HOTĂRÂRE nr. 656 din 6 octombrie 1997privind aprobarea Clasificarii activităţilor din economia naţionala - CAEN
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 5 noiembrie 1997    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Clasificarea activităţilor din economia naţionala - CAEN, elaborata de Comisia Naţionala pentru Statistica, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2CAEN constituie cadrul unitar de interes general, a carei utilizare este obligatorie pentru ordonarea informaţiilor referitoare la activităţile economice şi sociale.  +  Articolul 3CAEN se aplică în toate domeniile de activitate economică şi socială şi este obligatorie pentru toate organele administraţiei publice centrale şi locale, unităţi bugetare, agenţi economici, indiferent de forma de proprietate, organizaţii patronale, sindicale, profesionale şi politice, fundaţii, asociaţii şi alte persoane fizice şi juridice, la completarea documentelor oficiale ori de câte ori se cere precizarea activităţii.  +  Articolul 4 (1) Încadrarea de către Comisia Naţionala pentru Statistica a unei unităţi prevăzute la art. 3 într-o entitate de clasificare potrivit CAEN - secţiune, subsectiune, diviziune, grupa sau clasa - nu presupune crearea de drepturi sau obligaţii pentru unitatea respectiva. (2) Utilizarea CAEN în scopuri specifice organelor administraţiei publice centrale şi locale sau altor instituţii, prin încadrarea unităţilor prevăzute la art. 3 în entităţi de clasificare - secţiuni, subsectiuni, diviziuni, grupe sau clase -, revine în întregime în responsabilitatea organelor sau instituţiilor respective, care emit norme specifice de încadrare.  +  Articolul 5 (1) Comisia Naţionala pentru Statistica va asigura actualizarea acestei clasificari în concordanta cu modificările care se vor produce în structura economiei naţionale şi în Nomenclatorul de activităţi economice din Comunitatea Europeană. (2) Punerea în aplicare a modificărilor efectuate se va face prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistica, care se va publică în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 6 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1998. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aproba Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 483/1962 privind aprobarea schemei de clasificare a ramurilor economiei naţionale, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 14 bis din 29 mai 1962.  +  Articolul 7Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. ------------------ Notă *) Anexa este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 bis din 5 noiembrie 1997. PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Preşedintele Comisiei Naţionalepentru StatisticaPavel Wagner Ministru de stat,ministrul reformei,Ulm SpineanuMinistru de stat,ministrul finanţelor, Mircea Ciumara-----------