HOTĂRÂRE nr. 1.150 din 16 noiembrie 2011privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 23 noiembrie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 27 mai 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, literele a), b), e), m) şi q) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare - totalitatea activităţilor de programare, implementare, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, audit, verificare şi control tehnic şi financiar, efectuare a plăţilor, certificare, recuperare a sumelor necuvenite, asigurare a funcţionării adecvate a sistemelor de management şi control, precum şi activităţi de natură financiar-contabilă şi activităţi specifice de coordonare cu privire la instrumentele de preaderare PHARE şi ISPA, la fondurile structurale şi de coeziune şi la mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014; b) Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale - direcţie generală în cadrul Ministerului Afacerilor Europene având responsabilitatea coordonării pregătirii, dezvoltării, armonizării şi funcţionării cadrului legislativ, instituţional, procedural şi programatic pentru gestionarea instrumentelor structurale;....................................................................... e) Direcţia asistenţă spaţiul economic european - structură din cadrul Ministerului Afacerilor Europene care îndeplineşte atribuţiile punctului naţional de contact pentru mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014;................................................................... m) autoritate de certificare şi plată - structură organizatorică în cadrul Ministerului Finanţelor Publice care îndeplineşte funcţia de Fond Naţional pentru asistenţa financiară de preaderare, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.011/1999 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind înfiinţarea Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE (O.P.C.P.), semnat la Bucureşti la 16 iulie 1998, şi a Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind înfiinţarea Fondului Naţional, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.328/2000 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană privind utilizarea Fondului Naţional pentru ISPA, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2000, care este responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise Comisiei Europene, de primirea de la Comisia Europeană a fondurilor transferate României din instrumente structurale/instrumentul de asistenţă pentru preaderare şi de transferul către beneficiari/unităţi de plată de pe lângă autorităţile de management a fondurilor primite din instrumente structurale/instrumentul de asistenţă pentru preaderare, precum şi a celor alocate de la bugetul de stat, în cazul programelor operaţionale care utilizează mecanismul plăţii directe;...................................................................... q) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) - instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea secretarului general al Guvernului, responsabilă cu formularea la nivel de concepţie, promovarea şi implementarea politicii în domeniul achiziţiilor publice."2. La articolul 1, după litera q) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins:"r) Unitatea pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice (UCVAP) - structură de specialitate a Ministerului Finanţelor Publice responsabilă pentru îndeplinirea funcţiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidenţa legislaţiei privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii."3. La articolul 2 alineatul (1) litera b), punctele 6, 9 şi 15 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"6. unităţile pentru implementarea măsurilor ex-ISPA, pe perioada de implementare a proiectelor pentru care au fost constituite;.......................................................................9. unităţile de implementare a proiectelor în cadrul Programelor PHARE;.......................................................................15. Direcţia asistenţă spaţiul economic european;".4. La articolul 2 alineatul (1) litera b), după punctul 16 se introduc două noi puncte, punctele 17 şi 18, cu următorul cuprins:"17. structurile din cadrul ANRMAP, responsabile cu verificarea achiziţiilor publice în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, ca parte integrantă din activităţile de verificare şi asigurare a funcţionării adecvate a sistemelor de management şi control prevăzute la art. 1 lit. a);18. UCVAP şi compartimentele de verificare a achiziţiilor publice (CVAP) aflate în coordonarea directă a acesteia, structuri de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice care desfăşoară activităţi de verificare a derulării etapelor procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publice în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, ca parte integrantă din activităţile de verificare şi asigurare a funcţionării adecvate a sistemelor de management şi control prevăzute la art. 1 lit. a)."5. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Pentru personalul care se încadrează în una dintre structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), la stabilirea drepturilor salariale se acordă o majorare de 8 clase de salarizare suplimentare până la prima evaluare a performanţelor profesionale individuale realizată în condiţiile legii. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul persoanelor care sunt detaşate, se mută sau se transferă între structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), de pe o funcţie pentru care au beneficiat de majorare salarială prevăzută de Legea nr. 490/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la încadrarea în noua structură se păstrează numărul de clase suplimentare deţinute anterior ca majorare salarială, până la prima evaluare a performanţelor profesionale individuale realizată în condiţiile legii, cu condiţia obţinerii avizului prevăzut de lege. (3) Prevederile alin. (2) se aplică şi în situaţia persoanelor care se încadrează prin concurs sau examen în una dintre structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) şi care provin de la altă structură din cele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), unde au beneficiat de majorarea salarială prevăzută de Legea nr. 490/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Pentru personalul promovat în funcţia publică în condiţiile legii, precum şi pentru personalul promovat temporar în funcţii de conducere, care beneficiază de majorarea salarială, la stabilirea drepturilor salariale se păstrează numărul de clase suplimentare deţinute ca majorare salarială anterior promovării, până la prima evaluare a performanţelor profesionale individuale realizată în condiţiile legii, cu condiţia obţinerii avizului prevăzut de lege. (5) Pentru personalul pentru care se menţine avizul iniţial acordat potrivit prevederilor art. 8 alin. (3) se păstrează numărul de clase suplimentare deţinute anterior ca majorare salarială, până la prima evaluare a performanţelor profesionale individuale realizată în condiţiile legii. (6) Pentru personalul prevăzut la alin. (2)-(5), în cazul menţinerii calificativului după prima evaluare a performanţelor profesionale individuale, se păstrează numărul de clase suplimentare deţinute anterior ca majorare salarială, până la următoarea evaluare profesională realizată în condiţiile legii. (7) Verificarea şi confirmarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 2 şi avizarea structurilor şi a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare, în vederea acordării majorării salariale, se face de către: a) Ministerul Afacerilor Europene, pentru personalul cu atribuţii de gestionare a instrumentului de preaderare PHARE, a fondurilor structurale şi de coeziune, a mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi pentru personalul din ANRMAP responsabil cu verificarea achiziţiilor publice în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale; b) Ministerul Finanţelor Publice, pentru personalul cu atribuţii de gestionare a instrumentului ex-ISPA şi pentru personalul din UCVAP/CVAP responsabil cu verificarea achiziţiilor publice în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale; c) Ministerul Afacerilor Europene şi Ministerul Finanţelor Publice, pentru personalul care are atât atribuţii de gestionare a instrumentului ex-ISPA, cât şi de gestionare a fondurilor structurale şi de coeziune, din cadrul structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 2 şi 10; d) Ministerul Afacerilor Europene şi Ministerul Finanţelor Publice, pentru personalul încadrat în structurile prevăzute la art. 2 lit. b) pct. 16 care desfăşoară activităţi de natură juridică ce fac parte integrantă atât din gestionarea instrumentului ex-ISPA, cât şi din gestionarea fondurilor structurale şi de coeziune; (8) Majorarea salarială se aplică de la data încadrării în funcţie, dar nu înainte de data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 260/2009, cu condiţia obţinerii avizului Ministerului Afacerilor Europene şi/sau al Ministerului Finanţelor Publice, după caz. (9) Avizul se acordă de către ministrul afacerilor europene şi/sau de către ministrul finanţelor publice, în conformitate cu prevederile alin. (7). (10) În cazul personalului şi structurilor prevăzute la alin. (7) lit. c) şi d) se emite un aviz comun al ministrului afacerilor europene şi al ministrului finanţelor publice."6. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Instituţiile publice în cadrul cărora funcţionează structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) solicită avizul Ministerului Afacerilor Europene şi/sau al Ministerului Finanţelor Publice, conform art. 4 alin. (7), pentru structurile şi personalul care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare, pe baza următoarelor documente: a) cererea cuprinzând solicitarea de aviz, întocmită potrivit modelului stabilit în cuprinsul procedurii prevăzute la art. 6 alin. (3) şi (4); b) regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei publice; c) structura organizatorică a instituţiei publice; d) ordinul/decizia de constituire a structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 6 şi 9 emis/emisă de către conducătorul instituţiei respective; e) ordinul/decizia de numire/de încadrare a personalului pentru care se solicită avizarea, pe posturi cu atribuţii în gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare emis/emisă de către conducătorul instituţiei respective, care va cuprinde şi lista persoanelor numite/încadrate în funcţie; f) fişele de post ale personalului pentru care se solicită avizarea, aprobate în condiţiile legii, care să cuprindă toate atribuţiile şi timpul alocat în procente pentru îndeplinirea acestora; g) statul de funcţii al structurii din care face parte personalul pentru care se solicită avizarea; h) nota de fundamentare privind necesitatea şi numărul de persoane alocate în cazul personalului din cadrul structurii prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 16, avizată de conducerea structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 1-15, după caz, şi aprobată de conducătorul instituţiei. (2) Pentru personalul prevăzut la art. 4 alin. (7) lit. c) şi d) documentele de la alin. (1) se depun la Ministerul Finanţelor Publice."7. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Pe baza documentaţiei depuse, Ministerul Afacerilor Europene sau Ministerul Finanţelor Publice se pronunţă în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet, în sensul eliberării avizului sau respingerii motivate a solicitării de aviz. (2) În situaţiile în care este necesară emiterea avizului comun, Ministerul Finanţelor Publice se pronunţă conform competenţelor în termen de 10 zile lucrătoare, după care înaintează documentaţia Ministerului Afacerilor Europene, care la rândul său se pronunţă conform competenţelor în 10 zile lucrătoare. (3) Procedura internă de avizare se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor europene pentru avizele acordate de către Ministerul Afacerilor Europene şi prin ordin al ministrului finanţelor publice pentru avizele acordate de Ministerul Finanţelor Publice, emise în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) Procedura internă de avizare pentru personalul prevăzut la art. 4 alin. (7) lit. c) şi d) se stabileşte prin ordin comun al ministrului afacerilor europene şi al ministrului finanţelor publice, emis în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."8. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - După evaluarea activităţii/performanţelor profesionale individuale a personalului prevăzut la art. 2 alin. (1), realizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile pentru funcţiile publice sau funcţiile contractuale bugetare pe care le ocupă, numărul de clase de salarizare succesive cu care poate fi majorat salariul de bază poate fi menţinut, crescut, diminuat ori neacordat, până la următoarea evaluare, după cum urmează: a) în cazul obţinerii calificativului «foarte bine», respectiv a calificativului «corespunzător», în cazul personalului debutant, majorarea salarială va fi de 25 de clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută; b) în cazul obţinerii calificativului «bine», respectiv a calificativului «la nivelul standardului de performanţă stabilit postului», majorarea salarială va fi de 17 clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută; c) în cazul obţinerii calificativelor «satisfăcător» sau «nesatisfăcător» nu se aplică majorare salarială."9. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Instituţiile publice al căror personal beneficiază de majorările salariale în condiţiile prezentei hotărâri au obligaţia de a comunică Ministerului Afacerilor Europene şi/sau Ministerului Finanţelor Publice, după caz, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare de personal, atribuţii, structură, organizare şi/sau funcţionare, intervenită după obţinerea avizului, împreună cu documentele constatatoare, conform prevederilor art. 5. (2) În cazul în care modificările prevăzute la alin. (1) se referă numai la revenirea pe funcţie după o perioadă de suspendare potrivit legii sau la expirarea perioadei de mutare/detaşare/promovare temporară pe alt post, nu se va emite un nou aviz, fiind aplicabil în continuare avizul anterior acordat şi numărul de clase suplimentare deţinute anterior ca majorare salarială, până la prima evaluare a performanţelor profesionale individuale realizată în condiţiile legii. (3) În toate celelalte cazuri, pe baza documentaţiei depuse potrivit alin. (1), Ministerul Afacerilor Europene şi/sau Ministerul Finanţelor Publice se pronunţă în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii acesteia în sensul menţinerii sau retragerii avizului iniţial acordat. (4) Pe perioada cuprinsă între data modificărilor prevăzute la alin. (1) şi data soluţionării cererii de către Ministerul Afacerilor Europene sau Ministerul Finanţelor Publice personalul beneficiază de majorarea salarială, pe răspunderea ordonatorului de credite, dacă modificările nu constituie încălcări ale criteriilor stabilite la art. 2."10. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) În situaţiile în care Ministerul Afacerilor Europene sau Ministerul Finanţelor Publice constată încălcări ale criteriilor prevăzute la art. 2 alin. (1), în baza cărora a fost emis avizul iniţial, ministrul afacerilor europene sau ministrul finanţelor publice va retrage, motivat, avizul acordat. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), ordonatorii de credite vor întreprinde demersurile legale, astfel încât sumele reprezentând majorări salariale, acordate de la data neîndeplinirii criteriilor care au stat la baza avizului Ministerului Afacerilor Europene sau Ministerului Finanţelor Publice, să fie recuperate."11. Articolul 10 se abrogă.  +  Articolul IICererile cuprinzând solicitări de aviz, depuse la Ministerul Finanţelor Publice sau la Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale şi verificate pentru îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare, de către Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale, pentru care nu a fost eliberat aviz sau formulată respingere motivată a solicitării de aviz anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se procesează conform prevederilor prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul afacerilor europene,Leonard OrbanMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuPreşedintele Agenţiei Naţionalea Funcţionarilor Publici,Szakal Andras ZsoltMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Sulfina BarbuBucureşti, 16 noiembrie 2011.Nr. 1.150.--------