ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 25 noiembrie 2011pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 2 decembrie 2011    Având în vedere existenţa a numeroase cazuri de incompatibilitate pentru soluţionarea cazurilor complexe de malpraxis, se impune intervenţia de urgenţă a legiuitorului pentru îndepărtarea acestora.Luând în considerare necesitatea eficientizării serviciilor de asistenţă medicală, prin implicarea autorităţilor administraţiei publice locale şi, implicit, a reprezentanţilor colectivităţilor locale în conducerea şi coordonarea spitalelor publice, precum şi necesitatea adoptării urgente a unui cadru juridic pentru responsabilizarea acestora,ţinând cont de necesitatea accelerării procesului de reformă în domeniul sanitar, precum şi de urgenţa finalizării procesului de descentralizare prin transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale,întrucât neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la reale dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă a întregii activităţi de conducere a spitalelor, precum şi în asigurarea efectivă a accesului egal al cetăţenilor la îngrijirile sanitare de bază şi creşterea calităţii vieţii,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILa articolul 671 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 671. - (1) Comisia desemnează, prin tragere la sorţi, din lista naţională a experţilor un grup de experţi sau un expert, în funcţie de complexitatea cazului, însărcinat cu efectuarea unui raport asupra cazului."  +  Articolul IIArticolul 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 3 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 174/2011, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Lista unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenţei medicale se transferă către autorităţile administraţiei publice locale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătăţii."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:Ministrul sănătăţii,Ritli LadislauMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuMinistrul administraţiei şiinternelor,Constantin-Traian IgaşBucureşti, 25 noiembrie 2011.Nr. 103.