ORDONANŢĂ nr. 23 din 29 august 2009 (*actualizată*)privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii(actualizată până la data de 11 decembrie 2011*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Forma actualizata a acestui act normativ până la data de 11 decembrie 2011 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către ORDONANŢA nr. 22 din 30 august 2011; LEGEA nr. 256 din 5 decembrie 2011.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.Având în vedere Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, ale cărui dispoziţii sunt în vigoare de la data de 2 septembrie 2008 şi se aplică în mod direct de către statele membre de la data de 1 ianuarie 2010,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.13 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă următoarea ordonanţă:  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul legal pentru organizarea activităţii de acreditare şi măsurile necesare în vederea aplicării dispoziţiilor ce privesc acreditarea prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 218 din 13 august 2008.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei ordonanţe, termenul "acreditare" şi expresiile "organism naţional de acreditare", "evaluare a conformităţii" şi "organism de evaluare a conformităţii" au semnificaţia prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului. (2) Prin expresia schemă de acreditare specifică se înţelege setul de reguli şi cerinţe aplicabile organismului naţional de acreditare şi organismelor de evaluare a conformităţii, stabilite în scopul atestării competenţei acestora din urmă de a realiza sarcinile specifice de evaluare prevăzute în legislaţia armonizată la nivel comunitar sau în legislaţia naţională, după caz.  +  Articolul 3Activitatea de acreditare, ca activitate de autoritate publică, se încredinţează organismului naţional de acreditare recunoscut prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din ORDONANŢA nr. 22 din 30 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 1 septembrie 2011 prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 4Organismul naţional de acreditare este persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, având statut juridic de asociaţie fără scop patrimonial, înfiinţată conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5 (1) Asociaţia prevăzută la art. 4 trebuie să asigure respectarea prevederilor aplicabile organismului naţional de acreditare, stabilite prin regulamentul prevăzut la art. 1 şi prin prezenta ordonanţă. (2) Prin derogare de la prevederile art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, statutul asociaţiei şi propunerile de modificare şi de completare a acestuia se avizează de către ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri; avizarea se referă la respectarea prevederilor aplicabile organismului naţional de acreditare stabilite prin regulamentul prevăzut la art. 1.-----------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 256 din 5 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 8 decembrie 2011.  +  Articolul 6 (1) Prin derogare de la prevederile art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, conducerea structurii executive a asociaţiei, responsabilă pentru realizarea activităţii de acreditare, se asigură de către directorul general, numit şi revocat din funcţie de către ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, la propunerea consiliului director al asociaţiei, recunoscută conform art. 4 ca organism naţional de acreditare.----------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 256 din 5 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 8 decembrie 2011. (2) Durata mandatului, criteriile de numire şi situaţiile de revocare din funcţie, precum şi criteriile de incompatibilitate pentru directorul general al structurii executive a asociaţiei se reglementează prin hotărâre a Guvernului, la iniţiativa Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.----------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din ORDONANŢA nr. 22 din 30 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 1 septembrie 2011 prin înlocuirea unor termeni. (3) Directorul general al structurii executive a asociaţiei nu poate participa la evaluarea organismelor de evaluare a conformităţii şi nici la luarea deciziei privind acreditarea acestora.  +  Articolul 7 (1) Organismul naţional de acreditare prevăzut la art. 3 este singurul organism care emite certificate de acreditare pentru organismele de evaluare a conformităţii, indiferent dacă acreditarea este solicitată cu titlu obligatoriu sau voluntar. (2) Decizia organismului naţional de acreditare privind restrângerea, suspendarea, retragerea sau neacordarea acreditării, precum şi absenţa acesteia poate fi contestată la instanţa competentă, de organismele de evaluare a conformităţii, potrivit legislaţiei aplicabile, dacă aceasta nu a fost soluţionată, în prealabil, de organismul naţional de acreditare, potrivit procedurii acestuia.  +  Articolul 8 (1) În situaţia în care, în aplicarea legislaţiei armonizate la nivel comunitar sau a legislaţiei naţionale, o autoritate cu funcţie de reglementare decide să utilizeze acreditarea în scopul verificării competenţei organismelor de evaluare a conformităţii şi dacă se justifică necesar, organismul naţional de acreditare dezvoltă scheme de acreditare specifice, stabilite cu autoritatea respectivă. (2) În cazul în care organismul naţional de acreditare nu poate susţine, din venituri proprii, cheltuielile aferente dezvoltării schemelor de acreditare specifice prevăzute la alin. (1), fondurile necesare pot fi asigurate de la bugetul statului, în limita fondurilor disponibile, pe bază de contracte încheiate de autorităţile cu funcţie de reglementare interesate şi organismul naţional de acreditare. (3) Pentru schemele de acreditare specifice prevăzute la alin. (1), cerinţele de acreditare se avizează de către autoritatea cu funcţie de reglementare.----------Alineatul (3) al art. 8 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA nr. 22 din 30 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 1 septembrie 2011.  +  Articolul 9 (1) Finanţarea activităţilor organismului naţional de acreditare se asigură din venituri proprii ale acestuia. (2) Veniturile proprii ale organismului naţional de acreditare se realizează din tarife pentru activităţile de acreditare şi alte activităţi asociate acestora, stabilite în statutul asociaţiei prevăzute la art. 4, şi din fonduri atrase, potrivit legii. Tarifele pentru activităţile de acreditare se avizează de către ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri.-----------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA nr. 22 din 30 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 1 septembrie 2011. (3) În completarea veniturilor proprii, organismul naţional de acreditare poate beneficia de fonduri de la bugetul de stat pentru plata cotizaţiilor la organizaţiile europene şi internaţionale, precum şi pentru plata obligaţiilor ce decurg din participarea acestuia la lucrările organizaţiilor europene şi internaţionale de acreditare, în limita sumelor aprobate prin legile bugetare anuale cu această destinaţie Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.-----------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din ORDONANŢA nr. 22 din 30 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 1 septembrie 2011 prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 10Organismul naţional de acreditare supune auditului statutar situaţiile financiare anuale şi publică aceste situaţii, precum şi raportul de audit aferent, în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi ale reglementărilor contabile aplicabile.  +  Articolul 11În calitate de coordonator al infrastructurii calităţii conform prevederilor Legii nr. 608/2001privind evaluarea conformităţii produselor, republicată, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri:------------Partea introductivă a art. 11 a fost modificată de pct. 4 al art. unic din ORDONANŢA nr. 22 din 30 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 1 septembrie 2011 prin înlocuirea unor termeni. a) îndeplineşte atribuţiile ce revin statului în aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în relaţia cu organismul naţional de acreditare, statele membre, Comisia Europeană şi organismul recunoscut în temeiul art. 14 al aceluiaşi regulament; b) întreprinde măsurile necesare în vederea corelării politicilor ce privesc acreditarea cu politicile comunitare în domeniu; c) se asigură şi ia măsuri, atunci când este cazul, ca organismul naţional de acreditare, prin politicile, strategia şi practicile sale, să răspundă cu competenţă, promptitudine şi fără a impune condiţii oneroase sarcinilor şi solicitărilor în legătură cu acreditarea; d) prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, desemnează, prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, un reprezentant al său, care are calitatea de vicepreşedinte al organismului naţional de acreditare.-----------Litera d) a art. 11 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 256 din 5 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 8 decembrie 2011.  +  Articolul 12 (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri este titular al mărcii naţionale de acreditare care are reprezentarea grafică prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta ordonanţă. Marca naţională de acreditare este înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi se administrează conform prevederilor legislaţiei aplicabile. (2) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri transmite, potrivit legii, organismului naţional de acreditare prevăzut la art. 3 dreptul asupra mărcii naţionale de acreditare. (3) Organismul naţional de acreditare prevăzut la art. 3 utilizează marca naţională de acreditare atât pentru identificarea sa, cât şi ca parte a simbolurilor de acreditare.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din ORDONANŢA nr. 22 din 30 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 1 septembrie 2011.  +  Articolul 13În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Guvernul, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, va adopta hotărârea prevăzută la art. 3.-----------Art. 13 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din ORDONANŢA nr. 22 din 30 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 1 septembrie 2011 prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 14Până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3, Asociaţia de Acreditare din România îşi menţine calitatea de organism naţional de acreditare, dobândită potrivit prevederilor Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 354/2003 privind recunoaşterea Asociaţiei de acreditare din România - RENAR ca organism naţional de acreditare.  +  Articolul 15În aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului şi ale prezentei ordonanţe, ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri emite ordine şi instrucţiuni.------------Art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din ORDONANŢA nr. 22 din 30 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 1 septembrie 2011 prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 16Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 38/1998 privind activitatea de acreditare a laboratoarelor şi organismelor pentru evaluarea conformităţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 17Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul economiei,Constantin Claudiu Stafie,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 29 august 2009.Nr. 23.  +  Anexa MARCA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE "RENAR"Marca naţională de acreditare "RENAR" constă dintr-o elipsă ce are raportul semiaxa orizontală/semiaxa verticală 2:1 şi care include în interiorul său cuvintele "ROMÂNIA" şi "RENAR", precum şi stema României.Dimensiunile axei orizontale şi verticale sunt de 95 mm, respectiv 47,5 mm, iar linia ce conturează elipsa are grosimea de 1 mm.Stema României are înălţimea şi lăţimea de 16,5 mm, respectiv de 12 mm şi este situată la distanţă egală faţă de cuvintele "ROMÂNIA" şi "RENAR".Axa verticală este axa de simetrie pentru "ROMÂNIA", stema României şi "RENAR"."ROMÂNIA" - font Times New Roman, corp 24."RENAR" - font Times New Roman, corp 36.Cuvintele "ROMÂNIA" şi "RENAR" urmează conturul elipsei la interior.Marca are forma prezentată în figura următoare:NOTA "CTCE"Figura reprezentând marca de acreditare "RENAR" se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 601 din 31 august 2009, la pagina 8. A se vedea imaginea asociată.NOTĂ:Marca este colorată după cum urmează:- "ROMÂNIA":- literele "RO" albastru;- literele "MAN" galben;- literele "IA" roşu;- stema României: în culorile oficiale;- "RENAR":- literele "RE" albastru;- litera "N" galben;- literele "AR" roşu;- elipsa: negru.În cazul în care marca trebuie să fie mărită sau micşorată, este necesar să se respecte proporţiile prezentate în figura de mai sus.--------