LEGE nr. 257 din 5 decembrie 2011privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul privat al comunei Chiscani şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiscani, judeţul Brăila
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 8 decembrie 2011  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 31 alin. (2) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă transmiterea unor terenuri situate în comuna Chiscani, judeţul Brăila, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, din domeniul privat al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul privat al comunei Chiscani şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiscani, judeţul Brăila, în vederea constituirii/reconstituirii dreptului de proprietate privată al persoanelor îndreptăţite. (2) Schimbarea destinaţiei terenurilor prevăzute la alin. (1) este interzisă şi se sancţionează conform legii.  +  Articolul 2Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 3Anexa nr. 3 la Legea nr. 45/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 5 decembrie 2011.Nr. 257.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa terenurilor care se transmit din domeniul privat alstatului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-DezvoltareAgricolă Brăila în domeniul privat al comunei Chiscanişi în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiscani,judeţul Brăila
  *Font 8*
   
  Locul unde sunt situate terenurile care se transmit Persoana juridică de la care se transmit terenurile Persoana juridică la care se transmit terenurile Datele de identificare a terenurilor Caracteristicile tehnice ale terenurilor Poziţia din inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului
  Comuna Chiscani, judeţul Brăila Statul român - din administrarea Staţiunii de Cercetare- Dezvoltare Agricolă Brăila Comuna Chiscani, judeţul Brăila, în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiscani judeţul Brăila Tarlaua 91/ parcela 569 Terenuri în suprafaţă totală de 0,8282 ha, categoria de folosinţă curţi- construcţii 115555
  ----