ORDIN nr. 74 din 21 octombrie 2011pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind substanţele nedorite din produsele pentru furaje
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 12 decembrie 2011    Văzând Referatul de aprobare nr. 767 din 8 august 2011, întocmit de Serviciul relaţii internaţionale şi programe comunitare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,luând în considerare prevederile Regulamentului (UE) nr. 574/2011 al Comisiei din 16 iunie 2011 de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de nitriţi, melamină, Ambrosia spp. şi transferul de anumite coccidiostatice sau histomonostatice, precum şi de consolidare a anexelor I şi II, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 159 din 17 iunie 2011,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinară privind substanţele nedorite din produsele pentru furaje, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare naţionale şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 18/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind substanţele nedorite din hrana pentru animale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 22 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Prezentul ordin transpune Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 mai 2002 privind substanţele nedorite din furaje, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 140 din 30 mai 2002, aşa cum a fost modificată ultima dată de Regulamentul (UE) nr. 574/2011 al Comisiei din 16 iunie 2011 de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de nitriţi, melamină, Ambrosia spp. şi transferul de anumite coccidiostatice sau histomonostatice, precum şi de consolidare a anexelor I şi II, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 159 din 17 iunie 2011.  +  Articolul 5Dispoziţiile privind Ambrosia spp. din anexa la Regulamentul (UE) nr. 574/2011 al Comisiei se aplică de la 1 ianuarie 2012.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. PreşedinteleAutorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Corneliu CeicăBucureşti, 21 octombrie 2011.Nr. 74.  +  Anexa NORMA SANITARĂ VETERINARĂprivind substanţele nedorite din produsele pentru furaje  +  Articolul 1 (1) Prezenta normă sanitară veterinară se aplică substanţelor nedorite din produsele pentru furaje. (2) Prezenta normă sanitară veterinară se aplică fără a aduce atingere: a) Regulamentului (CE) nr. 1.831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 268 din 18 octombrie 2003; b) Regulamentului (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind introducerea pe piaţă şi utilizarea furajelor, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 79/373/CEE a Consiliului, a Directivei 80/511/CEE a Comisiei, a Directivelor 82/471/CEE , 83/228/CEE , 93/74/CEE , 93/113/CE şi 96/25/CE ale Consiliului şi a Deciziei 2004/217/CE a Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 229 din 1 septembrie 2009; c) Regulamentului (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conţinuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare şi hrana de origine vegetală şi animală şi de modificare a Directivei 91/414/CEE , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 70 din 16 martie 2005, în cazul în care reziduurile respective nu sunt prevăzute de anexa la Regulamentul (UE) nr. 574/2011 al Comisiei din 16 iunie 2011 de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de nitriţi, melamină, Ambrosia spp. şi transferul de anumite coccidiostatice sau histomonostatice, precum şi de consolidare a anexelor I şi II, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 159 din 17 iunie 2011; d) legislaţiei Uniunii Europene referitoare la aspectele veterinare privind sănătatea publică şi sănătatea animală.  +  Articolul 2În sensul prezentei norme sanitare veterinare, următorii termeni se definesc astfel: a) furaje - produsele de origine vegetală sau animală, în stare naturală, proaspete sau conservate, şi produsele derivate din prelucrarea industrială a acestora, precum şi substanţele organice sau anorganice, utilizate individual ori în amestec, cu sau fără aditivi, pentru hrănirea pe cale orală a animalelor; b) materii prime furajere - diferitele produse de origine vegetală sau animală, în stare naturală, proaspete ori conservate, şi produsele derivate din prelucrarea industrială a acestora, precum şi substanţele organice sau anorganice, cu ori fără aditivi, care sunt destinate hrănirii pe cale orală a animalelor fie direct, ca atare, fie după prelucrare, în prepararea furajelor combinate sau ca substraturi pentru premixuri; c) aditivi furajeri - aditivii, aşa cum sunt definiţi în Regulamentul (CE) nr. 1.831/2003 ; d) premixuri - amestecurile de aditivi sau amestecuri de unul ori mai mulţi aditivi cu substanţe folosite ca suport, destinate fabricării furajelor; e) furaje combinate - amestecurile de materii prime furajere, cu sau fără aditivi, care sunt destinate hrănirii pe cale orală a animalelor sub formă de furaje complete ori complementare; f) furaje complementare - amestecurile de furaje cu un conţinut ridicat de anumite substanţe şi care, datorită compoziţiei, sunt suficiente pentru o raţie zilnică numai dacă sunt utilizate în combinaţie cu alte furaje; g) furaje complete - amestecurile de furaje care, datorită compoziţiei lor, sunt suficiente pentru o raţie zilnică; h) produse pentru furaje - materiile prime furajere, premixuri, aditivi, furaje şi toate celelalte produse care se utilizează în furaje; i) raţie zilnică - cantitatea medie totală de furaje, calculată pentru un conţinut de umiditate de 12%, necesară zilnic unui animal dintr-o anumită specie, categorie de vârstă şi productivitate, pentru a-i satisface toate nevoile; j) animale - animalele care aparţin speciilor ce sunt în mod normal hrănite şi crescute sau consumate de om, precum şi animalele care trăiesc libere în sălbăticie, în cazul în care sunt hrănite cu furaje; k) punere în circulaţie sau circulaţie - deţinerea de produse pentru furaje, în scopul vânzării, inclusiv oferirea spre vânzare sau orice altă formă de transfer, gratuită ori nu, către terţi, precum şi vânzarea sau alte forme de transfer; l) substanţe nedorite - orice substanţe ori produse, cu excepţia agenţilor patogeni, prezente în produsele şi/sau pe produsele pentru furaje şi care prezintă un potenţial pericol pentru sănătatea animală sau a oamenilor ori pentru mediu sau care pot afecta negativ producţia efectivelor de animale.  +  Articolul 3 (1) Importul, comercializarea şi/sau folosirea în Uniunea Europeană a produselor pentru furaje se realizează numai dacă acestea sunt originale, de bună calitate şi corespunzătoare pentru comercializare şi, prin urmare, atunci când sunt utilizate corect, nu prezintă un pericol pentru sănătatea publică, sănătatea animală, mediu sau nu afectează negativ producţia efectivelor de animale. (2) Se consideră că produsele pentru furaje nu sunt în conformitate cu prevederile alin. (1) în cazul în care nivelul de substanţe nedorite pe care acestea îl conţin nu respectă limitele maxime prevăzute de anexa la Regulamentul (UE) nr. 574/2011 .  +  Articolul 4 (1) Prezenţa substanţelor nedorite prevăzute de anexa la Regulamentul (UE) nr. 574/2011 este permisă în produsele pentru furaje doar sub rezerva condiţiilor stabilite de regulamentul menţionat. (2) În cazul în care nivelurile maxime de substanţe nedorite sunt depăşite şi în cazul în care se detectează niveluri crescute ale acestor substanţe, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în cooperare cu operatorii economici, efectuează investigaţii pentru a identifica sursele de substanţe nedorite, având în vedere nivelurile de bază, pentru a reduce sau elimina sursele de substanţe nedorite din produsele pentru furaje; anexa la Regulamentul (UE) nr. 574/2011 stabileşte pragurile de acţiune pentru a declanşa astfel de investigaţii.  +  Articolul 5Produsele pentru furaje, care conţin niveluri dintr-o substanţă nedorită care depăşesc nivelul maxim stabilit în anexa la Regulamentul (UE) nr. 574/2011 , nu pot fi amestecate cu aceleaşi produse pentru furaje sau cu alte asemenea produse, în vederea diluării.  +  Articolul 6În cazul în care nu există prevederi legale speciale pentru furajele complementare, acestea nu pot conţine, având în vedere proporţia prescrisă pentru utilizarea acestora în raţia zilnică, niveluri din substanţele nedorite menţionate de anexa la Regulamentul (UE) nr. 574/2011 care să le depăşească pe cele fixate pentru furaje complete.  +  Articolul 7 (1) În cazul în care se demonstrează, pe baza unor informaţii noi sau a reexaminării informaţiilor existente după adoptarea dispoziţiilor referitoare la substanţele nedorite în produsele pentru furaje, că nivelul maxim fixat în anexa la Regulamentul (UE) nr. 574/2011 sau o substanţă nedorită care nu figurează în acest regulament prezintă un pericol pentru sănătatea animală, sănătatea publică ori mediu, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate reduce provizoriu nivelul maxim existent, poate stabili un nivel maxim sau poate interzice prezenţa substanţei nedorite în cauză în produsele pentru furaje. (2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor informează imediat celelalte state membre ale Uniunii Europene şi Comisia Europeană cu privire la luarea unor decizii conform alin. (1), menţionând temeiul deciziei sale. (3) În situaţia în care nici Consiliul, nici Comisia Europeană nu iau o decizie, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate menţine măsurile pe care le-a pus în aplicare. (4) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor face publică decizia adoptată.  +  Articolul 8Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor se asigură de aplicarea corectă a criteriilor de acceptabilitate pentru procedeele de detoxifiere stabilite de Comisia Europeană, precum şi de conformitatea produselor detoxifiate pentru furaje cu prevederile anexei la Regulamentul (UE) nr. 574/2011 .  +  Articolul 9Produsele pentru furaje care fac obiectul prezentei norme sanitare veterinare nu sunt supuse altor restricţii de circulaţie în ceea ce priveşte prezenţa substanţelor nedorite, în afara celor prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară şi de Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor.  +  Articolul 10 (1) Prevederile prezentei norme sanitare veterinare se aplică şi produselor pentru furaje produse în Uniunea Europeană pentru a fi exportate în ţări terţe. (2) Prevederile alin. (1) nu afectează dreptul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor de a autoriza reexportul în condiţiile prevăzute la art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, care stabileşte principiile şi cerinţele generale ale legislaţiei privind alimentele, care înfiinţează Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor şi stabileşte proceduri în probleme de siguranţă alimentelor. Prevederile art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 se aplică mutatis mutandis.  +  Articolul 11Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la actele normative şi prevederile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare.__________