ORDIN nr. 166 din 8 decembrie 2011privind procedura internă de avizare a structurilor şi a personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară, prevăzute la art. 4 alin. (7) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 15 decembrie 2011  Având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor europene emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Pentru a beneficia de majorările salariale prevăzute la art. 4 alin. (1)-(6) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile publice solicită Ministerului Afacerilor Europene avizarea structurilor şi a personalului cu atribuţii prevăzute la art. 4 alin. (7) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Dosarul în baza căruia se solicită avizarea structurilor şi a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare, conform art. 1 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmeşte şi se depune la registratura Ministerului Afacerilor Europene şi conţine următoarele documente: a) cererea de avizare; b) regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei publice; c) structura organizatorică a instituţiei publice; d) ordinul/decizia de constituire a structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare, emis/emisă de către conducătorul instituţiei respective; e) ordinul/decizia de numire/încadrare a personalului pentru care se solicită avizarea pe posturi cu atribuţii în gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare, emis/emisă de către conducătorul instituţiei respective, care va cuprinde şi lista persoanelor numite/încadrate în funcţie; f) fişele de post ale personalului pentru care se solicită avizarea, aprobate în condiţiile legii, care să cuprindă toate atribuţiile şi timpul alocat în procente pentru îndeplinirea acestora; g) statul de funcţii al structurii din care face parte personalul pentru care se solicită avizarea; h) nota de fundamentare privind necesitatea şi numărul de persoane alocate în cazul personalului din cadrul structurii prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare, avizată de conducerea structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 1, 2, 5, 7-15 din aceeaşi hotărâre, după caz, şi aprobată de conducătorul instituţiei.  +  Articolul 2 (1) Emiterea avizului favorabil sau respingerea cererii de avizare se realizează de către ministrul afacerilor europene sau de către persoana delegată, în baza unui aviz consultativ, respectiv a unui document justificativ cu caracter consultativ, elaborate de Direcţia generală autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale (DG ACIS). (2) În cazul personalului cu atribuţii de gestionare a mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009 - 2014, avizul consultativ emis de DG ACIS este contrasemnat de Direcţia asistenţă spaţiul economic european (DA SEE) din cadrul Ministerului Afacerilor Europene. (3) Documentul justificativ cu caracter consultativ în baza căruia se emite respingerea cererii de avizare cuprinde motivele care stau la baza propunerii respingerii cererii de avizare, care sunt preluate în scrisoarea de respingere semnată de către ministrul afacerilor europene sau de către persoana delegată.  +  Articolul 3Motivele de respingere a cererii de avizare sunt: a) netransmiterea de către instituţia publică ce solicită eliberarea avizului favorabil a unuia sau a mai multor documente dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (2); b) neîndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare; c) nerespectarea condiţiilor de formă şi fond a documentelor prevăzute la art. 1 alin. (2), în cazul documentelor reglementate prin acte normative; d) netransmiterea tuturor informaţiilor solicitate de Ministerul Afacerilor Europene pentru eliberarea avizului favorabil.  +  Articolul 4Instituţia publică a cărei cerere de avizare a fost respinsă poate înainta o nouă cerere doar după remedierea problemelor constatate şi menţionate în scrisoarea de respingere a cererii de avizare emisă de Ministerul Afacerilor Europene.  +  Articolul 5 (1) Ministrul afacerilor europene sau persoana delegată poate retrage avizul acordat în următoarele cazuri: a) în cazul în care instituţiile publice al căror personal beneficiază de majorări salariale nu comunică Ministerului Afacerilor Europene orice modificare de personal, structură, organizare şi/sau funcţionare, intervenită după obţinerea avizului, împreună cu documentele constatatoare, conform prevederilor art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare; b) în cazul în care Ministerul Afacerilor Europene constată încălcări ale prevederilor art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare. (2) După remedierea problemelor constatate şi care au stat la baza retragerii avizului favorabil, eliberarea unui nou aviz favorabil se va face la cerere, potrivit aceloraşi reguli generale.  +  Articolul 6Cererea de avizare, avizul favorabil, avizul consultativ şi documentul justificativ privind respingerea cererii de avizare se întocmesc potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul afacerilor europene,Leonard OrbanBucureşti, 8 decembrie 2011.Nr. 166.  +  Anexa 1[Antetul instituţiei solicitante]Nr. ........... din .............CEREREprivind avizarea structurilor şi a personalului care auca obiect de activitate gestionarea asistenţeifinanciare nerambursabile comunitareStimate domnule ministru,în temeiul dispoziţiilor art. 4 alin. (7) lit. a) şi alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare,vă rugăm să eliberaţi un aviz favorabil prin care să fie atestat faptul că următoarele structuri şi/sau persoane din cadrul ..../(denumirea instituţiei publice care solicită avizul favorabil)....... au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare şi îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a beneficia de majorările salariale reglementate de Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare:
  Nr. crt. Persoanele pentru care se solicită avizarea favorabilă (numele şi prenumele) Funcţia Structura din care fac parte (direcţia generală, direcţia, serviciul, biroul, compartimentul)
  1. ............... ............ ....................
  2. ............... ............ ....................
  3. ............... ............ ....................
  Domnului ...................,ministrul afacerilor europenePersoana de contact din cadrul instituţiei noastre desemnată în acest sens este doamna/domnul ........................ (tel. ..................., fax ...................., e-mail ....................).           Cu stimă,........../(numele şi prenumele)............../(funcţia)...........         [L.S.]
   +  Anexa 2MINISTERUL AFACERILOR EUROPENENr. ......../.................AVIZ FAVORABILÎn temeiul dispoziţiilor art. 4 alin. (7) lit. a) şi alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Cererea ..../(denumirea instituţiei publice care solicită avizul favorabil).... nr. ............. din ................, în urma analizării reglementărilor comunitare privind gestionarea fondurilor nerambursabile comunitare şi a următoarelor documente prezentate:1. .........................................................................;2. .........................................................................;3. .........................................................................;4. .........................................................................;5. .........................................................................;............................................................................,Ministerul Afacerilor Europene atestă faptul că structurile şi/sau persoanele menţionate în anexă au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare şi îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a beneficia de majorările salariale reglementate de Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare.Persoanele pentru care se acordă prezentul aviz favorabil beneficiază de majorarea salarială conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare...../(numele şi prenumele)......Ministrul afacerilor europene,................./[L.S.].......  +  Anexă-----la Avizul favorabil nr......../...........------------------------------------------LISTAstructurilor şi/sau persoanelor pentru care se acordă avizul favorabilal Ministerului Afacerilor Europene,conform Cererii ..../(denumirea instituţiei publice care solicităavizul favorabil)....nr. ............ din .................
  Nr. crt. Persoanele pentru care se solicită avizarea favorabilă (numele şi prenumele) Funcţia Structura din care fac parte (direcţia generală, direcţia, serviciul, biroul, compartimentul)
  1. ............... ............ ....................
  2. ............... ............ ....................
  3. ............... ............ ....................
  Semnătura...........................
   +  Anexa 3MINISTERUL AFACERILOR EUROPENEDirecţia generală autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structuraleNr. ................/.................AVIZ CONSULTATIVÎn temeiul dispoziţiilor art. 4 alin. (7) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Cererea .../(denumirea instituţiei publice care solicită avizul favorabil).... nr. ....... din ............, în urma analizării reglementărilor comunitare privind gestionarea fondurilor nerambursabile comunitare şi a următoarelor documente prezentate:1. .........................................................................;2. .........................................................................;3. ........................................................................;4. .........................................................................;5. .........................................................................;............................................................................,Direcţia generală autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale atestă faptul că structurile şi/sau persoanele menţionate în anexă au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare şi îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a beneficia de majorările salariale reglementate de Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare...../(numele şi prenumele).....Director general,........./[L.S.].............Avizat: ..../(numele şi prenumele/funcţia/data)........Semnătura .................................Redactat: ....(numele şi prenumele/funcţia/data)..........Semnătura .................................  +  Anexă-----la Avizul consultativ nr. ......./..............------------------------------------------------LISTAstructurilor şi/sau persoanelor pentru care se propune acordareaavizului favorabil, conform Cererii .../(denumirea instituţieipublice care solicită avizul favorabil).....nr. ............ din .................
  Nr. crt. Persoanele pentru care se solicită avizarea favorabilă (numele şi prenumele) Funcţia Structura din care fac parte (direcţia generală, direcţia, serviciul, biroul, compartimentul)
  1. ............... ............ ....................
  2. ............... ............ ....................
  3. ............... ............ ....................
  Semnătura......................
   +  Anexa 4MINISTERUL AFACERILOR EUROPENEDirecţia generală autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structuraleNr. ........./.........DOCUMENT JUSTIFICATIVprivind respingerea cererii de avizareÎn temeiul dispoziţiilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare,în urma analizării reglementărilor comunitare privind gestionarea fondurilor nerambursabile comunitare şi a următoarelor documente prezentate:1. ..........................................................................;2. .........................................................................;3. .........................................................................;4. .........................................................................;5. .........................................................................;............................................................................,Direcţia generală autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale propune respingerea Cererii .../(denumirea instituţiei publice care a solicitat avizul favorabil).... nr. .............. din ..................... privind avizarea structurilor şi/sau persoanelor menţionate în anexă.Propunerea de respingere a cererii de avizare se întemeiază pe următoarele considerente:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................../(numele şi prenumele)....Director general,......../[L. S.]......................Avizat: ....../(numele şi prenumele/funcţia/data)..........Semnătura .................................Redactat: ...../(numele şi prenumele/funcţia/data)........Semnătura .................................  +  Anexă-----la Documentul justificativ nr. ........../..............--------------------------------------------------------LISTAstructurilor şi/sau persoanelor pentru care se propune respingereaCererii de avizare .../(denumireainstituţiei publice care solicită avizul favorabil).....nr. ......... din ...................
  Nr. crt. Persoanele pentru care se solicită avizarea favorabilă (numele şi prenumele) Funcţia Structura din care fac parte (direcţia generală, direcţia, serviciul, biroul, compartimentul)
  1. ............... ............ ....................
  Semnătura............................------