ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum și pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 30 noiembrie 2011  Având în vedere necesitatea reducerii nivelului cheltuielilor publice și a nivelului cheltuielilor de administrare și întreținere aferente unităților locative administrate de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", precum și faptul că interesul general este de a degreva pe cât posibil bugetul statului de anumite cheltuieli,în contextul problemelor actuale de pe piața imobiliară, respectiv reducerea tarifelor de închiriere, coroborată cu impozitarea imobilelor clădiri și terenuri, proprietate privată a statului, ce a survenit în baza Legii nr. 343/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, potrivit căreia Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" trebuie să plătească impozite inclusiv pentru clădirile atribuite, în baza legii, demnitarilor sau instituțiilor publice finanțate integral ori parțial de la bugetul de stat, dacă aceste clădiri sunt în domeniul privat al statului,luând în considerare imperativul desfășurării unei activități economico-financiare eficiente de către Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", ceea ce impune eliminarea acelor cheltuieli pentru activități și destinații care nu contribuie la formarea profitului regiei, asigurându-se astfel disponibilizarea fondurilor necesare întreținerii și reparării locuințelor de protocol și a obiectivelor din baza materială de reprezentare și protocol, aflate în fondul imobiliar al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru susținerea cărora nu sunt prevăzute în anul bugetar curent sumele de bani necesare în bugetele beneficiarilor de drept,ținând seama de existența în cadrul fondului imobiliar al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" a unor unități locative în clădiri în care există și apartamente având un alt regim juridic, situație care se reflectă în dificultatea administrării în comun, respectiv a asigurării utilităților comune, precum și în aplicarea unor tarife ale chiriei diferențiate între ocupanții unor unități locative similare, probleme concretizate, numai la nivelul municipiului București, într-un număr de peste 400 de litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată, având ca obiect tariful chiriei și recuperarea cheltuielilor neplătite de beneficiarii unităților locative din aceste clădiri,apreciind că susținerea creșterii economice se poate realiza și pe calea suplimentării cererii solvabile pentru persoanele care doresc să achiziționeze o locuință și că această intervenție legislativă de urgență este justificată de stringența atragerii unor surse de finanțare pentru construcția de locuințe,ținând cont de faptul că din vânzarea unor imobile proprietate privată a statului și care nu mai prezintă eficiență economică se pot crea fonduri bănești care pot fi folosite pentru susținerea unor obiective de investiții la nivel național,în considerarea faptului că acestea constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Condițiile pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", și a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"  +  Articolul 1Imobilele, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", denumită în continuare R.A.-A.P.P.S., respectiv imobilele proprietatea R.A.-A.P.P.S., care au situația juridică clarificată și nu sunt grevate de sarcini, pot fi vândute potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 2(1) Din sumele obținute din vânzarea imobilelor se deduc cheltuielile ocazionate de organizarea și desfășurarea procedurilor de vânzare a imobilelor, inclusiv publicitatea și întocmirea raportului de evaluare, valoarea rămasă neamortizată a imobilului vândut, precum și sumele reprezentând valoarea rămasă neamortizată a investițiilor în condițiile art. 13 alin. (2).(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, sumele obținute din vânzarea imobilelor proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S., după deducerea cheltuielilor prevăzute la alin. (1), se fac venit la bugetul de stat, cu alocarea sumelor respective pentru cheltuieli de natura investițiilor.(3) Sumele obținute din vânzarea imobilelor proprietatea R.A.-A.P.P.S. rămân integral la dispoziția acesteia.  +  Articolul 3(1) Vânzarea imobilelor se realizează prin licitație deschisă cu strigare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.(2) Nu pot participa la licitație persoanele care au datorii față de R.A.-A.P.P.S. provenite din chirii neachitate sau din folosirea imobilului fără titlu legal la data înscrierii la licitație, constatate potrivit legii.  +  Articolul 4(1) În vederea vânzării imobilelor, R.A.-A.P.P.S. stabilește prețul de pornire a licitației deschise cu strigare, care nu poate fi mai mic decât prețul de piață determinat prin raport de evaluare de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizați, în condițiile legii, și selectați de către R.A.-A.P.P.S., cu respectarea legislației în vigoare, respectiv decât valoarea de inventar a imobilului, dacă această valoare este mai mare decât prețul de piață.(2) Răspunderea juridică privind corectitudinea stabilirii prețului prevăzut în raportul de evaluare revine exclusiv evaluatorului care a întocmit respectivul raport de evaluare.  +  Articolul 5R.A.-A.P.P.S. efectuează următoarele operațiuni:a) ține evidența imobilelor care intră sub incidența prezentei ordonanțe de urgență;b) stabilește prețul de pornire a licitației deschise cu strigare, cu respectarea prevederilor art. 4;c) organizează licitația deschisă cu strigare, în condițiile legii, și îndeplinește toate procedurile de vânzare prevăzute de prezentul capitol;d) verifică respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) de către persoanele care s-au prezentat la licitație.  +  Articolul 6(1) Terenul aferent construcției vândute până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și a cărui situație juridică este clarificată, cu excepția celor care sunt proprietate publică a statului, poate fi vândut proprietarului actual al construcției, la cererea acestuia, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.(2) Prețul de vânzare va fi valoarea cea mai mare dintre prețul de piață determinat prin raport de evaluare de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizați, în condițiile legii, și selectați de către R.A.-A.P.P.S., cu respectarea legislației în vigoare, și valoarea de inventar a imobilului.(3) Dreptul de proprietate asupra terenurilor poate fi dobândit și de către persoanele fizice sau juridice străine, în condițiile prevăzute la art. 44 alin. (2) din Constituția României, republicată, și în Legea nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetățenii străini și apatrizi, precum și de către persoanele juridice străine.(4) Terenul, proprietate publică a statului, aferent construcției vândute poate fi închiriat/concesionat, iar veniturile obținute din închiriere/concesionare se fac venit la bugetul de stat, în condițiile legii.  +  Articolul 7(1) R.A.-A.P.P.S. va face public anunțul de vânzare a imobilelor prevăzute la art. 5 lit. a).(2) Anunțul de vânzare va cuprinde:a) adresa poștală, descrierea și datele de identificare ale imobilului supus vânzării;b) locul, data și ora începerii licitației deschise cu strigare;c) numele, prenumele și numărul de telefon ale persoanei desemnate să dea relații privind dosarul de prezentare, garanția și taxa de participare la licitație;d) prețul de pornire a licitației deschise cu strigare, cu respectarea prevederilor art. 4.(3) Anunțul de vânzare se publică într-un cotidian local și într-un cotidian național de largă circulație și se afișează la sediul și pe pagina de internet ale R.A.-A.P.P.S., cu cel mult 30 de zile, dar nu mai puțin de 15 zile, înainte de data desfășurării licitației deschise cu strigare.  +  Articolul 8(1) Licitația deschisă cu strigare are loc la data stabilită în anunțul de vânzare și este valabilă dacă a fost prezentată cel puțin o ofertă.(2) Licitația se adjudecă în favoarea celei mai bune oferte din punct de vedere valoric.(3) În cazul în care licitația a avut loc fără ca vreun ofertant să fi oferit prețul de pornire al licitației, urmează a se organiza a doua licitație.(4) În cazul în care la a doua licitație nu se înregistrează nicio ofertă, pentru imobilul în cauză se va organiza o nouă licitație, în condițiile art. 3.  +  Articolul 9Contestațiile referitoare la desfășurarea procedurii de vânzare se pot depune în termen de 3 zile lucrătoare de la data anunțării rezultatului licitației deschise cu strigare și se soluționează în termen de 5 zile lucrătoare de către o comisie desemnată prin ordin al secretarului general al Guvernului.  +  Articolul 10(1) La vânzarea fiecărui imobil, R.A.-A.P.P.S. va încheia un proces-verbal cuprinzând datele cu privire la desfășurarea procedurii de vânzare și la prețul obținut.(2) Cheltuielile ocazionate de organizarea și desfășurarea procedurilor de vânzare a imobilelor, inclusiv publicitatea, cheltuielile cu întocmirea raportului de evaluare, valoarea rămasă neamortizată a imobilului vândut și sumele reprezentând valoarea rămasă neamortizată a investițiilor în condițiile art. 13 alin. (3) se deduc din sumele obținute din vânzarea imobilelor, dispozițiile art. 2 alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător.  +  Articolul 11(1) Semnarea contractului de vânzare-cumpărare a imobilului se face în termen de cel mult 60 de zile de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor sau de la data soluționării definitive și irevocabile a contestațiilor, după caz.(2) Contractul de vânzare-cumpărare se semnează din partea R.A.-A.P.P.S. de către directorul general.  +  Articolul 12(1) Plata prețului se face în termen de cel mult 30 de zile de la semnarea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii de drept a acestuia, fără punere în întârziere și fără nicio altă formalitate.(2) În situația în care prețul nu a fost plătit, iar contractul a fost desființat prin rezoluțiune, conform dispozițiilor alin. (1), imobilele în cauză vor fi scoase la vânzare din nou, prin licitație deschisă cu strigare, la care nu vor putea fi admise persoanele care au avut calitatea de parte în primul contract de vânzare-cumpărare.  +  Articolul 13(1) Prin excepție de la prevederile art. 1, imobilele, proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A.A.P.P.S., care au situația juridică clarificată, dar care sunt grevate de sarcini, pot fi vândute, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, cu introducerea în contractul de vânzare-cumpărare a unei clauze prin care cumpărătorul se obligă să exercite drepturile și să preia obligațiile din contractele de locațiune, concesiune, locație de gestiune, asociere în participațiune sau prestări de servicii încheiate potrivit legii, precum și orice alte sarcini, după caz, care au ca obiect imobilul în cauză.(2) În situația în care au fost realizate lucrări de investiții la imobilul supus vânzării, se va evidenția separat și valoarea acestora.(3) În termen de 60 de zile de la data încasării integrale a prețului vânzării, R.A.-A.P.P.S. are obligația de a achita persoanei fizice sau juridice care a efectuat lucrări de investiții valoarea rămasă neamortizată a acestora și păstrează sumele reprezentând valoarea rămasă neamortizată a investițiilor proprii numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) lucrările de investiții au fost efectuate cu acordul proprietarului sau al titularului dreptului de administrare a imobilului;b) lucrările de investiții au fost executate pe baza unor autorizații de construire, în condițiile legii.(4) Sumele rămase se virează la bugetul de stat în termen de 7 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3).  +  Articolul 14(1) Imobilele, proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S., care au situația juridică neclarificată, cu excepția celor prevăzute în anexa nr. 3, pot fi vândute, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, numai după clarificarea situației juridice a acestora.(2) Lista imobilelor care pot fi vândute în condițiile alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul II Măsuri pentru reglementarea situației juridice a unor imobile aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S. și pentru modificarea unor acte normative  +  Articolul 15Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 264/2010 privind trecerea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 2 aprilie 2010, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1.  +  Articolul 16(1) Se aprobă trecerea imobilelor aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din proprietatea publică în proprietatea privată a statului.(2) Se aprobă scoaterea din inventarul bunurilor proprietate publică a statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, a anexelor și terenului în suprafață de 23.187 mp aferente imobilului cu nr. MFP 20363, precum și a terenului în suprafață de 203,50 mp aferent imobilului cu nr. MFP 145398, ca urmare a retrocedării acestora către foștii proprietari.  +  Articolul 17Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 3 "Lista bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat»", poziția nr. 1 se modifică parțial și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea imobilului și adresa                  Teren        - mp -  
  1.      Complexul Scroviștea - compus din: 4 vile, corp administrativ, corp gardă, Club bazin,popicărie, cramă, piscicultură, pădure, și terenul aferent din Scroviștea,            șos. București-Ploiești km 32, comuna      Ciolpani, județul Ilfov                    25.618.000,00     
  2. La anexa nr. 3, poziția nr. 29 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea imobilului și adresa               Teren       - mp - 
  29. Imobil (teren și clădire) din București,bd. Mircea Eliade nr. 3, sectorul 1        10.047,21 
  3. La anexa nr. 3, pozițiile nr. 2, 59, 60, 62, 63, 67, 15, 16, 22, 24, 25, 27, 29, 33, 35, 36, 37, 52 și imobilul din aleea Modrogan nr. 22, sectorul 1, nou introdus, cu număr M.F. 99.657, se abrogă.4. La anexa nr. 4 "Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat»", după poziția nr. 6^1 se introduc șapte noi poziții, pozițiile nr. 6^2 -6^8, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea imobilului și adresa                       Teren           - mp -     
  6^2.  Din Complex Scroviștea - ferme, secții de       producție, crescătorie fazani, din Scroviștea,  șos. București-Ploiești km. 32, județul Ilfov                 -   
  6^3.  Teren Rustica-Cramă conținând vii, livezi,      arabil și pădure cu terenul aferent din comuna  Snagov, județul Ilfov                                  48.085.00  
  6^4.  Imobil Vila nr. 1A cu terenul aferent din       Str. Florilor nr. 151, sat Snagov, comuna       Snagov, județul Ilfov                                  25.364,20  
  6^5.  Vila nr. 1B cu terenul aferent din Str. Florilornr. 153, comuna Snagov, județul Ilfov, sat      Snagov                                                 12.271,90  
  6^6.   Vila nr. 10 cu anexe: Casa Țărănească, sere,    bar, debarcader, hangar, alte anexe și terenul  aferent din Str. Nufărului nr. 15 G, comuna     Snagov, județul Ilfov, sat Snagov                      14.771,10   
  6^7.   Imobil Vila nr. 11 cu 4 construcții anexe,      garaje și terenul aferent din Str. Nufărului    nr. 15 H, sat Snagov, comuna Snagov, județul    Ilfov                                                  27.412,60   
  6^8.   Clădire sediu administrativ, construcții grup   social, ghețărie Muntenia, curte asfaltată cu   terenul aferent din Aleea Nufărului nr. 1B,     comuna Snagov, județul Ilfov                            2.127,00   
  5. La anexa nr. 4, după poziția nr. 31^1 se introduc două noi poziții, pozițiile nr. 31^2 și 31^3, cu următorul cuprins:
  Nr.  crt. Denumirea imobilului și adresa                   Teren        - mp -  
  31^2. Teren și cale de transport hotel "Tanți" dinSinaia, str. O. Goga nr. 37, județul Prahova       643,12 
  31^3.  Complex hotelier Mara cu teren aferent din  Sinaia, Str. Toporașilor nr. 1A, județul    Prahova                                         22.289,50  
  6. La anexa nr. 4, după poziția nr. 65 se introduc trei noi poziții, pozițiile nr. 65^1-65^3, cu următorul cuprins:
  Nr.  crt. Denumirea imobilului și adresa                      Teren        - mp -  
  65^1.  Imobil Centrul de conferințe Club Bazin cu     terenul aferent, din Neptun-Mangalia,          județul Constanța                                  16.627,45  
  65^2. Complex Doina - hotel, restaurant și teren     aferent din Neptun, județul Constanța              13.233,18 
  65^3. Policlinica Doina, cu teren aferent din Neptun,județul Constanța                                   6.017,18 
  7. La anexa nr. 4, după poziția nr. 766 se introduc opt noi poziții, pozițiile nr. 766^1-766^8, cu următorul cuprins:
  Nr.   crt.  Denumirea imobilului și adresa                       Teren       - mp - 
  766^1.  Imobil și garaj cu terenul aferent, din         București, str. Eugen Lovinescu (fostă Emile    Zola) nr. 2A, sectorul 1                              541,14  
  766^2. Imobil (teren și parțial clădire) din București,bd. Mircea Eliade nr. 3, sectorul 1                10.047,21 
  766^3. Imobil cu garaj și terenul aferent din          București, str. Gogol nr. 3, sectorul 1               602,15 
  766^4. Imobil și garaj cu terenul aferent din          București, str. Alex. Pușkin nr. 5, sectorul 1        291,78 
  766^5. Imobil cu terenul aferent din București,        str. Tolstoi nr. 27, ap. 1 și 2, sectorul 1         1.354,01 
  766^6. Imobil Corp A cu terenul aferent, situat în     București, Str. Batiștei nr. 24A, sectorul 2          983,00 
  766^7. Teren situat în București, Calea Victoriei      nr. 22-24, sectorul 3                                  21,74 
  766^8. Imobil din aleea Modrogan nr. 22, sectorul 1,   București                                           1.076,13 
   +  Articolul 18Anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Numerele de inventar 20.348 - parțial, 20.351 și 99.657 vor avea următorul cuprins:
  Nr.  crt.     Nr. inventar     MFP,         conform     Hotărârii    Guvernului    nr. 1.705/2006Denumirea și descrierea imobilului                
    1.              20.348             Complex Scroviștea compus din: 4 vile, Club  bazin, corp gardă, corp administrativ,       popicărie, cramă, piscicultură, pădure și    terenul aferent                              Clădiri și construcții speciale în general peparter, parțial cu subsol sau P+1E, cu       structuri din beton armat monolit sau zidărieportantă                                     Sc = 21.045,445 mp, Sd = 27.359,079 mp,      S teren = 25.618.000 mp                     
    2.          20.351         Imobil (teren și clădire) din București,     bd. Mircea Eliade nr. 3, sectorul 1, cu terenîn suprafață de 10.047,21 mp                 Casa de oaspeți, Sc = 659,95 mp,             Administrat S parțial + P parțial + garaj    parțial, S teren = 10.047,21 mp             
    3.         99.657        Imobil din aleea Modrogan nr. 22, sectorul 1,București, cu teren în suprafață de 1.076,13 mp                                           Clădire S + P + 1E Sc = 514,54 mp,           S teren = 1.076,13 mp                       
  2. Numerele de inventar 20.366, 20.360, 20.361, 20.363, 20.364, 150.286, 121.254, 147.156, 20.370, 120.964, 121.256, 20.318, 20.351, 145.398, 20.400, 20.402, 20.333, 152.239 și 99.657 se abrogă.
   +  Articolul 19Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 126/2002 pentru stabilirea bazei materiale destinate activității de reprezentare și protocol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 20 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Pozițiile nr. 3, 10, 18, 19, 21, 22 și 23 se abrogă.2. Poziția nr. 12 va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.        Imobilul                  Subunitatea         
  12.           Complexul Scroviștea -    compus din: 4 vile, corp  administrativ, corp gardă,Club bazin, popicărie,    cramă, piscicultură,      pădure și terenul         aferent din Scroviștea,   șos. București-Ploiești   km 32, comuna Ciolpani,   județul Ilfov, cu teren   aferent în suprafață de   25.618.000,00 mp          Sucursala Agrosilvică și  de Agrement Scroviștea              
   +  Capitolul III Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 20Procedurilor de vânzare a imobilelor aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență li se aplică dispozițiile legale în vigoare la data inițierii lor.  +  Articolul 21Încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală.  +  Articolul 22Litigiile cu privire la desfășurarea procedurilor de vânzare a imobilelor proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S., sunt de competența instanțelor de contencios administrativ.  +  Articolul 23(1) Terenurile aferente construcțiilor cu destinație turistică, pe care, potrivit planurilor urbanistice generale, nu se pot edifica construcții, la solicitarea cumpărătorului imobilului pot fi concesionate de către R.A.-A.P.P.S. pe toată durata existenței construcției, în condițiile legii, iar veniturile obținute din concesionare se fac venit la bugetul de stat.(2) Cumpărătorii imobilelor cu destinație turistică și ale căror terenuri au intrat în categoria celor prevăzute la alin. (1) au obligația să mențină destinația turistică a imobilului pe durata existenței acestuia.(3) În cazul în care cumpărătorul încalcă dispozițiile alin. (2), R.A.-A.P.P.S. va proceda la obligarea cumpărătorului de a readuce imobilul la destinația turistică și la plata de dauneinterese, la sesizarea organului de specialitate al administrației publice centrale cu competențe în domeniul turismului.  +  Articolul 24Lista imobilelor care pot fi vândute conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență este prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 25Până la data semnării contractelor de vânzare-cumpărare încheiate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, imobilele care fac obiectul vânzării vor fi exploatate conform obiectului de activitate al R.A.-A.P.P.S., prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 60/2005, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 26Se exceptează de la aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență reședințele oficiale, precum și baza materială destinată activității de reprezentare și protocol, stabilită potrivit dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 126/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 27La articolul 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuințelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 12 iunie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 717/2001, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) În situația în care R.A.-A.P.P.S. nu poate asigura locuință de serviciu persoanelor prevăzute la alin. (1), acestea pot închiria locuințe în condițiile pieței imobiliare.(4) Ordonatorii principali de credite sunt autorizați să aprobe plata din bugetul instituțiilor pe care le conduc, în limita sumei prevăzute la art. 3 alin. (1), pe bază de documente justificative, către persoanele prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 28Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 29La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă capitolul II "Vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S." și capitolul III "Dispoziții tranzitorii și finale" din Ordonanța Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările ulterioare, precum și art. I^1 și art. II alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 2 februarie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 229/2008.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Daniela Nicoleta Andreescu
  Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
  Elena Gabriela Udrea
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 25 noiembrie 2011.Nr. 101.  +  Anexa nr. 1(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 264/2010)
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului situat în aleea Modrogan nr. 22, sectorul 1, București, proprietate publică a statului,
  care trece din administrarea Ministerului Afacerilor Externe în administrarea Regiei Autonome
  "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică  de la care se transmite imobilul                                 Persoana juridică            la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale imobilului 
  Aleea Modrogan nr.22,          sectorul 1, București            Ministerul  Afacerilor Externe               Regia Autonomă               "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"         Suprafață teren: - 1.076,13 mp         suprafața construită: 514,54 mp        Nr. inventar Ministerul Finanțelor     Publice: 99.657                       
   +  Anexa nr. 2
  LISTA
  imobilelor care trec din proprietatea publică în proprietatea privată a statului
  Nr. crt.       Poziția      din Hotărârea    Guvernului   nr. 60/2005,  cu modificărileși completărileulterioare     Nr. inv. MEF      Denumirea și descrierea imobilelor care se transmit                                 din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia                           Teren aferent    - mp -        
        1              2                         3                                                                      4    
    1        1             20.348      parțial Din Complex Scroviștea - ferme, secții de producție, crescătorie fazani, din        Scroviștea, Șos. București-Ploiești km 32, județul Ilfov                                       -  
    2        2             20.366   Teren Rustica - Cramă conținând livezi, vii, arabil și pădure cu terenul aferent    din comuna Snagov, județul Ilfov                                                        48.085,00 
    3          59                20.360      Imobil Vila nr. 1A cu terenul aferent din Str. Florilor nr. 151, sat Snagov,        comuna Snagov, județul Ilfov                                                        Clădire parter. Structură zidărie portantă                                          Sc = 557,5 mp                                                                       S teren = 25.364,20 mp                                                                  25.364,20    
    4         60               20.361     Vila nr. 1B cu terenul aferent din str. Florilor nr. 153, comuna Snagov, județul    Ilfov, sat Snagov                                                                   Clădire parter. Structura zidărie portantă. Sc = 514 mp                             S teren = 12.271,9 mp                                                                   12.271,90   
    5          62                20.363      Vila nr. 10 cu anexe: Casa țărănească, sere, bar, debarcader, hangar, alte          anexe și terenul aferent din Str. Nufărului nr. 15 G, comuna Snagov, județul        Ilfov, sat Snagov                                                                   Clădire S+P+1E și anexe pe parter. Structură beton armat monolit și zidărie.        Sc = 2.648,2 mp. S teren = 14.771,10 mp                                                 14.771,10    
    6        63              20.364    Imobil Vila nr. 11 cu 4 construcții anexe, garaje și terenul aferent din Str.       Nufărului, nr. 15 H, sat Snagov, comuna Snagov, județul Ilfov                       Clădire S+P+1E. Structură beton armat monolit. S teren = 27.412,6 mp                    27.412,60  
    7       67            150.286   Clădire sediu administrativ, construcție grup social, ghețărie Muntenia, curte      asfaltată din Aleea Nufărului nr. 1B, comuna Snagov, județul Ilfov                       2.127,00 
    8       15            121.254   Teren și cale transport hotel "Tanți" din Sinaia, str. O. Goga nr. 37, județul      Prahova                                                                                    643,12 
    9          16               147.156      Complex hotelier Mara cu teren aferent din Sinaia, Str. Toporașilor nr. 1A,         județul Prahova                                                                     Ansamblu de două clădiri și piscină:                                                Corp A - 2S+P+M+ET+8, Corp B - 2S+P+M, Piscină S+M,                                 S teren = 22.289,50 mp                                                                  22.289,50    
  10        22              20.370    Imobil Centrul de conferințe Club Bazin, din Neptun-Mangalia, județul Constanța     Clădire S+P, structura din beton armat monolit și zidărie                           Sc = 2.998 mp. S teren = 16.627,45 mp                                                   16.627,45  
  11          24               120.964      Complex Doina - hotel + restaurant și teren aferent din Neptun,                     județul Constanța                                                                   Construcție P + 5, 3 corpuri, S. tot = 18.597,80 mp,                                Sc = 5.124,5 mp.                                                                    S teren =13.233,43 mp                                                                   13.233,18    
  12      25           121.256  Policlinica Doina cu teren aferent din Neptun, județul Constanța                         6.017,18
  13         27               20.318     Imobil și garaj cu terenul aferent, din București, str. Eugen Lovinescu             (fostă Emile Zola) nr. 2A, sectorul 1, București                                    Valoare ambientală, Sc = 172,75 mp, S+P+1E + garaj                                  S teren = 541,14 mp                                                                        541,14   
  14        29              20.351    Imobil (teren și parțial clădire) din București, bd. Mircea Eliade nr. 3, sectorul 1Casa de oaspeți, Sc = 659,95 mp, administrat                                        S parțial+P parțial + garaj parțial. S teren = 7.506,82 mp                              10.047,21  
  15       33            145.398   Imobil cu garaj și terenul aferent din București, str. Gogol nr. 3, sectorul 1      Clădire P+1 Casa de oaspeți.                                                               602,15 
  16        35              20.400    Imobil și garaj cu terenul aferent din București, str. Alex. Pușkin nr. 5,          sectorul 1                                                                          Clădire S+P+1 Casa de oaspeți. S teren = 291,78 mp                                         291,78  
  17        36              20.402    Imobil cu terenul aferent din București, str. Tolstoi nr. 27, ap. 1 și ap. 2,       sectorul 1                                                                          Clădire S+P+1 Casa de oaspeți. S teren = 1.354,01 mp                                     1.354,01  
  18         37               20.333     Imobil Corp A cu terenul aferent, situat în București, strada Batiștei nr. 24A,     sectorul 2                                                                          Monument (fosta casa Marmorosch-Blank) Clădire Sp+P+1, Sc = 501 mp                  S teren = 983 mp                                                                           983,00   
  19      52           152.239  Teren situat în București, Calea Victoriei nr. 22-24, sectorul 3                            21,74
  20  Intrare nouă        99.657   Imobil din aleea Modrogan nr. 22, sectorul 1, București                             Clădire S+P+1E, Sc = 788 mp                                                              1.076,13 
   +  Anexa nr. 3LISTAimobilelor din domeniul privat alstatului aflate în administrarea Regiei Autonome"Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și aimobilelor proprietate proprie, propuse în vederea vânzării
  Nr. crt.Poz. HG          Denumirea imobilului și adresa                                                             Teren aferent rămas       - mp -     
                 SUCURSALA AGROSILVICĂ ȘI DE AGREMENT SCROVIȘTEA                                                                     
      2    Vila Pod - investiție neterminată cu terenul și plantațiile aferente din comuna Snagov,            județul Ilfov                                                                                                   544,00 
      3    Debarcaderul cu garajul de șalupe, ateliere și anexe gospodărești din Complexul Palat,             comuna Snagov, județul Ilfov                                                                                  5.510,00 
     4   Legătură rutieră între palat și Vila Pod, comuna Snagov, județul Ilfov                                          -    
  847^2 Teren aferent Vilei nr. 9 din Str. Nufărului nr. 15F, satul Snagov, comuna Snagov, județul Ilfov              6.533,10
     Teren Rustica - Cramă conținând vii, livezi, arabil și pădure cu terenul aferent din comuna        Snagov, județul Ilfov.                                                                                       48.085,00 
     Imobil Vila nr. 1A cu terenul aferent din Str. Florilor nr. 151, satul Snagov, comuna Snagov,      județul Ilfov                                                                                                25.364,20 
     Imobil Vila nr. 1B cu terenul aferent din Str. Florilor nr. 153, satul Snagov, comuna Snagov,      județul Ilfov                                                                                                12.271,90 
     Imobil Vila nr. 10 cu anexe: Casa țărănească, sere, bar, debarcader, hangar, alte anexe            și terenul aferent din Str. Nufărului nr. 15G, satul Snagov, comuna Snagov, județul Ilfov                    14.771,10 
                 SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL SINAIA                                                                    
    11/1   Teren aferent Hotelului și restaurantului "Robinson" din Predeal, Str. Muncii nr. 10,              județul Brașov                                                                                                  410,05 
  10   11/2   Teren aferent Hotelului și restaurantului "Robinson" din Predeal, Str. Muncii nr. 10,              județul Brașov                                                                                                2.656,75 
  11   12   Grup gospodăresc "Pietrosul", Str. Postăvarului nr. 10, Predeal, județul Brașov                               2.792,06
  12    13    Complexul balnear "Bradul" compus din: hotel, restaurant și bază de tratament cu terenul           și anexele aferente din Covasna, str. Mihai Eminescu nr. 225, județul Covasna                                22.798,00 
  13   14   Vila "Predeal" cu terenul aferent din Predeal, str. M. Săulescu nr. 71, județul Brașov                          240,00
  14    15    Minihotel "Covasna" cu terenul aferent concesionat din Covasna, str. Gh. Doja nr. 1A,              județul Covasna                                                                                                 482,67 
  15   18   Teren Vila nr. 2 "Bucegi" din Cumpătul-Sinaia, str. Cumpătul nr. 30, județul Prahova                            104,01
  16    19    Vila nr. 8 "Zambila" cu anexe: ateliere și terenul aferent din Cumpătul-Sinaia, str. Cumpătul      nr. 18, județul Prahova                                                                                       1.403,64 
  17    21    Vila "Victoria"+ împrejmuire cu terenul aferent din Furnica-Sinaia, str. Victoria nr. 2,           județul Prahova                                                                                               1.407,14 
  18   23   Cabana "Vânătorească" cu terenul aferent din Sinaia, Str. Săniușului nr. 3, județul Prahova                   1.607,00
  19   24   Teren-parc Vila "Bujorul" din Cumpătul-Sinaia, str. Aluniș, județul Prahova                                     319,00
  20   25   Teren Restaurantul "Vânătorul-Cumpătu", Sinaia                                                                  491,13
  21  Complex hotelier Mara cu teren aferent din Sinaia, Str. Toporașilor nr. 1A, județul Prahova                  22.289,50
                SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL OLĂNEȘTI                                                                   
  22    33    Vila '"Belvedere'" - corpul B - cu anexele și terenul aferent din Băile Herculane,                 str. Nicolae Stoica de Hațeg nr. 7, județul Caraș-Severin                                                     4.544,20 
  23   35   Complex "Cindrelul" cu teren aferent din Păltiniș, județul Sibiu                                              1.211,00
  24   40   Vila Livia și teren aferent din Băile Herculane, Str. Zăvoiului nr. 38, județul Caraș-Severin                 7.651,00
                SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL NEPTUN                                                                     
  25   43   Pepiniera din Eforie Nord, județul Constanța                                                                  8.710,04
  26    44    Complex restaurant "Dunărea" împreună cu hotel și bar "Dacia" și terenul aferent construcțiilor    din Neptun-Olimp, județul Constanța                                                                          14.798,84 
  27    45    Vila "Mărul" A cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța                                     cota indiviză       din 4.163,40
  28    45    Vila "Mărul" B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța                                     cota indiviză       din 4.163,40
  29   49   Sere și răsadnițe cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța                                      4.384,69
  30    50    Grup gospodăresc din zona II cu cămin, spălătorie și ateliere tehnice, cu terenul aferent,         din Neptun-Olimp, județul Constanța                                                                           5.910,92 
  31   51   Centrală termică Doina cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța                                   609,76
  32    52    Vila "Părul" A cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța                                     cotă indiviză       din 4.815,09
  33    52    Vila "Părul" B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța                                     cotă indiviză       din 4.815,09
  34    53    Vila "Nucul" A cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța                                     cotă indiviză       din 5.413,74
  35    53    Vila "Nucul" B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța                                     cotă indiviză       din 5.413,74
  36   54   Vila "Violeta" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța                                         3.946,65
  37   55   Vila "Bujorul" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța                                         7.313,04
  38   56   Vila "Crinul" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța                                          1.970,37
  39   58   Teren de tenis și teren de minigolf din Neptun-Olimp (Hotel Arad), județul Constanța                         14.414,35
  40   59   Vila "Egreta", Mamaia, județul Constanța, S. construită = 170,83 mp                                             -    
  41   60   Vila "Cerna", Mamaia, județul Constanța, S. construită = 173,20 mp                                              -    
  42    61    Imobil Restaurant + săli de conferință "Ambasador" cu terenul aferent din Neptun-Olimp,            județul Constanța                                                                                             8.299,64 
  43   65   Vila Agigea cu terenul aferent din Eforie Nord, str. Tudor Vladimirescu, județul Constanța                    6.972,18
  44   405  Imobil și garaj, str. Elisabeta nr. 7, oraș Constanța, județul Constanța                                        531,38
  45  Complex Doina - hotel, restaurant și teren aferent din Neptun, județul Constanța                             13.233,18
  46  Policlinica Doina cu teren aferent din Neptun, județul Constanța                                              6.017,18
                SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL "VICTORIA" CLUJ-NAPOCA                                                     
  47    71    Complex hotel-restaurant "Victoria" cu terenul aferent din Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie           nr. 54-56, județul Cluj                                                                                       2.437,00 
  48          74          Complex agroindustrial "Apahida" din comuna Apahida, Str. Libertății nr. 1, județul Cluj, cu       terenul aferent, compus din: grup social; atelier preparate carne; atelier pentru lactate; bloc cu 12 apartamente; grajd taurine nr. 3; grajd taurine nr. 4; hală creștere pui; grajd comun; grajd    pentru porcine la îngrășat; grajd maternitate scroafe + tineret; tabără vară pentru porcine;       magazie cereale; bucătărie furaje; filtru sanitar;magazie cereale 1000 t; centrală termică; fânar; pătule pentru porumb; siloz suprafață 2000 mp; depozit îngrășăminte; pătule circulare pentru       porumb; remize mașini + tractoare; atelier mecanic; șopron îngrășăminte chimice; platformă         betonată; împrejmuire beton                                                                                  41.562,00       
  49    78    Apartament str. Nicolae Titulescu nr. 24 (fostă str. Pata nr. 24), ap. 25, sc. 3 - parter          (3 camere), Cluj, județul Cluj                                                                                   32,38 
                 SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL SUCEAVA                                                                   
  50    79    Hotelul și restaurantul "Gloria" cu construcțiile anexe și terenul aferent din municipiul Suceava, str. Vasile Bumbac nr. 4-8, județul Suceava                                                                   5.021,00 
  51    81    Imobil pensiune Palace cu terenul aferent din Slănic-Moldova, str. Vasile Alecsandri nr. 6,        județul Bacău                                                                                                 1.130,00 
  52    Casa de oaspeți "Brădet" cu construcții anexe și terenul aferent din Suceava, Str. Brădetului      nr. 1, județul Suceava                                                                                       15.105,00 
                SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ȘI ÎNTREȚINEREA FONDULUI IMOBILIAR                                                    
  53   86   Imobil și garaj bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30, sectorul 1, București; parțial                               1.747,51
  54   89   Imobil-parțial str. Constantin Mille nr. 17, sectorul 1, București                                              138,08
  55   90   Imobil str. Luigi Cazzavillan nr. 19, sectorul 1, București, parțial                                            738,01
  56   91   Imobil str. Luigi Cazzavillan nr. 16, corp A+B, sectorul 1, București, parțial                                  944,68
  57    101   Imobil (66,86%) - parțial - subsol, parter, mezanin, etaj 1, etaj 2, bd. G-ral Gh. Magheru nr. 7,  sectorul 1, București, parțial                                                                                2.190,00 
  58   106  Imobil str. Câmpineanu nr. 3A, sectorul 1,București, parțial                                                  1.111,00
  59   114  Apartament Bd. Aviatorilor nr. 98, et. 1, ap. 2, sectorul 1, București                                          351,01
  60   120  Apartament str. Bitolia nr. 10, et. 1, ap. 2, sectorul 1, București                                              95,88
  61   121  Apartament str. Bitolia nr. 19, et. 2, ap. 3, sectorul 1, București                                              38,25
  62   123  Cameră serviciu nr. 55, et. 5, str. Brezoianu Ion nr. 29B, sectorul 1, București                       -             
  63   124  Apartament str. Brezoianu nr. 10, et. 4, ap. 8, sectorul 5, București                                            12,30
  64   129  Apartament bd. N. Bălcescu nr. 5, sc. B, et. 7, ap. 50, sectorul 1, București                                     8,40
  65   130  Apartament bd. N. Bălcescu nr. 9, sc. B, et. 2, ap. 16, sectorul 1, București                                     9,30
  66   132  Imobil Str. Crângului nr. 6 și garaj, sectorul 1, București                                                     232,00
  67   135  Apartament Str. Clucerului nr. 62-66, sc. C, parter, ap. 14, sectorul 1, București                                7,28
  68   139  Apartament str. George Enescu nr. 7, et. 2, ap. 13,sectorul 1, București                                          6,32
  69   146  Imobil str. Herăstrău nr. 40, sectorul 1, București                                                             244,58
  70   149  Imobil și garaj str. Av. Teodor Iliescu nr. 44, sectorul 1, București                                           189,10
  71   150  Apartament str. Av. Teodor Iliescu nr. 72, parter, ap. 1, sectorul 1, București                                 113,73
      151    152  Imobil din șos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, București, din care:                                              3.458,00 
  72    517   Apartament nr. 6, et. 2 din șos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, București, Su = 220,96 mp            și boxa nr. 6 - subsol Su = 7,58 mp                                                                    -               
  73    516   Apartament nr. 3, et. 1 din șos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, București, Su = 219,80 mp și boxa    nr. 1 - subsol Su = 10,25 mp                                                                           -               
  74    515   Apartament nr. 2, parter din șos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, București, Su = 220,45 mp și boxa   nr. 2 - subsol Su = 10,40 mp                                                                           -               
  75     154    Teren aferent ap. 6 din șos. Kiseleff nr. 22, et. 2, sectorul 1, București                                 cotă indiviză      din S. totală     de 6.672,23 mp
  76     155    Apartament șos. Kiseleff nr. 24, parter, ap. 1, sectorul 1, București                                      cotă indiviză      din S. totală    de 10.054,00 mp
  77     156    Apartament șos. Kiseleff nr. 24, parter, ap. 2, sectorul 1, București                                      cotă indiviză      din S. totală    de 10.054,00 mp
  78     157    Apartament șos. Kiseleff nr. 24, et. 1, ap. 3, sectorul 1, București                                       cotă indiviză      din S. totală    de 10.054,00 mp
  79     158    Apartament șos. Kiseleff nr. 24, et. 1, ap. 4, sectorul 1, București                                       cotă indiviză      din S. totală    de 10.054,00 mp
  80     159    Apartament șos. Kiseleff nr. 24, corp A, ap. 1, sectorul 1, București                                      cotă indiviză      din S. totală    de 10.054,00 mp
  81   519  Apartament șos. Kiseleff nr. 24, ap. 7, sectorul 1, București                                                    58,98
  82   161  Apartament str. C-țin Rădulescu Motru nr. 16, sc. C, bl. 21, et. 2, ap. 92, sectorul 4, București                10,75
  83   162  Apartament bd. Regina Elisabeta nr. 25, et. 6, ap. 30, sectorul 5, București                                     92,60
  84   163  Apartament str. Luterană nr. 5, sc. D, et. 2,ap. 42, sectorul 1, București                                        4,15
  85   164  Apartament str. Lt. Gh. Manu nr. 12, et. 1, ap. 4, sectorul 1, București                                          8,20
  86   165  Apartament str. Londra nr. 4, et. 2, ap. 8, sectorul 1, București                                                31,01
  87     166    Apartament str. Dr. Lister nr. 63, parter, ap. 1 și garaj, sectorul 5, București                           cotă indiviză      din S. totală      de 434,84 mp
  88     167    Apartament str. Dr. Lister nr. 63, et. 1, ap. 2, sectorul 5, București                                     cotă indiviză      din S. totală      de 434,84 mp
  89     168    Garaj aferent ap. nr. 18 din str. Dionisie Lupu nr. 74, sectorul 1, București                              cotă indiviză      din S. totală      de 6,26 mp  
  90     169    Apartament str. Dionisie Lupu nr. 74, et. 5, ap. 28, sectorul 1, București                                 cotă indiviză      din S. totală         de 6,26 mp
  91   172  Imobil str. Spătaru N. Milescu nr. 65 și garaj, sectorul 2, București                                           193,28
  92   173  Apartament și garaj bd. Mărăști nr. 49, parter, ap. 1, sectorul 1, București                                    152,00
  93   178  Apartament bd. G-ral Gh. Magheru nr. 32-36, sc. C, et. 4, ap. 18, sectorul 1, București                           1,02
  94   180  Apartament str. Pictor I. Negulici nr. 11, parter, ap. 2 și garaj, sectorul 1, București                          1,15
  95   181  Teren str. Pictor I. Negulici nr. 20 și garaj, sectorul 1, București                                              3,95
  96   182  Apartament str. Pictor I. Negulici nr. 32, et. 1, ap. 2, sectorul 1, București                                  353,41
  97   184  Apartament str. Lt. Av. Șerban Petrescu nr. 9, parter, ap. 1, sectorul 1, București                             102,23
  98   185  Teren Str. Pivnicierului nr. 4-6, et. 3, aferent ap. 16, sectorul 1, București                                   29,16
  99   186  Apartament Str. Plantelor nr. 16, et. 1, ap. 2, sectorul 2, București                                            51,67
  100   187  Apartament Str. Plantelor nr. 44, parter, ap. 1, sectorul 2, București                                          140,38
  101   189  Apartament str. Dimitrie Paciurea nr. 6, parter, ap. 2, sectorul 2, București                                    68,15
  102   190  Apartament str. ing. Ermil Pangratti nr. 14, et. 1, ap. 2, sectorul 1, București                                 70,71
  103   192  Teren aferent ap. 2, et. 1, situat în str. Alex. Philippide nr. 12, sectorul 2, București                        18,92
  104   193  Garaj, str. Sf. Spiridon nr. 4, sectorul 2,București                                                              7,40
  105    194   Apartament bd. Carol I nr. 54 B (fost Pache Protopopescu nr. 64 B), et. 5, ap. 8, sectorul 2,      București                                                                                                         1,76 
  106   196  Teren aferent apartament 6 din str. Washington (fostă Rozelor) nr. 13, et. 2, sectorul 1, București              30,81
  107   197  Apartament str. Popa Soare nr. 14, parter, ap. 2, sectorul 2, București                                          22,70
  108   199  Apartament str. Av. Gh. Stâlpeanu nr. 11, bl. 8, et. 2, ap. 12 și garaj, sectorul 1, București                   18,20
  109   200  Apartament str. Lt. Av. Iuliu Tetrat nr. 26, parter, ap. 1 și garaj, sectorul 1, București                      290,00
  110   201  Teren str. Ivan Turgheniev nr. 2-4, sectorul 1, București                                                        28,61
  111   204  Apartament str. Muzeul Zambaccian nr. 27, parter, ap. 1, sectorul 1, București                                  185,81
  112   205  Apartament str. Av. Mircea Zorileanu nr. 45, parter, ap. 1, sectorul 1, București                               255,72
  113   207  Teren str. Șipotul Fântânilor nr. 2, et. 5, ap. 63, sectorul 1, București                                         8,00
  114   208  Apartament str. Emanuel Porumbaru nr. 7, et. 3, ap. 3 și garaj, sectorul 1, București                            20,70
  115   210  Apartament str. C-țin Prezan nr. 4, et. 1, ap. 2, sectorul 1, București                                       1.677,59
  116   833  Apartament nr. 1, parter, din imobil situat în str. Prezan nr. 4, sectorul 1, București                       1.268,88
  117   211  Apartament str. Ardeleni nr. 1, et. 1, ap. 5, sectorul 2, București                                              11,50
  118   336  Apartament str. Ardeleni nr. 1, bl. 39, ap. 18, sectorul 2, București                                            11,51
  119   212  Apartament str. Ardeleni nr. 1, et. 5, ap. 24, sectorul 2, București                                             11,50
  120   213  Apartament str. Valeriu Braniște nr. 56, bl. 5, sc. B, ap. 1A, sectorul 3, București                             36,56
  121   215  Teren str. Smârdan nr. 5, sectorul 3, București                                                               1.138,52
  122   218  Teren Str. Ministerului nr. 2-4, tronson 1, intrarea 2 și tronson 2, sectorul 1, București                      562,04
  123   219  Teren Str. Doamnei nr. 17-19, sectorul 3, București                                                             940,49
  124   220  Teren Calea Moșilor nr. 128, sectorul 2, București                                                            1.986,00
  125   221  Apartament str. Trestiana nr. 11, bl. 14, sc. A, et. 4, ap. 19, sectorul 5, București                           -    
  126   224  Teren situat în str. Dr. Drăghiescu nr. 4, ap. 1, parter, sectorul 5, București                                  62,69
  127   225  Teren situat în Str. Progresului nr. 13, ap. 7, et. 3, sectorul 1, București                                     14,50
  128   226  Teren situat în bd. Pache Protopopescu nr. 1, et. 2, ap. 6, sectorul 2, București                                20,25
  129   227  Teren situat în str. Dr. Lister nr. 58, parter, ap. 1, sectorul 5, București                                     12,00
  130   228  Teren situat în str. Iulius Tetrat nr. 31, parter, ap. 1, sectorul 1, București                                  46,60
  131   229  Teren aferent ap. 3,situat în str. Obedenaru nr. 19, et. 1, sectorul 5, București                               100,00
  132   230  Teren situat în Str. Braziliei nr. 7, et. 1, ap. 2, sectorul 1, București                                        50,00
  133   231  Teren situat în str. Spiru Haret nr. 13, parter, ap. 3, sectorul 1, București                                    13,00
  134   232  Teren situat în Str. Fluierului nr. 17D, parter, ap. 1, sectorul 2, București                                    57,00
  135   233  Teren situat în str. Dr. N. Manolescu nr. 5-7, parter, ap. 2, sectorul 5, București                             130,00
  136   234  Teren situat în str. Amiral Bălescu nr. 29, et. 1, ap. 2, sectorul 1, București                                  20,00
  137   237  Teren aferent ap. 2 situat în str. Andrei Mureșan nr. 29, et. 1, sectorul 1, București                           38,00
     246  Imobil (fără ap. 39), bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, sectorul 1, București, din care:                           306,13
  138  bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, parter, spațiu comercial, sectorul 1, București                      
  139  bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 1, ap. 36, sectorul 1, București                                 
  140  bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 1, ap. 37, sectorul 1, București                                 
  141  bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 1, ap. 38, sectorul 1, București                                 
  142  bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 2, ap. 40, sectorul 1, București                                 
  143  bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 2, ap. 41, sectorul 1, București                                 
  144  bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 3, ap. 42, sectorul 1, București                                 
  145  bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 3, ap. 43, sectorul 1, București                                 
  146  bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 3, ap. 44, sectorul 1, București                                 
  147  bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 4, ap. 45, sectorul 1, București                                 
  148  bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 4, ap. 47, sectorul 1, București                                 
  149  bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 5, ap. 48, sectorul 1, București                                 
  150  bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 6, ap. 50, sectorul 1, București                                 
  151  bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 6, ap. 51, sectorul 1, București                                 
  152  bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 6, ap. 52, sectorul 1, București                                 
  153   241  Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 7, ap. 54, sectorul 1, București                      
  154  bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 7, ap. 55, sectorul 1, București                                 
  155   242  Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 7, ap. 56, sectorul 1, București                      
  156   243  Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 8, ap. 57, sectorul 1, București                      
  157  bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 8, ap. 58 sectorul 1, București                                  
  158   244  Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 8, ap. 59, sectorul 1, București                      
  159  bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 9, ap. 60, sectorul 1, București                                 
  160  bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 9, ap. 61, sectorul 1, București                                 
  161   245  Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 9, ap. 62, sectorul 1, București                      
  162  bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 10, ap. 63, sectorul 1, București                                
  163   253  Apartament str. Turda nr. 120, parter, ap. 1, sectorul 1, București                                               9,00
  164   704  Apartament, str. Turda nr. 120, bl. 38, ap. 3, sectorul 1, București                                             10,60
  165   254  Apartament str. Turda nr. 120, et. 1, ap. 5, sectorul 1, București                                                8,97
  166   255  Apartament str. Turda nr. 120, et. 3, ap. 14, sectorul 1, București                                              10,85
  167   256  Apartament str. Turda nr. 120, et. 4, ap. 18, sectorul 1, București                                              10,85
  168   268  Teren aferent imobil str. Avram Iancu nr. 8, sectorul 2, București                                                4,79
  169   270  Mansardă - imobil str. Alex. Philippide nr. 15, sectorul 2, București                                           -    
  170   275  Apartament str. Haga nr. 3, parter, ap. 1, cu terenul aferent, sectorul 1, București                            103,97
  171   276  Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, et. 1, ap. 5, sectorul 2, București                                     11,00
  172   277  Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, et. 2, ap. 7, sectorul 2, București                                     10,00
  173   278  Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, et. 4, ap. 10, sectorul 2, București                                    10,00
  174   279  Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, et. 5, ap. 12, sectorul 2, București                                    10,00
  175   280  Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, parter, ap. 3, sectorul 2, București                                     7,00
  176   283  Imobil str. Traian nr. 98, bl. L112 B, parter (cotă indiviză), sectorul 3, București                             55,13
  177   284  Imobil str. M. Basarab nr. 71, bl. L 111A, parter (cotă indiviză), sectorul 3, București                         32,89
  178   285  Imobil str. M. Basarab nr. 73, bl. L113A, parter (cotă indiviză), sectorul 3, București                          99,69
  179   299  Teren, Str. Armindenului nr. 8-10, sectorul 1, București                                                        550,00
  180   302  Imobil - parțial, str. Câmpineanu nr. 20,sectorul 1, București, parțial                                         813,20
     304  Imobil str. B. S. Delavrancea nr. 12 B, sectorul 1, București, din care:                                        685,18
  181  str. B. S. Delavrancea nr. 12B, ap. 3, sectorul 1, București                                        
  182  str. B.S. Delavrancea nr. 12B, ap. 4, sectorul 1, București                                         
  183   305  Teren str. B. S. Delavrancea nr. 12A, sectorul 1, București                                                     629,40
      306   Imobil - parțial fără spațiul de la et. 2 și 3 din Calea Dorobanților nr. 87, sectorul 1, Bucureștidin care:                                                                                                       -      
  184  Calea Dorobanților nr. 85-87, parter, spațiu comercial, sectorul 1, București                       
  185  Calea Dorobanților nr. 85-87, mezanin, sectorul 1, București                                        
  186  Calea Dorobanților nr. 85-87, et. 1, ap. 1 sectorul 1, București                                    
  187  Calea Dorobanților nr. 85-87, et. 4, ap. 4 sectorul 1, București                                    
  188  Calea Dorobanților nr. 85-87, et. 5, ap. 5, sectorul 1, București                                   
  189  Calea Dorobanților nr. 85-87, et. 6, ap. 6, sectorul 1, București                                   
      307   Imobil - parțial, fără ap. 1 și 6 din str. M. Eminescu nr. 102-104, sectorul 2, București,         din care:                                                                                                       897,57 
  190  str. Eminescu Mihai nr. 102-104, parter dreapta, spațiu comercial, sectorul 2, București            
  191  str. Eminescu Mihai nr. 102-104, parter stânga, sectorul 2, București                               
  192  str. Eminescu Mihai nr. 102-104, mezanin dreapta, sectorul 2, București                             
  193  str. Eminescu Mihai nr. 102-104, mezanin, ap. 2, sectorul 2, București                              
  194  str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 1, ap. 3, sectorul 2, București                                
  195  str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 1, ap. 4, sectorul 2, București                                
  196  str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 2, ap. 5, sectorul 2, București                                
  197  str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 3, ap. 7, sectorul 2, București                                
  198  str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 3, ap. 8, sectorul 2, București                                
  199  str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 4, ap. 9, sectorul 2, București                                
  200  str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 4, ap. 10, sectorul 2, București                               
  201  str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 5, ap. 11, sectorul 2, București                               
     313  Imobil str. Mircea Vodă nr. 47, sectorul 3, București, din care:                                                480,00
  202  bd. Mircea Vodă nr. 47, parter, stânga+dreapta, sectorul 3, București                               
  203  bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 1, ap. 1, sectorul 3, București                                         
  204  bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 1, ap. 2, sectorul 3, București                                         
  205  bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 2, ap. 3, sectorul 3, București                                         
  206  bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 2, ap. 4, sectorul 3, București                                         
  207  bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 3, ap. 5, sectorul 3, București                                         
  208  bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 3, ap. 6, sectorul 3, București                                         
  209  bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 4, ap. 7, sectorul 3, București                                         
  210  bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 4, ap. 8, sectorul 3, București                                         
  211  bd. Mircea Vodă nr. 47. et. 5, ap. 9, sectorul 3, București                                         
  212  bd. Mircea Vodă nr. 47. et. 5, ap. 10, sectorul 4, București                                        
  213  bd. Mircea Vodă nr. 47. et. 6, ap. 11, sectorul 5, București                                        
  214  bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 6, ap. 12, sectorul 3, București                                        
  215  bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 7, ap. 13, sectorul 3, București                                        
  216  bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 7, ap. 14, sectorul 3, București                                        
  217  bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 8, ap. 15, sectorul 3, București                                        
  218  bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 8, ap. 16, sectorul 3, București                                        
  219  bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 9, ap. 17, sectorul 3, București                                        
  220   320  Apartament str. N. Bălcescu nr. 35, sc. A, et. 5, ap. 10, sectorul 1, București                                   9,01
  221   327  Imobil și garaj str. Școala Floreasca nr. 9-11, sectorul 1, București                                         1.517,38
  222   328  Imobil situat în str. Cuza Vodă nr. 90, sectorul 4, București                                                   452,56
  223   332  Imobil str. Grigore Alexandrescu nr. 86, sectorul 1, București                                                1.625,72
  224   333  Teren str. Aleea Alexandru nr. 1, sectorul 1, București                                                          33,71
  225   340  Imobil și garaj Str. Armenească nr. 35, sectorul 2, București                                                    826,6
  226   347  Apartament str. Bălcescu nr. 16, et. 5, ap. 5, sectorul 1, București                                             20,35
     348  Imobil str. Bălcescu nr. 26, sectorul 1, București, din care:                                                   602,00
  227  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, parter, mag. 1-5, sectorul 1, București                                
  228  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 1, ap. 1, sectorul 1, București                                    
  229  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 1, ap. 2, sectorul 1, București                                    
  230  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 1, ap. 3, sectorul 1, București                                    
  231  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 4, sectorul 1, București                                    
  232  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 5, sectorul 1, București                                    
  233  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 6, sectorul 1, București                                    
  234  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 7, sectorul 1, București                                    
  235  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 8, sectorul 1, București                                    
  236  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 9, sectorul 1, București                                    
  237  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 10, sectorul 1, București                                   
  238  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 11, sectorul 1, București                                   
  239  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 12, sectorul 1, București                                   
  240  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 13, sectorul 1, București                                   
  241  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 14, sectorul 1, București                                   
  242  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 15, sectorul 1, București                                   
  243  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 16, sectorul 1, București                                   
  244  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 17, sectorul 1, București                                   
  245  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 18, sectorul 1, București                                   
  246  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 19, sectorul 1, București                                   
  247  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 20, sectorul 1, București                                   
  248  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 21, sectorul 1, București                                   
  249  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 22, sectorul 1, București                                   
  250  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 23, sectorul 1, București                                   
  251  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 24, sectorul 1, București                                   
  252  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 25, sectorul 1, București                                   
  253  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 26, sectorul 1, București                                   
  254  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 27, sectorul 1, București                                   
  255  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, mansardă, ap. 28, sectorul 1, București                                
  256  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, mansardă, ap. 29, sectorul 1, București                                
  257  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 6, ap. 30, sectorul 1, București                                   
  258  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, mansardă, ap. 31, sectorul 1, București                                
  259  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, mansardă, ap. 32, sectorul 1, București                                
  260  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 6, ap. 33, sectorul 1, București                                   
  261   357  Teren din str. Burghelea nr. 3, sectorul 2, București                                                            22,00
  262   358  Apartament nr. 3, situat în imobilul Str. Călărașilor nr. 79, bl. 3, sectorul 3, București                      163,65
  263   362  Apartament, str. Catargiu Lascăr nr. 11A, ap. 18, sectorul 1, București                                          87,71
  264   369  Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, parter, ap. 1, sectorul 1, București                             134,40
  265   370  Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, parter, ap. 2, sectorul 1, București                             230,85
  266   371  Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, parter, ap. 3, sectorul 1, București                             114,92
  267   372  Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, et. 1 ap. 4, sectorul 1, București                               141,75
  268   373  Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, et. 1 ap. 5, sectorul 1, București                               112,43
  269   374  Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, et. 2 ap. 8, sectorul 1, București                               137,61
  270   375  Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, et. 2 ap. 9, sectorul 1, București                               113,73
  271   376  Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, et. 2 ap. 11, sectorul 1, București                               57,14
  272   377  Teren aferent imobil, str. Constantinescu Al. nr. 59 corp A+B+C, sectorul 1, București                            5,05
  273   378  Imobil, str. Constantinescu Al. nr. 61, sectorul 1, București                                                   719,00
  274   382  Apartament, str. Dacia nr. 55, parter, ap. 2, sectorul 1, București                                               8,46
  275   383  Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 1, ap. 3, sectorul 1, București                                               11,91
  276   384  Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 1, ap. 4, sectorul 1, București                                               14,16
  277   380  Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 2, ap. 5, sectorul 1, București                                               11,86
  278   385  Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 2, ap. 6, sectorul 1, București                                               14,04
  279   386  Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 3, ap. 7, sectorul 1, București                                               11,75
  280   387  Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 3, ap. 8, sectorul 1, București                                               14,07
  281   286  Apartament, bd. Dacia nr. 55, et. 4, ap. 9, sectorul 1, București                                                11,75
  282   388  Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 4, ap. 10, sectorul 1, București                                              14,02
  283   389  Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 5, ap. 11, sectorul 1, București                                              11,96
  284   287  Apartament, bd. Dacia nr. 55, et. 5, ap. 12, sectorul 1, București                                               15,02
  285   390  Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 6, ap. 13, sectorul 1, București                                              11,88
  286   288  Apartament, bd. Dacia nr. 55, et. 7, ap. 15, sectorul 1, București                                               12,12
  287   391  Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 8, ap. 17, sectorul 1, București                                              15,82
  288   395  Imobil, str. Delavrancea nr. 6 A, sectorul 1, București                                                       8.248,00
     400  Imobil, str. Drobeta nr. 13, sectorul 2, București, din care:                                                   368,20
  289  str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 1, sectorul 2, București                                           
  290  str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 2, sectorul 2, București                                           
  291  str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 3, sectorul 2, București                                           
  292  str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 4, sectorul 2, București                                           
  293  str. Drobeta nr. 13, et. 1, ap. 5, sectorul 2, București                                            
  294  str. Drobeta nr. 13, et. 2, ap. 7, sectorul 3, București                                            
  295  str. Drobeta nr. 13, et. 2, ap. 8, sectorul 2, București                                            
  296  str. Drobeta nr. 13, et. 2, ap. 9, sectorul 2, București                                            
     401  Imobil, str. Drobeta nr. 4-10, sectorul 2, București din care:                                                1.377,90
  297  str. Drobeta nr. 4-10, P, ap. 1, sectorul 2, București                                              
  298  str. Drobeta nr. 4-10, P, ap. 2, sectorul 2, București                                              
  299  str. Drobeta nr. 4-10, P, ap. 3, sectorul 2, București                                              
  300  str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 4, sectorul 2, București                                          
  301  str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 5, sectorul 2, București                                          
  302  str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 6, sectorul 2, București                                          
  303  str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 7, sectorul 2, București                                          
  304  str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 8, sectorul 2, București                                          
  305  str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, ap. 9, sectorul 2, București                                          
  306  str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, ap. 10, sectorul 2, București                                         
  307  str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, ap. 12, sectorul 2, București                                         
  308  str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, ap. 13, sectorul 2, București                                         
  309  str. Drobeta nr. 4-10, et. 3, ap. 14, sectorul 2, București                                         
  310  str. Drobeta nr. 4-10, et. 3, ap. 15, sectorul 2, București                                         
  311  str. Drobeta nr. 4-10, et. 3, ap. 16, sectorul 2, București                                         
  312   403  Teren, str. Dumbrava Roșie nr. 10, sectorul 2, București                                                         95,00
  313   404  Teren, str. Dumbrava Roșie nr. 4, sectorul 2, București                                                          24,00
  314   406  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 1, sectorul 2, București                                           15,03
  315   407  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 2, sectorul 2, București                                           47,66
  316   408  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 4, sectorul 2, București                                           53,61
  317   409  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 6, sectorul 2, București                                           53,61
  318   410  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 7, sectorul 2, București                                           56,02
  319  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 8, sectorul 2, București                                           56,21
  320   411  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 11, sectorul 2, București                                          55,90
  321   412  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 12, sectorul 2, București                                          55,74
  322   413  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 13, sectorul 2, București                                          56,00
  323   414  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 14, sectorul 2, București                                          56,60
  324   415  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 16, sectorul 2, București                                          34,00
  325   416  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 17, sectorul 2, București                                          35,32
  326   417  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 1, sectorul 2, București                                          28,65
  327   422  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 2, sectorul 2, București                                          31,07
  328   423  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 3, sectorul 2, București                                          32,92
  329   424  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 4, sectorul 2, București                                          41,73
  330   426  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 6, sectorul 2, București                                          41,73
  331   427  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 7, sectorul 2, București                                          35,01
  332   323  Apartament, str. Mihail Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 8, sectorul 2, București                                   39,89
  333   428  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 9, sectorul 2, București                                          34,91
  334   293  Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. B1, et. 4, ap. 10, sectorul 2, București                               42,16
  335   418  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 11, sectorul 2, București                                         34,60
  336   419  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 12, sectorul 2, București                                         38,46
  337   420  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 13, sectorul 2, București                                         35,45
  338   421  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 14, sectorul 2, București                                         41,98
  339    429   Terasă și cameră de serviciu, str. Eminescu nr. 124 sc. B1, terasă și cameră de serviciu,          sectorul 2, București                                                                                            10,11 
  340   430  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 1, sectorul 2, București                                          29,84
  341   441  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 2, sectorul 2, București                                          25,82
  342   289  Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 1, ap. 3, sectorul 2, București                                26,78
  343   290  Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 1, ap. 4, sectorul 2, București                                37,43
  344   445  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 5, sectorul 2, București                                          36,19
  345   446  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 6, sectorul 2, București                                          26,19
  346   291  Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 2, ap. 7, sectorul 2, București                                34,96
  347   322  Apartament, str. Mihail Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 2, ap. 8, sectorul 2, București                            35,55
  348   447  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 9, sectorul 2, București                                          26,19
  349   431  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 10, sectorul 2, București                                         34,96
  350   432  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 11, sectorul 2, București                                         35,76
  351   433  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 12, sectorul 2, București                                         31,41
  352   434  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 13, sectorul 2, București                                         39,97
  353   435  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 14, sectorul 2, București                                         32,70
  354   436  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 15, sectorul 2, București                                         29,49
  355   437  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 16, sectorul 2, București                                         36,87
  356   438  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 17, sectorul 2, București                                         36,24
  357   439  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 18, sectorul 2, București                                         30,09
  358   440  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 19, sectorul 2, București                                         40,44
  359   442  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 21, sectorul 2, București                                         32,78
  360   443  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 22, sectorul 2, București                                         38,76
  361   444  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 23, sectorul 2, București                                         36,33
  362  Apartament, str. Eminescu Mihai nr. 124, sc. B2, extindere, P, sectorul 2, București                
  363   448  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 1, sectorul 2, București                                           23,10
  364   449  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 2, sectorul 2, București                                           41,53
  365   292  Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. C, et. 1, ap. 3, sectorul 2, București                                 32,39
  366   294  Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. C, et. 1, ap. 4, sectorul 2, București                                 54,40
  367   450  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 5, sectorul 2, București                                           32,39
  368   451  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 6, sectorul 2, București                                           54,59
  369   452  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 7, sectorul 2, București                                           36,63
  370   453  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 8, sectorul 2, București                                           54,63
  371   454  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 9, sectorul 2, București                                           38,56
  372   455  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 10, sectorul 2, București                                          55,35
  373   456  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 11, sectorul 2, București                                          33,98
  374   457  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 12, sectorul 2, București                                          51,56
  375   458  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 13, sectorul 2, București                                          32,39
  376   459  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 14, sectorul 2, București                                          53,34
  377   321  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, et. 7, ap. 15, sectorul 2, București                                   45,99
  378   460  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 16, sectorul 2, București                                          39,83
  379   461  Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, parter, ap. 1, sectorul 1, București                                        72,70
  380   462  Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, parter, ap. 2, sectorul 1, București                                        76,36
  381   463  Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, parter, ap. 3, sectorul 1, București                                        83,36
  382   464  Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, et. 1, ap. 4, sectorul 1, București                                         74,36
  383   465  Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, et. 2, ap. 5, sectorul 1, București                                         82,79
  384   466  Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, et. 2, ap. 6, sectorul 1, București                                        76,10
  385   467  Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, et. 3, ap. 7, sectorul 1, București                                         82,74
  386   468  Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, et. 3, ap. 8, sectorul 1, București                                         74,05
  387   469  Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, et. 4, ap. 9, sectorul 1, București                                         84,15
  388   470  Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, et. 4, ap. 10,sectorul 1, București                                         69,26
  389   471  Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, et. 5, ap. 11, sectorul 1, București                                        82,16
  390   472  Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, et. 5, ap. 12, sectorul 1, București                                        74,72
  391   296  Apartament, str. M. Eminescu nr. 44-48, et. 6, ap. 13, sectorul 2, București                                     88,75
  392   295  Apartament, str. M. Eminescu nr. 44-48, et. 6, ap. 14, sectorul 2, București                                     73,81
  393   473  Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, ap. 15, sectorul 1, București                                               82,30
  394   474  Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, ap. 16, sectorul 1, București                                               75,35
  395   475  Cameră serviciu, str. Eminescu nr. 44-48, sectorul 1, București                                                   6,34
  396   476  Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, parter, ap. 1, sectorul 1, București                                        67,17
  397   477  Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, parter, ap. 2, sectorul 1, București                                        72,43
  398   478  Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 1, ap. 3, sectorul 1, București                                         77,17
  399   479  Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 1, ap. 4, sectorul 1, București                                         74,73
  400   480  Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 2, ap. 5, sectorul 1, București                                         76,67
  401   481  Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 2, ap. 6, sectorul 1, București                                         76,48
  402   482  Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 3, ap. 7, sectorul 1, București                                         76,88
  403   483  Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 3, ap. 8, sectorul 1, București                                         69,44
  404   297  Apartament, str. M. Eminescu nr. 50-54, et. 4, ap. 9, sectorul 1, București                                      76,98
  405   484  Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 4, ap. 10, sectorul 1, București                                        74,42
  406   485  Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 5, ap. 11, sectorul 1, București                                         79,9
  407   486  Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 6, ap. 13, sectorul 1, București                                        76,05
  408   487  Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 6, ap. 14, sectorul 1, București                                        75,08
  409   488  Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 7, ap. 15, sectorul 1, București                                        75,79
  410   489  Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 7, ap. 16, sectorul 1, București                                        76,32
  411   490  Apartament, str. Eminescu nr. 56, et. 2, ap. 2, sectorul 1, București                                           434,28
     491  Imobil (fără ap. 14, 3, 30), str. Eminescu nr. 82-88, sectorul 1, București, din care:                        1.076,92
  412  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, P., ap. 1, sectorul 2, București                              
  413  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, P., ap. 2, sectorul 2, București                              
  414  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 1, ap. 4, sectorul 2, București                           
  415  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 2, ap. 5, sectorul 2, București                           
  416  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 2, ap. 6, sectorul 2, București                           
  417  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 3, ap. 7, sectorul 2, București                           
  418  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 3, ap. 8, sectorul 2, București                           
  419  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 4, ap. 9, sectorul 2, București                           
  420  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 4, ap. 10, sectorul 2, București                          
  421  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 5, ap. 11, sectorul 2, București                          
  422  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 5, ap. 12, sectorul 2, București                          
  423  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 6, ap. 13, sectorul 2, București                          
  424  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 7, ap. 15, sectorul 2, București                          
  425  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 7, ap. 16, sectorul 2, București                          
  426  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, P., ap. 17, sectorul 2, București                             
  427  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, P., ap. 18, sectorul 2, București                             
  428  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 1, ap. 19, sectorul 2, București                          
  429  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 1, ap. 20, sectorul 2, București                          
  430  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 2, ap. 21, sectorul 2, București                          
  431  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 2, ap. 22, sectorul 2, București                          
  432  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 3, ap. 23, sectorul 2, București                          
  433  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 3, ap. 24, sectorul 2, București                          
  434  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 4, ap. 25, sectorul 2, București                          
  435  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 4, ap. 26, sectorul 2, București                          
  436  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 5, ap. 27, sectorul 2, București                          
  437  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 5, ap. 28, sectorul 2, București                          
  438  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 6, ap. 29, sectorul 2, București                          
  439  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 7, ap. 31, sectorul 2, București                          
  440  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 7, ap. 32, sectorul 2, București                          
  441   494  Teren, str. Gh. Manu nr. 3, ap. 1-13, sectorul 1, București                                                     440,60
  442   495  Teren, str. Gogol nr. 4, sectorul 1, București                                                                    8,29
  443   497  Teren, str. Grigorescu E. nr. 16, sectorul 1, București                                                         233,00
  444   498  Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 1, sectorul 2, București                                                   20,13
  445   499  Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 2, sectorul 2, București                                                   17,89
  446   500  Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 3, sectorul 2, București                                                   25,61
  447   501  Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 5, sectorul 2, București                                                   17,89
  448   502  Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 6, sectorul 2, București                                                   25,61
  449   503  Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 7, sectorul 2, București                                                   20,13
  450   504  Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 11, sectorul 2, București                                                  17,89
  451   505  Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 12, sectorul 2, București                                                  25,61
  452   247  Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 5, ap. 17, sectorul 2, București                                           17,88
  453   248  Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 6, ap. 21, sectorul 2, București                                           25,61
  454   249  Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 7, ap. 22, sectorul 2, București                                           20,12
  455   250  Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 8, ap. 25, sectorul 2, București                                           20,12
  456   251  Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 10, ap. 32, sectorul 2, București                                          18,12
  457   252  Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 10, ap. 33, sectorul 2, București                                          25,22
  458   512  Apartament, str. Kiseleff nr.14, ap. 4, sectorul 1, București                                                   132,87
  459   513  Imobil, str. Kiseleff nr. 16, sectorul 1, București                                                           2.695,00
  460   514  Imobil, str. Kiseleff nr. 18, sectorul 1, București                                                           2.317,00
  461  Teren, str. Kiseleff nr. 18 A, sectorul 1, București                                                            467,00
  462   521  Teren, str. Kiseleff nr. 55, vila 6, sectorul 1, București                                                       55,38
     522  Imobil, str. Kiseleff nr. 55, vila 9, sectorul 1, București, din care:                                        1.120,93
  463  șos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 55, vila 9, et. 1, ap. 3, sectorul 1, București                
  464  șos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 55, vila 9, et. 1, ap. 4, sectorul 1, București                
  465   524  Apartament, str. Lahovari Alex. nr. 5 A, ap. 5, sectorul 1, București                                            10,93
  466   528  Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 15, sectorul 1, București                                        23,79
  467   530  Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 18, sectorul 1, București                                        17,88
  468   531  Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 19, sectorul 1, București                                        21,27
  469   532  Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 20, sectorul 1, București                                        19,15
  470   533  Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 21, sectorul 1, București                                        18,70
  471   534  Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 22, sectorul 1, București                                        17,88
  472   535  Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 24, sectorul 1, București                                        19,15
  473   536  Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 25, sectorul 1, București                                        18,70
  474   538  Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 28, sectorul 1, București                                        19,15
  475   539  Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 31, sectorul 1, București                                        21,27
  476   540  Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 33, sectorul 1, București                                        18,70
  477   541  Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 34, sectorul 1, București                                        17,88
  478   542  Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 35, sectorul 1, București                                        21,27
  479   543  Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 36, sectorul 1, București                                        19,15
  480   544  Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 37, sectorul 1, București                                        18,70
  481   545  Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 38, sectorul 1, București                                        17,88
  482   546  Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 41, sectorul 1, București                                        18,70
  483   547  Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 44, sectorul 1, București                                        19,15
  484   548  Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 46, sectorul 1, București                                        12,51
  485   549  Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 48, sectorul 1, București                                        19,15
  486   550  Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 50, sectorul 1, București                                        18,07
  487   527  Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 51, sectorul 1, București                                        12,32
  488   556  Imobil (subsol+parter+mezanin), str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, sectorul 1, București                        271,40
  489   557  Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 4, sectorul 1, București                                      27,36
  490   558  Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 5, sectorul 1, București                                      13,19
  491   559  Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 8, sectorul 1, București                                      24,41
  492   560  Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 9, sectorul 1, București                                      27,13
  493   561  Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 10, sectorul 1, București                                     13,41
  494   563  Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 13, sectorul 1, București                                     24,60
  495   564  Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 14, sectorul 1, București                                     27,12
  496   565  Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 15, sectorul 1, București                                     13,33
  497   566  Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 16, sectorul 1, București                                     29,90
  498   567  Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 17, sectorul 1, București                                     23,96
  499   568  Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 18, sectorul 1, București                                     24,49
  500   569  Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 20, sectorul 1, București                                     13,29
  501   571  Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 22, sectorul 1, București                                     24,14
  502   574  Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 26, sectorul 1, București                                     29,83
  503   575  Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 27, sectorul 1, București                                     25,64
  504   577  Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 30, sectorul 1, București                                     13,47
  505   579  Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 36, sectorul 1, București                                     22,70
  506   580  Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 37, sectorul 1, București                                     23,22
  507   581  Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 38, sectorul 1, București                                     22,60
  508   582  Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 39, sectorul 1, București                                     22,77
  509   583  Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 40, sectorul 1, București                                     23,22
  510   584  Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 41, sectorul 1, București                                     22,74
  511   585  Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 42, sectorul 1, București                                     22,42
  512   586  Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 43, sectorul 1, București                                     23,27
  513   587  Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 44, sectorul 1, București                                     22,88
  514   588  Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 45, sectorul 1, București                                     22,41
  515   589  Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 46, sectorul 1, București                                     23,22
  516   590  Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 47, sectorul 1, București                                     22,74
  517   591  Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 48, sectorul 1, București                                     22,21
  518   592  Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 49, sectorul 1, București                                     23,30
  519   593  Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 50, sectorul 1, București                                     22,76
  520   594  Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 51, sectorul 1, București                                     22,43
  521   595  Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 52, sectorul 1, București                                     23,25
  522   596  Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 53, sectorul 1, București                                     22,64
  523   597  Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 54, sectorul 1, București                                     22,48
  524   598  Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 55, sectorul 1, București                                     23,08
  525   599  Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 56, sectorul 1, București                                     22,83
  526   600  Teren, str. Mirea G. nr. 11, sectorul 1, București                                                                7,90
     603  Imobil, str. Mora Grigore nr. 17, corp A,B,C, sectorul 1, București, din care                                   617,94
  527  str. Mora Grigore dr. nr. 17, parter, ap. 1, sectorul 1, București                                  
  528  str. Mora Grigore dr. nr. 17, ap. 1bis, sectorul 1, București                                       
  529  str. Mora Grigore dr. nr. 17, ap. 2, sectorul 1, București                                          
  530  str. Mora Grigore dr. nr. 17, parter, ap. 3, sectorul 1, București                                  
  531   606  Imobil (45% din teren, Corp C1 și garaj), str. Olari nr. 23, sectorul 2, București                              151,70
     614  Imobil (fără ap. 1, 3, 4, 10), str. Paris nr. 45 A, sectorul 1, București, din care:                            412,35
  532  str. Paris nr. 45A, P., ap. 2, sectorul 1, București                                                
  533  str. Paris nr. 45A, et. 1, ap. 5, sectorul 1, București                                             
  534  str. Paris nr. 45A, et. 2, ap. 7, sectorul 1, București                                             
  535  str. Paris nr. 45A, et. 3, ap. 9, sectorul 1, București                                             
  536  str. Paris nr. 45A, et. 4, ap. 11, sectorul 1, București                                            
     618  Imobil, str. Pitar Moș nr. 10, sectorul 1, București, din care:                                                535,00
  537  str. Pitar Moș nr. 10, P., ap. 1, sectorul 1 București                                              
  538  str. Pitar Moș nr. 10, P., ap. 2, sectorul 1, București                                             
  539  str. Pitar Moș nr. 10, et. 1, ap. 3, sectorul 1, București                                          
  540  str. Pitar Moș nr. 10, et. 1, ap. 4, sectorul 1, București                                          
  541  str. Pitar Moș nr. 10, et. 2, ap. 5, sectorul 1, București                                          
  542  str. Pitar Moș nr. 10, et. 2, ap. 6, sectorul 1, București                                          
  543  str. Pitar Moș nr. 10, et. 2, ap. 7, sectorul 1, București                                          
  544  str. Pitar Moș nr. 10, et. 3, ap. 8, sectorul 1, București                                          
  545  str. Pitar Moș nr. 10, et. 4, ap. 9, sectorul 1, București                                          
  546  str. Pitar Moș nr. 10, et. 4, ap. 10, sectorul 1, București                                         
  547  str. Pitar Moș nr. 10, et. 5, ap. 11, sectorul 1, București                                         
  548  str. Pitar Moș nr. 10, et. 5, ap. 12, sectorul 1, București                                         
     620  Imobil, Str. Polonă nr. 3-5, sectorul 1, București, din care:                                                 1.012,00
  549  Str. Polonă nr. 3-5, parter, ap. 1, sectorul 1, București                                           
  550  Str. Polonă nr. 3-5, parter, ap. 2, sectorul 1, București                                           
  551  Str. Polonă nr. 3-5, et. 1, ap. 3, sectorul 1, București                                            
  552  Str. Polonă nr. 3-5, et. 1, ap. 4, sectorul 1, București                                            
  553  Str. Polonă nr. 3-5, et. 1, ap. 5, sectorul 1, București                                            
  554  Str. Polonă nr. 3-5, et. 2, ap. 6, sectorul 1, București                                            
  555  Str. Polonă nr. 3-5, et. 3, ap. 7, sectorul 1, București                                            
  556  Str. Polonă nr. 3-5, et. 3, ap. 8, sectorul 1, București                                            
  557  Str. Polonă nr. 3-5, et. 4, ap. 9, sectorul 1, București                                            
  558  Str. Polonă nr. 3-5, et. 5, ap. 11, sectorul 1, București                                           
  559  Str. Polonă nr. 3-5, et. 5, ap. 12, sectorul 1, București                                           
  560  Str. Polonă nr. 3-5, et. 6, ap. 13, sectorul 1, București                                           
  561  Str. Polonă nr. 3-5, et. 6, ap. 14, sectorul 1, București                                           
     623  Imobil, Str. Polonă nr. 35, sectorul 1, București, din care:                                                  1.480,00
  562  Str. Polonă nr. 35, sc. 1, P., ap. 1, sectorul 1, București                                         
  563  Str. Polonă nr. 35, sc. 1, P., ap. 2, sectorul 1, București                                         
  564  Str. Polonă nr. 35, sc. 1, et. 1, ap. 3, sectorul 1, București                                      
  565  Str. Polonă nr. 35, et. 1, ap. 4, sectorul 1, București                                             
  566  Str. Polonă nr. 35, et. 2, ap. 5, sectorul 1, București                                             
  567  Str. Polonă nr. 35, sc. 1, et. 3, ap. 7, sectorul 1, București                                      
  568  Str. Polonă nr. 35, sc. 1, et. 3, ap. 8, sectorul 1, București                                      
  569  Str. Polonă nr. 35, ap. 9, sectorul 1, București                                                    
  570  Str. Polonă nr. 35, sc. 2, ap. 10, sectorul 1, București                                            
  571  Str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 1, ap. 11, sectorul 1, București                                     
  572  Str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 1, ap. 12, sectorul 1, București                                     
  573  Str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 2, ap. 13, sectorul 1, București                                     
  574  Str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 2, ap. 14, sectorul 1, București                                     
  575  Str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 3, ap. 15, sectorul 1, București                                     
  576  Str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 3, ap. 16, sectorul 1, București                                     
  577   628  Imobil și garaj, str. Praporgescu D. nr. 33, sectorul 1, București                                  
  578   629  Apartament nr. 1, str. Prezan C. nr. 2 A, ap. 1, sectorul 1, București                                        1.756,74
  579   633  Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 1, sectorul 1, București                                               14,21
  580   634  Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 2, sectorul 1, București                                                7,33
  581   635  Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 3, sectorul 1, București                                                7,49
  582   636  Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 4, sectorul 1, București                                               14,79
  583   637  Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 5, sectorul 1, București                                                7,46
  584   638  Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 6, sectorul 1, București                                                7,60
  585   639  Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 7, sectorul 1, București                                               17,92
  586   640  Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 8, sectorul 1, București                                               14,79
  587   641  Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 9, sectorul 1, București                                                7,46
  588   642  Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 10, sectorul 1, București                                               7,60
  589   643  Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 11, sectorul 1, București                                              17,92
  590   644  Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 13, sectorul 1, București                                               7,46
  591   645  Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 18, sectorul 1, București                                               7,60
  592   646  Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 21, sectorul 1, București                                               7,46
  593   647  Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 25, sectorul 1, București                                               7,61
  594   648  Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 32, sectorul 1, București                                               6,91
  595   651  Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 2, sectorul 1, București                                               51,55
  596   652  Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 3, sectorul 1, București                                               41,95
  597   653  Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 4, sectorul 1, București                                               53,33
  598   654  Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 5, sectorul 1, București                                               45,36
  599   655  Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 8, sectorul 1, București                                               44,77
  600   656  Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 10, sectorul 1, București                                              56,31
  601   657  Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 11, sectorul 1, București                                              46,10
  602   658  Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 12, sectorul 1, București                                             │41,30
  603   659  Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 13, sectorul 1, București                                              52,64
  604   660  Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 14, sectorul 1, București                                              49,70
  605   662  Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 16, sectorul 1, București                                              52,56
  606   663  Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 17, sectorul 1, București                                              44,61
  607   665  Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 19, sectorul 1, București                                              53,95
  608   666  Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 21, sectorul 1, București                                             │41,20
  609   667  Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 22, sectorul 1, București                                              51,27
  610   668  Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 23, sectorul 1, București                                              43,48
  611   669  Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 24, sectorul 1, București                                              51,32
  612   670  Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 25, sectorul 1, București                                              45,35
  613   671  Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 1, sectorul 1, București                                               26,09
  614   672  Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 2, sectorul 1, București                                               16,62
  615   673  Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 3, sectorul 1, București                                               25,96
  616   674  Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 5, sectorul 1, București                                               23,86
  617   675  Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 6, sectorul 1, București                                               21,36
  618   676  Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 7, sectorul 1, București                                               27,61
  619   677  Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 8, sectorul 1, București                                               21,45
  620   678  Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 9, sectorul 1, București                                               28,10
  621   679  Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 11, sectorul 1, București                                              27,33
  622   680  Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 12, sectorul 1, București                                              20,92
  623   681  Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 13, sectorul 1, București                                              25,18
  624   682  Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 14, sectorul 1, București                                             │22,21
  625   684  Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 16, sectorul 1, București                                              22,11
  626   685  Teren, Str. Română nr. 2, sectorul 1, București                                                                   4,26
     690  Imobil și garaj, str. Russo Alecu nr. 13-19, sectorul 2, București (fără ap. 7), din care:                    1.680,37
  627  str. Russo Alecu nr. 13-19, P., ap. 1, sectorul 2, București                                        
  628  str. Russo Alecu nr. 13-19, P., ap. 1A, sectorul 2, București                                       
  629  str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 1, ap. 3, sectorul 2, București                                     
  630  str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 2, ap. 4, sectorul 2, București                                     
  631  str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 2, ap. 5, sectorul 2, București                                     
  632  str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 4, ap. 8, sectorul 2, București                                     
  633  str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, București                                     
  634  str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 5, ap. 10, sectorul 2, București                                    
  635  str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 6, ap. 12, sectorul 2, București                                    
  636  str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 6, ap. 13, sectorul 2, București                                    
  637  str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 7, ap. 14, sectorul 2, București                                    
  638   693  Imobil și garaj, str. Șonțu Gh. nr. 11, sectorul 1,București                                                  1.465,00
  639   694  Imobil și garaj, str. Starostescu nr. 3, sectorul 1, București                                                  550,07
  640   699  Imobil și garaj, str. Tokio nr. 11, sectorul 1, București                                                       215,00
  641   709  Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 4, sectorul 2, București                                               9,16
  642   257  Apartament str. Vlaicu Aurel nr. 147, et. 1, ap. 6, sectorul 2, București                                         6,48
  643   710  Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 9, sectorul 2, București                                               8,23
  644   711  Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 13, sectorul 2, București                                              8,23
  645   712  Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 14, sectorul 2, București                                              6,48
  646   713  Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 18, sectorul 2, București                                              6,48
  647   714  Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 19, sectorul 2, București                                              7,01
  648   715  Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 20, sectorul 2, București                                              6,21
  649   716  Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 22, sectorul 2, București                                              6,48
  650   720  Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 31, sectorul 2, București                                              7,01
  651   722  Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 47, sectorul 2, București                                              6,23
  652   258  Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 1, ap. 49, sectorul 2, București                                8,23
  653   259  Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 1, ap. 52, sectorul 2, București                                6,28
  654   723  Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 53, sectorul 2, București                                              8,23
  655   260  Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 3, ap. 57, sectorul 2, București                                8,23
  656   261  Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 4, ap. 61, sectorul 2, București                                8,23
  657   262  Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 4, ap. 62, sectorul 2, București                                6,63
  658   263  Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 4, ap. 64, sectorul 2, București                                6,28
  659   264  Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 5, ap. 67, sectorul 2, București                                6,69
  660   265  Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 6, ap. 70, sectorul 2, București                                6,63
  661   266  Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 6, ap. 71, sectorul 2, București                                6,65
  662   267  Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 6, ap. 72, sectorul 2, București                                6,28
  663   729  Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 65, sectorul 2, București                                              8,23
  664   732  Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 81, sectorul 2, București                                              8,23
  665   733  Imobil și garaj, str. Washington nr. 14 A, sectorul 1, București                                                358,00
  666   741  Teren aferent ap. 2, str. Muzeul Zambaccian nr. 14, et. 1, sectorul 1, București                                 34,11
  667    742   Cotă indiviză 48,19% din imobil situat în București, Calea Victoriei nr. 118, sectorul 1, cu teren aferent, parțial                                                                                                359,96 
  668   746  Terenul din București, str. J.L.Calderon nr. 16, sectorul 2                                                     150,42
  669   758  Garaj cu terenul aferent din București, Str. Heleșteului nr. 22A, sectorul 1                                    405,07
  670   760  Imobil și garaj din București, str. Ionescu Gion nr. 13, sectorul 3                                             235,00
  671   763  Teren aferent ap. 1 din Bd. Aviatorilor nr. 70, sectorul 1, București                                            48,00
  672   766  Apartament nr. 13 din Calea Griviței nr. 186, bl. N, et. 3, sectorul 1, București                                 7,86
  673   773  Spațiu comercial situat în str. Câmpineanu nr. 26, bl. 8, parter, sectorul 1, București (115,00 mp)              -   
  674   782  Imobil, str. I. Câmpineanu nr. 27, bl. 7, parter, sectorul 1, București, (Su=126,80 mp)                          -   
  675    847   Imobil, garaj cu teren aferent situat în București, actual str. D-tru Orbescu (fost str. Pictor    Margareta Sterian) nr. 7, sectorul 2                                                                            382,40 
  676  Imobil - parțial cu terenul aferent din București, str. Gogol nr. 2, sectorul 1                               1.334,50
  677  Construcție situată în București, Calea Victoriei nr. 22-24, sectorul 3 - VIP Lipscani                           -   
  678    Imobil și garaj cu terenul aferent, din București, str. Eugen Lovinescu (fostă Emile Zola) nr. 2A, ap. 1 și ap. 2, sectorul 1                                                                                      541,14 
  679  Imobil (teren și parțial clădire) din București, bd. Mircea Eliade nr. 3, sectorul 1                         10.047,25
  680  Imobil cu terenul aferent din București, str. Tolstoi nr. 27, ap. 1 și ap. 2, sectorul 1                      1.354,01
                SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL TRIUMF BUCUREȘTI                                                           
  681   784  Teren cu barăci de depozitare în aleea Alexandru nr. 42, sectorul 1, București                                  619,00
  682   785  Imobil Hotel Triumf cu terenul aferent din șos. Kiseleff nr. 12, sectorul 1, București                       14.987,00
  683     786    Imobil Club Floreasca cu terenul aferent din București, bd. Mircea Eliade nr. 1, sectorul 1, și    anexe: C1 Club Sc=3.457,20 mp, C2 Clădire Sc=246,80 mp, C3 Punct control Sc=3,40 mp,               C4 Casetă tablou electric Sc= 2,10 mp, C5 Debarcader Sc= 43,40 mp                                            16.010,60  
  684   788  Sere de flori și răsaduri cu terenul aferent din str. Aleea Modrogan nr. 1A, sectorul 1, București            4.200,00
  685   792  Anexă puț apă Vila nr. 5 și teren aferent, Str. Florilor nr. 111A, comuna Snagov, județul Ilfov                 196,00
  686   793  Teren Vila 7, Str. Lalelelor nr. 7A, comuna Snagov, județul Ilfov                                               133,50
  687   796  Anexă Vila nr. 14 și terenul aferent din Str. Nufărului nr. 15A bis, comuna Snagov, județul Ilfov                81,35
  688    802/1   Complexul "Muntenia", str. Aleea Nufărului nr. 1B, comuna Snagov, județul Ilfov, format din:       Restaurant "Muntenia" - Hotel Muntenia și bar cu sală de jocuri și magazie, bufet, spălătorie, cu  terenul aferent                                                                                              11.403,91  
  689    803   Construcții anexe Vila nr. 23 cu teren aferent din Str. Zorelelor nr. 44A, comuna Snagov, județul  Ilfov                                                                                                         6.615,27 
  690    804   Teren aferent anexa 1 și anexa 2 la Vila nr. 23 cu teren aferent din Str. Zorelelor nr. 44B, comunaSnagov, județul Ilfov                                                                                         3.513,92 
  691   805  Teren aferent anexă Vila nr. 24A din Intrarea Tuberozelor nr. 2A, comuna Snagov, județul Ilfov                3.181,50
  692   809  Anexă și teren Vila nr. 32 din Str. Zorelelor nr. 104A bis, comuna Snagov, județul Ilfov                      3.894,00
  693    812   Vila nr. 39 și teren aferent din str. Gorăslău nr. 50A, sat Ghermănești, comuna Snagov, județul    Ilfov                                                                                                         2.705,00 
  694   813  Anexă și teren Vila nr. 42 din Str. Narciselor nr. 4B, comuna Snagov, județul Ilfov                             962,00
  695   814  Teren aferent puț apă - Vila nr. 44 din Str. Merilor nr. 12A, comuna Snagov, județul Ilfov                      206,00
  696   815  Vila nr. 45 cu anexă și terenul aferent din Str. Narciselor nr. 2, comuna Snagov, județul Ilfov               3.972,00
  697   816  Anexele nr. 49 și 50 cu terenul aferent din Str. Narciselor nr. 2A, comuna Snagov, județul Ilfov                475,00
  698   819  Teren aferent Vila nr. 59 din Str. Lalelelor nr. 5B, comuna Snagov, județul Ilfov                               198,00
  699   826  Teren Vila nr. 76 din str. Călugăreni nr. 2, sat Ghermănești, comuna Snagov, județul Ilfov                      864,10
  700   830  Anexa Vila nr. 90 și teren aferent din satul Siliștea Snagovului, comuna Gruiu, județul Ilfov                 1.320,00
  701   831  Teren din satul Siliștea Snagovului, comuna Gruiu, județul Ilfov                                              5.000,00
  702    840   Club social din Parcul rezidențial Băneasa, str. Erou Iancu Nicolae nr. 12-26, CCS, oraș           Voluntari                                                                                                     8.546,70 
  703    841   Vila nr. 1 din Parcul rezidențial Băneasa, str. Erou Iancu Nicolae nr. 12-26, Vila 1, oraș         Voluntari                                                                                                       623,70 
  704    842   Vila nr. 18 din Parcul rezidențial Băneasa, str. Erou Iancu Nicolae nr. 12-26, Vila 18, oraș       Voluntari                                                                                                       494,70 
  705    843   Vila nr. 56 din Parcul rezidențial Băneasa, str. Erou Iancu Nicolae nr. 12-26, Vila 56, oraș       Voluntari                                                                                                       733,80 
  706   845  Teren aferent imobil Casa de oaspeți din București, str. Turgheniev nr. 18, sectorul 1                          262,73
  707    774/1   Complex Măgurele, cu terenul aferent, compus din: sediul administrativ (birouri) ferma pentru      creșterea și îngrășarea porcilor, fabrica de nutrețuri combinate, depozite, din comuna Măgurele,   Str. Atomiștilor nr. 1, județul Ilfov                                                                       156.909,00  
  708 774/2 Teren cu construcțiile aferente din comuna Măgurele, Str. Atomiștilor nr. 1, județul Ilfov          
  709 776/2 Sere incinta principală și terenul aferent din șos. Pipera nr. 79-81, sectorul 1, București                 214.704,77
  710 776/3 Bloc locuințe salariați și terenul aferent din șos. Pipera nr. 79-81, sectorul 1, București                   1.699,88
  711    777   Bloc locuințe G6 în zona Aviației cu terenul aferent din str. Av. Alex. Șerbănescu nr. 4-6,        sectorul 1, București (fără ap. 4)                                                                              714,80 
  Nr. crt.Poz. HG          Denumirea imobilului și adresa                                             Teren aferent rămas - mp -            
                        IMOBILE PROPRIETATE PROPRIE A REGIEI                                                         
                SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ȘI ÎNTREȚINEREA FONDULUI IMOBILIAR                                    
      2   Imobil și teren Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, sectorul 3, București, din care:              248,00
    1  Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 1, ap. 1, sectorul 3, București              
    2  Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 1, ap. 2, sectorul 3, București              
    3  Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 2, ap. 3, sectorul 3, București              
    4  Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 2, ap. 4, sectorul 3, București              
    5  Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 3, ap. 5, sectorul 3, București              
    6  Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 3, ap. 6, sectorul 3, București              
    7  Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 4, ap. 7, sectorul 3, București              
    8  Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 4, ap. 8, sectorul 3, București              
    9  Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 5, ap. 9, sectorul 3, București              
  10  Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 5, ap. 10, sectorul 3, București             
  11  Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 6, ap. 11, sectorul 3, București             
  12  Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 6, ap. 12, sectorul 3, București             
  13  Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 7, ap. 13, sectorul 3, București             
  14  Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 7, ap. 14, sectorul 3, București             
  15  Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 8, ap. 15, sectorul 3, București             
  16    3   Apartament str. C-țin Prezan nr. 4, et. 2, ap. 3, sectorul 1, București                       1.202,91
  17    4   Apartament Bd. Tineretului nr. 15, bl. A4, et. 1, ap. 7, sectorul 4, București                    7,38
  18    5   Apartament str. Turda nr. 120, bl. 38, sc. A, et. 5, ap. 21, sectorul 1, București                8,97
                SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL TRIUMF                                                     
  19    8   Teren comuna Măgurele, Str. Atomiștilor nr. 1, județul Ilfov                                 16.895,32
                SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL NEPTUN                                                     
  20    12    Teren aferent drumului de acces la activul "Sere și răsadnițe R.A.-A.P.P.S." din  Neptun, județul Constanța                                                                       237,66 
  21    13    Imobil - construcții "Centrul Internațional de Conferințe Neptun" din Neptun,     județul Constanța                                                                           -          
                SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL OLĂNEȘTI                                                   
  22     14     Din Vila Bujoreni, din Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 267, județul     Vâlcea: clădire fosta centrală termică, conductă alimentare apă și  conductă      alimentare gaze, terasă acoperită                                                             -         
  ------