ORDIN nr. 260 din 21 noiembrie 2011pentru stabilirea normelor privind formarea, evaluarea, examinarea, atestarea şi controlul examinatorilor care participă la desfăşurarea examenelor practice pentru obţinerea permisului de conducere
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 30 noiembrie 2011    Având în vedere prevederile art. 11^5 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentul ordin stabileşte normele privind formarea, evaluarea, examinarea, atestarea şi controlul examinatorilor care participă la desfăşurarea examenelor practice pentru obţinerea permisului de conducere.  +  Articolul 2Competenţa privind formarea, evaluarea, examinarea, atestarea şi controlul examinatorilor care participă la desfăşurarea examenelor practice pentru obţinerea permisului de conducere aparţine Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumită în continuare D.R.P.C.Î.V.  +  Articolul 3 (1) Au calitatea de examinator ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor care deţin un atestat valabil. (2) Atestatul de examinator se obţine prin promovarea unui examen şi se retrage sau revocă în condiţiile prezentului ordin.  +  Capitolul II Condiţii pentru obţinerea atestatului de examinator  +  Articolul 4 (1) Persoana care solicită atestarea pentru categoria B trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) deţine permis de conducere pentru categoria B, valabil, de cel puţin 3 ani; b) a împlinit vârsta de 23 de ani; c) să nu fi avut permisul de conducere anulat; d) să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimii 3 ani; e) să fie aptă din punct medical şi psihologic pentru desfăşurarea activităţii respective; f) să nu activeze ca instructor auto sau profesor de legislaţie în cadrul unei şcoli de conducători auto; g) să fi absolvit cursul de formare iniţială pentru examinatori, în condiţiile stabilite de prezentul ordin. (2) Atestarea pentru alte categorii decât cea prevăzută la alin. (1) se poate solicita numai de către examinatorul atestat pentru categoria B care: a) îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. d), f) şi g); b) deţine permis de conducere pentru categoria solicitată; c) îndeplineşte una din următoarele condiţii:(i) deţine atestat pentru categoria B de cel puţin 3 ani;sau(îi) are cel puţin 5 ani de conducere în categoria de vehicule pentru care solicită atestarea; sau(iii) a promovat un test de evaluare teoretică şi practică a aptitudinilor de conducere pentru un nivel mai ridicat decât cel necesar pentru obţinerea unui permis de conducere. (3) Procedura de examinare, modalitatea de evaluare a aptitudinilor de conducere pentru un nivel mai ridicat decât cel necesar pentru obţinerea unui permis de conducere, obiectivele care stau la baza evaluării şi componenţa comisiei de examinare se aprobă prin dispoziţie a directorului D.R.P.C.Î.V.  +  Capitolul III Formarea iniţială  +  Articolul 5 (1) Formarea iniţială a personalului care urmează a fi atestat reprezintă instruirea acestuia pentru a dobândi cunoştinţele, aptitudinile şi competenţele necesare evaluării performanţelor unei persoane care susţine examenul practic pentru obţinerea permisului de conducere şi se concretizează prin absolvirea cursului de formare iniţială pentru examinatori, denumit în continuare cursul. (2) Cursul se organizează de către Serviciul regim permise de conducere şi examinări din cadrul D.R.P.C.Î.V.  +  Articolul 6 (1) Pentru înscrierea la curs, solicitantul care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-f) trebuie să depună la D.R.P.C.Î.V. următoarele documente: a) cererea pentru înscrierea la curs, semnată de solicitant; b) copia actului de identitate, valabil; c) copia permisului de conducere, valabil; d) avizul medical şi psihologic, în original, cu menţiunea "apt" pentru a conduce vehicule din categoria/categoriile pentru care solicită formarea ca examinator, în termenul de valabilitate; e) certificatul de cazier judiciar, în original, în termenul de valabilitate; f) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) şi că nu deţine o funcţie ori nu exercită o activitate în cadrul unei şcoli de conducători auto. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se verifică de Serviciul regim permise de conducere şi examinări din cadrul D.R.P.C.Î.V., care ţine evidenţa acestora. (3) Data planificării pentru participarea la curs se comunică serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor de unde provin solicitanţii care au depus cereri pentru înscriere.  +  Articolul 7 (1) Cursul cuprinde pregătirea teoretică şi pregătirea practică. (2) Cursul pentru categoria B are durata de 60 de ore, pentru fiecare tip de pregătire alocându-se câte 30 de ore. (3) Cursul pentru fiecare dintre celelalte categorii are durata de 20 de ore, pentru fiecare tip de pregătire alocându-se câte 10 ore.  +  Articolul 8 (1) Cursul este structurat astfel încât să asigure personalului care urmează a fi atestat competenţa profesională necesară pentru evaluarea corespunzătoare a performanţelor unei persoane ce susţine examenul practic pentru obţinerea permisului de conducere. Competenţele necesare exercitării activităţii de examinator sunt prevăzute în anexa nr. 1. (2) Cursul se organizează pe grupe de categorii de vehicule, astfel: a) pentru categoriile AM, A1, A2 şi A; b) pentru categoriile B şi Tr; c) pentru categoriile C1, C, D1, D, Tb; d) pentru categoria BE, C1E, CE, D1E, DE; e) pentru categoria Tv. (3) Absolvirea cursului permite solicitarea obţinerii atestatului după cum urmează: a) cursul absolvit pentru una din categoriile AM, A1, A2 şi A - atestat pentru toate aceste categorii; b) cursul absolvit pentru categoria B - atestat pentru categoria B şi Tr; c) cursul absolvit pentru una din categoriile C1, C, D1 şi D - atestat pentru toate aceste categorii; d) cursul absolvit pentru categoria D sau Tb - atestat pentru toate aceste categorii; e) cursul absolvit pentru una din categoriile BE, C1E, CE, D1E şi DE - atestat pentru toate aceste categorii. (4) Organizarea, structura şi desfăşurarea cursului se stabilesc prin dispoziţie a directorului D.R.P.C.Î.V.  +  Capitolul IV Examinarea pentru obţinerea atestatului de examinator  +  Articolul 9 (1) Examenul pentru obţinerea atestatului de examinator se organizează de D.R.P.C.Î.V., la sediul său. (2) Planificarea la examen se comunică de către D.R.P.C.Î.V. serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor până la data de 30 septembrie a anului în curs pentru anul următor.  +  Articolul 10 (1) Examinarea se realizează de o comisie de examen constituită la nivelul D.R.P.C.Î.V. (2) Comisia de examen prevăzută la alin. (1) este compusă din cel puţin 3 membri, desemnaţi prin dispoziţie a directorului D.R.P.C.Î.V.  +  Articolul 11La examen, absolventul cursului organizat în condiţiile cap. III se prezintă cu actul de identitate şi cu permisul de conducere, ambele în original.  +  Articolul 12 (1) Examenul pentru obţinerea atestatului de examinator constă în următoarele probe: a) probă scrisă, eliminatorie, care are drept scop verificarea cunoştinţelor teoretice acumulate, constând într-un test de tip grilă cu 50 de întrebări, a cărei durată este de 60 de minute. Această probă poate fi susţinută şi în sistem informatic; b) probă practică, desfăşurată în trafic, cu o durată de 45 de minute, destinată evaluării cunoştinţelor, aptitudinilor şi competenţelor pe care examinatorul trebuie să le aibă pentru a asigura evaluarea corespunzătoare a unei persoane care susţine examenul practic pentru obţinerea permisului de conducere. (2) Examenul se consideră promovat atunci când candidatul răspunde corect la cel puţin 35 de întrebări din testul de tip grilă şi obţine calificativul "Admis" la proba practică. (3) Persoana declarată "Respins" la primul examen are dreptul să susţină un nou examen în termen de 30 de zile calendaristice de la data susţinerii primului examen. (4) Persoana declarată "Respins" la examenul susţinut potrivit alin. (3) poate susţine un alt examen numai după absolvirea unui nou curs în condiţiile cap. III.  +  Articolul 13Situaţia rezultatelor obţinute de participanţii la examenul pentru obţinerea atestatului de examinator, semnată de toţi membrii comisiei de examinare, se afişează la sediul D.R.P.C.Î.V. şi se comunică, în scris, serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din care provin candidaţii.  +  Articolul 14 (1) Atestatul de examinator se eliberează de către D.R.P.C.Î.V. persoanei care a promovat examenul prevăzut la art. 12, în termen de 15 zile de la data promovării acestuia. (2) Atestatul de examinator este valabil 5 ani de la data eliberării. (3) Modelul atestatului de examinator este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 15Atestatul de examinator conferă dreptul de a examina persoane care susţin examenul practic pentru obţinerea permisului de conducere, după cum urmează: a) atestatul de examinator categoria A - pentru examinarea candidaţilor la categoriile AM, A1 şi A2; b) atestatul de examinator categoriile B şi BE - pentru examinarea candidaţilor la categoriile Tr şi B1; c) atestatul de examinator categoria C - pentru examinarea candidaţilor la categoria C1; d) atestatul de examinator categoria D - pentru examinarea candidaţilor la categoriile D1 şi Tb; e) atestatul de examinator categoria CE - pentru examinarea candidaţilor la categoria C1E; f) atestatul de examinator categoria DE - pentru examinarea candidaţilor la categoria D1E; g) atestatul de examinator pentru una sau mai multe din categoriile A, A1, A2, B, BE, C, CE, D şi DE - pentru examinarea candidaţilor la categoria AM.  +  Articolul 16Procedura de examinare, modalitatea de evaluare a probei scrise şi practice, obiectivele care stau la baza evaluării şi componenţa comisiei de examinare se aprobă prin dispoziţie a directorului D.R.P.C.Î.V.  +  Capitolul V Retragerea şi revocarea atestatului de examinator  +  Articolul 17Retragerea atestatului de examinator se dispune de directorul D.R.P.C.Î.V., la propunerea motivată a şefului Serviciului regim permise de conducere şi examinări din cadrul D.R.P.C.Î.V. sau a şefului serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea examinatorul vizat, în următoarele cazuri: a) când examinatorul nu mai este apt din punct de vedere medical sau psihologic pentru desfăşurarea activităţii, situaţie dovedită prin documente; b) de la data obţinerii calificativului "Respins" la evaluarea anuală prevăzută la art. 20 şi până la data obţinerii calificativului "Admis" în urma reevaluării; c) pe perioada suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, în condiţiile legii; d) pe perioada cercetării prealabile pentru săvârşirea unor abateri disciplinare în legătură cu activitatea de examinator.  +  Articolul 18Revocarea atestatului de examinator se dispune de directorul D.R.P.C.Î.V., la propunerea motivată a şefului Serviciului regim permise de conducere şi examinări din cadrul D.R.P.C.Î.V. sau a şefului serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea examinatorul vizat, în următoarele cazuri: a) examinatorul nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. f); b) examinatorul a fost declarat "Respins" la reevaluarea prevăzută la art. 20 alin. (5); c) examinatorul a fost sancţionat pentru o abatere disciplinară constând în neîndeplinirea ori îndeplinirea defectuoasă a îndatoririlor de serviciu; d) la încetarea raporturilor de serviciu.  +  Capitolul VI Asigurarea calităţii activităţii şi formarea continuă a examinatorului  +  Articolul 19Activitatea examinatorilor este îndrumată, monitorizată şi controlată de D.R.P.C.Î.V.  +  Articolul 20 (1) Fiecare examinator este evaluat anual privind modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu. (2) Evaluarea anuală se efectuează la locul de muncă al examinatorului de ofiţeri specialişti din cadrul D.R.P.C.Î.V. anume desemnaţi de directorul acestei instituţii. Directorul D.R.P.C.Î.V. îl poate împuternici şi pe şeful serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor pentru efectuarea evaluării anuale. (3) Evaluarea anuală constă în susţinerea unui test scris şi a unei probe practice pentru verificarea competenţelor necesare exercitării activităţii de examinator. (4) Rezultatele evaluării anuale şi atestatele examinatorilor declaraţi "Respins" vor fi înaintate Serviciului regim permise de conducere şi examinări din D.R.P.C.Î.V. în termen de 5 zile de la efectuarea evaluării. (5) Examinatorii declaraţi "Respins" au dreptul la o reevaluare în termen de 30 de zile calendaristice de la data efectuării evaluării, la sediul D.R.P.C.Î.V. (6) Examinatorii declaraţi "Respins" la reevaluare pot susţine examenul pentru obţinerea unui nou atestat numai după absolvirea unui curs în condiţiile cap. III.  +  Articolul 21Fiecare examinator este supus unei verificări pe parcursul desfăşurării examenelor de conducere în traseu la proba practică, o dată la fiecare 5 ani, pentru o perioadă minimă cumulată de cel puţin o jumătate de zi, monitorizându-se activitatea acestuia pe parcursul mai multor examene la proba practică.  +  Articolul 22 (1) Fiecare examinator, indiferent de numărul de categorii de vehicule pentru care este atestat, trebuie să se supună unui proces de formare continuă minimă: a) efectuat în mod regulat, pentru fiecare perioadă de 2 ani, pe parcursul a 4 zile, pentru:(i) a-şi menţine şi actualiza cunoştinţele şi aptitudinile necesare în vederea efectuării examinării;(îi) a dezvolta noi competenţe care au devenit esenţiale pentru exercitarea activităţii sale;(iii) a asigura desfăşurarea examenelor în mod corect şi uniform; b) efectuat pentru fiecare perioadă de 5 ani, pe parcursul a cel puţin 5 zile, pentru a-şi menţine şi dezvolta aptitudinile practice pentru conducerea vehiculului. (2) Formarea continuă prevăzută la alin. (1) se poate realiza în mod individual sau în grup, prin intermediul uneia din următoarele modalităţi: a) în cadrul unei şedinţe de informare; sau b) în cadrul unei sesiuni de pregătire într-o sală de curs; sau c) învăţarea în mod tradiţional sau pe suport electronic.  +  Articolul 23 (1) Examinatorul care nu a desfăşurat activitate de examinare pentru o anumită categorie pe parcursul unei perioade de cel puţin 2 ani poate relua examinarea la acea categorie numai după absolvirea unui examen. (2) Procedura de desfăşurare a examenului prevăzut la alin. (1) se stabileşte prin dispoziţie a directorului D.R.P.C.Î.V.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 24Prezentul ordin se aplică de la data de 19 ianuarie 2013, cu excepţia dispoziţiilor cap. VI privind asigurarea calităţii activităţii şi formarea continuă a examinatorului, care se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 25Atestatele eliberate până la data de 19 ianuarie 2013 rămân valabile după această dată în condiţiile prezentului ordin.  +  Articolul 26Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 27Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.*Prezentul ordin transpune prevederile anexei IV la Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 403 din 30 decembrie 2006.p. Ministrul administraţieişi internelor,Mihai Capră,secretar de statBucureşti, 21 noiembrie 2011.Nr. 260.  +  Anexa 1COMPETENŢELE NECESARE EXERCITĂRII ACTIVITĂŢII DE EXAMINATOR1. Noţiuni referitoare la cunoaşterea şi înţelegerea conducerii vehiculului şi la evaluarea acesteia: a) teoria comportamentului în timpul conducerii vehiculului; b) perceperea pericolelor şi prevenirea accidentelor de circulaţie; c) programul pe care se bazează normele aplicabile examenului de conducere; d) condiţiile de desfăşurare a probei practice la examenul de conducere; e) legislaţia rutieră aplicabilă, respectiv legislaţia naţională şi cea europeană în vigoare şi orientările sale de interpretare; f) teoria şi tehnicile de evaluare; g) conducerea preventivă.2. Competenţe privind evaluarea abilităţilor şi comportamentului candidaţilor care susţin proba practică a examenului pentru obţinerea permisului de conducere: a) capacitatea de a observa cu precizie, de a monitoriza şi de a face o evaluare generală a performanţelor candidatului care susţine proba practică a examenului pentru obţinerea permisului de conducere, în special:(i) recunoaşterea corectă şi globală a situaţiilor periculoase;(îi) determinarea cu precizie a cauzelor şi efectelor probabile în astfel de situaţii;(iii) realizarea competenţelor şi recunoaşterea erorilor;(iv) uniformitatea şi coerenţa în evaluare; b) asimilarea rapidă a informaţiilor şi extragerea elementelor esenţiale; c) anticiparea, identificarea posibilelor probleme şi realizarea strategiilor pentru rezolvarea acestora; d) furnizarea în timp util şi constructiv a reacţiilor de răspuns.3. Aptitudini personale de conducere a vehiculului pentru care se solicită atestarea: persoana care solicită atestarea ca examinator ce urmează să asigure desfăşurarea unei probe practice a examenului de conducere pentru o anumită categorie trebuie să aibă capacitatea de a conduce tipul de vehicul vizat la un nivel ridicat constant.4. Calitatea serviciului: a) stabilirea şi comunicarea cerinţelor necesare în ceea ce priveşte candidatul în timpul probei practice a examenului pentru obţinerea permisului de conducere; b) comunicarea în mod clar a cerinţelor şi manevrelor care trebuie executate de candidaţi la proba practică a examenului pentru obţinerea permisului de conducere, utilizând un limbaj cu un conţinut, stil şi termeni adaptate publicului vizat şi contextului; c) informarea clară a persoanelor vizate cu privire la rezultatele examenului; d) tratarea cu respect şi nediscriminatorie a candidaţilor.5. Cunoaşterea unor aspecte tehnice şi fizice ale vehiculelor: a) mecanismul de direcţie, anvelopele, instalaţia de frânare şi instalaţia de iluminare-semnalizare, în special pentru motociclete şi vehicule grele; b) siguranţa încărcăturii; c) dinamica vehiculului, cum ar fi viteza, frecarea, energia.6. Conducerea cu economie de carburant şi cu grijă pentru mediul înconjurător.  +  Anexa 2-------