LEGE nr. 278 din 7 decembrie 2011pentru modificarea şi completarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 12 decembrie 2011    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IArticolul 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 30 august 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La alineatul (1), după litera f) se introduc trei noi litere, literele g), h) şi i), cu următorul cuprins:"g) utilizarea strategiilor de invalidare, constând în strategii de control al emisiilor care reduc eficienţa dispozitivelor de control al emisiilor în cadrul unor condiţii de mediu sau de funcţionare ale motorului, întâlnite în timpul funcţionării normale a motorului sau în afara procedurilor de testare pentru omologarea de tip, săvârşită de producătorul autovehiculului; h) modificarea sistemelor de control al emisiilor de NO(x), săvârşită de producătorul autovehiculului, de operatorii economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive sau de reconstrucţie a vehiculelor rutiere ori de conducătorul autovehiculului; i) conducerea unui autovehicul fără reactiv consumabil, săvârşită de conducătorul autovehiculului."2. La alineatul (2), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. d), e) şi h); c) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. b), f) şi g);".3. La alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) cu amendă de la 100 lei la 300 lei, cea prevăzută la lit. i)."  +  Articolul IIPrezenta lege intră în vigoare la data de 31 decembrie 2012.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 7 decembrie 2011.Nr. 278._________