LEGE nr. 276 din 7 decembrie 2011privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi state terţe sau organizaţii internaţionale, pe de altă parte
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 12 decembrie 2011    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Domeniul de aplicare (1) Prezenta lege reglementează procedurile interne privind negocierea, semnarea şi exprimarea consimţământului României de a deveni parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi state terţe sau organizaţii internaţionale, pe de altă parte. (2) Prin stat terţ se înţelege orice stat care nu este membru al Uniunii Europene. (3) Prezenta lege se completează cu prevederile Legii nr. 590/2003 privind tratatele, dacă prin prezenta lege nu se stabileşte altfel.  +  Articolul 2Procesul de negociere (1) Poziţia promovată de România în procesul decizional european cu privire la negocierea tratatelor care fac obiectul prezentei legi se adoptă în conformitate cu normele în vigoare privind sistemul naţional de coordonare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene. (2) Dispoziţiile art. 3 alin. (1) şi (3) şi ale art. 4-12 din Legea nr. 590/2003 nu se aplică la negocierea tratatelor care fac obiectul prezentei legi.  +  Articolul 3Aprobarea semnării (1) Poziţia promovată de România în procesul decizional european cu privire la semnarea, în numele Uniunii Europene, a tratatelor care fac obiectul prezentei legi se adoptă în conformitate cu normele în vigoare privind sistemul naţional de coordonare a afacerilor europene, în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene. (2) Pentru aprobarea semnării, în numele României, a tratatelor care fac obiectul prezentei legi, Ministerul Afacerilor Externe, singur sau, după caz, împreună cu ministerul ori autoritatea administraţiei publice centrale care are în competenţă domeniul principal reglementat prin tratat, elaborează un memorandum, care va fi însuşit de către Guvernul României, prin semnătura primului-ministru, şi aprobat de Preşedintele României. (3) Dispoziţiile art. 14-16 din Legea nr. 590/2003 nu se aplică la aprobarea semnării tratatelor care fac obiectul prezentei legi. (4) Memorandumul pentru aprobarea semnării va conţine referiri la: a) istoricul negocierilor; b) prezentarea prevederilor relevante ale tratatului, cu raportare la poziţia promovată de România în procesul decizional european, precum şi a implicaţiilor pe care le are tratatul asupra obligaţiilor juridice şi a altor angajamente internaţionale asumate anterior de partea română, respectiv asupra legislaţiei interne, inclusiv asupra Constituţiei României, republicată, dacă este cazul; c) data şi numărul deciziei Consiliului prin care s-a aprobat semnarea tratatului, precum şi data prevăzută pentru semnare; d) propuneri privind numele persoanei care va semna tratatul în numele României. (5) Memorandumul va avea anexate: a) textul tratatului, rezultat în urma negocierilor, în limba română; b) textul deciziei Consiliului prin care s-a aprobat semnarea tratatului.  +  Articolul 4Procedura avizării prealabile (1) Înainte de a transmite memorandumul pentru aprobarea semnării către Guvernul României, iniţiatorul va solicita avizul ministerelor sau al autorităţilor administraţiei publice centrale în competenţele cărora se află, din punct de vedere substanţial, domeniile reglementate prin tratat, precum şi al Ministerului Afacerilor Europene şi al Ministerului Justiţiei. (2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1), iniţiatorul va transmite memorandumul pentru aprobarea semnării, în copie, simultan, tuturor instituţiilor menţionate la alin. (1). (3) Instituţiile avizatoare, cu excepţia Ministerului Afacerilor Europene şi a Ministerului Justiţiei, au obligaţia ca, în termen de 4 zile lucrătoare de la primire, să comunice avizul lor, prin adresă, iniţiatorului, Ministerului Afacerilor Europene şi Ministerului Justiţiei. (4) Ministerul Afacerilor Europene şi Ministerul Justiţiei vor comunică iniţiatorului avizele lor, prin adresă, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3). (5) Termenele de avizare se calculează pe zile libere, neintrând în calcul ziua când încep şi nici cea în care expiră. (6) Netransmiterea răspunsului în termen reprezintă aviz favorabil în formă tacită, fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi de către iniţiator. O copie a adresei de însoţire se transmite de către iniţiator instituţiei care a avizat, cu observaţii sau negativ. (7) În cazul în care în cursul procedurii de avizare prealabilă nu au fost formulate observaţii, iniţiatorul transmite Guvernului memorandumul pentru aprobarea semnării, în original, împreună cu copii de pe adresele prin care s-au solicitat avizele şi răspunsurile primite sau, după caz, cu menţionarea necomunicării răspunsului în termen. (8) În cazul în care în cursul procedurii de avizare prealabilă au fost formulate observaţii sau a fost comunicat un aviz negativ, forma finală a memorandumului pentru aprobarea semnării, în original, este supusă avizării Ministerului Justiţiei şi, ulterior, înaintată Guvernului, spre aprobare.  +  Articolul 5Deplinele puteri (1) În vederea semnării tratatelor care fac obiectul prezentei legi, Ministerul Afacerilor Externe va elibera depline puteri reprezentantului permanent al României pe lângă Uniunea Europeană, valabile pe toată durata mandatului acestuia. (2) Memorandumul pentru aprobarea semnării poate prevedea semnarea de către o altă persoană decât cea menţionată la alin. (1), caz în care Ministerul Afacerilor Externe eliberează acesteia depline puteri, în conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 590/2003, după aprobarea memorandumului pentru aprobarea semnării de către Preşedintele României. (3) Deplinele puteri menţionate la alin. (1) pot fi utilizate numai după aprobarea memorandumului pentru aprobarea semnării de către Preşedintele României.  +  Articolul 6RatificareaTratatele care fac obiectul prezentei legi se ratifică de către Parlamentul României, în condiţiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 590/2003.  +  Articolul 7Aplicarea provizorie (1) Prin derogare de la prevederile art. 27 din Legea nr. 590/2003, dispoziţiile tratatelor care fac obiectul prezentei legi, integral sau parţial, pot fi aplicate provizoriu înainte de intrarea în vigoare, cu condiţia includerii în tratat a unei prevederi exprese în acest sens. (2) În cazul în care, din motive obiective şi cu respectarea obligaţiilor care decurg din calitatea de stat membru al Uniunii Europene, România decide să nu aplice provizoriu un tratat care face obiectul prezentei legi sau anumite dispoziţii ale acestuia ori să aplice provizoriu un tratat care face obiectul prezentei legi sau anumite dispoziţii ale acestuia de la o dată ulterioară momentului semnării, se va face o declaraţie în acest sens, la momentul semnării. (3) Formularea declaraţiei menţionate la alin. (2) va fi propusă şi justificată de iniţiator în memorandumul pentru aprobarea semnării, întocmit, avizat şi aprobat potrivit art. 3 şi 4. (4) Textul declaraţiei prevăzute la alin. (2) va fi specificat în deplinele puteri eliberate în vederea semnării tratatului, potrivit art. 5.  +  Articolul 8Dispoziţii finalePrezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 7 decembrie 2011.Nr. 276._______