ORDIN nr. 2.682 din 9 noiembrie 2011privind stabilirea cerinţelor pentru desemnarea centrelor de instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară activităţile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaştere reciprocă în vederea certificării societăţilor comerciale şi a personalului în ceea ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru pompe de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră şi a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime pentru programele de formare şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveşte sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, şi pentru desemnarea Asociaţiei Generale a Frigotehniştilor din România ca organism de certificare a personalului care desfăşoară activităţile mai sus menţionate şi de certificare a operatorilor economici care desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute de art. 2 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 noiembrie 2011    În temeiul prevederilor:- art. 10 alin. (1) şi ale art. 11 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaştere reciprocă în vederea certificării societăţilor comerciale şi a personalului în ceea ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru pompe de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră;- art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime pentru programele de formare şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveşte sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră;- art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră;- art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) În sensul aplicării prezentului ordin, prin operator se înţelege atât persoana fizică sau juridică definită potrivit prevederilor art. 2 pct. 6 din Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 842/2006 , cât şi deţinătorul echipamentelor de refrigerare, climatizare şi pompe de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, fie că este sau nu proprietarul acestora. (2) Centrul de instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaştere reciprocă în vederea certificării societăţilor comerciale şi a personalului în ceea ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru pompe de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 303/2008 , şi activitatea prevăzută la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime pentru programele de formare şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveşte sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 307/2008 , denumit în continuare centru de instruire şi evaluare, este o entitate cu personalitate juridică ce îndeplineşte criteriile prevăzute în anexa nr. 1. (3) Programele de instruire a personalului, care se desfăşoară în centrele de instruire şi evaluare a personalului, se realizează pe baza cerinţelor minime privind competenţele şi cunoştinţele prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 303/2008 şi pe baza cerinţelor minime privind competenţele şi cunoştinţele care trebuie acoperite de programele de formare, prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 307/2008 , conţinând module de instruire teoretică şi module de instruire practică. (4) Examinarea nivelului cunoştinţelor teoretice şi practice se desfăşoară în faţa unei comisii de examinare, stabilită prin procedurile proprii ale fiecărui centru de instruire şi evaluare. (5) Examinarea nivelului de cunoştinţe, care rezultă din tematica de desfăşurare a modulelor de instruire, se finalizează prin acordarea unui certificat de absolvire, în cazul în care personalul a promovat examenul, sau unei adeverinţe de participare, în cazul în care personalul nu a promovat examenul. (6) Operatorii economici implicaţi în activităţile prevăzute la art. 3 şi 4 din Regulamentul (CE) nr. 842/2006 preiau livrări de gaze fluorurate cu efect de seră doar atunci când personalul lor deţine certificate eliberate de organismul de certificare, prevăzut la art. 3 alin (1).  +  Articolul 2 (1) Desemnarea centrelor de instruire şi evaluare se realizează prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor, în termen de 30 de zile după ce au fost selecţionate pe baza criteriilor stabilite în anexa nr. 1. (2) Solicitantul, în vederea desemnării ca centru de instruire şi evaluare, trebuie să depună la registratura Ministerului Mediului şi Pădurilor dosarul cu documentele prevăzute în anexa nr. 2, precum şi o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3. (3) Evaluarea dosarului de desemnare ca centru de instruire şi evaluare şi verificarea îndeplinirii criteriilor de desemnare prevăzute în anexa nr. 1 se realizează de către reprezentantul Direcţiei gestiune deşeuri şi substanţe periculoase din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor. (4) În cazul îndeplinirii tuturor criteriilor de desemnare ca centru de instruire şi evaluare, se decide desemnarea ca centru de instruire şi evaluare. (5) În cazul neîndeplinirii tuturor criteriilor de desemnare ca centru de instruire şi evaluare, se respinge solicitarea şi se comunică în scris solicitantului decizia. (6) Centrele de instruire şi evaluare desemnate trebuie să respecte prevederile art. 11 alin. (3) şi (4) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 .  +  Articolul 3 (1) Se desemnează Asociaţia Generală a Frigotehniştilor din România ca: a) organism de certificare a operatorilor economici care desfăşoară cel puţin una dintre activităţile prevăzute la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 , potrivit prevederilor art. 10 din acelaşi regulament; b) organism de certificare a personalului care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 , potrivit prevederilor art. 11 din acelaşi regulament, şi a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 , potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din acelaşi regulament. (2) Organismul desemnat la alin. (1) certifică personalul care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 şi personalul care desfăşoară activitatea prevăzută la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 pe baza rezultatelor evaluării obţinute într-un centru de instruire şi evaluare, precum şi pe baza procedurilor proprii de certificare a personalului. (3) Organismul desemnat la alin. (1) certifică operatorii economici potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 , precum şi pe baza procedurilor proprii de certificare a operatorilor economici. (4) Organismul de certificare prevăzut la alin. (1) îşi desemnează un reprezentant care este prezent în comisia de examinare a competenţelor personalului din fiecare centru de instruire şi evaluare. (5) Organismul desemnat la alin. (1) poate solicita Ministerului Mediului şi Pădurilor, în cazuri bine determinate, anularea desemnării anumitor centre de instruire şi evaluare. (6) Organismul prevăzut la alin. (1) poate fi desemnat ca centru de instruire şi evaluare, potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 , dacă îndeplineşte criteriile prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 4Organismul desemnat la art. 3 alin. (1) trebuie să respecte prevederile art. 10 alin. (2) şi (3) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 , precum şi cerinţele prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 5 (1) Eliberarea certificatelor pentru confirmarea cerinţelor minime privind competenţele şi cunoştinţele care trebuie acoperite de programele de formare a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 şi a cerinţelor minime privind competenţele şi cunoştinţele prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 303/2008 , denumite în continuare certificate, precum şi gestionarea acestora se asigură de către organismul desemnat la art. 3 alin. (1). (2) Certificatele prevăzute la alin. (1), eliberate de organismul desemnat la art. 3 alin. (1), trebuie să respecte prevederile art. 5 alin. (2) şi ale art. 8 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 , precum şi ale art. 3 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 .  +  Articolul 6 (1) La solicitările Ministerului Mediului şi Pădurilor şi/sau Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, organismul desemnat la art. 3 alin. (1) furnizează datele şi informaţiile disponibile referitoare la personalul şi operatorii economici pentru care s-au eliberat certificate. (2) În cazul în care, în urma solicitărilor prevăzute la alin. (1), se constată nerespectarea cerinţelor prevăzute în anexa nr. 4, Ministerul Mediului şi Pădurilor suspendă desemnarea ca organism de certificare şi îl atenţionează pe acesta ca, în cel mult 30 de zile, să remedieze deficienţele constatate. (3) În cazul în care, în termen de 30 de zile, organismul desemnat la art. 3 alin. (1), căruia i s-a aplicat suspendarea, nu face dovada înlăturării cauzelor care au stat la baza suspendării, Ministerul Mediului şi Pădurilor retrage desemnarea ca organism de certificare şi desemnează, prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor, un alt organism care întruneşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyBucureşti, 9 noiembrie 2011.Nr. 2.682.  +  Anexa 1 CRITERIIprivind desemnarea centrelor de instruire şi evaluare  +  Articolul 1Criteriile pe care trebuie să le îndeplinească centrele de instruire şi evaluare prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordin sunt: a) să aibă personal necesar pentru a efectua instruirea şi evaluarea solicitanţilor; b) să deţină minimul de dotări, echipamente şi materiale necesare instruirii; c) să dispună de facilităţile şi de procedurile necesare pentru a permite efectuarea instruirii şi evaluării în conformitate cu criteriile referitoare la activităţile implicate; d) să deţină minimul de dotări şi echipamente necesare susţinerii probei teoretice şi practice; e) să aibă un manual al calităţii şi proceduri documentate care să stabilească modul în care acestea asigură însuşirea cunoştinţelor necesare îndeplinirii criteriilor; f) să aibă reglementări adecvate pentru a asigura confidenţialitatea informaţiilor obţinute în timpul activităţilor lor de instruire şi evaluare la toate nivelurile organizaţiei; g) să întocmească şi să actualizeze periodic registrul personalului instruit şi evaluat, împreună cu prezentarea domeniului pentru care a fost instruit şi evaluat.  +  Articolul 2Dotările necesare instruirii şi evaluării, prevăzute la art. 1 lit. b), sunt: a) sală de clasă cu acces la spaţii igienico-sanitare; b) tehnică didactică; c) material didactic; d) bibliotecă tehnică; e) tehnică audiovideo pentru instruire.  +  Articolul 3Dotările şi echipamentele necesare susţinerii probei teoretice şi practice, prevăzute la art. 1 lit. d), sunt: a) cameră izotermă; b) instalaţie frigorifică compusă din: compresor frigorific semiermetic, separator de ulei, facultativ, condensator răcit cu aer, rezervor de lichid, filtru deshidrator, vizor de curgere cu indicator de umiditate, ventil magnetic, ventil de expansiune cu reglaj termostatic, evaporator, separator de lichid, robinete de închidere, presostate, termostate, panou de comandă şi forţă; c) scule şi dispozitive: staţie sau agregat pentru recuperarea agentului frigorific cu pierdere de maximum 20 g agent, butelie de service cu 2 robineţi pentru agentul frigorific recuperat, pompă de încărcare cu ulei, aparat de sudură oxiacetilenică, pompă de vid în două trepte, butelie de azot cu reductor de presiune, dispozitiv de tăiere cu rolă pentru ţevi de cupru, dispozitiv de evazare pentru ţevi de cupru; d) materiale consumabile pentru proba practică: agent frigorific, ulei frigorific, filtru deshidrator, aliaj de argint pentru lipit, decapant, abraziv sintetic, ulei de pompă de vid, soluţie spumantă pentru neetanşeităţi; e) aparate de măsură şi diagnosticare: termometru electronic, manometru frigorific, baterie de manometre cu racorduri flexibile cu robinet, vacuummetru, detector electronic de emisii, sesizor de curgere monofazică, multimetru electronic, clampmetru, cântar cu precizie de 0,01 kg, cilindru gradat.  +  Anexa 2 LISTAdocumentelor necesare în vederea desemnăriica centru de instruire şi evaluareDosarul pentru desemnarea centrelor de instruire şi evaluare trebuie să conţină: a) cererea semnată, cu toate secţiunile completate corespunzător şi în totalitate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin; b) copie conformă cu originalul a statutului sau, după caz, a actului constitutiv al persoanei juridice; c) copie conformă cu originalul a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/copie conformă cu originalul a încheierii prin care s-a dispus înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor; d) hotărârea judecătorească de înfiinţare; e) ultimul bilanţ contabil anual, transmis şi înregistrat la administraţia financiară, după caz; f) memoriu de prezentare în legătură cu activitatea desfăşurată relevantă pentru domeniul specific; g) declaraţie de independenţă şi imparţialitate; h) extras din regulamentul de organizare şi funcţionare, cu referire la activitatea specifică; i) documentul de certificare a sistemului propriu de management al calităţii pentru activitatea specifică, în copie; j) datele specifice privind personalul referitoare la locul de muncă, funcţia, calificarea şi experienţa profesională, pentru toţi specialiştii implicaţi în activitatea de instruire şi evaluare a personalului; k) curriculum vitae al fiecărui membru al centrului solicitant, cu menţionarea rolului în echipă şi a îndeplinirii criteriilor de calificare; l) descrierea sumară a spaţiilor de lucru şi a echipamentelor tehnice disponibile pentru activitatea specifică, cu precizarea apartenenţei acestora; m) declaraţiile pe propria răspundere ale conducătorului centrului de instruire şi evaluare a personalului şi celorlalţi specialişti implicaţi în activitate privind respectarea criteriilor deontologice profesionale; n) procedura pentru asigurarea prelucrării confidenţiale a datelor şi informaţiilor; o) procedura pentru soluţionarea contestaţiilor; p) alte documente cu relevanţă pentru activitatea specifică, după caz.  +  Anexa 3 CEREREpentru solicitarea desemnării ca centru de instruire şi evaluareNr. de înregistrare ......../..............Către Ministerul Mediului şi PădurilorDirecţia gestiune deşeuri şi substanţe periculoase    Subsemnatul/Subsemnata, ........................, reprezentând persoana  juridică ....................., cu sediul în ..................., telefon  ..........., fax ............., e-mail .................................,            (denumirea completă)  pagina web ......................., reprezentată prin director/preşedinte  ................................., solicit, potrivit prevederilor      (numele şi prenumele)  Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 2.682/2011 privind  stabilirea cerinţelor pentru desemnarea centrelor de instruire şi evaluare  a personalului care desfăşoară activităţile prevăzute de art. 2 alin. (1)  din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de  stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului  European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaş-  tere reciprocă în vederea certificării societăţilor comerciale şi a perso-  nalului în ceea ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de  climatizare şi pentru pompe de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu  efect de seră şi a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută de  art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de  stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului  European şi al Consiliului, a cerinţelor minime pentru programele de formare  şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificatelor de formare  pentru personal, în ceea ce priveşte sistemele de climatizare ale unor  autovehicule care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, şi pentru  desemnarea Asociaţiei Generale a Frigotehniştilor din România ca organism de  certificare a personalului care desfăşoară activităţile mai sus menţionate şi  de certificare a operatorilor economici care desfăşoară una sau mai multe  dintre activităţile prevăzute de art. 2 alin. (2) din Regulamentul (CE)  nr. 303/2008, desemnarea ca centru de instruire şi evaluare a personalului  care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Regulamentul  (CE) nr. 303/2008 şi/sau ca centru de instruire şi evaluare a personalului  care desfăşoară activitatea prevăzută la art. 1 din Regulamentul (CE)  nr. 307/2008.    Anexăm documentele specifice prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul  ministrului mediului şi pădurilor nr. 2.682/2011.  Ne asumăm răspunderea, sub sancţiunea legii penale, că documentele prezentate  în copie sunt conforme cu originalul, iar originalul după care au fost  efectuate copiile nu reprezintă fals.                              Director/Preşedinte,                            .......................  +  Anexa 4 CERINŢELEpe care trebuie să le îndeplineascăorganismul desemnat la art. 3 alin. (1) din ordin  +  Articolul 1Organismul desemnat la art. 3 alin. (1) din ordin trebuie să respecte următoarele cerinţe: a) să asigure accesul la serviciile sale tuturor solicitanţilor certificării, în condiţii accesibile; b) să administreze procedurile pe baza cărora funcţionează în mod nediscriminatoriu şi imparţial; c) să aibă o structură/un comitet care protejează imparţialitatea şi permite participarea tuturor părţilor interesate în ceea ce priveşte conţinutul şi funcţionarea unui sistem de certificare, fără ca vreun interes să predomine; d) să fie responsabil pentru efectuarea certificării; e) să dispună de facilităţile şi de procedurile documentate necesare pentru a permite efectuarea certificării personalului şi a certificării operatorilor economici în conformitate cu criteriile referitoare la activităţile implicate; f) să aibă facilităţile necesare, şi anume personal pentru a efectua certificarea solicitanţilor; g) să aibă un manual al calităţii şi proceduri documentate care să stabilească modul în care acesta satisface criteriile de certificare; h) să aibă reglementări adecvate pentru a asigura confidenţialitatea informaţiilor obţinute în timpul activităţilor sale de certificare la toate nivelurile organizaţiei sale, inclusiv la nivelul entităţilor sale create; i) să întocmească şi să actualizeze periodic registrul personalului certificat şi al operatorilor economici certificaţi, împreună cu prezentarea domeniului pentru care a fost certificată/certificat fiecare persoană/operator economic. Registrul trebuie să fie transmis autorităţii competente şi să fie disponibil publicului; j) să aibă proceduri pentru tratarea reclamaţiilor împotriva deciziilor sale; k) să exercite un control adecvat al utilizării certificatelor pe care le emite personalului şi operatorilor economici; l) să aibă proceduri pentru acordarea, menţinerea, retragerea şi, după caz, suspendarea certificării.  +  Articolul 2Pe lângă funcţia de certificare, organismul desemnat la art. 3 alin. (1) din ordin trebuie să îndeplinească şi următoarele funcţii: a) formularea principiilor de politică referitoare la funcţionarea organismului de certificare; b) supravegherea implementării politicilor sale; c) înfiinţarea de comitete şi/sau reprezentanţe, după cum este necesar, cărora le sunt delegate activităţi definite.  +  Articolul 3Organismul desemnat la art. 3 alin. (1) din ordin trebuie să aibă şi să pună la dispoziţie: a) o organigramă care să prezinte clar responsabilităţile şi structura organizaţiei; b) o descriere a mijloacelor prin care organizaţia obţine suport financiar; c) o prezentare documentată a sistemelor proprii de certificare, inclusiv a regulilor şi a procedurilor sale pentru acordarea certificării; d) documentaţia care identifică clar statutul sau juridic.----