ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 noiembrie 2011pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 7 decembrie 2011  Având în vedere că în acest moment sunt în vigoare două reglementări care, deși tratează problematici diferite - Legea nr. 360/2002 privind statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, care stabilește dreptul de a fi menținut în activitatea profesională până la anumite vârste aferente gradelor profesionale, și Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, care tratează nașterea dreptului la pensie, stabilind, pentru polițiști, că la vârsta standard de pensionare de 60 de ani se ajunge etapizat, pe baza unei eșalonări -, nu pot exista de sine stătător,luând în considerare faptul că integrarea persoanelor care au beneficiat de reglementări specifice privind pensiile și asigurările sociale de stat (cum este cazul polițiștilor) în sistemul unitar de pensii publice impune existența unei strânse corelări între prevederile statutare și cele stabilite de Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare,ținând seama de consecințele menținerii prevederilor statutare actuale, respectiv decalarea ce se creează între limita de vârstă în grad profesional până la care polițiștii pot fi menținuți în activitate (în acest moment, 55 de ani) și vârsta standard de pensionare, în contextul în care prin trecerea timpului aceasta din urmă crește către vârsta de 60 de ani,luând în considerare faptul că prin necorelarea reglementărilor amintite poate fi afectat dreptul la pensie pentru limită de vârstă al polițiștilor cărora le vor înceta raporturile de serviciu ca urmare a atingerii limitei de vârstă până la care pot fi menținuți în serviciu potrivit statutului profesional,având în vedere faptul că încetarea activității profesionale și lipsa beneficiului pensiei pentru limită de vârstă, chiar și pentru o perioadă scurtă de timp, sunt situații care nu pot coexista,ținând seama de faptul că toate aceste elemente privesc un interes public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul UNICLegea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, se modifică după cum urmează:1. La articolul 69 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:a) la împlinirea vârstei și a celorlalte condiții necesare pensionării în sistemul public de pensii pentru instituțiile din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale;".2. Articolul 69^1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 69^1(1) Limitele de vârstă în gradul profesional până la care polițiștii pot fi menținuți în serviciu sunt vârstele standard de pensionare pentru limită de vârstă prevăzute de legislația de asigurări sociale și pensii care reglementează sistemul public de pensii pentru instituțiile din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale.(2) Chestorii de poliție, chestorii principali de poliție, chestorii șefi de poliție și chestorii generali de poliție sunt menținuți în serviciu după împlinirea vârstei standard de pensionare până la vârsta de 60 de ani sau încetează raporturile de serviciu, la cerere, în condițiile prevederilor legale în vigoare.(3) După împlinirea vârstei de 60 de ani, polițiștii prevăzuți la alin. (2) pot fi menținuți în serviciu până la împlinirea vârstei de 62 de ani, la cerere, dacă starea de sănătate le permite rezolvarea în foarte bune condiții a atribuțiilor ce le revin, cu aprobarea semestrială a ministrului administrației și internelor.(4) În raport cu nevoile de încadrare, polițiștii, alții decât cei prevăzuți la alin. (2), pot fi menținuți în serviciu după împlinirea vârstei standard de pensionare până la vârsta de 60 de ani, după cum urmează:a) cu aprobarea anuală a ministrului administrației și internelor, pentru ofițerii de poliție;b) cu aprobarea anuală a inspectorilor generali/similari, pentru agenții de poliție.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  p. Ministrul administrației
  și internelor,
  Mihai Capră,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii, familiei
  și protecției sociale,
  Nicolae Ivășchescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 30 noiembrie 2011.Nr. 107._________