HOTĂRÂRE nr. 831 din 15 noiembrie 2011pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 15 decembrie 2011    Având în vedere dispoziţiile art. 27 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, ale art. 23 alin. (1) şi art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:- După articolul 12 se introduc 5 noi articole, articolele 12^1 - 12^5, cu următorul cuprins:"Art. 12^1. - Membrii îşi pot exprima în mod valabil votul în Plen sau în secţii sub condiţia participării la dezbaterile pe marginea punctului supus procedurii de vot.Art. 12^2. - (1) În caz de paritate de voturi, dezbaterile şi procedura de vot se reiau în aceeaşi zi. (2) În cazul în care după reluarea procedurii de vot nu se poate adopta o hotărâre, punctul va fi înscris pe ordinea de zi a următoarei şedinţe a Plenului sau a secţiei, cu excepţia situaţiilor în care legea prevede un termen de soluţionare, caz în care votul se reia în interiorul termenului.Art. 12^3. - (1) Cererile privind abţinerea de la vot a unor membri se înregistrează înaintea dezbaterii punctului de pe ordinea de zi în legătură cu care se formulează cererea de abţinere. (2) Cererile de abţinere privind probleme înscrise pe ordinea de zi a Plenului se soluţionează în aceeaşi şedinţă de către acesta, iar cele privind puncte ale ordinii de zi a secţiilor se soluţionează în aceeaşi şedinţă de către secţia din care face parte membrul care declară că se abţine. (3) În cazul în care, din cauza abţinerii unui membru, nu se poate asigura cvorumul într-una din secţii în vederea soluţionării cererilor de abţinere, acestea se soluţionează de cealaltă secţie, cel mai târziu în următoarea şedinţă a acesteia. (4) În procedura disciplinară în faţa secţiilor Consiliului, cazurile de abţinere sunt cele prevăzute de Codul de procedură civilă. (5) Abţinerea unora dintre membri semnifică neparticiparea acestora la vot, neputând fi echivalată cu un vot pozitiv sau negativ.Art. 12^4. - (1) În cazul votării unor candidaturi, numărul maxim de voturi favorabile ce poate fi exprimat de fiecare membru va fi cel mult egal cu numărul locurilor pentru care se candidează. (2) Buletinele de vot care conţin un număr mai mare de voturi favorabile decât numărul locurilor pentru care se candidează sunt declarate nule. (3) Dacă numărul candidaturilor care au întrunit votul majorităţii membrilor prezenţi este mai mare decât numărul locurilor pentru care se candidează, departajarea candidaţilor se face, în limita locurilor pentru care se candidează, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute. (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), dacă mai multe candidaturi au obţinut acelaşi număr de voturi cu ultima candidatură care se încadrează în limita locurilor pentru care se candidează, procedura de votare se reia în cadrul aceleiaşi şedinţe pentru candidaturile cu acelaşi număr de voturi. Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător.Art. 12^5. - În cazul în care o hotărâre nu poate fi adoptată din cauza anulării unor voturi ca nefiind valabil exprimate, votul se reia în cadrul aceleiaşi şedinţe."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,judecător Nicolae Horaţius DumbravăBucureşti, 15 noiembrie 2011.Nr. 831.----