ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 25 noiembrie 2011pentru modificarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 5 decembrie 2011    Având în vedere prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanţarea politicii agricole comune în ceea ce priveşte autorizarea agenţiilor de plăţi şi a altor entităţi, precum şi lichidarea conturilor FEGA şi FEADR, potrivit cărora Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit este desemnată ca Agenţie de Plăţi pentru Programul SAPARD şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, şi, de asemenea, ţinând cont de faptul că Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit îndeplineşte şi funcţiile delegate de către Autoritatea de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 referitoare la implementarea tehnică a măsurilor acestui program, ceea ce presupune, pe de o parte, îndeplinirea etapelor privind verificarea conformităţii proiectelor, evaluarea, selectarea şi contractarea acestora, iar, pe de altă parte, monitorizarea implementării proiectelor pe o perioadă de 5 ani de la data contractării şi, implicit, verificări la faţa locului, fiind astfel necesară asigurarea unui număr suficient de mijloace de transport,luând în considerare faptul că neîndeplinirea obligaţiilor mai sus menţionate va conduce la retragerea acreditării Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit ca agenţie de plată a fondurilor comunitare pe care le gestionează, la blocarea accesului potenţialilor beneficiari la aceste fonduri şi, implicit, la pierderea fondurilor comunitare puse la dispoziţia României pentru agricultură şi dezvoltare rurală,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICArticolul 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 27 februarie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Agenţia utilizează pentru aparatul propriu, pentru centrele regionale de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit şi pentru oficiile judeţene de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit un număr de 177 de autovehicule, din care un număr de 120 de autoturisme pentru activităţi specifice şi un număr de 57 de autospeciale, cu un consum lunar de carburanţi de 600 l/autovehicul. (2) Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Tulcea utilizează o şalupă, cu un consum lunar de carburanţi de 600 l/şalupă. (3) Cheltuielile privind consumul de carburanţi se suportă din bugetul aprobat anual cu această destinaţie. (4) Prin decizie a directorului general al Agenţiei, autovehiculele prevăzute la alin. (1) se repartizează şi/sau se redistribuie, pentru fiecare dintre structurile acesteia, inclusiv pentru Direcţia pentru coordonarea agenţiilor de plăţi, în funcţie de necesităţi."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:Ministrul agriculturii şidezvoltării rurale,Valeriu TabărăMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 25 noiembrie 2011.Nr. 104.-------