LEGE nr. 238 din 5 decembrie 2011pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 7 decembrie 2011    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53 din 21 aprilie 2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 30 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 2, litera e) a articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) prin instituţie de credit se înţelege entitatea definită la art. 7 alin. (1) pct. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;".2. La articolul I punctul 3, alineatul (1), partea introductivă a alineatului (4) şi alineatul (5) ale articolului 2^1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 2^1. - (1) În sensul prezentei legi, persoane expuse politic sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcţii publice importante, membrii familiilor acestora, precum şi persoanele cunoscute public ca asociaţi apropiaţi ai persoanelor fizice care exercită funcţii publice importante..................................................................... (4) Membrii familiilor persoanelor care exercită funcţii publice importante sunt, în sensul prezentei legi:.................................................................... (5) Persoanele cunoscute public ca asociaţi apropiaţi ai persoanelor fizice care exercită funcţii publice importante sunt: a) orice persoană fizică ce se dovedeşte a fi beneficiarul real al unei persoane juridice sau al unei entităţi juridice împreună cu oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (2) sau având orice altă relaţie privilegiată de afaceri cu o astfel de persoană; b) orice persoană fizică care este singurul beneficiar real al unei persoane juridice sau al unei entităţi juridice cunoscute ca fiind înfiinţată în beneficiul uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (2)."3. La articolul I punctul 4, alineatul (1) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) De îndată ce o persoană fizică, în cadrul activităţii desfăşurate pentru o persoană juridică prevăzută la art. 8, sau una dintre persoanele fizice prevăzute la art. 8 are suspiciuni că o operaţiune ce urmează să fie efectuată are ca scop spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism, informează persoana desemnată conform art. 14 alin. (1), care sesizează imediat Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul. Persoana desemnată analizează informaţiile primite şi sesizează Oficiul cu privire la suspiciunile motivate rezonabil. Acesta confirmă primirea sesizării. Pentru persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 8 lit. k), sesizarea se transmite de către persoana care are suspiciuni că operaţiunea ce urmează să fie efectuată are ca scop spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism."4. La articolul I punctul 5, alineatul (9) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(9) Forma şi conţinutul raportului pentru operaţiunile prevăzute la alin. (1), (6) şi (7) vor fi stabilite prin decizie a plenului Oficiului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Raportările prevăzute la alin. (6) şi (7) se transmit Oficiului, în maximum 10 zile lucrătoare, în baza unei metodologii de lucru elaborate de Oficiu."5. La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins:"6^1. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:«(3) Persoanele prevăzute la art. 8 sesizează de îndată Oficiul, atunci când constată că faţă de o operaţiune sau mai multe operaţiuni care au fost efectuate în contul unui client există suspiciuni că fondurile au ca scop spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism.»"6. La articolul I, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu următorul cuprins:"7^1. La articolul 6, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(1^1) Identitatea persoanei fizice care a informat persoana fizică desemnată în conformitate cu art. 14 alin. (1) şi a persoanei fizice care, în conformitate cu art. 14 alin. (1), a sesizat Oficiul nu poate fi dezvăluită în cuprinsul sesizării.»"7. La articolul I punctul 10, articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Aplicarea cu bună-credinţă a prevederilor art. 3-5 de către persoane fizice şi/sau juridice, inclusiv a celor prevăzute la art. 8, nu poate atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală a acestora. (2) Suspendarea şi prelungirea suspendării efectuate cu nerespectarea prevederilor legale şi cu rea-credinţă sau efectuate ca urmare a săvârşirii unei fapte ilicite, în condiţiile răspunderii civile delictuale şi s-a cauzat un prejudiciu, de către Oficiu şi de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie atrage răspunderea statului pentru prejudiciul cauzat."8. La articolul I punctul 11, litera g) a articolului 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"g) furnizorii de servicii privind societăţi comerciale sau alte entităţi, alţii decât cei prevăzuţi la lit. e) sau f), aşa cum sunt definiţi la art. 2 lit. j);".9. La articolul I punctul 12, articolul 8^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8^1. - Persoanele prevăzute la art. 8 sunt obligate ca, în desfăşurarea activităţii lor, să adopte măsuri de prevenire a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism şi, în acest scop, pe bază de risc, aplică măsuri-standard, simplificate sau suplimentare, de cunoaştere a clientelei, care să le permită identificarea, după caz, şi a beneficiarului real."10. La articolul I punctul 14, articolul 9^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9^1. - Persoanele prevăzute la art. 8 vor aplica măsurile-standard de cunoaştere a clientelei tuturor clienţilor noi. Aceleaşi măsuri vor fi aplicabile, în funcţie de risc, cât mai curând posibil, şi în cazul clienţilor existenţi."11. La articolul I, după punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 16^1, cu următorul cuprins:"16^1. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 13. - (1) În fiecare caz în care identitatea este solicitată potrivit prevederilor prezentei legi, persoana juridică sau persoana fizică prevăzută la art. 8, care are obligaţia identificării clientului, va păstra o copie de pe document, ca dovadă de identitate, sau referinţe de identitate, pentru o perioadă de minimum 5 ani, începând cu data când se încheie relaţia cu clientul. (2) Persoanele prevăzute la art. 8 vor păstra evidenţele secundare sau operative şi înregistrările tuturor operaţiunilor financiare ce decurg din derularea unei relaţii de afaceri ori a unei tranzacţii ocazionale pe o perioadă de minimum 5 ani de la încheierea relaţiei de afaceri, respectiv de la realizarea tranzacţiei ocazionale, într-o formă corespunzătoare, pentru a putea fi folosite ca mijloace de probă în justiţie.»"12. La articolul I punctul 18, după alineatul (4) al articolului 14 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Persoanele desemnate conform alin. (1) şi (1^1) vor avea acces direct şi în timp util la datele şi informaţiile relevante necesare îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de prezenta lege."13. La articolul I punctul 20, alineatul (2) al articolului 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Oficiul organizează cel puţin o dată pe an seminare de instruire în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanţării actelor de terorism. La cerere, Oficiul şi autorităţile de supraveghere pot participa la programele speciale de instruire a reprezentanţilor persoanelor prevăzute la art. 8."14. La articolul I, după punctul 20 se introduce un nou punct, punctul 20^1, cu următorul cuprins:"20^1. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu următorul cuprins:«Art. 16^1. - (1) Autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele ce fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României conform prezentei legi, se realizează de către Ministerul Finanţelor Publice, prin Comisia de autorizare a activităţii de schimb valutar, denumită în continuare Comisia. (2) Dispoziţiile legale referitoare la procedura aprobării tacite nu se aplică în cadrul procedurii de autorizare şi/sau de înregistrare a entităţilor prevăzute la alin. (1). (3) Componenţa Comisiei prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin ordin comun al ministrului finanţelor publice, al ministrului administraţiei şi internelor şi al preşedintelui Oficiului, din structura acesteia făcând parte cel puţin câte un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Oficiului. (4) Procedura de autorizare şi/sau de înregistrare a entităţilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.»"15. La articolul I punctul 21, literele a) şi b) ale alineatului (1) al articolului 17 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) autorităţile de supraveghere prudenţială, pentru persoanele supuse acestei supravegheri, potrivit legii, inclusiv pentru sucursalele din România ale persoanelor juridice străine supuse unei supravegheri similare în ţara de origine; b) Garda Financiară şi alte autorităţi cu atribuţii de control financiar-fiscal, conform legii; Garda Financiară are atribuţii inclusiv pentru entităţile care efectuează activităţi de schimb valutar, cu excepţia celor supravegheate de autorităţile prevăzute la lit. a);".16. La articolul I punctul 21, după alineatul (3) al articolului 17 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) În exercitarea atribuţiilor de verificare şi control, reprezentanţii împuterniciţi ai Oficiului pot consulta documentele întocmite sau deţinute de către persoanele ce fac obiectul controlului şi pot reţine fotocopii ale acestora pentru a stabili împrejurările privind suspiciunile de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului."17. La articolul I punctul 23, după alineatul (2^1) al articolului 19 se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:"(2^2) Oficiul poate dispune, la solicitarea organelor judiciare române sau la solicitarea instituţiilor străine care au atribuţii asemănătoare şi care au obligaţia păstrării secretului în condiţii similare, suspendarea efectuării unei tranzacţii care are ca scop spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism, art. 3 alin. (2)-(5) aplicându-se în mod corespunzător, luând în considerare justificările prezentate de instituţia solicitantă, precum şi faptul că tranzacţia ar fi putut fi suspendată dacă ar fi făcut obiectul unui raport privind o tranzacţie suspectă transmis de una dintre persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 8."18. La articolul I, după punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 25^1, cu următorul cuprins:"25^1. La articolul 22, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 22. - (1) Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie infracţiuni:»".19. La articolul I punctul 26, litera b) a alineatului (1) al articolului 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) teza a treia, art. 5 alin. (2), art. 8^1, 8^2, 9, 9^1, 9^2, art. 12^1 alin. (1), art. 13-15 şi la art. 17."20. La articolul I punctul 29, alineatul (4) al articolului 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Dacă fapta a fost săvârşită de o persoană juridică, pe lângă pedeapsa amenzii, instanţa aplică, după caz, una sau mai multe dintre pedepsele complementare prevăzute la art. 53^1 alin. 3 lit. a)-c) din Codul penal."21. La articolul I, punctul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:"35. Articolul 29 se abrogă."  +  Articolul IIPrevederile art. 16^1 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică la 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 5 decembrie 2011.Nr. 238.__________