LEGE nr. 540 din 27 septembrie 2002 (*actualizată*)privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor(actualizată până la data de 11 decembrie 2011*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 11 decembrie 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 248 din 5 decembrie 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorParlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor sunt organizaţii cu caracter civic, persoane juridice de drept privat cu caracter nepatrimonial, neguvernamentale, apolitice, cu scop de caritate, de întrajutorare mutuala şi de asistenţa socială.  +  Articolul 2Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor se realizează în baza prevederilor referitoare la asociaţii din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.---------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 248 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 8 decembrie 2011.  +  Articolul 3Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor constituite până la data intrării în vigoare a prezentei legi în condiţiile Legii nr. 13/1972 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor îşi păstrează personalitatea juridică legal dobandita. Acestor case de ajutor reciproc ale pensionarilor li se aplică, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, regimul juridic prevăzut de aceasta.  +  Articolul 4Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor se pot constitui prin exercitarea dreptului la libera asociere a următoarelor categorii de persoane: a) pensionării, indiferent de sistemul de asigurări sociale căruia îi aparţin; b) beneficiarii de ajutor social; c) membrii de familie - soţ, sotie, precum şi copiii majori incapabili de muncă, aflaţi în întreţinerea pensionarilor sau a beneficiarilor de ajutor social - membri ai acelei case de ajutor reciproc a pensionarilor.  +  Articolul 5Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor se constituie, de regula, pe zone teritoriale.  +  Articolul 6Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor se pot constitui în asociaţii centrale din acelaşi profil.  +  Articolul 7Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor au ca scop principal sprijinirea membrilor lor prin acordarea de împrumuturi rambursabile, ajutoare nerambursabile şi ajutoare pentru acoperirea unor cheltuieli cu înmormântarea foştilor membri, precum şi prin prestarea serviciilor accesibile tuturor membrilor săi.---------Art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 248 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 8 decembrie 2011.  +  Articolul 8Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor pot desfăşura şi alte activităţi şi servicii decât cele enunţate prin scopul principal: a) organizarea de activităţi culturale, artistice, turistice şi de agrement, folosind mijloace de transport proprii sau închiriate;---------Litera a) a art. 8 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 248 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 8 decembrie 2011. b) prestarea de servicii, contra unor tarife reduse, pentru membrii caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor şi membrii de familie aflaţi în întreţinerea acestora, folosind munca unor pensionari, membri ai casei respective;---------Litera b) a art. 8 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 248 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 8 decembrie 2011. c) organizarea de magazine pentru desfacerea de produse alimentare la preţuri de achiziţie, administrarea de case de odihnă şi tratament, organizarea de ateliere pentru repararea de diverse obiecte electrocasnice, îmbrăcăminte, încălţăminte, tâmplărie şi altele;---------Litera c) a art. 8 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 248 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 8 decembrie 2011. d) efectuarea de servicii funerare pentru membrii decedaţi ai caselor de ajutor reciproc: confecţionarea de sicrie şi asigurarea transportului; e) alte acţiuni şi forme de asistenţa socială. f) prestarea unor servicii medicale contra unor tarife reduse care să acopere cheltuielile materiale şi salariile personalului specializat, în cadrul cabinetelor medicale şi stomatologice individuale care funcţionează potrivit legilor în vigoare.---------Litera f) a art. 8 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 248 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 8 decembrie 2011.  +  Articolul 9Înscrierea în casele de ajutor reciproc ale pensionarilor este condiţionată de plată unei taxe de înscriere în suma fixa sau în cota procentuală din valoarea pensiei sau a ajutorului social, stabilită prin statutul fiecărei case.  +  Articolul 10 (1) Membrii caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor au obligaţia de a plati cotizaţii lunare, precum şi contribuţii lunare, al căror cuantum procentual sau în sume fixe se stabileşte de consiliul director al casei respective, în limitele şi în condiţiile stabilite prin statut. (2) La încetarea calităţii de membru al casei de ajutor reciproc a pensionarilor, indiferent de motive, sumele depuse cu titlu de cotizaţii lunare se restituie titularului sau urmaşilor săi, după caz. (3) Contribuţia pentru fondul de ajutor de deces se restituie urmaşilor membrului care a decedat.  +  Articolul 11Veniturile caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor se constituie din: a) taxe de înscriere; b) cotizaţii şi contribuţii lunare ale membrilor; c) dobânzi provenite din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale; d) venituri realizate din prestări de servicii; e) dobânzi la sumele împrumutate; f) venituri din organizarea manifestărilor culturale, artistice şi de agrement; g) donaţii şi sponsorizări; h) alte venituri prevăzute de lege.  +  Articolul 12 (1) Din veniturile realizate casele de ajutor reciproc ale pensionarilor îşi pot constitui, în condiţiile prevăzute de statut: a) fonduri pentru împrumuturi; b) fonduri pentru acordarea de ajutoare nerambursabile; c) fonduri pentru activităţi culturale, artistice, turistice şi de agrement; d) fonduri pentru investiţii; e) fonduri pentru subvenţionarea produselor alimentare de baza, stabilite de consiliul director, pentru vânzarea către membrii caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor prin magazinele proprii şi de tip economat; f) fonduri pentru cheltuieli generale. (2) Din fondurile de investiţii se pot finanta, cu aprobarea consiliului director, cumpărarea de spaţii, amenajarea şi dotarea acestora pentru desfăşurarea activităţilor specifice caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor, inclusiv a magazinelor proprii şi de tip economat şi a unităţilor de tratament balnear şi de odihnă, achiziţionarea unor mijloace de transport auto, în condiţiile dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 13 (1) Dobânda ce se percepe pentru împrumuturile acordate membrilor caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor se stabileşte de consiliul director. (2) Consiliul director stabileşte cuantumul anual al cotelor de tratament ce se rambursează membrilor caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor şi volumul cheltuielilor de efectuat pentru activitatea sanitară şi de sănătate.  +  Articolul 14Contractele de împrumut constituie titlu executoriu. Înfiinţarea popririlor se face de către creditor şi acestea nu sunt supuse validării.  +  Articolul 15Casele de pensii judeţene şi locale, la solicitarea caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor, vor sprijini recuperarea împrumuturilor acordate unor pensionari rau-platnici, prin înfiinţarea de popriri asupra veniturilor din pensii ale acestora, până la lichidarea debitului, cu respectarea art. 193 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 16Consiliile judeţene şi locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor sprijini funcţionarea caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor prin închirierea spaţiilor necesare, în funcţie de posibilităţi, pentru desfăşurarea activităţilor acestora şi prin diminuarea cu 75% a tarifelor de închiriere.  +  Articolul 17Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 18Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 13/1972 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 138 din 29 noiembrie 1972.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,GHEORGHE BUZATUBucureşti, 27 septembrie 2002.Nr. 540.----------