HOTĂRÂRE nr. 639 din 6 octombrie 1997privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei centrale pentru incendii în masa
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 octombrie 1997  În temeiul prevederilor art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor, aprobată prin Legea nr. 124/1995,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei centrale pentru incendii în masa, constituită pe lângă Ministerul de Interne, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------p. Ministru de interne,Emanuel Albu,secretar de statp. Ministrul apărării naţionale,Ion Dan Zaharia,secretar de statp. Ministrul transporturilor,Adrian Gheorghe Marinescu,secretar de statp. Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Ioan Lucacel,secretar de statMinistru de stat,ministrul industrieişi comerţului,Calin Popescu-TariceanuMinistrul apelor, pădurilorşi protecţiei mediului,Ioan OlteanMinistrul sănătăţii,Ştefan Iosif DragulescuMinistrul agriculturii şi alimentaţiei,Dinu GavrilescuMinistrul comunicaţiilor,Sorin Pantisp. Ministru delegatpe lângă primul-ministrupentru coordonareaSecretariatului Generalal Guvernului şi aDepartamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Radu Stroe  +  AnexăREGULAMENT de organizare şi funcţionare a Comisiei centrale pentru incendii în masa  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) În România apărarea vieţii oamenilor şi protejarea bunurilor materiale împotriva incendiilor în masa constituie o activitate de interes public la care trebuie să participe, în condiţiile legii, autorităţile administraţiei publice, agenţii economici, instituţiile publice, persoanele fizice şi persoanele juridice. (2) Prin incendiu în masa, în sensul prezentului regulament, se înţelege acel incendiu de mari proporţii care poate genera consecinţe negative majore asupra desfăşurării normale a activităţilor social-economice, precum şi asupra mediului înconjurător, şi care nu poate fi controlat şi lichidat numai prin intervenţia serviciilor de pompieri constituite potrivit legii.  +  Articolul 2Obiectul prezentului regulament îl constituie organizarea, modul de funcţionare, atribuţiile şi dotarea Comisiei centrale pentru incendii în masa, denumita în continuare comisia centrala.  +  Capitolul 2 Organizarea comisiei centrale  +  Articolul 3Comisia centrala este alcătuită din reprezentanţi ai administraţiei publice centrale, cu atribuţii şi responsabilităţi privind apărarea împotriva dezastrelor, în componenta prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul regulament.  +  Articolul 4 (1) Preşedintele comisiei centrale este ministrul de interne. (2) În situaţia în care preşedintele este în imposibilitate de a-şi exercită atribuţiile, conducerea activităţii comisiei centrale se asigura de către unul dintre vicepreşedinţi. (3) Secretar al comisiei centrale este comandantul Corpului Pompierilor Militari.  +  Articolul 5 (1) Miniştrii sau, după caz, conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate, menţionaţi în anexa nr. 1, vor comunică ministrului de interne persoanele desemnate, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. (2) Persoanele desemnate, cu putere de decizie, vor avea competentele necesare îndeplinirii atribuţiilor în cadrul comisiei centrale.  +  Articolul 6 (1) Comisia centrala îşi constituie un secretariat tehnic permanent, din structura Ministerului de Interne - Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari. (2) Şeful secretariatului tehnic permanent este locţiitorul şefului de Stat Major din Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari.  +  Articolul 7 (1) Autorităţile administraţiei publice centrale, care asigura membri în comisia centrala, prezentate în anexa nr. 1, vor desemna şi alţi specialişti în grupele de coordonare, pe domenii ale acesteia, pentru soluţionarea problemelor specifice incendiilor în masa. (2) Comisia centrala poate nominaliza şi alte instituţii sau organisme cu care colaborează şi care au atribuţii şi responsabilităţi legale în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, care să asigure specialişti în cadrul acesteia.  +  Capitolul 3 Funcţionarea comisiei centrale  +  Articolul 8Comisia centrala funcţionează pe lângă Ministerul de Interne şi se subordonează Comisiei guvernamentale de apărare împotriva dezastrelor.  +  Articolul 9Comisia centrala îşi desfăşoară activitatea prin şedinţe ordinare anuale. Ordinea de zi a şedinţelor, precum şi documentele care urmează a fi analizate şi aprobate vor fi puse la dispoziţia participanţilor, de către secretariatul tehnic permanent, cu cel puţin 15 zile înainte de şedinţa.  +  Articolul 10Comisia centrala şi grupele de coordonare, pe domenii, pot invita la şedinţe experţi pentru examinarea diferitelor proiecte care urmează a fi aprobate.  +  Articolul 11Atunci când considera necesar sau situaţia o impune, preşedintele poate convoca, prin secretariatul tehnic permanent, membrii comisiei centrale şi/sau ai grupelor de coordonare, în şedinţe extraordinare.  +  Articolul 12Ordinea de zi se adoptă la începutul şedinţei. La propunerea preşedintelui sau a unor membri ai comisiei centrale, în ordinea de zi pot fi incluse şi alte probleme în afară celor prevăzute în proiectul difuzat.  +  Articolul 13 (1) În caz de incendiu în masa, activitatea comisiei centrale se asigura de către secretariatul tehnic permanent, la propunerea secretarului comisiei centrale, cu aprobarea preşedintelui, pe baza notificării făcute de autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale, conform planurilor proprii. (2) Până la activarea comisiei centrale, problemele curente vor fi soluţionate de secretariatul tehnic permanent.  +  Articolul 14Propunerile şi măsurile stabilite în comisia centrala se adoptă cu votul majorităţii membrilor ce o compun şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. Hotărârile comisiei centrale se semnează de către preşedintele acesteia şi se comunică factorilor interesaţi, prin grija secretariatului tehnic permanent.  +  Articolul 15Coordonarea acţiunilor de intervenţie în cazul incendiilor în masa se asigura pe baza Planului operativ de apărare împotriva incendiilor în masa, avizat de către Comisia guvernamentală de apărare împotriva dezastrelor.  +  Articolul 16Comisia centrala îşi desfăşoară activitatea în sediul Ministerului de Interne, iar secretariatul tehnic permanent, în cel al Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.  +  Articolul 17Secretariatul tehnic permanent colaborează cu specialişti din institute de învăţământ superior şi de cercetare-proiectare, cu reprezentanţi ai companiilor naţionale, regiilor autonome şi societăţilor comerciale, precum şi cu specialişti din alte instituţii şi organizaţii, cu atribuţii şi responsabilităţi în apărarea împotriva incendiilor.  +  Capitolul 4 Atribuţiile comisiei centrale şi ale secretariatului tehnic permanent  +  Articolul 18Comisia centrala are următoarele atribuţii principale:A. În perioada predezastru: a) participa, în limitele competentei, la elaborarea strategiei naţionale, precum şi a programelor şi planurilor de protecţie şi de intervenţie pentru apărarea împotriva dezastrelor; b) elaborează regulamente şi reglementări specifice de apărare împotriva incendiilor în masa, pe care le supune spre aprobare Comisiei guvernamentale de apărare împotriva dezastrelor; c) elaborează şi, la nevoie, pune în aplicare Planul operativ de apărare împotriva incendiilor în masa; d) stabileşte structura-cadru pentru planurile de protecţie şi intervenţie în cazul incendiilor în masa, care trebuie elaborate în plan teritorial; e) propune mecanisme şi instrumente de prevenire, de limitare şi de control al riscurilor care pot genera incendii în masa, precum şi metode de identificare şi de evaluare a acestora; f) stabileşte, prin regulamente, parametrii pe baza cărora se pot defini incendiile în masa; g) iniţiază programe de asigurare a bazei materiale necesare intervenţiei pentru limitarea şi înlăturarea efectelor incendiilor în masa; h) informează opinia publică, prin mass-media, după caz, asupra zonelor de risc potenţial, măsurilor şi comportamentului care trebuie adoptate de populaţie în aceste zone; i) anual, face propuneri Comisiei guvernamentale de apărare împotriva dezastrelor pentru asigurarea mijloacelor materiale şi financiare necesare organizării apărării în cazul producerii incendiilor în masa şi pentru înlăturarea efectelor acestora; j) îndrumă şi controlează autorităţile centrale şi comisiile teritoriale de apărare împotriva dezastrelor, potrivit domeniului sau de competenţa, privind îndeplinirea atribuţiilor ce le revin în domeniul apărării împotriva incendiilor în masa; k) avizează regulamentele de organizare şi funcţionare a comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti de apărare împotriva dezastrelor, pe baza propunerilor secretariatului tehnic permanent; l) planifica, organizează şi conduce, în colaborare cu Comandamentul Protecţiei Civile, exercitii şi aplicaţii în scopul pregătirii organelor de conducere şi a populaţiei pentru situaţii de incendiu în masa; m) iniţiază programe de cercetare în domeniul specific şi face propuneri pentru fondurile necesare realizării acestora.B. În perioada dezastrului: a) informează operativ Comisia guvernamentală de apărare împotriva dezastrelor despre producerea incendiilor care se pot dezvolta ca incendii în masa, efectele acestora şi măsurile întreprinse; b) pune în aplicare Planul operativ de apărare împotriva incendiilor în masa; c) stabileşte forţele şi mijloacele necesare desfăşurării acţiunii de intervenţie şi ia măsuri de concentrare a acestora în locurile şi în zonele impuse de evoluţia situaţiei operative; d) conduce nemijlocit acţiunea de intervenţie pentru limitarea şi înlăturarea efectelor incendiului în masa; e) dispune efectuarea manevrelor de forte şi de mijloace specializate în teritoriu, în raport cu evoluţia situaţiei operative; f) informează publicul despre evoluţia probabila a incendiilor în masa, acţiunile întreprinse pentru limitarea efectelor acestora, precum şi despre măsurile de protecţie ce trebuie respectate în zona dezastrului.C. În perioada postdezastru: a) prezintă Comisiei guvernamentale de apărare împotriva dezastrelor rapoarte privind efectele şi cauzele incendiului în masa, acţiunile întreprinse, forţele şi mijloacele întrebuinţate şi măsurile care se impun pentru prevenirea unor noi dezastre de acest tip; b) întreprinde demersurile pentru refacerea capacităţii forţelor care au acţionat la stingerea incendiului în masa; c) analizează acţiunile desfăşurate şi valorifica concluziile pentru perfecţionarea activităţii comisiei centrale.  +  Articolul 19Secretariatul tehnic permanent are următoarele atribuţii principale: a) propune preşedintelui convocarea comisiei centrale, pentru rezolvarea problemelor curente, precum şi în situaţia producerii incendiului în masa, şi pregăteşte datele preliminare pentru informarea acesteia; b) notifica autorităţile administraţiei publice centrale şi instituţiile cu reprezentanţi în comisie, în caz de incendiu în masa; c) pregăteşte materialele necesare activităţii comisiei centrale şi asigura punerea acestora la dispoziţia membrilor ei; d) asigura pregătirea propunerilor privind măsurile de prevenire şi de limitare, de pregătire pentru intervenţie, de acţiune după declanşarea incendiului în masa, de inlaturare a consecinţelor, de recuperare şi de reabilitare; e) coordonează şi urmăreşte realizarea măsurilor adoptate de către comisia centrala; f) asigura şi pregăteşte documentele necesare lucrului pentru organizarea măsurilor operative de intervenţie după declanşarea incendiului în masa, precum şi conducerea acestora până la activarea comisiei centrale; g) analizează cauzele şi urmările incendiului în masa şi propune comisiei centrale măsuri de imbunatatire a prevenirii incendiilor în masa şi pregătirii pentru intervenţie; h) analizează, verifica şi prezintă observaţii şi soluţii la proiectele regulamentelor de organizare şi funcţionare a comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti de apărare împotriva dezastrelor, pe care le supune spre avizare preşedintelui comisiei centrale; i) îndrumă întocmirea planurilor de apărare la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale, comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti de apărare împotriva dezastrelor şi asigura avizarea acestora; j) îndeplineşte, în conformitate cu legea, orice alte sarcini stabilite de comisia centrala.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 20Membrii comisiei centrale îşi exercită atribuţiile cu titlu gratuit. Cheltuielile ocazionate de îndeplinirea misiunilor stabilite în cadrul comisiei centrale se decontează, în condiţiile legii, după caz, de către unitatea în care este angajat fiecare membru, specialist şi/sau expert.  +  Articolul 21Dotarea comisiei centrale şi a secretariatului tehnic permanent cuprinde echipament pentru telecomunicaţii, tehnica de calcul, aparatura necesară multiplicării de documente, harti ale zonelor de risc, la diferite scări, conform anexei nr. 2 la prezentul regulament.  +  Articolul 22Documentele privind activitatea comisiei centrale se arhiveaza de către secretariatul tehnic permanent, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 23Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1------- la regulament -------------COMPONENTA Comisiei centrale pentru incendii în masa1. Preşedinte - ministrul de interne.2. Vicepreşedinţi:- secretar de stat, şeful Departamentului ordinii publice, prim-loctiitor al ministrului de interne;- secretar de stat, şeful Departamentului organizare, mobilizare, inzestrare şi logistica din Ministerul de Interne.3. Membri:1) secretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale;2) secretar de stat la Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului;3) secretar de stat la Ministerul Industriei şi Comerţului;4) secretar de stat la Ministerul Transporturilor;5) secretar de stat la Ministerul Sănătăţii;6) secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei;7) secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor;8) secretar de stat la Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului;9) secretar de stat la Ministerul Finanţelor;10) şeful Direcţiei organizare, mobilizare şi operaţii din Ministerul de Interne;11) vicepreşedinte al Regiei Autonome de Electricitate "Renel";12) vicepreşedinte al Regiei Autonome "Apele Române";13) inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei;14) comandantul Corpului Pompierilor Militari;15) comandantul Comandamentului Trupelor de Jandarmi;16) comandantul Comandamentului Naţional al Granicerilor.  +  Anexa 2------- la regulament -------------                DOTAREA Comisiei centrale pentru incendii în masa şi, respectiv, a secretariatului tehnic permanent
         
    1.Echipament de telecomunicaţii:  
    -aparate telefonice cu linie independentă şi ieşire în teritoriu:  
    -fax2 buc.
    -telefon operativ1 buc.
    -unităţi pager10 buc.
    -unităţi telemobil10 buc.
    -taxe de instalare şi abonament  
    2.Tehnica de calcul:  
    -complet calculator cu monitor2 complete
    -staţie de lucru-server, dotată cu fax-modem, poştă electronică, imprimantă laser şi scaner color2 buc.
    -materiale consumabile/an, pentru tehnica de calcul  
    -proiector pentru calculator2 buc.
    -software în domeniul apărării împotriva dezastrelor  
    3.Echipament pentru multiplicare:  
    -fotocopiator alb-negru2 buc.
    -fotocopiator color2 buc.
    4.Documente operative:  
    -harta României cu zonarea seismică, a culturilor şi a ariilor construite2 buc.
    -hărţi ale judeţelor din România3 seturi
    -folie transparentă pentru actualizarea operativă a datelor de pe hartăconsumabil
    5.Alte dotări:  
    -retroproiector cu ecran aferent, cu interfaţă calculator2 complete
    -aspectomat cu interfaţă calculator2 complete
    -monitor video  
    -accesorii birotică  
    -service postgaranţie pentru tehnica de calcul şi de telecomunicaţii din dotare
                --------