LEGE nr. 274 din 7 decembrie 2011pentru modificarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 12 decembrie 2011    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.236 din 22 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Cooperativa agricolă reprezintă o asociaţie autonomă de persoane fizice şi/sau juridice, după caz, persoană juridică de drept privat, constituită pe baza consimţământului liber exprimat de părţi, în scopul promovării intereselor membrilor cooperatori, în conformitate cu principiile cooperatiste, a implementării politicilor agricole de stimulare a asocierii producătorilor din domeniu, care se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi."2. Articolul 65 va avea următorul cuprins:"Art. 65. - (1) Adunarea generală este organul de conducere şi este formată din totalitatea membrilor cooperatori. (2) Prin statut se stabilesc atribuţiile, modul de funcţionare a adunării generale şi modul de desemnare a delegaţiilor persoanelor juridice cooperatoare, norma de reprezentare şi principiul potrivit căruia fiecare cooperator membru are dreptul la un vot."3. Articolul 70 va avea următorul cuprins:"Art. 70. - Uniunea Centrală a Cooperativelor Agricole este o organizaţie profesională, reprezentativă la nivel naţional, nonprofit, cu personalitate juridică şi apolitică."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 7 decembrie 2011.Nr. 274.________