LEGE nr. 220 din 28 noiembrie 2011pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 30 noiembrie 2011    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 190 alineatul (5), după litera i) se introduce o nouă literă, litera i^1), cu următorul cuprins:"i^1) coplata pentru unele servicii medicale;".2. La articolul 210 alineatul (1), litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:"l) coplata - suma care reprezintă plata contribuţiei băneşti a asiguratului în temeiul obligaţiei prevăzute la art. 219 lit. g), pentru a putea beneficia de serviciile medicale din pachetul de servicii de bază, în cadrul sistemului naţional de asigurări sociale de sănătate. Suma prevăzută drept coplată se calculează procentual din valoarea serviciilor medicale aşa cum sunt prevăzute în contractul-cadru. Cuantumul coplăţii în procente, precum şi valoarea serviciilor medicale sunt stabilite prin contractul-cadru potrivit art. 217 alin. (3) lit. k). Suma prevăzută drept coplată este încasată suplimentar faţă de cea decontată din fond;".3. La articolul 210 alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:"m) tichetul moderator pentru sănătate - formular cu regim special, ale cărui model şi modalitate de utilizare se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate."4. După articolul 213 se introduc două noi articole, articolele 213^1 şi 213^2 , cu următorul cuprins:"Art. 213^1. - Următoarele categorii de asiguraţi sunt scutite de la coplată, după cum urmează: a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii între 18 ani şi 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenţii, dacă nu realizează venituri din muncă; b) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse; c) pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 740 lei/lună.Art. 213^2. - (1) Lista serviciilor medicale pentru care se încasează coplata, nivelul coplăţii, precum şi data aplicării coplăţii se stabilesc prin contractul-cadru şi prin normele de aplicare a acestuia. (2) Suma percepută drept coplată în cursul unui an nu poate depăşi a douăsprezecea parte din valoarea veniturilor nete anuale realizate. (3) După atingerea sumei maxime privind coplata pe asigurat pe an calendaristic, serviciile medicale pentru care se încasează coplata sunt acordate fără coplată. (4) Documentul justificativ prin care se face dovada coplăţii serviciilor medicale este tichetul moderator pentru sănătate. (5) Sumele încasate din coplată constituie venituri ale furnizorilor de servicii medicale şi se utilizează pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale şi pentru achiziţionarea tichetului moderator pentru sănătate."5. La articolul 219, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:"g) să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând coplata, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru şi prin normele de aplicare a acestuia;".6. La articolul 339, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) asigurător - persoana juridică ori filiala autorizată în condiţiile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, să exercite activităţi de asigurare, să practice clasele de asigurări de sănătate din categoria asigurărilor de viaţă şi/sau generale şi care îşi asumă răspunderea de a acoperi cheltuielile cu serviciile medicale prevăzute în contractul de asigurare voluntară de sănătate, inclusiv coplata stabilită în condiţiile legii, precum şi sucursala unei societăţi de asigurare ori a unei societăţi mutuale, dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, care a primit o autorizaţie de la autoritatea competentă a statului membru de origine în acest sens;".7. La articolul 339, litera c) se abrogă.8. La articolul 341, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Asigurările voluntare de sănătate de tip complementar suportă coplata datorată de asigurat, în condiţiile legii."9. La articolul 345, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) lista coplăţilor pentru asigurări voluntare de sănătate de tip complementar;".10. Articolul 359 se abrogă.  +  Articolul IIÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor adopta actele normative corespunzătoare pentru modificarea contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi, respectiv, a normelor de aplicare a acestuia.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 28 noiembrie 2011.Nr. 220.-----