LEGE nr. 255 din 5 decembrie 2011pentru modificarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 8 decembrie 2011    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 8 mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4, litera i) va avea următorul cuprins:"i) informează semestrial şi ori de câte ori este nevoie pe Preşedintele României, pe primul-ministru, conducerile organelor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale, prefecţii şi primarii, precum şi conducerile celor două Camere ale Parlamentului în legătură cu aspecte ce privesc riscurile şi situaţia de criză în care se găsesc unele persoane vârstnice;".2. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Membrii comisiei permanente a Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice reprezintă persoanele prevăzute la art. 5 lit. b) şi c), astfel încât organizaţiile centrale reprezentative ale pensionarilor să aibă în mod obligatoriu câte un reprezentant."3. La articolul 19, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Comisia permanentă asigură conducerea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice în intervalul dintre şedinţele plenului şi adoptă hotărâri cu majoritate calificată de voturi, urmând ca acestea să fie ratificate ulterior de către plen."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 5 decembrie 2011.Nr. 255.----