HOTĂRÂRE nr. 1.172 din 25 noiembrie 2011pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 8 decembrie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6 punctul II, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 9, cu următorul cuprins:"9. distribuie, cu titlu gratuit, codurile şi alte acte normative complexe, pe care este autorizat în exclusivitate să le editeze şi să le publice în ediţii oficiale, instituţiilor publice pentru care Ministerul Justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite, precum şi, în limita fondurilor disponibile, instituţiilor cu care cooperează şi colaborează instituţional; în limita fondurilor disponibile poate distribui materiale informative către justiţiabili."2. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 36^1, cu următorul cuprins:"Art. 36^1. - (1) Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie funcţionează în subordinea Ministerului Justiţiei, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 112/2010. (2) Organigrama şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei."3. La anexa nr. 3, punctul III se modifică şi va avea următorul cuprins:"III. Unităţi finanţate integral de la bugetul de stat:1. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului- 42 de oficii ale registrului comerţului de pe lângă tribunale2. Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul justiţiei,Cătălin Marian PredoiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 25 noiembrie 2011.Nr. 1.172.------