ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 14 decembrie 2011  Având în vedere că actualul context economic impune luarea unor măsuri rapide pentru crearea premiselor legislative și administrative care să conducă la creșterea eficienței operatorilor economici, dat fiind faptul că întreprinderile publice - regii autonome și societăți comerciale la care statul deține participații integrale sau majoritare - reprezintă un segment important al economiei naționale și, în consecință, lichiditatea, solvabilitatea și funcționalitatea acestor societăți au o influență determinantă asupra stabilității ansamblului economiei,dată fiind necesitatea creșterii rapide a contribuției reale a întreprinderilor publice la îmbunătățirea parametrilor economiei românești și la echilibrarea bugetului de stat,în considerarea faptului că eficiența unui operator economic depinde, în mod determinant, de performanța managementului acestuia, de corecta implementare în funcționarea societății a mecanismelor de bună guvernare,observând că actualul cadru legislativ prezintă lacune importante în ceea ce privește buna guvernare a regiilor autonome, influențând negativ performanța economică și competitivitatea acestora și generând, pe cale de consecință, disfuncționalități ale operatorilor economici cu care intră în raporturi contractuale,constatând că legislația generală a societăților comerciale nu este adaptată specificului societăților de stat, neoferind premisele legislative pentru ca aceste societăți să poată funcționa eficient și să reprezinte un vector de relansare economică,având în vedere că pentru eficientizarea activității societăților de stat este necesară dezvoltarea de noi mecanisme de guvernanță corporativă, suplimentare în raport cu cele reglementate de legislația generală a societăților comerciale și adaptate particularităților societăților de stat,dat fiind că, în lumina principiilor guvernanței corporative a întreprinderilor de stat, dezvoltate de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD) pe baza celor mai avansate standarde legislative și de bună practică a corporațiilor, este necesar a fi instituite pârghii de garantare a obiectivității și transparenței selecției managementului și a membrilor organelor de administrare, de asigurare a profesionalismului și responsabilității deciziei manageriale, mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor acționarilor minoritari și o transparență accentuată față de public atât a activității societăților de stat, cât și a politicii de acționariat a statului,având în atenție faptul că îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor de stat reprezintă un obiectiv asumat de Guvernul României prin Scrisoarea de intenție către Fondul Monetar Internațional, aprobată de Guvern prin memorandum la data de 7 iunie 2011, revizuită,întrucât neadoptarea în regim de urgență a acestui act normativ ar avea drept consecință perpetuarea actualelor disfuncționalități în activitatea regiilor autonome și a societăților cu capital integral sau majoritar de stat, afectând capacitatea acestor operatori economici de a contribui la echilibrarea bugetului de stat și la relansarea economiei,întrucât întârzierea în implementarea măsurilor de eficientizare a întreprinderilor publice influențează negativ lichiditatea, solvabilitatea și funcționalitatea acestor societăți, iar acest efect negativ se repercutează asupra echilibrului bugetului de stat consolidat,date fiind importanța acestor entități economice și caracterul strategic al sectoarelor în care acestea operează, nefuncționalitatea lor fiind de natură a conduce la dezechilibre la nivel macroeconomic,având în vedere faptul că actualele condiții de criză economică prelungită și premisele economice pentru anul 2012 impun adoptarea de măsuri prompte pentru eficientizarea activității operatorilor economici,având în atenție faptul că neadoptarea actului normativ atrage încălcarea angajamentelor asumate în cadrul acordurilor cu instituțiile financiare internaționale, cu consecințe grave din perspectiva echilibrului bugetar,în considerarea faptului că aspectele mai sus menționate constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență pentru asigurarea stabilității economiei și a echilibrului bugetar,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență se aplică întreprinderilor publice, persoane juridice române.(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență societățile financiar-bancare și de asigurare și reasigurare, precum și societățile comerciale care desfășoară activități de interes național cu specific deosebit pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:1. guvernanța corporativă a întreprinderilor publice - ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare și control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară și organele întreprinderii publice, între consiliul de administrație/de supraveghere, directori/directorat, acționari și alte persoane interesate;2. întreprinderi publice:a) regii autonome înființate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială;b) companii și societăți naționale, societăți comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;c) societăți comerciale la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la lit. a) și b) dețin o participație majoritară sau o participație ce le asigură controlul;3. autoritate publică tutelară - instituția care:a) coordonează, are în subordine sau sub autoritate una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a);b) exercită, în numele statului/unității administrativ-teritoriale, calitatea de acționar la întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b);c) coordonează exercitarea de către una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a) și/sau lit. b) a calității de acționar sau asociat la o societate comercială controlată;4. control - raportul dintre stat-acționar sau o întreprindere publică, pe de o parte, și societatea comercială la care:a) deține direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot;b) poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare și de control;c) poate exercita, în calitate de acționar, o influență determinantă, în virtutea unor clauze de natură a stabili strategia de management a întreprinderii publice, cuprinse în contracte încheiate cu întreprinderea publică sau în actul constitutiv al acesteia;5. director - persoana căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; directorul financiar/economic este asimilat directorului.  +  Articolul 3Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:1. la regiile autonome:a) să numească și să revoce membrii consiliului de administrație;b) să aprobe planul de administrare elaborat de consiliul de administrație;c) să evalueze periodic activitatea consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale fondator, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea regiei autonome;d) alte atribuții prevăzute de lege;2. la societățile comerciale prevăzute la art. 2. pct. 2 lit. b):a) să numească reprezentanții statului sau, după caz, ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor și să aprobe mandatul acestora;b) să propună, în numele statului/unității administrativ-teritoriale acționar, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;c) să evalueze periodic, prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor, activitatea consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele statului/unității administrativ-teritoriale acționar, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății comerciale;d) să asigure transparența politicii de acționariat a statului în cadrul societăților față de care exercită competențele de autoritate publică tutelară;e) alte atribuții prevăzute de lege;3. la societățile comerciale prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. c):a) să vegheze la exercitarea de către întreprinderea publică, în condiții de eficiență economică și strategică, a calității de acționar;b) să vegheze la respectarea de către societatea controlată a principiilor de eficiență economică și profitabilitate;c) alte atribuții prevăzute de lege.  +  Articolul 4(1) Autoritatea publică tutelară și Ministerul Finanțelor Publice nu pot interveni în activitatea de administrare și conducere a întreprinderii publice.(2) Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a întreprinderii publice și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administrație și directorilor, dacă le-au fost delegate atribuțiile de conducere, sau, după caz, consiliului de supraveghere și directoratului.  +  Capitolul II Administrarea și conducerea regiilor autonome  +  Secţiunea 1 Consiliul de administrație  +  Articolul 5(1) Regia autonomă este administrată de un consiliu de administrație, format din 5-7 persoane.(2) Consiliul de administrație este constituit din:a) un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, licențiat în științe economice și cu experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani de la data obținerii diplomei de studii superioare;b) un reprezentant al autorității tutelare, cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de societăți comerciale ori regii autonome;c) 3-5 persoane cu experiență în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăți comerciale din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi selectate din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice.(3) Membrii consiliului de administrație se numesc de autoritatea publică tutelară și de Ministerul Finanțelor Publice, în cazul reprezentantului acestei instituții.(4) Desemnarea membrilor consiliului de administrație, inclusiv a reprezentanților autorității publice tutelare și ai Ministerului Finanțelor Publice, va fi făcută în baza unei evaluări/selecții prealabile efectuate de o comisie organizată la nivelul autorității publice tutelare și al Ministerului Finanțelor Publice, formată din specialiști în recrutarea resurselor umane. Autoritatea publică tutelară poate decide ca această comisie de selecție să fie asistată sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.(5) Criteriile de selecție a administratorilor sunt stabilite de comisia sau, după caz, expertul independent prevăzut la alin. (4), cu luarea în considerare a specificului și complexității activității regiei autonome.(6) Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Acesta trebuie să includă condițiile ce trebuie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței.(7) Lista membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a consiliului de supraveghere este publicată pe pagina de internet a întreprinderii publice pe întreaga durată a mandatului acestora.  +  Articolul 6Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7Membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 5 consilii de administrație ale unor regii autonome sau societăți comerciale. Autoritatea publică tutelară poate stabili un număr mai mic de consilii de administrație din care un membru desemnat al unei întreprinderi publice poate face parte.  +  Articolul 8(1) Durata mandatului membrilor consiliului de administrație este stabilită prin actul de înființare și nu poate depăși 4 ani. Mandatul membrilor consiliului de administrație poate fi reînnoit, dacă prin actul de înființare nu se dispune altfel.(2) Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de autoritatea publică tutelară. Ea este formată dintr-o indemnizație lunară fixă, stabilită prin contratul de mandat și revizuită anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul de mandat. Remunerația membrilor consiliului de administrație poate fi diferențiată, în funcție de numărul de ședințe la care participă, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative și de alte atribuții specifice stabilite prin contractul de mandat.  +  Articolul 9(1) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al regiei autonome.(2) Consiliul de administrație are următoarele atribuții de bază:a) aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a regiei autonome;b) verifică funcționarea sistemului de control intern/ managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;c) numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor;d) evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora;e) elaborează raportul semestrial, prezentat autorității publice tutelare, privitor la activitatea regiei autonome, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor.  +  Articolul 10În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de audit, format din 3 administratori neexecutivi. Dispozițiile art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile, în mod corespunzător.  +  Articolul 11Consiliul de administrație reprezintă regia autonomă în raport cu terții și în justiție. În lipsa unei stipulații contrare în actul de înființare, consiliul de administrație reprezintă regia prin președintele său.  +  Articolul 12(1) Autoritatea publică tutelară încheie cu administratorii regiei autonome contracte de mandat având ca obiect administrarea regiei autonome, care constituie anexă la actul administrativ de numire.(2) Contractul de mandat cuprinde obiectivele și criteriile de performanță stabilite de autoritatea publică tutelară. În contractul de mandat, alături de criteriile de performanță specifice, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificate privind reducerea obligațiilor restante, reducerea pierderilor, creșterea profiturilor, a cifrei de afaceri, creșterea productivității muncii.(3) Membrii consiliului de administrație pot fi revocați oricând. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor administratori se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 5-7.  +  Articolul 13(1) În termen 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează și prezintă autorității publice tutelare spre aprobare planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.(2) Autoritatea publică tutelară poate cere completarea sau revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.(3) Dacă planul de administrare revizuit nu este aprobat de autoritatea publică tutelară, aceasta va proceda de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea unui nou consiliu de administrație, cu respectarea dispozițiilor art. 5-7. Mandatul administratorilor al căror plan de administrare revizuit nu a fost aprobat încetează de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptățiți la dauneinterese.  +  Articolul 14Membrii consiliului de administrație își exercită mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator. Dispozițiile art. 144^1 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 15(1) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor regiei autonome trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.(2) Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv sunt interesați într-o anumită operațiune.(3) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) și (2) răspunde pentru daunele produse regiei autonome.  +  Articolul 16(1) Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de lege și de actul de înființare.(2) Administratorii răspund pentru prejudiciile cauzate regiei prin actele îndeplinite de directori, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.(3) Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar și nici autorității publice tutelare.(4) Răspunderea pentru actele săvârșite de un alt administrator sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze în registrul deciziilor consiliului de administrație împotrivirea lor și i-au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni, auditorul financiar și autoritatea publică tutelară.(5) Acțiunea în răspundere împotriva administratorilor este introdusă de autoritatea publică tutelară, prin conducătorul acesteia.  +  Articolul 17(1) Evaluarea activității administratorilor de către autoritatea tutelară se face anual și vizează execuția contractului de mandat și a planului de administrare.(2) Pentru realizarea evaluării, instituția publică tutelară poate fi asistată de un expert independent sau de un comitet de experți independenți, ale căror servicii sunt contractate în condițiile legii.  +  Secţiunea a 2-a Conducerea regiei autonome  +  Articolul 18(1) Prin actul de înființare sau, ulterior înființării, prin decizie a autorității publice tutelare se poate stabili că atribuțiile de conducere executivă a regiei autonome sunt delegate de consiliul de administrație unuia sau mai multor directori.(2) Directorii regiei autonome sunt numiți de consiliul de administrație. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.(3) Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent stabilește criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori a unor societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv a unor societăți comerciale din sectorul privat.(4) Anunțul privind selecția directorilor se publică în două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Anunțul include condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului și complexității activității regiei autonome.(5) Lista directorilor societății este publicată pe pagina de internet a întreprinderii publice pe întreaga durată a mandatului acestora.  +  Articolul 19În cazul delegării atribuțiilor de conducere, potrivit dispozițiilor art. 18, președintele consiliului de administrație nu poate fi numit și director general al regiei autonome.  +  Articolul 20Dacă atribuțiile de conducere au fost delegate directorilor, competența de reprezentare a regiei autonome aparține directorului general.  +  Articolul 21(1) Regia autonomă, prin consiliul de administrație, încheie contracte de mandat cu directorii.(2) Contractul de mandat este acordul de voință încheiat între regia autonomă, reprezentată de consiliul de administrație, și directorul general/directorii regiei autonome, care are ca obiect îndeplinirea unor obiective și criterii de performanță, aprobate de consiliul de administrație. În contractul de mandat, alături de criteriile de performanță specifice, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificate privind reducerea obligațiilor restante, reducerea pierderilor, creșterea profiturilor, a cifrei de afaceri, creșterea productivității muncii.(3) Directorii pot fi revocați oricând de către consiliul de administrație. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor administratori se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 18.(4) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație. Ea este formată dintr-o indemnizație lunară fixă, stabilită prin contratul de mandat și revizuită anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul de mandat.  +  Articolul 22(1) În termen de 90 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă consiliului de administrație un plan de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat prevăzute la art. 21. Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte planul de administrare al consiliului de administrație, prevăzut la art. 13.(2) Planul de management este supus aprobării consiliului de administrație.(3) Dacă este cazul, consiliul de administrație poate cere completarea sau revizuirea planului de management dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.(4) Dacă planul de management revizuit nu este aprobat de consiliul de administrație, mandatul directorilor încetează de drept la data numirii noilor directori, desemnați cu respectarea dispozițiilor art. 18. În acest caz de încetare a mandatului, directorii nu sunt îndreptățiți la daune-interese.(5) Evaluarea activității directorilor se face anual de către consiliul de administrație și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de management.  +  Articolul 23(1) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii regiei autonome, în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege consiliului de administrație.(2) Trimestrial, directorii vor întocmi un raport cu privire la activitatea de conducere executivă și cu privire la evoluția regiei, care va fi comunicat consiliului de administrație.  +  Articolul 24Prevederile art. 14-16 alin. (1)-(4) se aplică, în mod corespunzător, directorilor regiei autonome. Acțiunea în răspundere împotriva directorilor este introdusă de consiliul de administrație al regiei autonome.  +  Capitolul III Societățile comerciale  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 25Organizarea și funcționarea întreprinderilor publice - societăți comerciale, prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) și c), sunt reglementate de prezenta ordonanță de urgență și, unde aceasta nu dispune, de dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 26Societățile comerciale prevăzute la art. 25 ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată sunt supuse prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și ale legislației pieței de capital și Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Secţiunea a 2-a Administrarea întreprinderilor publice - societăți comerciale  +  Articolul 27(1) Întreprinderile publice - societăți comerciale, prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) și c), pot fi administrate potrivit sistemului unitar sau dualist de administrare, reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Autoritatea publică tutelară sau, după caz, întreprinderea publică ce deține controlul, prin reprezentanții săi în adunarea generală, precum și acționarii, reprezentând, individual sau împreună, 5% din capitalul social pot propune modificarea sistemului de administrare de la sistemul unitar la cel dualist.  +  Articolul 28(1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 5-9 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăților comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice. Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.(2) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.  +  Articolul 29(1) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.(2) Candidații propuși de consiliul de administrație sunt selectați/evaluați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație. Prin decizie a consiliului de administrație se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.(3) La societățile comerciale prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b), în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.(4) Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție.(5) Este obligatorie efectuarea selecției candidaților de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei a sumei de 7.300.000 euro;b) au cel puțin 50 de angajați.(6) Criteriile de selecție sunt stabilite de comisia sau, după caz, de expertul independent prevăzut la alin. (4) și (5), cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății comerciale.(7) Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică, prin grija consiliului de administrație, în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Acesta trebuie să includă condițiile ce trebuie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice.(8) Lista membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a consiliului de supraveghere este publicată, prin grija consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.  +  Articolul 30(1) În termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație/supraveghere elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.(2) Dacă este cazul, adunarea generală a acționarilor poate decide completarea sau revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.(3) Dacă planul de administrare revizuit nu este aprobat de adunarea generală a acționarilor, administratorii în funcție vor convoca de îndată adunarea generală a acționarilor, pentru numirea, cu respectarea dispozițiilor art. 29, a unor noi administratori. Mandatul administratorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptățiți la daune-interese.  +  Articolul 31(1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului dualist, consiliul de supraveghere poate avea între 5 și 9 membri, iar directoratul între 3 și 7 membri.(2) Membrii consiliului de supraveghere sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor.(3) Dispozițiile art. 29 se aplică în mod corespunzător și consiliului de supraveghere.  +  Articolul 32(1) La cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 10% din capitalul social subscris și vărsat, consiliul de administrație/directoratul convoacă o adunare generală a acționarilor având pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere prin aplicarea metodei votului cumulativ. Cererea poate fi formulată cel mult o dată într-un exercițiu financiar.(2) Prin metoda votului cumulativ, fiecare acționar are dreptul de a-și atribui voturile cumulate - obținute în urma înmulțirii voturilor deținute de către orice acționar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul membrilor ce urmează să formeze consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere - uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în consiliul de administrație sau în consiliul de supraveghere.(3) Orice acționar poate face, în scris, propuneri adresate consiliului de administrație sau directoratului, pentru aplicarea metodei votului cumulativ, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a convocatorului adunării generale a acționarilor ce are pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere.(4) În exercitarea votului cumulativ acționarii pot să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidați. În dreptul fiecărui candidat acționarii menționează numărul de voturi acordate.(5) În situația aplicării metodei votului cumulativ, membrii consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere în funcție la data adunării generale vor fi înscriși pe lista candidaților pentru alegerea membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere alături de candidații propuși de către acționari.(6) Toți candidații înscriși în lista de candidaturi vor fi supuși votului acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor.(7) Membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere în funcție la data adunării generale, care nu sunt reconfirmați prin vot cumulativ ca membri ai consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, sunt considerați revocați din funcție prin hotărârea adunării generale.(8) Durata mandatului membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere aflați în funcție la data adunării generale a acționarilor în cadrul căreia s-a aplicat votul cumulativ va continua în cazul reconfirmării acestora prin metoda votului cumulativ.(9) Persoanele care au obținut cele mai multe voturi cumulate în cadrul adunării generale a acționarilor vor forma consiliul de administrație/consiliul de supraveghere.(10) În situația în care două sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere obțin același număr de voturi cumulate, este declarată aleasă ca membru în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere persoana care a fost votată de un număr mai mare de acționari.(11) Criteriile de alegere a membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere în situația în care două sau mai multe persoane propuse obțin același număr de voturi cumulate, exprimate de același număr de acționari, sunt stabilite de către adunarea generală a acționarilor și precizate în procesul-verbal al acesteia.(12) În cazul societăților ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe o piață reglementată se aplică prevederile legislației pieței de capital.  +  Articolul 33O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere.  +  Articolul 34(1) În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii altor comitete consultative.(2) Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere, elaborează și propune consiliului de administrație/consiliului de supraveghere procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere.(3) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.(4) În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar comitetele prevăzute la alin. (2) și (3) sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.(5) Întreprinderile publice stabilesc prin actul constitutiv modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative.  +  Articolul 35(1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație deleagă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.(2) Directorii pot fi numiți dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, sau din afara consiliului de administrație.(3) Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.(4) Directorii sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.(5) Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent stabilește criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți comerciale din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății comerciale.(6) Anunțul privind selecția directorilor se publică în două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Anunțul include condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței.(7) Lista directorilor este publicată pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.(8) În cazul societăților administrate potrivit sistemului dualist, dispozițiile alin. (4)-(7) se aplică în mod corespunzător selecției membrilor directoratului de către consiliul de supraveghere.  +  Articolul 36(1) În termen de 90 de zile de la numire, directorii/membrii directoratului elaborează și prezintă consiliului de administrație, respectiv consiliului de supraveghere un plan de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte planul de administrare al consiliului de administrație.(2) Planul de management este supus aprobării consiliului de administrație, respectiv consiliului de supraveghere.(3) Dacă este cazul, consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere poate cere completarea sau revizuirea planului de management, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.(4) Dacă planul de management revizuit nu este aprobat de consiliul de administrație sau, după caz, de către consiliul de supraveghere, acesta va proceda de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea de noi directori, respectiv membri ai directoratului. Mandatul directorilor, respectiv al membrilor directoratului în funcție încetează de drept la data numirii noilor directori, respectiv a noilor membri ai directoratului. În acest caz, directorii, respectiv membrii directoratului nu sunt îndreptățiți la daune-interese.(5) Evaluarea activității directorilor de către consiliul de administrație sau, după caz, a membrilor directoratului de către membrii consiliului de supraveghere va viza atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de management.  +  Articolul 37(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor. Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor.(2) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea remunerației fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.  +  Articolul 38(1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație. Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor.(2) Remunerația membrilor directoratului este stabilită de consiliul de supraveghere. Dispozițiile alin. (1) teza a doua sunt aplicabile și membrilor directoratului.(3) Prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale sunt fixate limitele generale ale remunerațiilor directorilor/membrilor directoratului, acordate potrivit dispozițiilor alin. (1) și (2).(4) Orice alte avantaje pot fi acordate directorilor numai în conformitate cu alin. (1)-(3).  +  Articolul 39(1) Remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare.(2) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație sau, după caz, a consiliului de supraveghere.  +  Secţiunea a 3-a Protecția acționarilor minoritari  +  Articolul 40Societatea trebuie să dețină o pagină proprie de internet, prin intermediul căreia să permită accesul acționarilor la documentele și informațiile a căror publicitate este prevăzută de lege.  +  Articolul 41(1) Cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data desfășurării acesteia, întreprinderile publice-societăți comerciale trebuie să publice pe pagina proprie de internet convocatorul adunării, precum și documentele care urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor. Dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.(2) Accesul acționarilor la informațiile prevăzute la alin. (1) nu poate fi limitat decât de cerințe necesare identificării acționarilor, confidențialității informațiilor, dacă este cazul, și securității comunicării electronice, numai în măsura în care aceste limitări sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.(3) În cazul societăților ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe o piață reglementată sunt aplicabile prevederile legislației privind piața de capital.  +  Articolul 42Convocatorul adunării generale trebuie să cuprindă descrierea precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea vota în una dintre modalitățile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 43Hotărârea adunării generale adoptată cu nerespectarea prevederilor art. 40-42 este anulabilă. Dispozițiile art. 132 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 44Acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.  +  Articolul 45(1) În cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusă la sediul societății, în original, cu 24 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut de actul constitutiv ori poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.(2) Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice. Întreprinderile publice sunt obligate să accepte notificarea desemnării prin mijloace electronice. În acest caz, procura și notificarea au încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.(3) În procesul-verbal al adunării generale a asociaților se va face mențiune despre procurile primite în temeiul alin. (1) și (2).(4) Sub rezerva îndeplinirii cerințelor art. 125 alin. (2) și (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întreprinderea publică nu poate limita eligibilitatea persoanelor desemnate ca reprezentanți.(5) Acționarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală.(6) Întreprinderile publice au obligația de a crea condițiile pentru exercitarea dreptului de vot al acționarilor prevăzut la alin. (5).(7) Votul prin mijloace electronice și votul prin corespondență nu pot fi condiționate decât de cerințe necesare asigurării identificării acționarilor și securității comunicării electronice și numai în măsura în care sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.  +  Articolul 46Drepturile acționarilor instituite de dispozițiile prezentului capitol se completează cu drepturile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul IV Audit statutar și audit intern  +  Articolul 47(1) Situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.(2) Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.  +  Articolul 48Întreprinderile publice contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 49Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 50Întreprinderile publice organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare. Auditorii interni raportează direct consiliului de administrație.  +  Capitolul V Transparență. Obligații de raportare  +  Articolul 51(1) Întreprinderea publică, prin grija consiliului de administrație sau, după caz, a directoratului, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul asociaților/acționarilor, următoarele documente și informații:a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;d) raportul de audit anual;e) componența organelor de conducere ale societății, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului;f) rapoartele consiliului de administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere.(2) Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, rapoartele consiliului de administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a întreprinderii publice pe o perioadă de cel puțin 3 ani.  +  Articolul 52(1) Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții.(2) Obligația de informare revine consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la alin. (1).(3) Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.(4) În cazul regiilor autonome, consiliul de administrație informează de îndată autoritatea publică tutelară asupra oricărei tranzacții prevăzute la alin. (1)-(3).(5) Directorul general sau, după caz, directoratul supune aprobării consiliului de administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la alin. (1) dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, consiliul de administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.(6) În rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație sau, după caz, ale directoratului se vor menționa, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile alin. (1), precizându-se următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice. În rapoarte se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății.  +  Articolul 53(1) Este anulabil actul juridic încheiat în frauda intereselor întreprinderii publice de un membru al consiliului de administrație, de un director sau, după caz, de un membru al directoratului cu:a) soțul, ascendenții sau descendenții săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până la gradul IV inclusiv;b) administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată;c) soțul persoanelor prevăzute la lit. b), cu ascendenții sau descendenții acestora, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii până la gradul IV inclusiv ai acestora.(2) Acțiunea în anulare poate fi introdusă de orice acționar sau de persoana desemnată de adunarea generală a acționarilor în termen de 6 luni de la data la care a cunoscut faptul încheierii tranzacției, dar nu mai mult de 6 luni de la data informării adunării generale asupra tranzacției, potrivit art. 52 alin. (1) și (2).  +  Articolul 54Directorul general sau, după caz, directoratul întreprinderii publice elaborează trimestrial și prezintă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice.  +  Articolul 55(1) Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 40 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.  +  Articolul 56Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.  +  Articolul 57Consiliul de administrație sau directorul general, în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, ori, după caz, directoratul are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice trimestrial și ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la indicatorii economico-financiari din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice sau prin circulare.  +  Articolul 58(1) Autoritatea publică tutelară elaborează în fiecare an un raport privitor la activitatea regiilor autonome și societăților comerciale aflate sub tutela sa. Raportul este publicat pe pagina de internet a autorității publice tutelare.(2) Raportul prevăzut la alin. (1) va cuprinde cel puțin informații privind:a) politica de acționariat a autorității publice tutelare;b) modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital;c) evoluția performanței economice a întreprinderilor publice aflate sub coordonarea autorității publice tutelare: reducerea arieratelor, profit ș.a.;d) politicile economice și sociale implementate de întreprinderile publice aflate sub coordonarea autorității publice tutelare și costurile/avantajele acestora;e) alte elemente stabilite prin decizie/ordin a/al autorității publice tutelare.(3) Informațiile referitoare la politica de acționariat a autorității publice tutelare vizează cel puțin:a) obiectivele politicii de acționariat;b) indicatorii economici de realizare a obiectivelor politicii de acționariat;c) evoluția participației statului la întreprinderi publice (privatizare, dobândirea de noi acțiuni);d) valoarea dividendelor repartizate statului - acționar;e) selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora.(4) În luna mai a anului ulterior celui cu privire la care se face raportarea, Ministerul Finanțelor Publice elaborează și prezintă Guvernului un raport anual privind regiile autonome și societățile comerciale la care statul deține o participație majoritară sau integrală. Acest raport este publicat pe pagina proprie de internet a Ministerului Finanțelor Publice.(5) În luna mai a anului ulterior celui cu privire la care se face raportarea, Ministerul Administrației și Internelor prezintă Guvernului un raport anual privind regiile autonome și societățile comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale dețin participație majoritară sau integrală. Acest raport este publicat pe pagina proprie de internet a Ministerului Administrației și Internelor.  +  Articolul 59(1) Nerespectarea de către membrii consiliului de administrație sau, după caz, de către membrii consiliului de supraveghere ai întreprinderii publice a prevederilor art. 18 alin. (4) și (5), art. 29 alin. (7) și (8), art. 35 alin. (6) și (7), art. 39 alin. (2), art. 51 și 56 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.(2) Constatarea contravenției prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunii contravenționale se realizează de către persoanele împuternicite din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, din oficiu sau la sesizarea asociaților/acționarilor.  +  Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 60După intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, numirea administratorilor sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere ai întreprinderilor publice pentru pozițiile devenite vacante pentru orice cauză de încetare a mandatului administratorului se va face potrivit procedurii prevăzute la art. 5, respectiv la art. 29.  +  Articolul 61(1) Prin excepție de la prevederile art. 60, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în cazul întreprinderilor publice în care statul este acționar unic sau majoritar, cu o cifră de afaceri realizată în 2010 de peste 1.000.000.000 lei și un număr de cel puțin 1.000 de angajați, se întrunește adunarea generală, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care va hotărâri asupra inițierii de îndată a procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație sau, după caz, ai consiliului de supraveghere.(2) Autoritatea publică tutelară mandatează reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor să propună începerea procedurii de selecție a noilor administratori, neexecutivi și/sau executivi ori, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere, potrivit prezentei ordonanțe de urgență.(3) Selecția candidaților pentru posturile de administratori neexecutivi și/sau executivi ori, după caz, de membri ai consiliului de supraveghere se realizează printr-o procedură de selecție internațională de consiliul de administrație sau comitetul de nominalizare, dacă acesta a fost constituit, ori, după caz, de consiliul de supraveghere. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței.(4) În procesul de selecție, consiliul de administrație sau, după caz, comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.(5) În cel mult 3 zile de la data publicării hotărârii adunării generale a acționarilor, întreprinderea publică inițiază procedura de selecție a expertului în resurse umane, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.(6) Expertul independent elaborează anunțul de selecție și condițiile și criteriile de selecție a administratorilor, cu luarea în considerare a domeniului de activitate, a specificului și complexității întreprinderii publice.(7) În cel mult 10 zile de la data încheierii contractului de asistență cu expertul independent prevăzut la alin. (6), consiliul de administrație sau, după caz, comitetul de nominalizare transmite spre publicare un anunț privind selecția membrilor consiliului de administrație sau, după caz, ai consiliului de supraveghere. Anunțul se publică în limba română și în limba engleză în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire. Anunțul trebuie să includă condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de selecție a acestora.(8) Persoanele interesate vor fi invitate să depună în vederea selecției, în termen de 30 de zile de la publicarea anunțului, un curriculum vitae, o ofertă tehnică și orice documente care să facă dovada îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 29 și a criteriilor specifice stabilite de expertul independent care asistă consiliul de administrație sau comitetul de nominalizare în procedura de selecție.(9) Autoritatea publică tutelară, prin reprezentanții săi în adunarea generală, poate propune candidați pentru poziția de membru al consiliului de administrație. Aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară, în condițiile legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție. Dispozițiile alin. (5)-(8) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 62Lista întreprinderilor publice care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 61 alin. (1) este stabilită prin ordin al conducătorului autorității publice tutelare, care se emite în termen de cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 63(1) În cazul întreprinderilor publice prevăzute la art. 62, în termen de 15 zile de la numirea noului consiliu de administrație se va iniția procedura de selecție pentru pozițiile de directori, în cazul în care aceștia nu sunt, în același timp, și administratori, în conformitate cu prevederile art. 35. Termenele prevăzute la art. 61 alin. (5), (7) și (8) sunt aplicabile selecției directorilor care nu sunt, în același timp, membri ai consiliului de administrație.(2) La data numirii noilor administratori, a noilor directori sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere și directoratului, contractele de mandat ale actualilor administratori, directori sau, după caz, membri ai consiliului de supraveghere și directoratului încetează de drept.  +  Articolul 64Componența consiliului de administrație ori, după caz, a consiliului de supraveghere și directoratului, precum și remunerația administratorilor/membrilor consiliului de supraveghere și a directorilor/membrilor directoratului rămân supuse legislației în vigoare la data constituirii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere sau, după caz, la data numirii administratorilor/directorilor ori a membrilor consiliului de supraveghere și directoratului până la data desemnării, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, a membrilor noilor organe de administrare/conducere.  +  Articolul 65(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă dispozițiile art. 7 și art. 12-14 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 8 august 1990, cu modificările ulterioare.(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă dispozițiile art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 23 iunie 2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Cătălin Marian Predoiu
  Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
  Ion Ariton
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Anca Daniela Boagiu
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Mihai Capră,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 30 noiembrie 2011.Nr. 109.----