HOTĂRÂRE nr. 1.140 din 16 noiembrie 2011privind desfiinţarea Spitalului de Boli Infecţioase Singureni aflat în reţeaua sanitară a Consiliului Judeţean Giurgiu
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 30 noiembrie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă desfiinţarea Spitalului de Boli Infecţioase Singureni, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în comuna Singureni, judeţul Giurgiu, al cărui management a fost preluat de Consiliul Judeţean Giurgiu. (2) Desfiinţarea spitalului prevăzut la alin. (1) se realizează prin preluarea structurii medicale în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Giurgiu, str. Bucureşti nr. 82, al cărui management a fost preluat de Consiliul Judeţean Giurgiu.  +  Articolul 2Structura organizatorică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu, rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 1 alin. (2), se aprobă prin act administrativ al preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu, cu avizul Ministerului Sănătăţii, în condiţiile art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3 (1) Personalul de specialitate medico-sanitar, auxiliar sanitar, tehnic-economic-administrativ şi de întreţinere care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Căminul pentru Persoane Vârstnice Singureni, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, de Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu, cu încadrarea în normativul de personal stabilit potrivit prevederilor legale în vigoare, sau, după caz, se redistribuie la alte unităţi sanitare. (2) Preluarea personalului se realizează, în condiţiile legii, cu menţinerea drepturilor şi obligaţiilor avute.  +  Articolul 4Patrimoniul Spitalului de Boli Infecţioase Singureni, stabilit pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării-preluării însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite pe fiecare sursă de finanţare şi celelalte anexe inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preia de către Căminul pentru Persoane Vârstnice Singureni, prin protocol de predare-preluare.  +  Articolul 5Aparatura medicală se redistribuie la Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu care a preluat structura medicală.  +  Articolul 6La data expirării termenului prevăzut la art. 2, la anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, la rubrica "Judeţul Giurgiu", numărul curent 170 se abrogă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul sănătăţii,Ritli LadislauMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Sulfina Barbup. Ministrul administraţieişi internelor,Mihai Capră,secretar de statBucureşti, 16 noiembrie 2011.Nr. 1.140.___________