Se va continua completarea listei prin introducerea unor rânduri suplimentare, dacă este cazul, corespunzător numărului de sancțiuni aplicate[ ] întreprinderea .......................................... nu se află în stare de insolvență.Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la depunerea cererii prevăzute la art. ..... din OMTI nr. ..... , în vederea eliberării de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. a licenței comunitare și a copiilor conforme ale acesteia/certificatului de transport în cont propriu și a copiilor conforme ale acestuia.DECLARANT,Nume, prenume Semnătură ............ Data: ..............  +  Anexa 8 ┌──────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────┐ │I. │II. │III. │ │ MINISTERUL │ CERERE │ │ │ TRANSPORTURILOR │ │Nr. intrare│ │ȘI INFRASTRUCTURII│[ ] Copii conforme ale licenței comunitare │...........│ │ │pentru transportul rutier contra cost de │ │ │ AUTORITATEA │mărfuri │ Data │ │ RUTIERĂ ROMÂNĂ │[ ] Copii conforme ale licenței comunitare │...........│ │ - A.R.R. │pentru transportul rutier contra cost de │ │ │ │persoane │ │ ├──────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────┤ │IV. │ │ Către, │ │ Autoritatea Rutieră Română - ARR │ │ │ │1. Subsemnat (ul/a)..................... domiciliat în .....................│ │str. ..................... nr. ..... bloc .... scara .... etaj ... ap. .....│ │județ/sector ............. cod poștal .............. țara ..................│ │telefon ............ fax .............. act identitate ..... seria .........│ │nr. ...... eliberat de ........ la data ............. CNP/NIF ..............│ │reprezentant legal, conform .............. având funcția de ................│ │2. pentru operatorul de transport rutier: ..................................│ │titular al licenței comunitare seria ........................ nr. ..........│ │3. în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile │ │rutiere și al Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii │ │nr. _____/_______ pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea │ │prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor │ │rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța │ │Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, solicit: │ │ │ │[ ] Copii conforme ale licenței comunitare pentru transportul rutier contra │ │cost de mărfuri, în nr. de ....,conform documentelor anexate întreprinderea │ │îndeplinind condiția de capacitate financiară pentru un nr. suplimentar de │ │......... copii conforme │ │ │ │[ ] Copii conforme ale licenței comunitare pentru transportul rutier contra │ │cost de persoane, în nr. de ......, conform documentelor anexate │ │întreprinderea îndeplinind condiția de capacitate financiară pentru un nr. │ │suplimentar de ......... copii conforme │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │V. Categorii și tipuri de transport │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │[ ] Național [ ] Internațional [ ] Contra cost [ ] În cont propriu │ │ ■ Transport rutier de mărfuri: │ │[ ] Mărfuri generale [ ] Mărfuri perisabile [ ] Mărfuri și deșeuri │ │ periculoase │ │[ ] Deșeuri [ ] Animale vii [ ] Agabaritic │ │ ■ Transport rutier de persoane: │ │[ ] Servicii regulate [ ] Servicii regulate speciale [ ] Servicii ocazionale│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │VI.*1) Lista autovehiculelor pentru care se solicită eliberarea unui nr. suplimentar de copii │ │conforme ale licenței comunitare, precum și a remorcilor/semiremorcilor utilizate în ansambluri │ │cu aceste autovehicule │ ├───┬─────────────────┬───────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────┤ │ │Nr. înmatriculare│ Marca vehicul │ Categ. vehicul │ Nr. identificare │ │ ├─────────────────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ │ 1 ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼───────────────┼────────────────────┼─┬─┬─┬─┬─┬──┬─┬─┬─┬─┬──┬─┬─┬──┬─┬─┬──┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┴─┴─┴─┼─┴─┴─┴─┼─┴─────┬─────────┼─────────┬───────┬──┴─┴┬┴─┴─┴─┴┬─┴─┴─┴─┴─┴──┴─┴─┴──┴─┴─┴──┤ │ │ An │ Categ.│ Grad │ Masa │ Masa │ Nr. │ Mod │Categ. │ Tip transport │ │ │fabri- │poluare│confort│ proprie │ max. │locuri │deți-│transp.│ │ │ │cație │ │ │ │ autori- │ │nere │ │ │ │ │ │ │ │ │ zată │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼─────┼───────┼──────────────────────────┤ │ │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ │ ├─┬─┬─┬─┼───────┼───────┼─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┼───┬───┼─┬─┬─┼───┬───┼───┬───┬───┬───┬───┬───┬──┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │P│L│Î│ N │ I │ M │ P │ D │ A │ R │ S │O │ └───┴─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───┴───┴─┴─┴─┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──┘ ┌───┬─────────────────┬───────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ │Nr. înmatriculare│ Marca vehicul │ Categ. vehicul │ Nr. identificare │ │ ├─────────────────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ │ 2 ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼───────────────┼────────────────────┼─┬─┬─┬─┬─┬──┬─┬─┬─┬─┬──┬─┬─┬──┬─┬─┬──┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┴─┴─┴─┼─┴─┴─┴─┼─┴─────┬─────────┼─────────┬───────┬──┴─┴┬┴─┴─┴─┴┬─┴─┴─┴─┴─┴──┴─┴─┴──┴─┴─┴──┤ │ │ An │ Categ.│ Grad │ Masa │ Masa │ Nr. │ Mod │Categ. │ Tip transport │ │ │fabri- │poluare│confort│ proprie │ max. │locuri │deți-│transp.│ │ │ │cație │ │ │ │ autori- │ │nere │ │ │ │ │ │ │ │ │ zată │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼─────┼───────┼──────────────────────────┤ │ │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ │ ├─┬─┬─┬─┼───────┼───────┼─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┼───┬───┼─┬─┬─┼───┬───┼───┬───┬───┬───┬───┬───┬──┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │P│L│Î│ N │ I │ M │ P │ D │ A │ R │ S │O │ └───┴─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───┴───┴─┴─┴─┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──┘ ┌───┬─────────────────┬───────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ │Nr. înmatriculare│ Marca vehicul │ Categ. vehicul │ Nr. identificare │ │ ├─────────────────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ │...├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼───────────────┼────────────────────┼─┬─┬─┬─┬─┬──┬─┬─┬─┬─┬──┬─┬─┬──┬─┬─┬──┤ │*2)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┴─┴─┴─┼─┴─┴─┴─┼─┴─────┬─────────┼─────────┬───────┬──┴─┴┬┴─┴─┴─┴┬─┴─┴─┴─┴─┴──┴─┴─┴──┴─┴─┴──┤ │ │ An │ Categ.│ Grad │ Masa │ Masa │ Nr. │ Mod │Categ. │ Tip transport │ │ │fabri- │poluare│confort│ proprie │ max. │locuri │deți-│transp.│ │ │ │cație │ │ │ │ autori- │ │nere │ │ │ │ │ │ │ │ │ zată │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼─────┼───────┼──────────────────────────┤ │ │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ │ ├─┬─┬─┬─┼───────┼───────┼─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┼───┬───┼─┬─┬─┼───┬───┼───┬───┬───┬───┬───┬───┬──┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │P│L│Î│ N │ I │ M │ P │ D │ A │ R │ S │O │ └───┴─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───┴───┴─┴─┴─┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──┘-------*1) Instrucțiuni completare: ┌───────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┬─────────────┐ │Poz. 3 - Categ.│Poz. 6 - Categ.│Poz. 7 - Grad │ Poz. 11 - Mod │Poz. 13 - Tip│ │ vehicul │ poluare │ confort │ deținere │ transport │ ├─┬─────────────┼───┬───────────┼──┬───────────┼─┬─────────────┼─┬───────────┤ │A│Autocamion │AE4│Euro 4 și 5│S1│O stea │P│Proprietate │M│Mărfuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │generale │ ├─┼─────────────┼───┼───────────┼──┼───────────┼─┼─────────────┼─┼───────────┤ │B│Cap tractor │AE3│Euro 3 │S2│Două stele │L│Leasing │M│Perisabile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │animale vii│ ├─┼─────────────┼───┼───────────┼──┼───────────┼─┼─────────────┼─┼───────────┤ │C│Autocisternă │ A │Euro 2 │S3│Trei stele │Î│Închiriere │D│Mărfuri de-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │șeuri peri-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │culoase │ ├─┼─────────────┼───┼───────────┼──┼───────────┼─┴─────────────┼─┼───────────┤ │D│Autospeciali-│ C │Euro 2 │S4│Patru stele│Poz. 12- Categ.│A│Agabaritice│ │ │zată │ │ │ │ │ transp. │ │ │ ├─┼─────────────┼───┼───────────┼──┼───────────┼─┬─────────────┼─┼───────────┤ │E│Remorcă │ B │Euro 1 │C1│Categoria I│N│Trafic │R│Curse │ │ │ │ │ │ │ │ │național │ │regulate │ ├─┼─────────────┼───┼───────────┼──┼───────────┼─┼─────────────┼─┼───────────┤ │F│Semiremorcă │D1 │Euro 1 │C2│Categoria │I│Trafic │S│Curse │ │ │ │ │ │ │II │ │internațional│ │regulate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │speciale │ ├─┼─────────────┼───┼───────────┼──┼───────────┼─┼─────────────┼─┼───────────┤ │G│Autobuz │ E │Euro 0 │C3│Categoria │-│.............│O│Curse │ │ │ │ │ │ │III │ │ │ │ocazionale │ ├─┼─────────────┼───┼───────────┼──┼───────────┼─┼─────────────┼─┼───────────┤ │H│Microbuz │ F │Non Euro │C4│Categoria │-│.............│-│...........│ │ │ │ │ │ │IV │ │ │ │ │ └─┴─────────────┴───┼───────────┴──┴───────────┴─┴─────────────┴─┴───────────┘- Datele înscrise în cerere vor fi conforme cu cele din Cartea de identitate a vehiculului (CIV) și Certificatul de înmatriculare (CI)- La pozițiile 3, 6 și 7 se înscriu codurile corespunzătoare- La pozițiile 11, 12 și 13 se bifează cu "X" căsuțele corespunzătoare------*2) Se va continua completarea listei, dacă este cazul, prin adăugarea unui număr de tabele corespunzător numărului de autovehicule pentru care se solicită eliberarea copiilor conforme ale licenței comunitare, precum și a remorcilor/semiremorcilor utilizate în ansambluri cu aceste autovehicule. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │VII. Opis de documente depuse de solicitant │ ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────────┤ │Nr. │ Denumirea actului │Nr. și data │ Nr. file │ │crt.│ │ actului/ │ │ │ │ │ Emitent │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤ │ 1 │Cerere în original │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤ │ 2 │Document privind îndeplinirea condiției de │- │- │ │ │capacitate financiară │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤ │ 2a │Document prevăzut la 7 alin. (1) din │ │ │ │ │Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤ │ 2b │Document prevăzut la 7 alin. (1) din │ │ │ │ │Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 │ │ │ └────┴──────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │VIII. │ │Documentele anexate fac parte integrantă din prezenta cerere. │ │ │ │Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile │ │Codului penal cu privire la falsul în declarații. │ │ │ │Sunt de acord ca datele cuprinse în prezenta cerere să fie prelucrate și să │ │între în baza de date a Autorității Rutiere Române - ARR și în Registrul │ │electronic național al operatorilor de transport rutier. Autoritatea Rutieră│ │Română - ARR se obligă să respecte drepturile prevăzute de Legea nr. │ │677/2001. │ │ │ │ │ │Data ........................... Semnătura ......................... L.S. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 9(Model de imprimat Format A4 hârtie galbenă cu fond stema României)(Prima pagină a certificatului) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ┌────┐ ROMÂNIA │ │ │ RO │ │ │ └────┘ MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII │ │ AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - ARR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ CERTIFICAT │ │ DE TRANSPORT ÎN CONT PROPRIU │ │ │ │ Seria: ....... Nr.: ......... │ │ │ │ │ │Prezentul certificat de transport în cont propriu este eliberat │ │întreprinderii: │ │__________________________________________________________________________ │ │ │ │cu sediul în:_____________________________________________________________ │ │ │ │__________________________________________________________________________ │ │ │ │să efectueze transport rutier în cont propriu de mărfuri și/sau de persoane,│ │în trafic național și/sau internațional. │ │ │ │ │ │ │ │Valabil de la data de _______________ până la data de _______________ │ │ │ │ │ │Observații: │ │ │ │ │ │ Emitent: │ │ Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. │ │ │ │Data eliberării: ................. Semnatură │ │ și ................. │ │R.Î. ____/____/______ ștampilă │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘(A doua pagină a certificatului)DISPOZIȚII GENERALEPrezentul certificat de transport în cont propriu este eliberat întreprinderilor care efectuează transport rutier în cont propriu de mărfuri și/sau persoane în trafic național și/sau internațional, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.Prezentul certificat de transport în cont propriu permite efectuarea de transport rutier în cont propriu în condițiile prevăzute de O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere și de Normele metodologice de aplicare ale acesteia.Certificatul de transport în cont propriu este nominal și nu este transmisibil.Originalul certificatului de transport în cont propriu se păstrează la sediul întreprinderii.Certificatul de transport în cont propriu trebuie prezentat ori de câte ori este solicitat de către personalul cu atribuții de control.Pe teritoriul României și oricărui alt stat de tranzit sau destinație, întreprinderea deținătoare de certificat de transport în cont propriu are obligația de a respecta legislația și dispozițiile statului respectiv.  +  Anexa 10(Model de imprimat Format A4 hârtie galbenă cu fond stema României)(Prima pagină a certificatului) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ┌────┐ ROMÂNIA │ │ │ RO │ │ │ └────┘ MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII │ │ AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - ARR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ CERTIFICAT │ │ DE TRANSPORT ÎN CONT PROPRIU │ │ │ │ Seria: ....... Nr.: ......... │ │ │ │ Copie conformă nr:......... │ │ │ │ │ │ │ │Prezenta copie conformă a certificatului de transport în cont propriu este │ │eliberată întreprinderii: │ │__________________________________________________________________________ │ │ │ │cu sediul în:_____________________________________________________________ │ │ │ │__________________________________________________________________________ │ │ │ │să efectueze transport rutier în cont propriu de mărfuri, în trafic național│ │și/sau internațional. │ │ │ │ │ │ │ │Valabilă de la data de _______________ până la data de _______________ │ │ │ │ │ │Observații: │ │ │ │ │ │ Emitent: │ │ Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. │ │ │ │Data eliberării: ................. Semnatură │ │ și ................. │ │R.Î. ____/____/______ ștampilă │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘(A doua pagină a certificatului)DISPOZIȚII GENERALEPrezenta copie conformă a certificatului de transport în cont propriu este eliberată întreprinderilor care efectuează transport rutier în cont propriu de mărfuri în trafic național și/sau internațional, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.Prezenta copie conformă a certificatului de transport în cont propriu permite efectuarea de transport rutier în cont propriu în condițiile prevăzute de O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere și de Normele metodologice de aplicare ale acesteia.Copia conformă a certificatului de transport în cont propriu este nominală și nu este transmisibilă.Originalul copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu trebuie să se afle la bordul vehiculului*) pe toată durata transportului rutier.Copia conformă a certificatului de transport trebuie prezentată ori de câte ori este solicitată de către personalul cu atribuții de control.Pe teritoriul României și oricărui al stat de tranzit sau de destinație, întreprinderea deținătoare a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu are obligația de a respecta legislația și dispozițiile statului respectiv.--------- Notă *) Vehicul rutier = sistem mecanic destinat circulației pe drumurile publice, cu sau fără mijloace de autopropulsie și care se utilizează în mod normal pentru transportul de mărfuri sau persoane ori pentru efectuarea de serviciu sau lucrări. Ansamblul format din autovehicul și remorcă/semiremorcă și ansamblul format din tractor și remorcă/semiremorcă sunt considerate vehicule rutiere.  +  Anexa 11(Model de imprimat Format A4 hârtie galbenă cu fond stema României)(Prima pagină a certificatului) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ┌────┐ ROMÂNIA │ │ │ RO │ │ │ └────┘ MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII │ │ AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - ARR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ CERTIFICAT │ │ DE TRANSPORT ÎN CONT PROPRIU │ │ │ │ Seria: ....... Nr.: ......... │ │ │ │ Copie conformă nr:......... │ │ │ │ │ │ │ │Prezenta copie conformă a certificatului de transport în cont propriu este │ │eliberată întreprinderii: │ │__________________________________________________________________________ │ │ │ │cu sediul în:_____________________________________________________________ │ │ │ │__________________________________________________________________________ │ │ │ │să efectueze transport rutier în cont propriu de persoane, în trafic │ │național și/sau internațional. │ │ │ │ │ │ │ │Valabilă de la data de _______________ până la data de _______________ │ │ │ │ │ │Observații: │ │ │ │ │ │ Emitent: │ │ Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. │ │ │ │Data eliberării: ................. Semnatură │ │ și ................. │ │R.Î. ____/____/______ ștampilă │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘(A doua pagină a certificatului)DISPOZIȚII GENERALEPrezenta copie conformă a certificatului de transport în cont propriu este eliberată întreprinderilor care efectuează transport rutier în cont propriu de persoane în trafic național și/sau internațional, în conformitate cu prevederile O.G. nr.27/2011 privind transporturile rutiere.Prezenta copie conformă a certificatului de transport în cont propriu permite efectuarea de transport rutier în cont propriu în condițiile prevăzute de O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere și de Normele metodologice de aplicare ale acesteia.Copia conformă a certificatului de transport în cont propriu este nominală și nu este transmisibilă.Originalul unei copii conforme a certificatului de transport în cont propriu trebuie să se afle la bordul vehiculului*) pe toată durata transportului rutier.Copia conformă a certificatului de transport în cont propriu trebuie prezentată ori de câte ori este solicitată de către personalul cu atribuții de control.Pe teritoriul României și oricărui al stat de tranzit sau de destinație, întreprinderea deținătoare a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu are obligația de a respecta legislația și dispozițiile statului respectiv.-------- Notă *) Vehicul rutier = sistem mecanic destinat circulației pe drumurile publice, cu sau fără mijloace de autopropulsie și care se utilizează în mod normal pentru transportul de mărfuri sau persoane ori pentru efectuarea de serviciu sau lucrări. Ansamblul format din autovehicul și remorcă este considerat vehicul rutier.  +  Anexa 12 ┌───────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────────┐ │I. │II. │III. │ │ MINISTERUL │ CERERE │ │ │ TRANSPORTURILOR │ Certificat de transport în cont │ Nr. intrare │ │ȘI INFRASTRUCTURII │ propriu/copii conforme ale │ ................ │ │ │ certificatului de transport │ │ │ │ în cont propriu │ │ │ AUTORITATEA │ │ Data: │ │ RUTIERĂ ROMÂNĂ │ │ ................ │ │ - A.R.R. │ Forma de organizare*1) ............ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────────┤ │IV. │ │ Către, │ │ Autoritatea Rutieră Română - ARR │ │ │ │1. Subsemnat (ul/a)......................................... domiciliat în │ │..................... str. ........................ nr. ..... bloc ....... │ │scara .... etaj .... ap. .... județ/sector .............. cod poștal ..... │ │țara .............. telefon .............. fax ............ act identitate │ │....... seria ..... nr. ........ eliberat de ............. la data ....... │ │CNP/NIF ................... reprezentant legal, conform .................. │ │având funcția de .......................... │ │2. pentru întreprinderea: ................................................ │ │având nr. de ordine în registrul comerțului ................ nr. de ordine │ │în registrul asociațiilor și fundațiilor ................. nr. autorizație │ │pentru desfășurarea de activități economice în mod independent ........... │ │cod unic de înregistrare ................................................. │ │cu sediul în: localitatea ...................... str. .................... │ │nr. ...... bloc ...... scara ....... etaj ....... ap. ...... județ/sector │ │................. cod poștal ................... telefon ................. │ │fax ........... e-mail ........................ web site ................. │ │având în obiectul de activitate transportul rutier, conform*2)............ │ │..................................... din data de ........................ │ │având un număr de .............. puncte de lucru/sucursale înregistrate la │ │Oficiul Național al Registrului Comerțului, care au ca obiect de activitate │ │transportul rutier, conform listei care se regăsește în secțiunea V de mai │ │jos, │ │3. în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile │ │rutiere și al Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. │ │_____/_______ pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea │ │prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor │ │rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța │ │Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, solicit: │ │ │ │[] Certificat de transport în cont propriu │ │[] Copii conforme ale certificatului de transport în cont propriu pentru │ │ transportul rutier de mărfuri, în nr. de ... │ │[] Copii conforme ale certificatului de transport în cont propriu pentru │ │ transportul rutier de persoane, în nr. de ... │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------*1) Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate comercială (SRL, SA, SNC, SCS, SCA)/companie națională/societate națională/regie autonomă/persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială/fundație/Instituții/autorități înființate prin HGR, HCL, etc.*2) Se vor preciza documentele din care rezultă faptul că întreprinderea are în obiectul de activitate transportul rutier, funcție de forma juridică de organizare (ex. actul constitutiv, actul de înființare, autorizația de pentru desfășurarea de activități economice în mod independent, statutul, regulamentul de organizare și funcționare, etc.) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │V. Lista punctelor de lucru/sucursalelor │ ├──────┬─────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────────┤ │Nr. │ Denumire │ Nr. de │Adresa (localitate, str., nr., │ │crt. │ │înregistrare│bloc, scara, etaj, ap., județ/ │ │ │ │la O.N.R.C. │sector, cod poștal) telefon, fax, │ │ │ │ │e-mail │ ├──────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────────────────────┤ │ 1 │ │ │ │ ├──────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────────────────────┤ │ 2 │ │ │ │ ├──────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────────────────────┤ │ 3 │ │ │ │ ├──────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────────────────────┤ │...*3)│ │ │ │ └──────┴─────────────────────┴────────────┴──────────────────────────────────┘---------*3) Se va continua completarea listei prin introducerea unor rânduri suplimentare, dacă este cazul, corespunzător numărului de puncte de lucru/sucursale ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │VI. Managerul de transport desemnat potrivit prevederilor OG nr. 27/2011 ├─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┤ │Nume │Prenume │Data nașterii │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ │ │ ├─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┤ │Locul nașterii │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Adresa (localitate, str., nr., bloc, scara, etaj, ap., județ/sector, │ │cod poștal) │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ ├─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┤ │Numărul certificatului de│ Data emiterii │ Țara emiterii │ │ competență profesională │ certificatului de │ certificatului de │ │ │ competență profesională │competență profesională │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ Autoritatea emitentă a │ │ │ │ certificatului de │ │ │ │ competență profesională │ │ │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │VII.*4) Lista autovehiculelor pentru care se solicită eliberarea copiilor conforme ale │ │certificatului de transport în cont propriu, precum și a remorcilor/semiremorcilor utilizate │ │în ansambluri cu aceste autovehicule │ ├───┬───────────────────┬───────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤ │ │ Nr. înmatriculare │ Marca vehicul │ Categ. │ Nr. identificare │ │ │ │ │ vehicul│ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ │ ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬──┼───────────────────┼────────┼─┬─┬──┬──┬─┬─┬──┬─┬─┬──┬──┬──┬─┬──┬──┬──┬─┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┴─┴─┴─┼─┴─┴─┼──┴──┴─┬─────────┬───────┴──┬─────┴─┼─┴──┴──┴─┼─┴──┴─┼─┴──┴──┴──┴─┴──┴──┴──┴─┤ │ │ An │Categ│ Grad │ Masa │Masa max. │ Nr. │ Mod │Categ.│ Tip transport │ │ │fabri- │polu-│confort│ proprie │autorizată│locuri │deținere │transp│ │ │ │cație │are │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼───────────────────────┤ │ │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ │ ├─┬─┬─┬─┼─────┼───────┼─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬──┼───┬───┼──┬──┬───┼──┬───┼──┬──┬──┬────┬──┬───┬──┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │P │L │ Î │N │ I │M │P │D │ A │R │ S │O │ └───┴─┴─┴─┴─┴─────┴───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴───┴───┴──┴──┴───┴──┴───┴──┴──┴──┴────┴──┴───┴──┘ ┌───┬───────────────────┬───────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┐ │ │ Nr. înmatriculare │ Marca vehicul │ Categ. │ Nr. identificare │ │ │ │ │ vehicul│ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ │ ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬──┼───────────────────┼────────┼─┬─┬──┬──┬─┬─┬──┬─┬─┬──┬──┬──┬─┬──┬──┬──┬─┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┴─┴─┴─┼─┴─┴─┼──┴──┴─┬─────────┬───────┴──┬─────┴─┼─┴──┴──┴─┼─┴──┴─┼─┴──┴──┴──┴─┴──┴──┴──┴─┤ │ │ An │Categ│ Grad │ Masa │Masa max. │ Nr. │ Mod │Categ.│ Tip transport │ │ │fabri- │polu-│confort│ proprie │autorizată│locuri │deținere │transp│ │ │ │cație │are │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼───────────────────────┤ │ │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ │ ├─┬─┬─┬─┼─────┼───────┼─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬──┼───┬───┼──┬──┬───┼──┬───┼──┬──┬──┬────┬──┬───┬──┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │P │L │ Î │N │ I │M │P │D │ A │R │ S │O │ └───┴─┴─┴─┴─┴─────┴───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴───┴───┴──┴──┴───┴──┴───┴──┴──┴──┴────┴──┴───┴──┘ ┌───┬───────────────────┬───────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┐ │ │ Nr. înmatriculare │ Marca vehicul │ Categ. │ Nr. identificare │ │ │ │ │ vehicul│ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ │ ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬──┼───────────────────┼────────┼─┬─┬──┬──┬─┬─┬──┬─┬─┬──┬──┬──┬─┬──┬──┬──┬─┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │...│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │*5)├─┴─┴─┴─┼─┴─┴─┼──┴──┴─┬─────────┬───────┴──┬─────┴─┼─┴──┴──┴─┼─┴──┴─┼─┴──┴──┴──┴─┴──┴──┴──┴─┤ │ │ An │Categ│ Grad │ Masa │Masa max. │ Nr. │ Mod │Categ.│ Tip transport │ │ │fabri- │polu-│confort│ proprie │autorizată│locuri │deținere │transp│ │ │ │cație │are │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼───────────────────────┤ │ │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ │ ├─┬─┬─┬─┼─────┼───────┼─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬──┼───┬───┼──┬──┬───┼──┬───┼──┬──┬──┬────┬──┬───┬──┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │P │L │ Î │N │ I │M │P │D │ A │R │ S │O │ └───┴─┴─┴─┴─┴─────┴───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴───┴───┴──┴──┴───┴──┴───┴──┴──┴──┴────┴──┴───┴──┘-------*4) Instrucțiuni completare: ┌───────────────────┬───────────────┬────────────────┬──────────────┬───────────────────┐ │ Poz. 3 - Categ. │Poz. 6 - Categ.│ Poz. 7 - Grad │ Poz. 11- Mod │ Poz. 13 - Tip │ │ vehicul │ poluare │ confort │ deținere │ transport │ ├──┬────────────────┼───┬───────────┼──┬─────────────┼──┬───────────┼──┬────────────────┤ │A │Autocamion │AE4│Euro 4 și 5│S1│O stea │P │Proprietate│M │Mărfuri generale│ ├──┼────────────────┼───┼───────────┼──┼─────────────┼──┼───────────┼──┼────────────────┤ │B │Cap tractor │AE3│Euro 3 │S2│Două stele │L │Leasing │P │Perisabile, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │animale vii │ ├──┼────────────────┼───┼───────────┼──┼─────────────┼──┼───────────┼──┼────────────────┤ │C │Autocisternă │ A │Euro 2 │S3│Trei stele │Î │Închiriere │D │Mărfuri, deșeuri│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │periculoase │ ├──┼────────────────┼───┼───────────┼──┼─────────────┼──┴───────────┼──┼────────────────┤ │D │Autospecializată│ C │Euro 2 │S4│Patru stele │Poz. 12-Categ.│A │Agabaritice │ │ │ │ │ │ │ │ transp. │ │ │ ├──┼────────────────┼───┼───────────┼──┼─────────────┼──┬───────────┼──┼────────────────┤ │E │Remorcă │ B │Euro 1 │C1│Categoria I │N │Trafic │R │Curse regulate │ │ │ │ │ │ │ │ │național │ │ │ ├──┼────────────────┼───┼───────────┼──┼─────────────┼──┼───────────┼──┼────────────────┤ │F │Semiremorcă │D1 │Euro 1 │C2│Categoria II │I │Trafic în- │S │Curse regulate │ │ │ │ │ │ │ │ │ternațional│ │speciale │ ├──┼────────────────┼───┼───────────┼──┼─────────────┼──┼───────────┼──┼────────────────┤ │G │Autobuz │ E │Euro 0 │C3│Categoria III│..│...........│O │Curse ocazionale│ ├──┼────────────────┼───┼───────────┼──┼─────────────┼──┼───────────┼──┼────────────────┤ │H │Microbuz │ F │Non Euro │C4│Categoria IV │..│...........│..│................│ └──┴────────────────┴───┴───────────┴──┴─────────────┴──┴───────────┴──┴────────────────┘- Datele înscrise în cerere vor fi conforme cu cele din Cartea de identitate a vehiculului (CIV) și Certificatul de înmatriculare (CI)- La pozițiile 3, 6 și 7 se înscriu codurile corespunzătoare- La pozițiile 11, 12 și 13 se bifează cu "X" căsuțele corespunzătoare----------*5) Se va continua completarea listei, dacă este cazul, prin adăugarea unui număr de tabele corespunzător numărului de autovehicule pentru care se solicită eliberarea copiilor conforme ale licenței comunitare, precum și a remorcilor/semiremorcilor utilizate în ansambluri cu aceste autovehicule. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │VIII. Opis de documente depuse de solicitant │ ├────┬─────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬────┤ │Nr. │ Denumirea actului │Nr. și data actului/│Nr. │ │crt.│ │ Emitent │file│ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────┤ │ 1 │Cerere în original │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────┤ │ │Cazierul judiciar al managerului de transport│ │ │ │ │sau actul prevăzut la art. 19 din Regulamen- │ │ │ │ 2 │tul (CE) 1071/2009 în cazul resortisanților │ │ │ │ │altor state membre ale Uniunii Europene decât│ │ │ │ │România │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────┤ │ │Declarație pe proprie răspundere a manage- │ │ │ │ │rului de transport sau actul prevăzut la │ │ │ │ 3 │art. 19 din Regulamentul (CE) 1071/2009 în │ │ │ │ │cazul resortisanților altor state membre ale │ │ │ │ │Uniunii Europene │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────┤ │ 4 │Cazierul judiciar al întreprinderii │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────┤ │ 5 │Declarație pe proprie răspundere a întreprin-│ │ │ │ │derii │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────┤ │ 6 │Certificatul de competență profesională al │ │ │ │ │managerului de transport │ │ │ └────┴─────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │IX. │ │Documentele anexate fac parte integrantă din prezenta cerere. │ │ │ │Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile │ │Codului penal cu privire la falsul în declarații. │ │ │ │Sunt de acord ca datele cuprinse în prezenta cerere să fie prelucrate și să │ │între în baza de date a Autorității Rutiere Române - ARR și în Registrul │ │electronic național al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu.│ │Autoritatea Rutieră Română - ARR se obligă să respecte drepturile prevăzute │ │de Legea nr. 677/2001. │ │ │ │ │ │ │ │ Data ................ Semnătura .................. L.S. │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 13 ┌───────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────────┐ │I. │II. │III. │ │ MINISTERUL │ CERERE │ │ │ TRANSPORTURILOR │ │ Nr. intrare │ │ȘI INFRASTRUCTURII │[] Copii conforme ale certificatului │ ................ │ │ │ de transport în cont propriu pen- │ │ │ │ tru transportul rutier de mărfuri │ │ │ AUTORITATEA │ │ Data: │ │ RUTIERĂ ROMÂNĂ │[] Copii conforme ale certificatului │ ................ │ │ - A.R.R. │ de transport în cont propriu pen- │ │ │ │ tru transportul rutier de persoane│ │ │ │ │ │ ├───────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────────┤ │IV. │ │ Către, │ │ Autoritatea Rutieră Română - ARR │ │ │ │1. Subsemnat (ul/a)......................................... domiciliat în │ │..................... str. ........................ nr. ..... bloc ....... │ │scara .... etaj .... ap. .... județ/sector .............. cod poștal ..... │ │țara .............. telefon .............. fax ............ act identitate │ │....... seria ..... nr. ........ eliberat de ............. la data ....... │ │CNP/NIF ................... reprezentant legal, conform .................. │ │având funcția de .......................... │ │2. pentru întreprinderea de transport rutier în cont propriu: ............ │ │titulară a certificatului de transport în cont propriu seria ... nr. ..... │ │3. în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile │ │rutiere și al Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. │ │_____/_______ pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea │ │prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor │ │rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța │ │Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, solicit: │ │ │ │[] Copii conforme ale certificatului de transport în cont propriu pentru │ │ transportul rutier de mărfuri, în nr. de ... │ │[] Copii conforme ale certificatului de transport în cont propriu pentru │ │ transportul rutier de persoane, în nr. de ... │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │V.*1) Lista autovehiculelor pentru care se solicită eliberarea unui nr. suplimentar de copii │ │conforme ale certificatului de transport în cont propriu, precum și a remorcilor/semiremorcilor│ │utilizate în ansambluri cu aceste autovehicule │ ├───┬───────────────────┬───────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤ │ │ Nr. înmatriculare │ Marca vehicul │ Categ. │ Nr. identificare │ │ │ │ │ vehicul│ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ │ ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬──┼───────────────────┼────────┼─┬─┬──┬──┬─┬─┬──┬─┬─┬──┬──┬──┬─┬──┬──┬──┬─┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┴─┴─┴─┼─┴─┴─┼──┴──┴─┬─────────┬───────┴──┬─────┴─┼─┴──┴──┴─┼─┴──┴─┼─┴──┴──┴──┴─┴──┴──┴──┴─┤ │ │ An │Categ│ Grad │ Masa │Masa max. │ Nr. │ Mod │Categ.│ Tip transport │ │ │fabri- │polu-│confort│ proprie │autorizată│locuri │deținere │transp│ │ │ │cație │are │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼───────────────────────┤ │ │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ │ ├─┬─┬─┬─┼─────┼───────┼─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬──┼───┬───┼──┬──┬───┼──┬───┼──┬──┬──┬────┬──┬───┬──┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │P │L │ Î │N │ I │M │P │D │ A │R │ S │O │ └───┴─┴─┴─┴─┴─────┴───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴───┴───┴──┴──┴───┴──┴───┴──┴──┴──┴────┴──┴───┴──┘ ┌───┬───────────────────┬───────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┐ │ │ Nr. înmatriculare │ Marca vehicul │ Categ. │ Nr. identificare │ │ │ │ │ vehicul│ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ │ ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬──┼───────────────────┼────────┼─┬─┬──┬──┬─┬─┬──┬─┬─┬──┬──┬──┬─┬──┬──┬──┬─┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┴─┴─┴─┼─┴─┴─┼──┴──┴─┬─────────┬───────┴──┬─────┴─┼─┴──┴──┴─┼─┴──┴─┼─┴──┴──┴──┴─┴──┴──┴──┴─┤ │ │ An │Categ│ Grad │ Masa │Masa max. │ Nr. │ Mod │Categ.│ Tip transport │ │ │fabri- │polu-│confort│ proprie │autorizată│locuri │deținere │transp│ │ │ │cație │are │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼───────────────────────┤ │ │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ │ ├─┬─┬─┬─┼─────┼───────┼─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬──┼───┬───┼──┬──┬───┼──┬───┼──┬──┬──┬────┬──┬───┬──┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │P │L │ Î │N │ I │M │P │D │ A │R │ S │O │ └───┴─┴─┴─┴─┴─────┴───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴───┴───┴──┴──┴───┴──┴───┴──┴──┴──┴────┴──┴───┴──┘ ┌───┬───────────────────┬───────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┐ │ │ Nr. înmatriculare │ Marca vehicul │ Categ. │ Nr. identificare │ │ │ │ │ vehicul│ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ │ ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬──┼───────────────────┼────────┼─┬─┬──┬──┬─┬─┬──┬─┬─┬──┬──┬──┬─┬──┬──┬──┬─┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │...│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │*2)├─┴─┴─┴─┼─┴─┴─┼──┴──┴─┬─────────┬───────┴──┬─────┴─┼─┴──┴──┴─┼─┴──┴─┼─┴──┴──┴──┴─┴──┴──┴──┴─┤ │ │ An │Categ│ Grad │ Masa │Masa max. │ Nr. │ Mod │Categ.│ Tip transport │ │ │fabri- │polu-│confort│ proprie │autorizată│locuri │deținere │transp│ │ │ │cație │are │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼───────────────────────┤ │ │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ │ ├─┬─┬─┬─┼─────┼───────┼─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬──┼───┬───┼──┬──┬───┼──┬───┼──┬──┬──┬────┬──┬───┬──┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │P │L │ Î │N │ I │M │P │D │ A │R │ S │O │ └───┴─┴─┴─┴─┴─────┴───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴───┴───┴──┴──┴───┴──┴───┴──┴──┴──┴────┴──┴───┴──┘----------*1) Instrucțiuni completare: ┌───────────────────┬───────────────┬────────────────┬──────────────┬───────────────────┐ │ Poz. 3 - Categ. │Poz. 6 - Categ.│ Poz. 7 - Grad │ Poz. 11- Mod │ Poz. 13 - Tip │ │ vehicul │ poluare │ confort │ deținere │ transport │ ├──┬────────────────┼───┬───────────┼──┬─────────────┼──┬───────────┼──┬────────────────┤ │A │Autocamion │AE4│Euro 4 și 5│S1│O stea │P │Proprietate│M │Mărfuri generale│ ├──┼────────────────┼───┼───────────┼──┼─────────────┼──┼───────────┼──┼────────────────┤ │B │Cap tractor │AE3│Euro 3 │S2│Două stele │L │Leasing │P │Perisabile, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │animale vii │ ├──┼────────────────┼───┼───────────┼──┼─────────────┼──┼───────────┼──┼────────────────┤ │C │Autocisternă │ A │Euro 2 │S3│Trei stele │Î │Închiriere │D │Mărfuri, deșeuri│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │periculoase │ ├──┼────────────────┼───┼───────────┼──┼─────────────┼──┴───────────┼──┼────────────────┤ │D │Autospecializată│ C │Euro 2 │S4│Patru stele │Poz. 12-Categ.│A │Agabaritice │ │ │ │ │ │ │ │ transp. │ │ │ ├──┼────────────────┼───┼───────────┼──┼─────────────┼──┬───────────┼──┼────────────────┤ │E │Remorcă │ B │Euro 1 │C1│Categoria I │N │Trafic │R │Curse regulate │ │ │ │ │ │ │ │ │național │ │ │ ├──┼────────────────┼───┼───────────┼──┼─────────────┼──┼───────────┼──┼────────────────┤ │F │Semiremorcă │D1 │Euro 1 │C2│Categoria II │I │Trafic în- │S │Curse regulate │ │ │ │ │ │ │ │ │ternațional│ │speciale │ ├──┼────────────────┼───┼───────────┼──┼─────────────┼──┼───────────┼──┼────────────────┤ │G │Autobuz │ E │Euro 0 │C3│Categoria III│..│...........│O │Curse ocazionale│ ├──┼────────────────┼───┼───────────┼──┼─────────────┼──┼───────────┼──┼────────────────┤ │H │Microbuz │ F │Non Euro │C4│Categoria IV │..│...........│..│................│ └──┴────────────────┴───┴───────────┴──┴─────────────┴──┴───────────┴──┴────────────────┘- Datele înscrise în cerere vor fi conforme cu cele din Cartea de identitate a vehiculului (CIV) și Certificatul de înmatriculare (CI)- La pozițiile 3, 6 și 7 se înscriu codurile corespunzătoare- La pozițiile 11, 12 și 13 se bifează cu "X" căsuțele corespunzătoare---------*2) Se va continua completarea listei, dacă este cazul, prin adăugarea unui număr de tabele corespunzător numărului de autovehicule pentru care se solicită eliberarea copiilor conforme ale licenței comunitare, precum și a remorcilor/semiremorcilor utilizate în ansambluri cu aceste autovehicule. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │VI. Opis de documente depuse de solicitant │ ├────┬─────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬────┤ │Nr. │ Denumirea actului │Nr. și data actului/│Nr. │ │crt.│ │ Emitent │file│ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────┤ │ 1 │Cerere în original │ │ │ └────┴─────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │VII. │ │ │ │Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile │ │Codului penal cu privire la falsul în declarații. │ │ │ │Sunt de acord ca datele cuprinse în prezenta cerere să fie prelucrate și să │ │între în baza de date a Autorității Rutiere Române - ARR și în Registrul │ │electronic național al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu.│ │Autoritatea Rutieră Română - ARR se obligă să respecte drepturile prevăzute │ │de Legea nr. 677/2001. │ │ │ │ │ │ │ │ Data ................ Semnătura .................. L.S. │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 14Anexa 14 se găsește în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 bis din 2 decembrie 2011, la pagina 72. (a se vedea imaginea asociată)
      1 Exemplaire de l'expediteur  Copy for sender
    Les parties encadrees de lignes grasses doivent etre remplies par le transporteur The space framed with heavy lines must be filed in bythe carrier1 Expediteur (nom, adresse, pays)  Sender (name, adress, country)  Expeditor (nume, adresă, țara)LETTRE DE VOITURE INTERNATIONALE INTERNATIONAL CONSIGNMENT NOTENo .....................- En cas de marchandises dangereuses indiquer, outre la certification eventuelle, a la derniere ligne du cadre: le chiffre et le cas echeant, la lettre.  - In case of dangerous goods mention, besides the possible certification, on the last line of the column the particulars of the class, the number and the letter, if any.
   
    Ce transport est soumis, nonobstant tou clause contraire a la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR).This carriage is subject, notwithstanding any clause to the contrary, to the Convention on the Contract for the International Carriage of goods by road (CMR).
    2 Destinataire (nom, adresse, pays)  Consignee (name, address, country)  Destinatar (nume, adresă, țara)16 Transporteur (nom, adress, pays)  Carrier (name, address, country)
    3 Lieu prevu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays)  Place of delivery of the goods (place, country)  Locul de livrare a mărfii (loc, țară)17 Transporteur successifs (nom, adress, pays)  Successive carriers (name, address, country)
    4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date)  Place and date of taking over the goods (place, country, date)18 Reserves et observations du transporteur  Carriers reservations and observations
    5 Documents annexes  Documents attached
    6 Marques et numero Marks and Nos7 Nombre des colis  Number of packages8 Mode d' emballage Method of packing9 Nature de la marchandise  Nature of the goods10 No statistique Statistical number11 Poids brut, kg  Gross weight in kg12 Cubage m3 Volume in m3
    y compris et  including and  19+21+22.Classe  ClassChiffre  NumberLettre  Letter(ADR*)
    13 Instructions de l'expediteur  Sender's Instructions19 Conventions particulieres  Special agreements
           
      20 A payer par  To be paid by:Expediteur  SenderMonnaie/CurrencyDestinataire Consignee
    Prix de transport Carriage charges :            
    Reductions            
    Deductions: -  Solde/Balance            
    Supplements  Supplem. charges :            
    A remplir sous la responsabilitie de l' expediteur To be complited on the sender's responsability  1-1514 Prescriptions d'affranchissement  Instructions as to payment for carriage  [ ] Franco/Carriage paid  [ ]
    Frais accessoires  Other charges: +            
    TOTAL            
    21 Non franco/Carriage forward  Etablie a  Established inle  on1915 Remboursement/Cash on delivery
     
    22 23 24 Marchandises reçues/Goods received 
      Lieule19   
      Placeon  
    Signature et timbre de l'expediteur  Signature and stamp of the senderSignature et timbre du transporteur  Signature and stamp of the carrierSignature et timbre du destinaire  Signature and stamp of the consignee
    Modele IRU 1976
   +  Anexa 15(Hârtie albastră - dimensiune DIN A4 cu elemente de siguranță)
    (Prima pagină a autorizației)
     
    RO  Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
    AUTORIZAȚIA Nr.  Authorization/Genehmigung/Autorisation
    pentru transportul internațional rutier de marfă  for the international road transport of goods  fur das internationale Warenstransport  pour le transport routier des marchandises
    între  between  zwischen  entreROMÂNIAși  and  und  et   și în tranzit prin:  and in tranzit through:  und im tranzit durch:  et en tranzit par:RO
    Transportatorul și adresa  Carrier and adress  Transport unternehmen und Anschrift  Transporteur et adresse
    Valabilitate până la  Valid until  Gultigkeitsdauer  Valable jusqu'au31.01.2013Numar de curse (dus-întors) :  Number of journeys (retur journey):  Anyahl der Fahrten (Hin- und Ruckfahrt):  Nombre de voyages autorises (aller - retour):1
    Restricții (dacă este cazul)  Restrictions (if necessary) Einschrankungen (falls notig)  Limitations eventuelles
    Numărul de înmatriculare  Registration number:  Amtl. kennyzeichen:  Valable jusqu'au:Autovehicul I Tractor  Motor Vehicle  Kraftfahrzeug:  Vehicule/TracteurRemorcă/Semiremorcă:  Trailer/Semitrailer:  Anhanger/Auflieger:  Remorque/Semiremorque
    Director GeneralLocul, data, semnătura și ștampila autorității emitente  Place, date, signature and stamp of the issuing authoity  Ort, Ausstellungsdatum, Unterschrift und Stempel der Ausstellungsbehorde  Dete, signature et cachet de l'organisme qui a delivre l'autorisation
    (Pagina a doua - verso - a autorizației)
    Condiții generale  Cu ocazia efectuării transportului, această autorizație trebuie să se găsească la bordul vehiculului iar șoferul este obligat să o prezinte la solicitarea organelor de control. La trecerea frontierei, ea trebuie prezentată organelor de control CNADNR. Această autorizație nu este valabilă pentru transport de mărfuri între două puncte de pe teritoriul României (cabotaj). Această autorizație nu scutește titularul de obligația de a respecta pe teritoriul României, legile și reglementările în vigoare în România, în special cele referitoare la formalități vamale, transporturi și asigurări. Această autorizație nu este transmisibilă.
    General conditions  This authorization must be carried onboard of the vehicle throughout the journey and be produced on demand to any authorized official. On crossing the border it must be produced to the customs authorities. This authorization is not valid for the carriage of goods loaded at any place in Romania for delivery to any other place in the same country. The carrier must comply with the laws and regulations in force in Romania for delivery to any other place in the same country. The carrier must comply with the laws and regulations in force in Romania, especially those in respect of customs, road transports and insurance. This authorization is not transferable.
    Algemeine Bedigungen  Der Fahrer muss diese Bewilligung wahrend der Beforderung bei sich haben und auf Anforderung legt er sie den Kontrollorganen vor. Bei de Uberschreitung der Staatsgrenzen ist es notwendig, diese den Zollorganen zur Kontrolle vorzulegen. Es ist nicht gestattet, Guter zwischen zwei in Rumanien liegenden Punkten zu befordern. Diese Bewilligung enthebt ihren Besitzer nicht die Pflicht, auf dem Gebiet Rumaniens, alle gultigen nationalen Vorschriften, namentlich Zoll-, Verkehrs- und Versicherungsvorschriften einzuhalten. Diese Bewilligung ist nicht ubertragbar.
    Prescriptions generales:  Lors du transport, cette autorisation doit se trouver au bord du vehicule et le conducteur est oblige de la presenter sur demande aux organs de contr├┤le. En franchissant la frontiere, il est necessaire de la presenter aux autorites douanieres. Cette autorisation n'est pas valable pour la transport de marchandises entre deux points situes sur le territoire de la Roumanie (cabotage). Cette autorisation n'exonere pas son titulaire de l'obligation de respecter sur le territoire de la Roumanie les lois et les reglements en vigueur en Roumanie, notamment les prescriptions douanieres, de transport et d'assurance. Elle ne peut pas etre transferee a un tiers.
      Ștampila ACI - CNADNR S.A. din punctul de frontieră  Border crossing authority stamp and date  Stempel der Grenzuberschreitendespunkthehorde  Sceau de l'authorite en frontiere et la date  
    IntrareIeșire   IntrareIeșire
    EntranceExitEntranceExit
    EinfahrtAusfahrtEinfahrtAusfahrt
    EntréeSortieEntréeSortie
           
           
   
   +  Anexa 16(Model de imprimat Format A4 hârtie albastra cu fond stema României)(Prima pagină a licenței) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ┌────┐ ROMÂNIA │ │ │ RO │ │ │ └────┘ MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII │ │ AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - ARR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ LICENȚĂ DE TRASEU │ │ │ │ Seria: ....... Nr.: ......... │ │ │ │ Transport de persoane prin servicii regulate │ │ │ │ │ │ │ │Prezenta licență de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier: │ │__________________________________________________________________________ │ │ │ │__________________________________________________________________________ │ │ │ │__________________________________________________________________________ │ │ │ │să efectueze transporturi rutiere de persoane, în trafic național. │ │ │ │ │ │ │ │Valabil de la data de _______________ până la data de _______________ │ │ │ │ │ │Eliberată în baza licenței comunitare seria ...... nr. ............ │ │ │ │ │ │ Emitent: │ │ Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. │ │ Agenția A.R.R. ___________________ │ │ │ │ │ │Data eliberării: ................. Semnatură │ │ și ................. │ │ ștampilă │ │ │ │Operatorul de transport rutier poate efectua transport de persoane pe │ │traseul menționat pe verso, numai cu autobuze de tipul și capacitatea │ │menționată pe verso,în conformitate cu graficul de circulație anexat │ │_________________________________________ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ (A doua pagină a licenței)Categoria traseului*1): ┌──────────────────────┬───────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ Județean │ Interjudețean │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────┴───────────────────────┘Traseul: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Tipul și capacitatea autobuzului: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘--------*1)Categoria traseului se certifică prin ștampilă*2)Se completează la traseele interjudețeneSeria ......... Nr. .............  +  Anexa 17(Prima pagină)    MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII,    AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - A.R.R. Operator de transport rutier                                                   ............................                  GRAFICUL DE CIRCULAȚIE AL LICENȚEI DE TRASEU                         Seria ......... Nr. .........    A. Denumire traseu: .................................       Cod traseu: ......................................┌───────────────────┬──────┬──────────┬───────────────────┬───────────────────┐│ DUS │ │ Nr. │ │ ÎNTORS │├───────────────────┤ Km │ stație │ Denumirea stației ├───────────────────┤│ Ora de plecare │ │ │ │ Ora de plecare │├────┬────┬────┬────┼──────┼──────────┼───────────────────┼────┬────┬────┬────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ Cn │ │ │ │ C1 │ C2 │ C3 │ Cn │├────┼────┼────┼────┼──────┼──────────┼───────────────────┼────┼────┼────┼────┤├────┼────┼────┼────┼──────┼──────────┼───────────────────┼────┼────┼────┼────┤├────┼────┼────┼────┼──────┼──────────┼───────────────────┼────┼────┼────┼────┤├────┼────┼────┼────┼──────┼──────────┼───────────────────┼────┼────┼────┼────┤├────┼────┼────┼────┼──────┼──────────┼───────────────────┼────┼────┼────┼────┤├────┼────┼────┼────┼──────┼──────────┼───────────────────┼────┼────┼────┼────┤├────┼────┼────┼────┼──────┼──────────┼───────────────────┼────┼────┼────┼────┤├────┼────┼────┼────┼──────┼──────────┼───────────────────┼────┼────┼────┼────┤├────┼────┼────┼────┼──────┼──────────┼───────────────────┼────┼────┼────┼────┤├────┼────┼────┼────┼──────┼──────────┼───────────────────┼────┼────┼────┼────┤├────┼────┼────┼────┼──────┼──────────┼───────────────────┼────┼────┼────┼────┤└────┴────┴────┴────┴──────┴──────────┴───────────────────┴────┴────┴────┴────┘                                                           EMITENT,(A doua pagina)    B. Condiții pentru asigurarea graficului de circulație:    1. Zilele în care circulă:    2. Numărul de autovehicule necesare/nr. înmatriculare    3. Amenajările și dotările autovehiculului    4. Numărul de șoferi necesar    C. Contractele pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:
    Nr. crt.Autogara (stație)Nr./data contractValabil până la .........
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
       
    Operator de transport rutier ...................................................  (semnătura și ștampila)Autoritatea Rutieră Română- A.R.R ...................................................  (semnătura și ștampila)
    Data emiterii ...................
   +  Anexa 18CRITERIILEde evaluare a operatorului de transportîn scopul obținerii licenței de traseu1. Vechimea parcului de vehicule:
    - Anul de fabricație (AF) este același cu anul atribuirii (AA) -20 puncte
    - AF = AA - 120 puncte
    - AF = AA - 219 puncte
    - AF = AA - 318 puncte
    - AF = AA - 416 puncte
    - AF = AA - 514 puncte
    - AF = AA - 611 puncte
    - AF = AA - 76 puncte
    - AF = AA - 82 puncte
  2. În funcție de structura parcului de vehicule utilizat pentru executarea acelei curse sau traseu, se acordă:- 10 puncte pentru fiecare vehicul aflat în proprietate sau deținut cu contract de leasing;- 0 puncte pentru fiecare vehicul deținut cu contract de închiriere.3. Gradul de confort al autovehiculelor, clasificate pe categorii:
    - categoria I9 puncte
    - categoria II6 puncte
    - categoria III5 puncte
    - categoria IV2 puncte
  Autovehiculele neclasificate nu pot participa la atribuirea curselor în trafic interjudețean.Autovehiculele clasificate pe stele până la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice au un punctaj egal cu punctajul aferent categoriei I.4. Vechimea neîntreruptă pe traseu
    - 6 ani sau mai mult10 puncte
    - 5 ani8 puncte
    - 4 ani6 puncte
    - 3 ani4 puncte
    - 2 ani2 puncte
    - 1 an, mai mult de 6 luni1 punct
  5. Operatorul de transport rutier va fi depunctat cu număr de puncte calculat în baza datelor din Registrul electronic național al operatorilor de transport rutier, prin aplicarea următoarei formule:Npp = (Nccs/Nlt) x 10Npp - reprezintă numărul punctelor de penalizareNccs - reprezintă numărul copiilor conforme suspendate ale licenței comunitareNlt - reprezintă număr licențelor de traseu deținute
   +  Anexa 19METODOLOGIA DE PUNCTAREprivind criteriile de evaluare ale operatorului de transport1. La criteriul nr. 1 din anexa nr. 18 se acordă puncte pentru fiecare autobuz care va fi utilizat la executarea traseului. Punctele se cumulează și apoi se face media aritmetică. Numărul de ani se stabilește în funcție de anul de fabricație înscris în certificatul de înmatriculare sau în cartea de identitate a vehiculului, fără a se lua în considerare luna din an.2. La criteriul nr. 2 din anexa nr. 18 se acordă puncte pentru fiecare autobuz care va fi utilizat la executarea traseului. Punctele se cumulează și apoi se face media aritmetică.3. La criteriul nr. 3 din anexa nr. 18 se acordă puncte pentru fiecare autobuz care va fi utilizat la executarea traseului. Punctele se cumulează și apoi se face media aritmetică.4. La punctul 5 din anexa nr. 18 se acordă puncte astfel:Se vor lua în considerare ziua, luna și anul de când operatorul de transport rutier a deținut neîntrerupt licența de traseu pentru traseul respectiv. Aceeași modalitate de stabilire a vechimii pe un traseu se aplică și în cazul în care operatorul de transport rutier a făcut parte dintr-o asociație de operatori de transport rutier, cu sau fără personalitate juridică, care a deținut licență de traseu pe traseul respectiv.5. Din punctajul obținut și cumulat conform criteriilor nr. 1., 2., 3. și 4. din anexa nr. 18 se scad punctele corespunzătoare criteriului nr. 5 din anexa nr. 18.6. În caz de egalitate de puncte la punctajul general, licența de traseu se atribuie operatorului de transport rutier care a obținut punctajul cel mai mare la criteriul nr. 3 din anexa nr. 18, iar în cazul în care egalitatea se menține, operatorului de transport rutier care a obținut punctajul cel mai mare la criteriul nr. 1 din anexa nr. 18 sau, în cazul în care egalitatea se menține, operatorului de transport rutier care a obținut punctajul cel mai mare la criteriul nr. 2 din anexa nr. 18. În cazul în care egalitatea se menține, licența de traseu se acordă în mod echitabil solicitanților.  +  Anexa 20ROMÂNIAMINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURIIAUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - A.R.R.LICENȚĂ DE TRASEU CONTRA COST DE PERSOANE PRINSERVICII REGULATE SPECIALE ÎN TRAFICINTERJUDEȚEANSeria .... Nr. ...Prezenta licență de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier:......................................................................................................................................................................................................Valabilă de la data de ......... până la data de ........Eliberată în baza licenței de transport seria ..... nr. ........Data eliberării .......................Semnătura și ștampila.....................Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transportinterjudetean de persoane pe traseul menționat pe verso numai cu autobuzeavând capacitatea menționată în graficul de circulație anexat și înconformitate cu acesta.(verso)Traseul:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................Seria ......... Nr. .............  +  Anexa 21GRAFICUL DE CIRCULAȚIE AL LICENȚEI DE TRASEUCONTRA COST DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATESPECIALE ÎN TRAFIC INTERJUDEȚEANSeria .......... Nr. ..............*1)---------*1) Se înscriu seria și numărul licenței pentru traseu.A. Denumirea traseului ....................................┌───────────────────┬──────┬──────────┬───────────────────┬───────────────────┐│ DUS │ │ NR. │ │ ÎNTORS │├───────────────────┤ KM │DE STAȚIE │ DENUMIRE STAȚIE ├───────────────────┤│ ORA DE PLECARE │ │ │ │ ORA DE PLECARE │├────┬────┬────┬────┼──────┼──────────┼───────────────────┼────┬────┬────┬────┤│ C1 │ C2 │ C3 │C(n)│ │ │ │ C1 │ C2 │ C3 │C(n)│├────┼────┼────┼────┼──────┼──────────┼───────────────────┼────┼────┼────┼────┤├────┼────┼────┼────┼──────┼──────────┼───────────────────┼────┼────┼────┼────┤├────┼────┼────┼────┼──────┼──────────┼───────────────────┼────┼────┼────┼────┤├────┼────┼────┼────┼──────┼──────────┼───────────────────┼────┼────┼────┼────┤├────┼────┼────┼────┼──────┼──────────┼───────────────────┼────┼────┼────┼────┤├────┼────┼────┼────┼──────┼──────────┼───────────────────┼────┼────┼────┼────┤├────┼────┼────┼────┼──────┼──────────┼───────────────────┼────┼────┼────┼────┤├────┼────┼────┼────┼──────┼──────────┼───────────────────┼────┼────┼────┼────┤├────┼────┼────┼────┼──────┼──────────┼───────────────────┼────┼────┼────┼────┤├────┼────┼────┼────┼──────┼──────────┼───────────────────┼────┼────┼────┼────┤├────┼────┼────┼────┼──────┼──────────┼───────────────────┼────┼────┼────┼────┤└────┴────┴────┴────┴──────┴──────────┴───────────────────┴────┴────┴────┴────┘    Emitent,    AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - A.R.R.(verso)    B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:    1. Zilele în care circulă:    2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare:    3. Amenajările și dotările autovehiculului:    4. Numărul de șoferi necesar:    C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:
    Nr. crt.Autogara (stația)Nr./Data contractuluiValabil până la
     
     
     
     
     
     
     
    Operatorul de transport rutier,  .............................. (semnătura și ștampila)Emitent, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. (semnătura și ștampila)
    Data emiterii ........................
   +  Anexa 22(Hârtie albastră - dimensiune DIN A4)(Copertă)Documentul de control pentru transportulrutier de persoane prin servicii ocazionaleîn trafic național        ROMÂNIA MINISTERUL TRANSPORTURILOR          RO ȘI INFRASTRUCTURII                                      AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - ARR                                         Document control nr. ..............DOCUMENT DE CONTROLPENTRU TRANSPORTUL RUTIER DE PERSOANE PRINSERVICII OCAZIONALE- NAȚIONAL -Denumirea operatorului de transport rutier ...................................................................................................................................................................................Adresa : .....................................................................................................................................................................................................................      ......................... ...................................     (locul și data eliberării) (semnătura și ștampila autorității                                            care a eliberat carnetul)(Pagina de gardă a documentului de control)AVIZ IMPORTANT1. Transporturile rutiere de persoane prin servicii ocazionale în trafic național, se pot efectua în condițiile prevăzute de O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere și de Normele metodologice de aplicare ale acesteia.2. În aceeași categorie intră și deplasările autovehiculelor fără încărcătură pentru executarea acestor servicii.3. Transportul mărfurilor în scopuri comerciale în autovehicule proiectate pentru transportul de persoane nu constituie transport de persoane prin servicii ocazionale.4. Informații privind modul de completare a foii de parcurs:a) Pentru fiecare călătorie efectuată ca un serviciu ocazional, operatorul de transport rutier trebuie, înainte de începerea călătoriei, să completeze o foaie de parcurs, în dublu exemplar.Foaia de parcurs trebuie să poarte ștampila operatorului de transport rutier și semnătura acestuia sau a conducătorului autovehiculului, după caz.Originalul foii de parcurs se va păstra la bordul autovehiculului pe tot parcursul călătoriei și va fi prezentată la cererea organelor de control autorizate;b) Lista călătorilor va fi barată după ultima persoană înscrisă în listă;5) În timpul derulării serviciilor ocazionale nici o persoană nu poate urca sau coborî în timpul transportului.6) Operatorul de transport rutier este obligat să verifice corectitudinea și conformitatea completării foilor de parcurs. Acestea vor fi completate cu majuscule și cu cerneală care nu se șterge.8) Documentul de control este nominal și nu este transmisibil.(foaia de parcurs - față)
    FOAIE DE PARCURS PENTRU TRANSPORTURI RUTIERE OCAZIONALE DE PERSOANE  - NAȚIONAL -   Document control nr. ............ Foaie de parcurs nr. .............
                           
    1.
   
   
    Numărul de înmatriculare al autovehicululuiNumărul locurilor disponibile
    2.L.S............................................ ........................................... ........................................... ........................................... C.U.I. .................................
   
   
   
    Denumirea operatorului de transport rutier, adresa, CUI
    3.1 .............................................................  2 .............................................................  3 .............................................................
    Numele conducătorului/conducătorilor auto
    5.Notări ale conducătorului auto:4. Notări ale organelor de control:
    6.ItinerarEtape zilnice
    DateDe la localitatea ...........La  localitatea .........Km cu încărcăturăKm  golConfirmarea  transportului
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                             (foaia de parcurs - verso)
                           
    7.Lista călătorilor :
    1.28.55.
    2.29.56.
    3.30.57.
    4.31.58.
    5.32.59.
    6.33.60.
    7.34.61.
    8.35.62.
    9.36.63.
    10.37.64.
    11.38.65.
    12.39.66.
    13.40.67.
    14.41.68.
    15.42.69.
    16.43.70.
    17.44.71.
    18.45.72.
    19.46.73.
    20.47.74.
    21.48.75.
    22.49.76.
    23.50.77.
    24.51.78.
    25.52.79.
    26.53.80.
    27.54.81.
    8.Data completării foii de parcurs :Semnătura operatorului de transport rutier :
    9.Schimbări neprevăzute :
   +  Anexa 23(Hârtie roz - dimensiune DIN A4 cu elemente de siguranță) (Prima pagina a autorizației)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ┌─────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────┐││ │ RO(1) │ │ Ministerul Transporturilor │││ │