HOTĂRÂRE nr. 1.135 din 9 noiembrie 2011pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 30 noiembrie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 56 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 , cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 1 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:"Art. 11^1. - (1) Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă, potrivit legii, este eligibilă pentru toate programele operaţionale finanţate din instrumente structurale. (2) Pentru a fi eligibilă, cheltuiala prevăzută la alin. (1) trebuie să fie aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale. (3) În vederea rambursării cheltuielilor eligibile menţionate la alin. (1), beneficiarii au obligaţia depunerii, ca anexă a fiecărei cereri de rambursare, a unei declaraţii pe propria răspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, certificată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (4) Organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală are obligaţia certificării declaraţiei menţionate la alin. (3) în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar a unei solicitări în acest sens, însoţită de documentele justificative necesare. (5) În cazuri temeinic justificate se pot aproba excepţii de la prevederile alin. (1) prin hotărâre a Guvernului."2. La articolul 12, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) taxa pe valoarea adăugată deductibilă potrivit legii;".  +  Articolul II (1) Prevederile art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 se aplică proiectelor depuse după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului afacerilor europene, se aprobă instrucţiunile de aplicare destinate autorităţilor de management.  +  Articolul IIIPrezenta hotărâre intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2012.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul afacerilor europene,Leonard OrbanMinistrul transporturilorşi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul dezvoltării regionaleşi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul economiei, comerţuluişi mediului de afaceri,Ion AritonMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Sulfina BarbuMinistrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 9 noiembrie 2011.Nr. 1.135.___________