HOTĂRÂRE nr. 1.157 din 25 noiembrie 2011privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.335/2010 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 28 noiembrie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii I.S.C.,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.335/2010 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886 din 29 decembrie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Numărul maxim de posturi aprobat pentru Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. este de 750, prin restructurarea şi desfiinţarea, în condiţiile legii, a unui număr de 125 de posturi."2. La articolul 2, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. are în structură 7 direcţii regionale în construcţii şi Direcţia Regională în Construcţii Bucureşti - Ilfov, unităţi fără personalitate juridică, înfiinţate prin reorganizarea inspectoratelor judeţene în construcţii. (3) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. - aparatul central şi Direcţia Regională în Construcţii Bucureşti - Ilfov funcţionează în municipiul Bucureşti, iar direcţiile regionale în construcţii, respectiv compartimentele de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii din componenţa acestora, funcţionează în localităţile prevăzute în anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Structura organizatorică a Direcţiei Regionale în Construcţii Bucureşti - Ilfov, a direcţiilor regionale în construcţii, precum şi a compartimentelor de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii din componenţa acestora şi statul de funcţii al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. sunt aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului."3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."4. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.5. Anexa nr. 3 se abrogă.  +  Articolul II (1) Ocuparea posturilor de conducere, precum şi încadrarea personalului în structura organizatorică şi în limita numărului de posturi, aprobate prin prezenta hotărâre, ca urmare a desfiinţării posturilor conform prevederilor art. I pct. 1, precum şi a restructurării la nivelul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., se fac prin concurs/examen organizat în cadrul instituţiei, în conformitate cu termenele şi procedurile legale în vigoare. (2) Aplicarea procedurilor legale privind restructurarea şi reorganizarea la nivelul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. se realizează în termen de minimum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în conformitate cu legislaţia în vigoare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:Ministrul dezvoltăriiregionale şi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Sulfina BarbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 25 noiembrie 2011.Nr. 1.157.  +  Anexa (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.335/2010)Numărul maxim de posturi: 750STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. *Font 9*                                   ┌───────────────────┐                                   │ INSPECTOR GENERAL │                                   └─────────┬─────────┘                                             │ ┌─────────────────────────┐                                             ├─>│BIROU AUDIT PUBLIC INTERN│                                             │ └─────────────────────────┘                                   ┌─────────┴─────────┐ ┌────────────────────┐ │ SECRETAR GENERAL │ │DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI│ └─────────┬─────────┘ │ RESURSE UMANE │<─────────────────────┤ ┌───────────────────────┐ └────────────────────┘ ├──>│COMPARTIMENT CONTROL DE│                    ┌───────────────────┐ │ │ GESTIUNE │                    │ SECRETAR GENERAL*)│<───┤ └───────────────────────┘                    └───────────────────┘ │ ┌─────────────────────┐                                             ├──>│SERVICIU CORP CONTROL│                                             │ └─────────────────────┘                                             │ ┌───────────────────────┐                                             ├──>│ COMPARTIMENT SITUAŢII │                                             │ │ DE URGENŢĂ │                                             │ └───────────────────────┘    ┌─────────────────┬─────────────┬────────┼──────────────┐    │ │ │ │ │    v v v │ v ┌─────────────┐ ┌──────────┐ ┌───────────┐ │┌─────────────────────────────┐ │DIRECŢIA │ │DIRECŢIA │ │DIRECŢIA │ ││DIRECŢIA ECONOMICĂ, ACHIZIŢII│ │SUPRAVEGHEREA│ │AVIZARE │ │COORDONARE │ ││PUBLICE ŞI ADMINISTRATIVĂ │ │PIEŢEI │ │LUCRĂRI │ │ŞI SINTEZĂ │ │└─────────────────────────────┘ │PRODUSELOR │ │PUBLICE │ │ACTIVITĂŢII│ │ │PENTRU │ │ŞI │ │DE CONTROL │ │ │CONSTRUCŢII, │ │ACORDURI │ └───────────┘ │ │AUTORIZARE │ └──────────┘ │ │LABORATOARE │ v │ŞI DIRIGINŢI │ ┌────────────────────────────────────┐ │DE ŞANTIER │ │ │ └─────────────┘ V V           ┌──────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────┐           │ 7 DIRECŢII REGIONALE │ │DIRECŢIA REGIONALĂ BUCUREŞTI - ILFOV│           └──────────────────────┘ └────────────────────────────────────┘-----